İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > Mevzuat

Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 18.02.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24675
 
Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
 
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Dayanak, Amaç ve Kapsam, Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetimine, işletimine, mali ve idari işlemlerine ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenler.
Dayanak
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 10 uncu maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen,
a) YÖK : Yükseköğretim Kurulunu,
b) ÖSYM : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
c) ÖSYM Döner Sermaye İşletmesi : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Döner Sermaye İşletmesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Faaliyet Alanları
Faaliyet Alanları
Madde 4 — ÖSYM Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanları aşağıdaki gibidir:
1) YÖK’ün saptadığı ilke ve kurallara uygun olarak yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçme sınavlarını ve yerleştirme işlemlerini yapmak.
2) YÖK ve Üniversitelerarası Kurul tarafından kendisine verilen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS), Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Denklik Seviye Tespit Sınavı (STS) gibi sınavları yapmak.
3) Kendisine kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KMS), Devlet Memurluğu Sınavı (DMS), Daimi İşçi Sınavı (DİS), Görevde Yükselme Eğitimi Sınavı (GYS) gibi sınavları yapmak.
4) Yurtdışında çalışan Türk uyrukluların çocuklarının sınavlarını (YÇS), Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarından gelecek öğrencilerin sınavlarını (TCS), yurtdışında lisansüstü öğrenim görecek öğrencilerin seçme ve yerleştirme sınavlarını (YLSY) yapmak.
5) Üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri, kamu kurum ve kuruluşları ve diğer kuruluşlar ile sözleşme imzalamak veya protokol yapılmak suretiyle, kayıt, anket, her düzeyde öğrenci seçme, personel seçme, personel değerlendirme, araştırma ve benzeri hizmetleri yürütmek.
6) Yapacağı sınavlar için adaylardan başvuruları almak, adayların yükseköğretim programlarına veya kurumlara ilişkin tercihlerini toplamak, ortaöğretim kurumlarından veya üniversitelerden diploma notlarının veya akademik ortalamaların ÖSYM’ye iletilmesini sağlamak.
7) Yapacağı sınavlar için başvuru koşullarını, sınav ve değerlendirme kurallarını içeren kılavuz ve optik okumaya elverişli başvurma belgesi oluşturmak ve bunları zamanında adayların kolaylıkla elde edebilecekleri merkezlerde bulundurmak.
8) Yaptığı sınavların, yayınların ve faaliyetlerin ilan, basın ve benzeri araçlarla tanıtımını sağlamak.
9) Sınav sonuçlarının belge veya elektronik ortamda adaylara ve kurumlara iletilmesini sağlamak.
10) İl ve büyük ilçe merkezlerinde, sınavlar için başvuruları alacak, sınav yapılacak bina ve salon bilgilerini toplayacak, sınavlarda görev yapacak öğretim elemanları ve öğretmenlerin görevlendirilmelerini gerçekleştirecek, tercih formlarını toplayacak ve sınavların güvenlik içinde kurallarına uygun olarak yapılması sorumluluğunu taşıyacak olan Sınav Merkezi Yöneticilerini ve bunların görevlerini belirlemek, aralarındaki eşgüdümü sağlamak.
11) Yükseköğretime öğrenci seçme ve yerleştirme işleminin daha iyi yapılabilmesi için ileriye dönük çalışmalar yapmak, öneriler geliştirmek, önerilerin denenmesini sağlamak.
12) Yaptığı sınavlar için kullanılmak üzere her türlü test sorusu ve uzun cevaplı soru geliştirmek veya geliştirilmesini sağlamak, bu soruların bilimsel denetimlerini yaptırmak, bu sorular için soru bankaları oluşturmak, bunların gizliliğini korumak için her türlü önlemi almak.
13) Seçme, yerleştirme, değerlendirme, adayların sosyoekonomik özelliklerinin belirlenmesi, yükseköğretim programlarının adaylar tarafından tercih sırasına konulması, ortaöğretim başarı puanlarının ağırlıklandırılması gibi konularda proje hazırlamak veya hazırlatmak, araştırma yapmak veya yaptırmak.
14) Seçme, yerleştirme, ölçme, değerlendirme, optik okuma, aday kayıt ve aday arşivlerinin düzenlenmesi ile ilgili her türlü bilgiişlem yazılımını geliştirme veya geliştirilmesini sağlamak; bilgiişlem arşivlerinin güvenliğinin korunması için gerekli önlemleri almak.
15) Adayların başvurma, sınavlar, tercihler, yükseköğretim programlarına ilişkin bilgi edinmelerini sağlamak üzere internet yayınları hazırlamak, adayların sınav sonuçlarını internetten kolaylıkla öğrenmeleri için gerekli çalışmaları yapmak.
16) Doçentlik sınavları ve doçentlik jürileri oluşturma ile ilgili Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
17) Her yıl, yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretim elemanları ve bu kurumlarda okumakta olan öğrenci sayıları ile ilgili bilgileri toplamak, düzenlemek, bu bilgilerin Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmasını ve ilgili kurumlara gönderilmesini sağlamak.
