İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > Mevzuat

Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Devlet Konservatuvarlarında Sanatçı Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Devlet Konservatuvarlarında Sanatçı Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı
Ekli “Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Devlet Konservatuvarlarında Sanatçı Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Karar” ın yürürlüğe konulması ; Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın görüşüne dayanan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23/1/1984 tarihli ve H-M / 06-04-001/109-00830 sayılı yazısı üzerine,2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 15 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/2/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR
AMAÇ :
MADDE 1. Bu Kararın amacı 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15 inci maddesi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılma esaslarını, bunlara ödenebilecek sözleşme ücretlerinin alt ve üst sınırlarını, sağlanacak sosyal yardımlar ile hususları tanzim etmektir.
KAPSAM :
MADDE 2. Bu karar ,28/3/1983 tarihli ve2809 sayılı Kanun gereğince Mimar Sinan .Hacettepe , Dokuz Eylül Üniversitelerinin Güzel Sanatlar Fakültelerine bağlanan İstanbul ,Ankara ve İzmir Devlet Konservatuvarları ile İstanbul Teknik Üniversitesine bağlanan , İstanbul Türk Musiki Devlet Konservatuvarları , Ege Üniversitesi Devlet Türk Musukisi Konservatuvarları Türk ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarını, sanat ve sahne uygulatıcıları ihtiva eder.
TANIMLAR :
MADDE 3.Bu Kararda geçen “Konservatuvarlar” sözü ile Ankara ,İstanbul ,İzmir Devlet Konservatuvarları ile İstanbul Türk Musukisi Konservatuvarları ;
“Devlet Sanatçısı “sözüyle 23/6/1981 tarih ve17379 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre bu ünvanı alan öğretim elemanları ;
“ Sanatcı Öğretim Elemanı” sözüyle yukarıda sözü edilen Devlet Konservatuvarlarından veya dengi yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumlarında orta öğretimden sonra en az iki yıl yüksek sanat öğrenimi görenler, (İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında bu şartlar aranmayabilir.)
“Sanat Uygulatıcıları” sözüyle Konservatuvarlardaki repertitör, korrepetitor ve bale piyanisleri ;
“^Sahne Uygulaatıcıları “sözü ile Konseervatuvalardaki luthiye ,akordör ve notisler ; ifade edilmektedir.
İKİNCİ BÖLÜM
SÖZLEŞMELERİN YAPILMASI VE SÖZLEŞME ESASLARI
MADDE 4. Konservatuvarlarda çalışacak öğretim elemanları,2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Personel Kanunun mali hükümlerine bağlı kalınmaksızın 2914 sayılı kanunun 15 inci maddesine göre Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. 5434 ve 506 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli olmuş olanlar yaş kaydı aranmaksızın ve emeklilik haklarına halel gelmeksizin sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.
MADDE 5. Bu Karara göre çalıştırılacak personele ödenebilecek aylık brüt sözleşme ücretlerinin gruplarına göre, alt ve üst sınırları ;
A- Devlet Sanatçıları ve Sanatçı Öğretim Elemanları için. 65.000-(atmışbeşbin) TL. 200.000 (ikiyüz ) TL.
B- Sanat Uygulatıcıları için ,52.000 ( elliikibin) TL.- 139.000 (yüzotuzdokuz bin) TL:
C- Sahne Uygulatıcıları icin , 40.000(kırk bin) TL.- 93.000 (doksanüç bin ) TL .kadar.
MADDE 6. Yükseköğretim Kurulunca aylık brüt sözleşme ücretlerinin tespitinde esas alınmak üzere kurumlardaki personel arasında 5 inci maddedeki ücret sınırları aşmamak üzere dengeli bir şekilde puan gruplaştırılması yapılır.
Aylık brüt sözleşme ücretinin tavanı için 100 puan esas alınır. Her puan grubu için uygulanacak taban ve tavan puanı 5 inci maddedeki ücret sınırlarını aşmamak üzere Yükseköğretim Kurulanca tesbit edilir.
MADDE 7. Yabancı uyruklu sanatçıların Konservatuvarlarda öğretim elemanı olarak istihdamında; 5 inci maddede belirlenen ücret sınırları esas alınır. Ve 14/10/1983 tarihli ve 83/1784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen “Yükseköğretim Kuruluşlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elamanı Çalıştırmasına ilişkin karar “ tatbik edilir.
