İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > Mevzuat

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması Ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 18.04.1986 Resmi Gazete Sayısı: 19082
 
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması Ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği
Amaç
MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı, yükseköğretim kurumlarında bölümleri oluşturan anabilim, anasanat, bilim ve sanat dallarında eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin değerlendirilmesi suretiyle kurum içi bilimsel denetimin etkinliğini sağlamak ve bu konularda görüş bildirmek üzere akademik kurulların oluşturulmasını ve çalışma düzenini belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2. Bu Yönetmeliğin hukuki dayağını, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 42. ve 65a/13.maddeleri teşkil eder.
Akademik Kurullar
MADDE 3. Yükseköğretim kurumlarında aşağıdaki akademik kurullar oluşturulur:
a) Akademik Genel Kurul
b) Akademik Bölüm Kurulu
c) Akademik Anabilim (Anasanat) Kurulu
Akademik kurullardan anabilim kurulu tıp ve diş hekimliği fakültelerinde zorunludur. Diğer yükseköğretim kurumlarında anabilim (anasanat) ve bilim (sanat) dallarında akademik kurulllar, ilgili yöneticinin önerisi ve rektörün onayı ile kurulabilir.
Akademik Kurulların oluşması
MADDE 4. Akademik kurullardan;
a) Akademik Genel Kurul, ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulunda o dönemde her ne suretle olursa olsun fiilen eğitim–öğretimle görevlendirilmiş bulunan öğretim üyeleri ve okutmanlardan oluşur. Kurulun başkanı, ilgili yükseköğretim kurumunun yöneticisidir. Yöneticinin bulunmadığı hallerde, kurula vekili başkanlık eder.
b) Akademik Bölüm Kurulu ilgili bölümde fiilen eğitim–öğretim görevi yapmakta olan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanlardan oluşur. Kurulun başkanı, ilgili bölüm başkanıdır. Bölüm başkanının bulunmadığı hallerde kurula yardımcısı başkanlık eder.
c) Akademik Anabilim (Anayasa) Kurulu, ilgili anabilim (anasanat) dalında fiilen eğitim–öğretim görevi yapmakta olan öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşur. Kurulun başkanı ilgili anabilim (anasanat) dalı başkanıdır. Anabilim (Anasanat) dalı başkanının bulunmadığı hallerde, kurula en kıdemli öğretim üyesi başkanlık eder.
Kurulların Toplanması
MADDE 5. Akademik kurullardan;
a) Akademik Genel Kurul, her eğitim-öğretim yılının sonunda başkanın çağrısı üzerine olağan olarak toplanır. Gerektiğinde başkan kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
b) Akademik Bölüm Kurulu, her iki ayda bir (Tıp ve Dişhekimliği Fakültelerinde her yarı yılda bir) başkanın çağrısı üzerine olağan olarak toplanır. Gerektiğinde başkan kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
c) Akademik Anabilim (anasanat) Kurulu, her ay başkanın çağrısı üzerine olağan olarak toplanır. Gerektiğinde başkan kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Toplantı Nisabı
MADDE 6. Akademik kurulların toplantı nisabı, kurulu oluşturan üye tamsayısının yarısından fazlasıdır. Ancak görev gereği şehir dışında veya izinli bulunan üyeler toplantı nisabının hesabında dikkate alınmaz.
Nisabın sağlanamaması sebebiyle ertelenen kurul engeç onbeş gün içinde yeniden toplantıya çağırılır.
Kurulların Görevleri
MADDE 7. Akademik kurullar, geçen sürede ilgili birimin eğitim-öğretim ve araştırma konuları başta gelmek üzere bilimsel faaliyetlerini gözden geçirir, çalışmaların daha verimli olması için konuları tartışarak önerileri bir zabıtla belirler. Kurul başkanı toplantıda beliren önerileri de göz önünde tutarak çalışmaların daha verimli olması için gerekli tedbirleri alır ve sonuçları gelecek akademik kurul toplantısına sunar. Alınması gereken tedbirler başka kurum ve mercilerin yetkisinde olduğu hallerde, konu gerekli girişim için ilgili yükseköğretim kurumunun yöneticisi aracılığıyla rektörlüğe iletilir.
Her öğretim yılı sonunda bölüm başkanları akademik bölüm, akademik anabilim (anasanat), varsa akademik bilim (sanat) kurullarının görüş ve önerilerini de ekleyerek geçmiş yıldaki çalışma planını belirten bir raporu bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunun yöneticisine sunar. Yönetici bu rapora kendi kanaatini de ekleyerek rektöre gönderir.
Öğretim Elemanlarının Faaliyet Raporları
MADDE 8. Her öğretim elemanı, o eğitim–öğretim yılındaki bilimsel araştırmalarının, yayınlarının ve verdiği derslerle yönettiği seminerlerin ve uygulamaların listesini ve kongre tebliğlerinin birer örneğini bir rapor halinde bağlı bulunduğu birimin yöneticisinin aracılığıyla rektörlüğe sunar.
Yürürlük
MADDE 9. Bu Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10. Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer Mevzuatlar

  İçtihatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.