18) Yükseköğretim kurumları ve programlarına ilişkin bilgi toplamak, bunları yayımlamak suretiyle adayların, kurumların ve araştırmacıların yararlarına sunmak, adayların yükseköğretim programları arasından tercih yapmalarını kolaylaştıracak yayınlar yapmak.
19) Yükseköğretime giriş sınavı sonuçlarını ortaöğretim kurumlarına göre gösteren, bu sınavın sonuçlarını okul türlerine göre özetleyen, yükseköğretim programlarının adaylar tarafından tercih edilme durumlarını gösteren yayınları, kamunun ve adayların kullanımına sunmak.
20) Eğitim, ölçme ve değerlendirme ile ilgili hizmet içi programları ve eğitim seminerleri düzenlemek.
21) YÖK tarafından verilecek uzmanlığına uygun diğer görev ve hizmetleri yerine getirmek.
İKİNCİ KISIM
Sermaye, Gelirler, Giderler
Sermaye
Madde 5 — Döner Sermaye İşletmesinin sermayesi bir trilyon liradır. Bu sermaye, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Fonunun 2001 mali yılı sonunda devredilen nakit bakiyesinden karşılanır. Döner Sermaye İşletmesinden elde edilen gelir fazlası her yılın sonunda Döner Sermaye İşletmesinin sermayesine eklenebileceği gibi ertesi yılın Döner Sermaye İşletmesi gelirine de eklenebilir.
Gelirler
Madde 6 — ÖSYM Döner Sermaye İşletmesinin gelirleri şunlardır:
a) Sınavlarla ilgili kılavuz, başvurma belgesi ve varsa tanıtıcı doküman karşılığı adaylardan alınacak ücretlerin, dağıtımı gerçekleştiren kurum veya ÖSYM sınav merkezi yöneticiliklerine yapacakları masraflar karşılığı bırakılacak olan % 20 lik paylar dışında kalan kısmı,
b) Adaylardan alınacak sınav ücretleri,
c) Gerektiği hallerde, sınav yapılmasını isteyen kurumların ödeyecekleri bedeller,
d) Satılacak yayınlardan elde edilecek gelirler,
e) Danışmanlık ve proje geliştirme hizmetlerinden sağlanacak gelirler,
f) Bağışlar ve yardımlar,
g) Kullanılmış kağıt, makine, araç, gereç ve benzeri malların satışından elde edilecek gelirler,
h) İta amirinin uygun göreceği şekilde ilgili mevzuata göre nemalandırılması mümkün nakitlerden elde edilecek faiz gelirleri,
i) Telif ücretleri,
j) Reklamlardan sağlanacak gelirler,
k) Diğer gelirler.
Madde 7 — ÖSYM Döner Sermaye İşletmesinin gelirleri, bu işletmenin T.C. Merkez Bankası veya muhabiri olan T.C. Ziraat Bankası nezdinde kendi adına açtıracağı hesapta toplanır, giderleri de bu hesaptan karşılanır.
Madde 8 — Başvurma, sınav, proje ve benzeri faaliyetler ile ilgili adaylardan, kurum ve kuruluşlardan veya kişilerden alınacak ücretler, okullar, sınav merkezi yöneticilikleri ve bankalar aracılığıyla toplanır. Bankalarda toplanan gelirler yaptırılan işin karşılığı olarak ilgili mevzuatta belirtilen süre kadar bankalarda bırakıldıktan sonra T.C. Merkez Bankasındaki veya muhabiri olan T.C. Ziraat Bankasındaki hesaba aktarılır.
Giderler
Madde 9 — ÖSYM Döner Sermaye İşletmesi hesabında toplanan gelirler, kanun ve yönetmeliklerle ÖSYM’ye verilmiş görevlerin yerine getirilmesine ilişkin harcamalarda kullanılır. Bu harcamalar aşağıdaki giderleri kapsar:
1) ÖSYM’de görevli personele ilgili mevzuat uyarınca yapılacak ödemeler.
