İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Kamu Görevlileri (Memur) Hukuku > Özel Personel Kanunu Olan Kamu Görevlileri > Yüksek Öğretim Kurumu personeli > Mevzuat

Yüksek Öğretim Personel Kanunu

Yüksek Öğretim Personel Kanunu
 
          Kanun Numarası                  : 2914
          Kabul Tarihi                         : 11/10/1983
          Yayımlandığı R. Gazete        : Tarih : 13/10/1983    Sayı : 18190
          Yayımlandığı Düstur             : Tertip : 5   Cilt : 22   Sayfa : 673
*
             Amaç :
             Madde 1  – Bu Kanunun amacı, 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan öğretim elemanları tanımına giren personeli sınıflandırmak, aylıklarını ve ek göstergelerini düzenlemek, derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinin şekil ve şartları ile, sosyal haklardan yararlanma, ek ders ücreti, üniversite, idari görev ve geliştirme ödeneklerinin miktarını tespit etmek, emekli ve yabancı öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılma usul ve esaslarını belirlemektir.
 
             Kapsam :
             Madde 2 – Bu Kanun 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi üniversite öğretim elamanlarının aylık, ödenek ve sair özlük haklarını kapsar.
 
             Öğretim elemanlarının sınıflandırılması :
             Madde 3 – Bu Kanuna tabi öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç dereceleri aşağıda gösterilmiştir.
             A) Öğretim üyeleri sınıfı :
             Bu sınıf, profesörler, doçentler ve yardımcı doçentlerden oluşur.
             a) Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin,
             b) Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin,
             c) Yardımcı doçentler, yardımcı doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci derecenin,
             İlk kademe aylığını alırlar.
             Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerine göre üst dereceye atananlar, bu dereceleri kazanılmış hak olarak aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir kademe ilerlemesinden yararlanırlar.
             B) Öğretim görevlileri ve okutmanlar sınıfı:
             Bu sınıf, öğretim görevlileri ile okutmanlardan oluşur.
             C) Öğretim yardımcıları sınıfı :
             Bu sınıf, araştırma görevlileri ile uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacılarından oluşur.
             Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş dereceleri (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümleri ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir.
 
             Öğretim elemanlarının görev aylıkları :
             Madde 4 – Öğretim elemanlarının bu Kanunun 3 üncü maddesine göre tespit edilen görev aylıkları kazanılmış hak teşkil etmeyip, aylık ödemelerine esas tutulur ve bu Kanun kapsamından çıkmaları halinde dikkate alınmaz.
             Öğretim üyelerinden 3 üncü maddenin (A) bendinde gösterilen kadrolara atandıkları tarihte kazanılmış hak aylık dereceleri; unvanları için öngörülen giriş derecelerinin üzerinde olanlar ile, bu kadrolara derece yükselmesi suretiyle ulaşanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 161 inci maddesi uygulanır ve kazanılmış hak aylıkları başlangıç derecelerinin ileri kademelerine gelenlerin aylıkları, bu kademeler üzerinden ödenir. Bunların başarılı geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak derecelerinde kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.
 
             Gösterge tablosu ve ek göstergeler :
             Madde 5 – Üniversite öğretim elamanlarının aylıklarının hesaplanmasında, Devlet memurlarının aylıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayı dikkate alınır.
             (Değişik: 9/4/1990- KHK -418/28 md.; İptal: Ana.Mah.'nin 5/2/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 Sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18/5/1994-KHK/527/20 md.) Aylıkların hesabında ayrıca, bu Kanuna ekli ek gösterge cetvelinde unvan ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamları dikkate alınır.
             (Üçüncü fıkra mülga : 9/4/1990 - KHK - 418/28 md.)
            Doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi, doçent kadrosuna atanma :
             Madde 6 – Yükseköğrenimi tamamladıktan sonra, hizmete girmeden önce veya hizmet sırasında yüksek lisans veya yükseköğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlere, bir kademe ilerlemesi; tıpta uzmanlık belgesi alanlara veya doktora yapanlara ve doçentlik unvanını alarak doçent kadrosuna atananlara bir derece yükselmesi uygulanır.
               
 Derece yükseltilmesi :
             Madde 7 – Öğretim elemanları;
             a) Yükselebilecekleri derecede aynı unvanla boş bir kadronun bulunması,
             b) Derecesi içinde en az üç yıl bulunmuş ve bu derecenin üçüncü kademe aylığını bir yıl fiilen almış olmaları,
             c) Bu süre içinde olumlu sicil almış bulunmaları,
             Şartıyla bir üst dereceye yükseltilebilirler.
 