MADDE 8. Öğretim elemanlarının 5 inci maddede gösterilen puan grupları içerisinde ki aylık brüt sözleşme ücreti kurumların yetkili organlarınca teklif edilir. Öğretim elamanlarının gördükleri yükseköğretim süresi ,sanat kuruluşlarındaki hizmet yılları kendi meslek dalında yurt içinde ve yurt dışında yaratıcılık icracılık rejisörlük ve koreograflik ,müzikoloji ,teori ve araştırmacılık alanlarında gösterdiği başarılı faaliyetleri ,disiplin durumları , göreve ve kuruma bağlılıkları ile kurum amirlerince tespit edilecek diğer hususları ihtiva eden değerlendirme formları bu tekliflerde esas alınır. Sözleşme ücreti , Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü de alındıktan sonra Rektörlük tarafından tespit edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇALIŞMA VE DENETİM
 MADDE 9. Sözleşmeli öğrenim elemanları ,haftada 40 saat üniversitede bulunmak , eğitim-öğretim ,uygulama ve araştırmalar yapmak ile sanat faaliyetlerini bölüm başkanının gösterdiği yerde ve onun denetimi altında göstermekle yükümlüdür. Sözleşmeli öğretim elemanları görevlendirildikleri kurulların toplantılarına ve jürelerine katılmak zorundadır.
MADDE 10.Sözleeşma karşılığı haftalık ders yükü yükseköğretim Kurulunca üniiversite öğretiim elemanlırı için tepit edilen yük kadardır. Bunun üzerindeki ders saatleri için ek ders ücreti ödenir.
MADDE 11. Sözleşmeli öğrenim elimenları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda gösterilen usule göre Bölüm, Anasanat, ve Sanat Dalı Başkanı olarak da görevlendirileblirirler.
MADDE 12. Öğretim elemanları özel kanunlarla belirtilne görevler haric olmak ve 13 üncü madde hükmü saklı kalmak üzere Yükseköğretim Kurumlarındlan başka yerde ücretli veya ücretsiz , resmi veya özel başkaca herhangi blir iş göremezler , ek görev alamazlar, serbest meslek icra edemezler.
MADDE 13. Sözleşmeli öğretim elemanları, ilgili kurumların isteği Üniiversite Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörlün kararı ile ihtiyaç duyulan konularda , sözleşme ile tanınan hakları saklı kalmak ve kurumlarındaki özlük haklarından da yararlanmak ve eğitim ve öğretim görevlerini aksatmamak kuydıyla ,senfoni ,orkestralarında Klasik Türk Müziği korosunda, Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde ,Belediye Opera ve Tiyatrolarında ,Şehir ve Belediye Konservatuvarlarında , TRT Genel Müdürlüılüğünde ve diğer kamu kuruluşlarında geçici süreli çalışmalarda blulunabilirler.
MADDE 14.. Bu kararlar kapsamıına giren sözleşmeli öğretim elemanları Devlet Memurları Kanunununda öngörülen izinler ile tedavi ,evlenme, doğum ve ölüm yardımlarından, ayrıca özel kanun ve yönetmeliklere göre sağlanan giyecek yardımlarından aynen yararlandırılırlar. Bu esaslara göre çalışan sözleşmeli personele sözleşme ücreti ve yukarda sayılanlar ile 10 uncu ve13 üncü maddede gecen çalışma karşılıkları dışında herhangi bir ödemede bulunulmaz.
MADDE 15.Sanat etkinlikleri de darhil olmak üzeere sözleşmeli öğretim elemanları ,2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde gösterilen şekil ve şarlarda yurt içinde veya dışında aylıklı veya aylıksız izinli sayılmak suretiyle görevlendirilebilirler.
MADDE 16.Sözleşmeli olarak çalıştırılacak öğretim elemanlarının Yükseköğretim Kurumunca veya Üniversitelerce tespit edilecek özel şartların yanısıra ,657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4,5,6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen koşulları da
Taşımaları gereklidir.
MADDE 17. Bu Karara göre çalıştırılan öğretim elemanlarının emekli keseneklerine esas ücret dereceleri 657 sayılı Kanununun genel hükümleri ile ek ve tadillerine göre belirlenir.
MADDE 18. Bu Karar kapsamına giren öğretim elemanları kesenekleri kendilerince kesenek karşılıkları kurumlarınca karşılanmak üzere T.C . Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler.
MADDE 19. Sözleşme süresi sona ermeden veya sözleşmeleri sona erdikten sonra kadroya geçmek üzere yazılı istekte bulunanlardan uygun görülenlerin intibak ve atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükeköğretim Personel Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.
HÜKÜMLER – İŞLEMLER
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MADDE 20. Bu karara göre çalıştırılacak personel ile ilgili pozisyonlar, ünvan ve sayı olarak Yükseköğretim Kurulunun önerisi üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilir.
MADDE 21. Sözleşme süreleri bütçe yılı ile sınırlıdır. Bu Karara göre çalıştırılacak öğretim elemanlarının kurum, ünvan , sayı ve ücretlerini belirten cetveler ile tip sözleşme örnekleri mali yılın birinci ayı sonuna kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığına iletilerek vize ettirilir.
MADDE 22. Hizmet sözleşmeleerinde bu Kararda yer alan hükümlere aykırı hükümler konulmaz.
MADDE 23. Sözleşmeler , Üniversite adına rektör tarafından imzalanır.
MADDE 24. Bu Kararda sözü gecmeyan diğer hususlarda genel hükümlerce uyulur.
MADDE 25. Bu Karar 1 ocak 1984 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 26. Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer Mevzuatlar

  İçtihatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.