2) Sınav hazırlık, uygulama ve değerlendirme safhalarında soru yazımı ve denetimi, gözetim, belge kontrolü, bilgi işlem hizmetlerinin yürütülmesi, bunlar ve sınav merkezlerindeki uygulamalar ile ilgili etkinliklerde gizlilik ve güvenliğinin sağlanması, sınav merkezlerinde sınav hazırlıklarının yapılması ve sınav görevlilerinin tespiti, sınavların düzenli ve kurallarına uygun bir şekilde uygulanması, teknik inceleme, araştırma, proje hazırlama ve benzeri hizmetleri yürütmek üzere ÖSYM Başkanlığınca görevlendirilen kişilere, mesaileri ve zorunlu giderleri karşılığı, miktarları ÖSYM Başkanının önerisi üzerine Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilecek ödemeler,
3) Test kitapçıklarının güvenlik ve gizlilik önlemleri altında bastırılması, başvurma işlemlerinde, sınavlarda, projelerde ve araştırmalarda kullanılacak her türlü kılavuz, etiket, optik okumaya ve bilgisayar baskısına elverişli sürekli form şeklinde başvurma belgesi, cevap kağıdı, tercih formu, anket formu ve diğer formlar, sürekli form şeklinde kopyalanmasını engelleyici önlemleri olan sınava giriş ve sınav sonuç belgeleri, üniversitelere ve kurumlara gönderilen sınav sonuç listeleri ve benzeri baskılar, afişler, sınav uygulama yönergeleri, genelgeler, açıklamalar, tutanaklar, kayıt formları, izleme formları, tanıtım kartonları, yoklama listeleri gibi baskılar, ÖSYM’de hazırlanan, hazırlatılan veya yayımlanmasında yarar olduğuna karar verilen kitap, kitapçık ve broşür gibi baskılar için yapılacak ödemeler,
4) Test kitapçıklarının, adayların adları basılı cevap kağıtları ile birlikte bina ve salon bazında güvenlik ve gizlilik önlemleri altında paketlenmesi ve nakliye için hazır hale getirilmesine ilişkin giderler,
5) Sınav evrakının güvenlik önlemleri altında sınav merkezlerine gönderilmesi, geri getirilmesi ve saklanması için kullanılacak olan her türlü kutu, bez torba, lastik bant, paketleme ve plastikleme malzemesi, güvenlik poşetleri, mukavva plakalar, kutu ve kapılarda bir kez kullanılabilen numaralı güvenlik kilitleri, bantlar, kraft ve pencereli zarflar, ödeme zarfları, teknolojideki gelişmelere paralel olarak satın alınacak malzemeler ve benzeri araç ve gereçlere ait giderler,
6) Başvuru ve sınav evrakının paketlenmesi, başvuru ve sınav sonrası bu evrakın güvenlik önlemleri altında açılması ve optik okumaya hazır hale getirilmesi, adaylara gönderilecek veya adaylardan gelecek belgelerin denetimi, bilgilerin bilgi işlem ortamına aktarılması, bilgisayardan belge dökümü ve kesimi, bilgi denetimi ve düzeltme işlemleri, belgelerin adayların adreslerine gönderilmesi için eşleştirilmesi, zarflanması ve postaya veya kargoya verilmesi, kayıt kartları ve belgelerin sıralanarak arşivlenmesi, çalışma alanlarının temizliği ve düzenlenmesi gibi işlerde çalıştırılacaklara ilişkin harcamalar,
7) ÖSYM’ce bastırılmak veya kullanılmak üzere satın alınan soru, kitap ve benzeri eserlere ilgili mevzuatına göre yapılacak telif ücreti ödemeleri,
8) Sınav merkezlerinde başvurma, sınav uygulaması ve ÖSYM’nin yapacağı diğer işleri gerçekleştirecek olan sınav merkezi yöneticilerine, bu yöneticilerin baş yardımcılarına ve yardımcılarına, bina sınav sorumlularına, bina sınav sorumlusu yardımcılarına, bina sınav yöneticilerine, salon başkanlarına, gözetmenlere, Ankara ve Ankara dışı koruma, ödeme ve nakil kuryelerine, sınav evrakı nakli güvenlik görevlilerine, sınav bina ve salonlarını hazırlayan hizmetlilere, Ankara ve Ankara dışı ÖSYM temsilcilerine, Ankara ve Ankara dışı ÖSYM denetim görevlilerine, kapalı dönem ÖSYM temsilcilerine, ÖSYM’ce görevlendirilen ulaşım ve güvenlik görevlilerine, kentiçi sınav evrakı kuryelerine ve koruma görevlilerine ve benzeri hizmetler için ÖSYM’ce görevlendirilen kişilere zaruri masrafları karşılığı yapılacak ödemeler,
9) Sınav merkezlerine gönderilecek sınav evrakının güvenlik önlemleri altında nakli için yapılacak harcamalar,
10) Kılavuz, başvurma belgesi, soru örnekleri, sınava giriş ve kimlik belgesi, sınav sonuç belgesi, tercih formu, mektup, anket gibi basılı evrakın kapalı kamyon, posta veya kargo yoluyla kurumlara ve adaylara gönderilme masrafları,
11) ÖSYM sınav merkezlerinde sınav yapılacak bina ve salonların tespiti, sınav evrakının indirilmesi, bindirilmesi, saklanması, gizliliğinin korunması, sınav binalarına nakli ve sınav binalarından geri getirilmesi, sınavlarda görev alacak öğretim elemanı, yönetici, öğretmen ve diğer personelin belirlenmesi ve görevlendirilmesi, görevlendirme belgelerinin görevlilere ulaştırılması, sekreterlik, iletişim, ulaşım, kırtasiye ve benzeri gereksinmeler için yapılacak harcamalar,
12) Sınav merkezi yöneticileri, milli eğitim bilgisayar il koordinatörleri ve diğer ilgili kişiler ile sınavlar, diploma notlarının toplanması ve benzeri konularda düzenlenecek toplantılar için yapılacak harcamalar,