             Kademe ilerlemesi:
             Madde 8 – Öğretim elemanlarının kademe ilerlemesi, bulundukları kademede en az bir yıl çalışmış ve olumlu sicil almış olmalarına ve aynı derecede ilerlenebilecek bir kademenin bulunmasına bağlıdır.
             Kademe ilerlemesi, ilgililerin hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere yapılır.
             Derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinde onay makamı :
             Madde 9 – Derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesi, üniversite rektörünün onayı ile yapılır.
            
Haklardan yararlanma :
             Madde 10 – Öğretim elamanları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 187- 213 üncü maddeleri ile düzenlenen sosyal hak ve yardımlardan faydalanırlar.
  
 
           Ek ders ücreti :
             Madde 11 – (Değişik : 27/6/1989 - KHK - 375/17 md.) (1)
             (Değişik birinci fıkra : 26/6/2001 - 4689/4 md.) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesine göre haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil öğretim elamanlarına görev unvanlarına göre Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler  için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla en çok yirmi saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok on saate kadar ek ders  ücreti ödenir. Ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate alınır.(2)
             (Değişik : 26/6/2001 - 4689/4 md.) Öğretim elemanlarının teorik derslerle yaptırdıkları uygulama, yönettikleri tez, seminer ve doktora çalışmalarının ve ara sınavların ne ölçüde ders yükünden sayılacağı Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Ara sınavlar için Yükseköğretim Kurulunca öğrenci sayısı gözönünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek ders yükü beş saati, diğer faaliyetler için belirlenecek ders yükü ise bir saati geçemez. Teorik dersler dışındaki faaliyetlerin ders yükünün tamamlanmasından sonraki kısmı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınır. Ancak mecburi ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesabında, teorik dersler dışındaki faaliyetlerin haftalık en fazla on saatlik kısmı dikkate alınır, kalan kısmı ise maaş karşılığı sayılır.
             (Değişik: 9/4/1990 - KHK - 418/29 md.; İptal: Ana.Mah.nin 5/2/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 Sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994-KHK/527/21 md.) Dersi veren öğretim elemanına her ders için ayrı ayrı olmak üzere yarı yıl ve yıl sonu dönemlerinde her 50 öğrenci için 300 gösterge rakamının Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda sınav ücreti ödenir. Öğrenci sayısının hesabında küsurlar tama iblağ edilir ve 500 öğrenciden fazlası dikkate alınmaz. Ara sınavlar ve bütünleme sınavları için sınav ücreti ödenmez.
             Ek ders ücreti, aşağıdaki göstergelerin Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımından oluşur. (3)
                                                                                                Ek Ders Ücreti
                                             Unvanı                                           Göstergesi
             ———————————————————  ————————
             Profesör                                                                               300
             Doçent                                                                                 250
             Yardımcı Doçent                                                                 200
             Öğretim Görevlisi ve Okutman                                           160
             (Beşinci fıkra mülga : 9/4/1990 - KHK - 418/29 md.)
             Yükseköğretim Kurumlarının kadrolarında olmayıp bu unvanları taşıyanlardan ders saati başına görevlendirilenlerin sosyal güvenlik kuruluşlarından almakta oldukları aylıklar bu şekilde görevlendirilmeleri nedeniyle kesilmez.
——————————
(1)    26/6/2001 tarih ve 4689 sayılı Kanunla, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına getirilen değişiklikler 1/9/2001 tarihinde yürürlüğe girmektedir.
(2) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan "aşağıda belirlenen" ibaresi, "Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(3)    Bu maddede yer alan ek ders ücreti göstergeleri 3/4/1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunun 14'üncü maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
             Müfredat programları uyarınca normal çalışma günlerinde çalışma saatinin bitiminden ve saat 17.00'den sonra başlayan gece öğretimi ile hafta tatili, yarı yıl veya yaz tatillerinde yapılan öğretimde yukarıdaki şekilde hesaplanan ek ders ücretleri % 60 zamlı ödenir. Yaz ve yarı yıl tatillerinde yapılan öğretim için verilecek ek ders ücretinin hesabında ders yükü dikkate alınmaz. (1) (2)
            
Üniversite Ödeneği
             Madde 12 – (Değişik : 20/3/1997 - KHK - 570/4 md.)
             657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının;
             1) Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan,
                 Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile
                 Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlara                            % 245'i,
             2) Diğer Profesör kadrosunda bulunanlara                                                     % 215'i,
             3) Doçent kadrosunda bulunanlara                                                                % 175'i,
             4) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara                                                 % 165'i
             5) Diğer Öğretim elemanlarından;
                 a) Birinci dereceden aylık alanlara                                                             % 130'u,
                 b) İkinci dereceden aylık alanlara                                                               % 117'si,
                 c) Üçüncü dereceden aylık alanlara                                                            % 110'u,
                 d) Dördüncü ve beşinci dereceden aylık alanlara                                       % 104'ü,
                 e) Diğer derecelerden aylık alanlara                                                           % 98'i,
             Her ay üniversite ödeneği olarak ödenir.
             Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve kısmi statüde görev yapanlara ödenmez.
            
İdari görev ödeneği:
             Madde 13 – (Değişik birinci fıkra: 20/3/1997 - KHK - 570/5 md.) Almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge brüt tutarının; Rektörlere %70'i, Rektör Yardımcıları ve Dekanlara %30'u, Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Konservatuar Müdürleri ile Bölüm Başkanlarına %20'si, Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür Yardımcılarına %15 'i idari görev ödeneği olarak ayrıca ödenir. Birden fazla idari görevi bulunanlara İdari Görev Ödeneğinden en yüksek olanı verilir.
             Bu Kanuna tabi olmayan kişiler arasından tayin olunan rektörlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre birinci derece memur son kademe aylığı (en yüksek ek gösterge dahil) ile bunun bir katı tutarında ek ödemede bulunulur. Bu Kanunun 10 uncu maddesi hükümleri, bunlar hakkında da uygulanır. Bunlardan emekli iken atananların emekli aylıklarının ödenmesine devam olunur, diğerleri genel hükümlere göre T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.
            
Geliştirme ödeneği:
             Madde 14 – (Değişik: 3/4/1998 - 4359/15 Md.)
             Diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş katına kadar geliştirme ödeneği ödenebilir.
             Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumları, ödeneğin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile oran veya miktarları, bu ödenekten yararlanma süresi ile yararlanamayacak olanlar ve diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir.
             Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. (3)
 
             Devlet konservatuvarlarının öğretim elemanları:
             Madde 15 – (Değişik: 22/8/1989 - KHK - 378/8 md.)
             Yükseköğretim kurumlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 16  ncı  maddesinde  unvanları  belirtilen  personeli,  Yükseköğretim  Kurulunun onayı ile sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Bu elemanların sözleşme esasları, bunlara ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ile diğer mali haklar; Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.
 
——————————
(1)      Bu maddedeki ek ders ücreti göstergeleri uygulaması ile ilgili olarak getirilen,27/6/1989 tarih ve 375 sayılı KHK'nin Geçici 2 nci maddesi hükmü için, bu Kanunun işlenemeyen hükümlerine bakınız.
(2)   Bu madde hükümlerinin 2004 Mali yılında uygulanması ile ilgili olarak , 5/1/2004 tarihli ve 25337 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24/12/2003 tarihli ve 5029 sayılı 2004 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanununun 8 inci maddesine bakınız.
(3)    Bu maddenin uygulanması için, 3.4.1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesine bakınız.
 
             Yabancı öğretim elemanlarına ödenecek ücretler:
             Madde 16 – 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ödenecek ücret, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.
             Emekli öğretim elemanlarının sözleşmeli istihdamı:
             Madde 17 – Üniversiteler, ihtiyaç duydukları dallarda 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre 65 yaşını doldurmak suretiyle emekli olmuş öğretim elemanlarını emekli aylıkları kesilmeksizin ve yaş kaydı aranmaksızın sözleşme ile çalıştırabilirler. Bu gibilere ödenecek ücret Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir.
 
 
 
             Geçici görev:
             Madde 18 – Öğretim elemanları ile tabi oldukları özel kanunlarda mani hüküm bulunmayan diğer kamu görevlileri, rektörün görüşü veya ilgili kuruluşun muvafakatı ile yükseköğretim üst kuruluşlarında her seferinde altı ayı geçmemek üzere geçici olarak görevlendirilebilirler.
 
             Diğer kurum mensuplarını ilgilendiren hükümler:
             Madde 19 – Bu Kanun hükümleri, 7163 sayılı Kanunla kurulan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü kadrosunda çalışan profesörler, öğretim ve araştırma mütehassısları (doçentler gibi), öğretim görevlileri, okutmanlar ve asistanlar hakkında da uygulanır.
             Bu Enstitüde görevli asistanlar hakkında araştırma görevlisi gibi işlem yapılır.
             Bu Kanun hükümleri gereğince Yükseköğretim Kurulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince de Üniversitelerarası Kurul tarafından alınan kararlar bu Enstitü mensuplarına da aynen uygulanır.
 