13) Bütçeye konulacak ödenekle sınırlı olmak kaydıyla temsil ve ağırlama giderleri,
14) Gazete alımı ve görev alanı ile ilgili kitap, dergi alımı giderleri,
15) Mevzuatı gereğince yapılacak yemek yardımı,
16) Personel taşımacılığında kullanılmak üzere kiralanan taşıtların kira bedelleri,
17) Binaların ve bahçelerin temizliği ve bakımı için temizlik şirketleriyle yapılacak sözleşme bedelleri,
18) Ölçme, değerlendirme, yerleştirme, bilgi toplama, arşivleme, iletişim, fotoğraf aktarımı, optik okuma, karakter okuma, belge dökme, internet ile haberleşme ve sonuç duyurma, personel, güvenlik, muhasebe, tahakkuk ve benzeri işlerde kullanılmak üzere her türlü bilgisayar makinesi ve bilgisayar programı alımı, kesintisiz güç kaynağı ve iklimlendirme, bunların bakımı ile ilgili yapılacak ödemeler,
19) Test geliştirme, bilgi işlem hizmetleri, görevde yükselme gibi konularda gerçekleştirilecek hizmet içi eğitim için yapılacak her türlü harcamalar,
20) ÖSYM hizmetlerinin görüldüğü yerlerde elektrik, su, yakıt, haberleşme ve benzeri giderler,
21) Yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirmelerde ilgili mevzuat uyarınca yapılacak ödemeler,
22) Tedavi gideri olarak mevzuat uyarınca yapılacak ödemeler,
23) YÖK adına tescil edilmek ve fiilen ÖSYM tarafından kullanılmak üzere bina ve depo satın alma giderleri, bina, büro ve depo kiralama giderleri, ÖSYM’ye tahsis edilen binalarda ve depolarda bakım, tamir ve tadilat yapma ve etüt ve proje işleri giderleri,
24) Taşınır ve taşınmaz malların onarımı ve gerekli görülen her türlü giderler,
25) Sınav hizmetlerinin gereği olarak yurt içinde ve dışında büro, makine ve teçhizat gibi her türlü kiralama işleri için yapılacak harcamalar ve kira bedelleri,
26) Her çeşit makine, araç ve gereç; 237 sayılı Taşıt Kanununa uygun motorlu ve motorsuz taşıt alınması, bu taşıtların yakıt, sigorta, bakım ve tamir masrafları, tarifeye bağlı ödemeler, ulaştırma, taşıma giderleri; her türlü tüketim malları, malzeme alımları, demirbaş alımları ve bunlara ilişkin giderler,
27) ÖSYM görevlerinin gerektirdiği her türlü baskı, yayın, kırtasiye ve benzeri alımlar ve ilan giderleri.
Madde 10 — Eğitim ve kamu yararı görülen durumlarda, kamu kurum ve kuruluşlarına mevzuatı dahilinde eşya ve levazım devri yapılabilir.
Madde 11 — Yurtdışında yapılacak olan sınav ve benzeri işler ile ilgili yurtdışında elde edilecek gelirler ve giderler bu konularda imzalanacak sözleşmelerde yer alır. Gelirlerin toplanmasında ve harcamaların yapılmasında bu sözleşmelerde yer alan hükümlere uyulur.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yönetim ve Görevler
Yönetim
Madde 12 — Döner Sermaye İşletmesinin yönetiminden Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı sorumludur. ÖSYM Döner Sermaye İşletmesi hizmetlerinin gerektirdiği görevler, 190 sayılı KHK ile ÖSYM’ye tahsis edilmiş olan kadrolarda görev yapan memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi uyarınca görevlendirilen personel eliyle yürütülür.
İta Amirliği
Madde 13 — Döner Sermaye İşletmesinin ita amiri Yükseköğretim Kurulu Başkanıdır. Yükseköğretim Kurulu Başkanı bu yetkisini Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanına devredebilir.
Yönetim Kurulu
Madde 14 — ÖSYM Yürütme Kurulu aynı zamanda ÖSYM Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kuruludur.
Tahakkuk Memuru
Madde 15 — Döner Sermaye İşletmesinin gelirleri ve giderleri tahakkuk memuru tarafından tahakkuk ettirilir. Tahakkuk memuru ÖSYM İta Amiri tarafından görevlendirilir.
Tahakkuk Memurunun Görevleri
Madde 16 — Tahakkuk memuru gelirlere ve giderlere ilişkin hazırlanan tahakkuk belgeleri üzerinde aşağıdaki hususları aramakla yükümlüdür:
a) Yeteri kadar ödenek bulunması,
b) Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olması,
c) Gelirler ve giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olması,
d) Tahakkuk belgelerinde maddi hata bulunmaması,
e) Verile emirlerine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olması,
f) İstihdamın kadro dahilinde bulunması.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Döner Sermaye Saymanlığı
BİRİNCİ BÖLÜM
Sayman, Görevleri ve Sorumlulukları
Döner Sermaye Saymanı
Madde 17 — Döner Sermaye İşletmesinin saymanlık hizmetleri Maliye Bakanlığınca kurulacak Döner Sermaye Saymanlığınca yürütülür.
Döner Sermaye İşletmesinin mali işleri ve muhasebe işlemleri, kadrosu Maliye Bakanlığınca tahsis edilerek atanacak sayman ve saymanlık personeli tarafından yürütülür. Saymanın geçici veya sürekli olarak görevinden ayrılması halinde saymanlık görevi Maliye Bakanlığınca vekaleten görevlendirilecek personel tarafından yürütülür.
Saymanın Görevleri
Madde 18 — Saymanın görevleri şunlardır:
a) Mali işlemleri mevzuatta belirtilen usullere uygun olarak yapmak ve yaptırmak,
b) Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliğine göre muhasebe ve defter kayıtlarını tutmak, tutturmak,
c) Usulüne uygun olarak tahakkuk ettirilen istihkakları sahiplerine ödemek, gelirleri tahsil ettirmek,
d) Gelir ve giderlere ilişkin her türlü belgeleri, defterleri ve makbuzları saklamak,
e) Vezne işlerinin usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlamak,
f) Banka ve kasada bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak,
g) İşletmenin bütün alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağlamak, bu yönde gerekli takibatı yapmak,
h) Aylık mizanları izleyen ayın 9 una kadar Maliye Bakanlığına göndermek,
i) Mali yılın bitimini izleyen iki ay içinde İşletmenin envanterini, kesin mizanını ve bilançosunu düzenlemek ve asılları ile birlikte gelir, gider belgelerini Sayıştaya, bilanço ve eklerinin onaylı birer örneğini de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına göndermek,
j) Veznedar, ayniyat memuru ve ambar memurlarını 2489 sayılı Kefalet Kanunu esasları dahilinde kontrol etmek,
k) Sayman mutemetleri ve ita amiri mutemetlerinin hesaplarını kontrol etmek, Yönetmeliğe uymalarını sağlamak,
l) Döner Sermaye İşletmesinin mallarına ve ambarına ilişkin kayıtların bu Yönetmelik uyarınca düzenli olarak tutulmasını sağlamak ve bu kayıtlar ile ayniyat ve ambar sayımlarının tutarlılığını kontrol etmek,
m) Muhasebe ile ilgili diğer işleri yapmak.
Saymanın Ödemeden Önce Yapacağı İnceleme
Madde 19 — ÖSYM Döner Sermaye İşletmesi Saymanı tahakkuk belgelerinde aşağıdaki hususları aramak ve sağlamakla yükümlüdür:
a) Bütçede yeteri kadar ödenek bulunması,
b) Giderlerin bütçedeki tertibine uygun olması,
c) Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerine uygun olması,
d) Maddi hata bulunmaması,
e) İta emrine bağlanması gereken belgelerin tamam olması,
f) Hak sahibinin kimliği,
g) Atama ve istihdamın kadro dahilinde bulunması.
Sayman, yaptığı inceleme sonunda bu hususlara uygun görmediği ödemeleri yapmaz ve ödemeye ilişkin belgeleri gerekçesiyle birlikte tahakkuk memuruna geri gönderir. Saymanın yukarıda (a), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmeleri kesin olup Sayman ödemeye zorlanamaz. Bu maddenin (b) ve (c) bentlerine aykırılık nedeniyle geri çevirmelerde ise sorumluluğun İta Amirince yazılı olarak üstlenilmesi durumunda Sayman ödemeyi yapar.
Saymanın Sorumluluğu
Madde 20 — Sayman bu Yönetmeliğin 18 ve 19 uncu maddelerinde sayılan görevlerinden dolayı tahakkuk memuru ve ilgili diğer memurlarla birlikte sorumludur.
İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt Usulleri ve Birleşmeyecek Görevler
Kayıt Usulleri
Madde 21— Döner Sermaye Saymanlığınca tutulacak defter ve muhasebe kayıtlarında 13/6/1999 tarihli ve 23724 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.
Birleşmeyecek Görevler
Madde 22 — İta amirliği, saymanlık ve tahakkuk memurluğu görevlerinden ikisi bir kişi üzerinde birleşemez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Veznedar, Ayniyat Memuru, Ambar Memuru
Veznedar
Madde 23 — Saymanlık bünyesinde bir veya gerektiğinde iki veznedar görevlendirilir. Veznedarın görevleri şunlardır:
a) Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usullere uygun olarak ödeme ve tahsilat yapmak,
b) Tahsil edilen paralarla ödemeleri günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak,
c) İşletmeye ait para ve kıymetli evrakı kasada saklamak,
d) Tahsilata ve ödemeye ilişkin belgelerin dip koçanları ile kasa defterini ve diğer belgeleri saklamak,
e) Saymanın vereceği diğer işleri yapmak.
Veznedar, vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından, veznedeki kıymetlerin eksilmesi ve zarara uğramasından doğrudan doğruya sorumludur.
Vezne İşlemleri
Madde 24 — Kasadan yapılacak ödeme miktarları ile ertesi gün yapılacak harcamaları karşılamak amacıyla kasada bulundurulacak nakit miktarı için Maliye Bakanlığınca, genel ve katma bütçeli saymanlıklarda uygulanmak üzere yayımlanan genel tebliğlerdeki limitler uygulanır. Kasa fazlası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında veya muhabiri olan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubelerinden birinde saymanlık adına açılacak hesaba yatırılır.
Kasadan ödenebilecek miktarı aşan ödemeler sayman tarafından imzalanan çeklerle veya ödeme emirleriyle bankadan yapılır.
Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu her gün sayman tarafından kontrol edilerek, kasa defteri, veznedar ile sayman tarafından imzalanmak suretiyle kapatılır.
Ayniyat Memuru
Madde 25 — ÖSYM Döner Sermaye İşletmesinin ayniyat işleri ÖSYM İta Amiri tarafından atanan ve Planlama ve Mali İşler Müdürüne bağlı olarak çalışan ayniyat memuru tarafından yürütülür. Ayniyat memuru izin veya hastalık gibi nedenlerle görev başında bulunmadığı zamanlarda bu görev işletmenin diğer memurlarından biri tarafından yerine getirilir.
Ayniyat memurunun görevleri şunlardır:
a) Ayniyat Talimatnamesi gereğince ayniyat işlerini yürütmek, bunlarla ilgili kayıt ve defterleri tutmak ve saklamak,
b) Ambar memuru bulunmadığı zamanlarda ambar memurunun görevlerini yapmak,
c) Sorumlu saymana ayniyat hesabını vermek,
d) Amirince verilecek diğer işleri yapmak.
Ambar Memuru
Madde 26 — ÖSYM Döner Sermaye İşletmesinin ambar işleri ÖSYM İta Amiri tarafından atanan ve Planlama ve Mali İşler Müdürüne bağlı olarak çalışan ambar memuru tarafından yürütülür.
Ambar memurunun görevleri şunlardır:
a) Ambarın sevk ve idaresini sağlamak,
b) Gerek dışarıdan satın alınarak gerekse işletme tarafından üretilerek ambara giren her türlü madde, eşya, makine, taşıt, malzeme ve benzerlerinin kaydını tutmak, saklamak, bunları yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zarardan korumak, kendisinin alamayacağı önlemler için ilgililere yazılı bilgi vermek,
c) Ambar stok kartlarını bilgisayar ortamında oluşturmak ve tutmak,
d) Ambara giren malzeme ve malları sınıflandırılmış halde, düzenli ve iyi durumda saklamak,
e) Ambara giren malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı emirleri gereğince ilgililere belge karşılığı vermek,
f) Başka yerlerden gelen veya satın alınan malları muayene komisyonlarına muayene ettirerek ambara girişlerini düzenlemek,
g) Ambardan sevk edilecek malzeme ve malların sevk ve belgelerini düzenlemek,
h) Ambar mizanlarını çıkarmak ve bunların muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,
i) Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli tutanakları düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yaparak ayniyat memuruna vermek,
j) Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
Ambar Sayımı
Madde 27 — ÖSYM Döner Sermaye İşletmesi Ambarı her mali yılın sonunda İta Amirince görevlendirilecek bir komisyon tarafından sayılır ve sayım sonuçları defterlere işlenir. Bir önceki yıl kayıtları ve normal fireler dikkate alınarak ambar noksanı saptanır. Ambar fazlası gelir kaydedilir. Ayniyat ve ambar memurları ambar ve ambar işlemlerinden dolayı müteselsilen sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mutemetler, Tahsil ve Avans İşlemleri
Sayman Mutemetleri
Madde 28 — Saymanlıkça tahsilinde güçlük görülen Döner Sermaye İşletmesi gelirleri, Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin (b) bendine göre mutemetliği onaylanan kefalete tabi sayman mutemetlerince tahsil edilir. Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden hangilerinin sayman mutemetlerince tahsil edileceği, saymanın teklifi ve ita amirinin onayı ile saptanır.
Tahsil İşlemleri
Madde 29 — Sayman mutemetlerine uygun görülecek sayıda sayman mutemedi alındısı verilir. Sayman mutemetlerince tahsil edilen paralar sayman mutemedi alındılarının tarih ve numarası itibarıyla kasa defterine kaydı yapılır.
Mutemetlerce yapılan tahsilat, Maliye Bakanlığınca çıkarılan Genel Tebliğlerde belirtilen süre ve miktarlar dahilinde saymanlığa yatırılır. Tahsilat miktarının Maliye Bakanlığınca tespit edilen miktara ulaşması halinde, tahsil edilen para izleyen gün saymanlığa yatırılır.
Saymanlıkça para tahsil edildikten veya mutemetçe bankaya para yatırıldıktan sonra mutemetçe tutulan sayman mutemedi kasa defterine "……numaradan ……..numaraya kadar sayman mutemedi alındısı ile defter kayıtları karşılaştırılmış, defter kayıtlarının doğru olduğu görülmüş ve alındıların kapsamı olan ……. lira ……. tarihli ve ……. sayılı vezne/banka alındısı ile tahsil edilmiştir/bankaya yatırılmıştır." şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır. Ayrıca, son tahsilata ilişkin sayman mutemedi alındısının arkasına da "……. numaradan …… numaraya kadar olan alındıların kasa defterine tam ve hatasız kaydedilmiş ve bu alındılara tahsil edilen toplam ……. lira ……. tarihli ve …….. sayılı vezne/banka alındısı karşılığında saymanlığa/bankaya yatırılmıştır." şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır.
Sayman, sayman mutemetlerini her zaman kontrol edebilir ve üzerlerinde bulunan paranın saymanlığa yatırılmasını isteyebilir.
Avans İşlemleri
Madde 30 — Tahakkuk ve ödeme belgeleri ile ilgili işlemlerin tamamlanması beklenilemeyecek kadar ivedi olan çeşitli giderler için ita amirlerince görevlendirilen mutemetlere, her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenen miktarları geçmemek üzere avans verilebilir.
Bir iş için verilen avans, yalnız o iş için harcanır. Mutemete, mahsup edilecek avans miktarı kadar aynı bölümden veya başka bölümden avans verilebilir.
Her mutemet aldığı avansa ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, en çok bir ay içinde saymana vermekle yükümlü olup işin tamamlanması halinde bir aylık sürenin bitimini beklemeden saymanlığa vermek ve üzerinde kalan avans artığını nakden ödemek zorundadır. Mali yılın son ayında alınan avansları ise, bir aylık süreye bakılmaksızın en geç mali yılın son günü tamamen kapatmak zorundadır.
Mali yılın bitimine kadar fiilen harcandığı halde belgeleri saymanlığa verilmeyen veya belgeleri saymanlığa verilmesine rağmen mali yıl sonuna kadar saymanlıkça incelenmemesi nedeniyle mahsubu yapılmayan avans tutarları, mali yılı izleyen bir ay içinde mahsup edilir. Mahsuba ilişkin harcama belgelerinin, avansın verildiği tarih ile en geç ait olduğu bütçe yılının son günü arasındaki bir tarihi taşıması gerekir. Avans artıkları bu süre sonunda mutlaka tahsil edilir.
BEŞİNCİ KISIM
Bütçe, Uygulanmayacak Hükümler, Mali Denetim
BİRİNCİ BÖLÜM
Bütçe
Bütçe
Madde 31 — ÖSYM Döner Sermaye İşletmesi Bütçesi, ÖSYM Genel Sekreteri, Sayman ve Planlama ve Mali İşler Müdürü tarafından hazırlanır ve İta Amirinin onayından sonra en geç Ekim ayının başında Yükseköğretim Yürütme Kuruluna sunulur. İşletmenin bütçe dönemi mali yıldır. Bütçe ve ek bütçe YÖK Genel Kurulu kararı ile kesinleşir. Yıl içinde bütçe harcama kalemleri arasındaki aktarmalar YÖK Başkanı, bir harcama kalemi içindeki aktarmalar ise YÖK Başkanının ita amirliği yetkisi verdiği kişinin kararıyla yapılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulanmayacak Hükümler
Uygulanmayacak Hükümler
Madde 32 — ÖSYM Döner Sermaye İşletmesi, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Denetim
Mali Denetim
Madde 33 — ÖSYM Döner Sermaye İşletmesinin mali işlemleri Sayıştay denetimine tabidir. Bu işlemler Maliye Bakanlığınca da her zaman denetlenebilir.
ALTINCI KISIM
İhaleler ve Sınav İhalelerinde Yeterlik Aranması
İhaleler
Madde 34 — ÖSYM Döner Sermaye İşletmesi, kendi olanakları ile gerçekleştiremediği baskı, paketleme, nakliye, sınav merkezlerindeki harcamalar, sınav görevlilerine zaruri masrafları karşılığı yapılacak ödemeler, 9 uncu maddenin (6) numaralı bendi uyarınca çalıştırılacak kişilere yapılacak ödemeler ve benzeri işler ile bunlar için gerekli olan araç ve gereçlerin temini gibi sınav hizmetine yönelik işleri ihale yoluyla yaptırabilir. Söz konusu ihalelerde, aday sayısının artması ve bunun sonucu yeni sınav merkezleri açılması, nakliye hizmetlerinin ve görevli sayısının artması nedenleriyle ihale bedelinin % 50 sinin üzerine çıkılması durumunda da ihale bozulmaz. Ancak, ihale şartname ve sözleşmelerinde yüklenici firmanın bu artışlardan doğan işleri aynı ihale koşullarında gerçekleştireceği hususuna yer verilir.
İta amirince ÖSYM’nin görevleri dikkate alınarak özelliği bulunan işlere ilişkin ihalelerde gerekli sayıda uzman da ihale komisyonu üyesi olarak görevlendirilebilir. Bu işler için kurulan komisyonlar alımların özelliklerini, çalışma ortamlarının gizliliği ve güvenliği ile ÖSYM’nin işleri zamanında ve doğru olarak bitirme zorunluluğunu göz önünde tutarak karar verirler.
Sınav İhalelerinde Yeterlik Aranması
Madde 35 — ÖSYM İta Amirliği uygun görülen sınavlar için çıkılan ihalelerde yeterlik komisyonu kurabilir. Yeterlik komisyonu en az üç kişiden oluşur. Yeterlik komisyonu ihale için teklif veren firmaları inceler ve yeterli bulduğu firmalara yeterlik belgesi verir. Komisyon, baskı ve gizlilik içeren ihalelerde, firmaları aşağıdaki hususları göz önünde tutarak inceler:
a) Kısa sürede çok baskı yapabilecek baskı makinelerine sahip olunması,
b) Optik okumaya elverişli sürekli form basma olanaklarının bulunması,
c) Fotokopi yoluyla tam kopya yapılmasını önleyen baskı olanaklarının bulunması,
d) Sınava gireceği tahmin edilen sayıda adayın soru kitapçığı ve cevap kağıdının paketlenmesi ve nakliye için hazırlanmasına olanak sağlayan geniş mekanlara sahip olması,
e) Sınava gireceği tahmin edilen aday sayısı kadar test kitapçığının kapalı dönem olarak adlandırılan dış dünya ile ilişkisi kesilmiş bir ortamda basılması ve cevap kağıtları ve diğer evrak ile birlikte paketlenmesi için gerekli olan yönetici, grafiker, usta ve işçinin yaklaşık 25 gün süre ile yeme, içme, yatma, sağlık ve boş zamanlarını değerlendirme olanaklarına sahip olması,
f) Sınav ile ilgili önemli baskı, paketleme ve nakliye işlerinde tecrübe sahibi olması,
g) Yüklendiği işleri tam zamanında ve eksiksiz olarak yapma güvenini vermesi, kapalı döneme girecek kimselerin türlü isteklerini ileri sürerek kapalı döneme girmeme veya kapalı dönemde işi yavaşlatma eylemlerine başvurması olasılığının bulunmaması.
Yeterlik komisyonu, yaptığı incelemede, üniversiteye giriş ve diğer amaçlarla yapılan sınavların ülke için son derece önemli olduğu ve başarılamadığı takdirde ülkede tamir edilemez huzursuzlukların doğacağını göz önünde tutarak, yukarıdaki hususlarda gerekli olan olanakları ve güveni sağlayamayan firmalara yeterlik belgesi vermez.
YEDİNCİ KISIM
Sınavlarda Gizliliğin Korunması
Gizlilik ve Güvenlik
Madde 36 — ÖSYM Döner Sermaye İşletmesi, sınav sorularının hazırlanması, test kitapçıklarının bastırılması, paketlenmesi, nakliyesi, sınav evrakının açılması, cevap kağıtlarının okunması, puanların hesaplanması, yerleştirmenin yapılması ve sınav sonuçlarının arşivlenmesi gibi işlemlerde gizliliğin, yanlış yapmamanın ve dürüstlüğün sağlanması için her türlü önlemi alır. Bu önlemlerin alınmasında aşağıdaki hususlar göz önünde tutulur:
a) Soruların hazırlanması, arşivlenmesi ve testlerin oluşturulması aşamalarında dış etkilerden arınmış gizli bölmeler sürekli kontrol altında tutulur, soru yazımı ve denetimi için ÖSYM dışından soru yazma ve soru denetimi amacıyla çağırılan kişiler için çalışmakta oldukları kurumlardan izin almaz, bu kişiler ÖSYM’de görev yaptıklarını açıklamazlar, çalışmalarını genellikle çalışma saatleri dışında ve tatil günleri yaparlar.
b) Soruların basılması ve test kitapçıklarının adayların adları basılı cevap kağıtlarıyla birlikte sınav binaları ve salonlarına göre paketlenmesi, sınav evrakının sınav merkezlerine götürülmesi ve geri getirilmesi, sınav evrakının açılması, cevap kağıtlarının optik okuyucularda okunması, cevap kağıtlarının arşivlenmesi, puanlama ve değerlendirme işlemlerinde güvenliğin ve gizliliğin korunması için her türlü önlem alınır. Bu önlemler alınırken, güvenilir kişilerin seçilmesine özen gösterilir ve israfa kaçmamak koşuluyla gerekli harcamaların yapılmasından kaçınılmaz.
c) Her türlü hizmetin satın alınması, kiralanması, ihale usulünün belirlenmesi, bakım sözleşmesi imzalanması ve benzeri işlerde gizlilik ve güvenliğin sağlanması ön planda tutulur.
SEKİZİNCİ KISIM
Uygulanacak Diğer Yönetmelikler
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 37 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 4/8/1984 tarihli ve 18479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği ile 13/6/1999 tarihli ve 23724 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Giderlerin Ödenmesine İlişkin Belgeler
Madde 38 — Döner Sermaye İşletmesinden yapılacak giderler için 14/10/1991 tarihli ve 21025 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
DOKUZUNCU KISIM
Hizmetlerinin Aksamaması
Kuruluş Döneminde Saymanlık Hizmetleri
Geçici Madde 1 — Kurulan saymanlığın personel ihtiyacı bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre Maliye Bakanlığınca karşılanır. Maliye Bakanlığınca kadro tahsis edilerek atama yapılıncaya kadar saymanlık işlemlerinin herhangi bir aksamaya meydan verilmeden yürütülebilmesi için Yükseköğretim Kurulunca sayman dışında yeteri kadar personel görevlendirilerek saymanlık hizmeti yürütülür.
Yönetmeliğin Çıkışından Önceki Hizmetlerin Sürdürülmesi
Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yayımından önce başlanmış iş ve hizmetler sonuçlanıncaya kadar bunlar hakkında eski mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
ONUNCU KISIM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
Madde 39 — 20/10/1982 tarihli ve 17844 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Fonu Yönetim, İşletme ve Denetim Yönetmeliği", bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 40 — Maliye Bakanlığının ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, 1/1/2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 41 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
Sayfa

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer Mevzuatlar

  İçtihatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.