                Uygulanacak diğer kanun hükümleri:
             Madde 20 – Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.
 
             Kaldırılan hükümler:
             Madde 21 – 25/6/1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan diğer kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
 
             Eğitim Öğretim Ödeneği
             Ek Madde 1 – (Ek: 24/11/1994 - 4048/4 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK-570/6 md.)
             4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ve 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yurtdışına gönderilenler ile anılan Kanunun 38 inci maddesine göre diğer kurum ve kuruluşlarda görevlendirilenlerden yüksek öğretim kurumlarındaki kadro görevini yapmayanlar hariç olmak üzere Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının on ikide biri, her ay aylıklarla birlikte Eğitim Öğretim Ödeneği olarak ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
             Makam Tazminatı
             Ek Madde 2 – (Ek: 20/3/1997 - KHK - 570/7 md.)
             Bu Kanuna ekli Makam Tazminatı Cetvelinde yazılı kadro ve görev unvanlarına atananlara hizalarında belirtilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Makam Tazminatı ödenir. Makam Tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Makam tazminatının hakedilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara ayrıca diğer kanunlarda belirtilen Yüksek Hakimlik Tazminatı ve Makam Tazminatı ödenmez.
             Geçici Madde 1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenlerden 28/3/1993 tarih ve 2809 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile aynı Kanun kapsamına alınanlardan yükseköğrenim kurumlarında istihdamına ihtiyaç duyulanların bu Kanun hükümlerine göre intibakları, 30/6/1984 tarihi itibariyle yapılır.
             Geçici Madde 2 – Öğretim elemanlarına ve geçici 1 inci madde kapsamına girenler bu Kanunun 12 inci maddesi uyarınca ödenecek Üniversite Ödeneğinin, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik 16 ncı maddesi uyarınca halen ödenmekte olan iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı ile tamgün ödeneği tutarından az olması halinde aradaki net fark, üniversite ödeneği bu miktara ulaşıncaya kadar, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir.
             Geçici Madde 3 – Öğretim elemanlarına bu Kanunun 5 inci maddesine göre verilecek ek göstergeleri, 31/12/1983 tarihinde yararlanmakta oldukları ek göstergelerden düşük olamaz.
             Geçici Madde 4 – 1/1/1984 tarihinde yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olanlar ile bu kurumların kadroları ile ilişkileri devam eden, askerlik görevlerini yapmakta olan ve bu Kanun kapsamına giren öğretim elemanlarının intibakları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre (657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümleri" ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi hariç) başlayabilecekleri derece ve kademe esas alınmak suretiyle bu Kanun ve Devlet Memurları Kanununa göre rektörlüklerce (Geçici 1 inci madde kapsamına girenler hariç) üç ay içinde yapılır.
             İntibak sonucunda kazanılmış hak aylık dereceleri kadro derecelerinin üzerinde olanlara, kazanılmış hak aylıkları esas alınarak ödemede bulunulur.
             Geçici Madde 5 – Geçici 4 üncü madde hükmü saklı kalmak üzere bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce doçent kadrosuna atanmış bulunanların görev aylıkları, bir üst derecenin aynı kademesine yükseltilir.
             Geçici Madde 6 – 6/11/1981 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olmadan çalışan öğretim elemanları dışında kalan personelden 657 sayılı Kanuna göre intibaklarının yapılmasını istemeyerek, 1/1/1984 tarihinden itibaren 30 gün içinde müracaat edenlere, kıdem tazminatları ödenir ve kurumları ile ilişkileri kesilir.
             Bunlara ödenecek kıdem tazminatı, görevden ayrıldıkları tarihteki kazanılmış hakları dikkate alınarak hesaplanır. Ancak, bu şekilde hesaplanacak kıdem tazminatının miktarı 30/9/1982 tarihinde hak kazanabilecekleri kıdem tazminatından fazla olamaz.
             2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun yürürlüğe girdiği 6/11/1981 tarihi ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında görevden ayrılanlar hakkında da, görevden ayrıldıkları tarih dikkate alınarak yukarıdaki hükümler uygulanır.
             30/9/1982 tarihinden sonra görevden ayrılanların bu tarih ile görevden ayrıldıkları tarih arasında geçen hizmetleri, primlerinin ödenmesi kaydıyla 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak geçmiş sayılır.
             Geçici Madde 7 – 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24/9/1982 tarih ve 2708 sayılı Kanun ile değişik geçici 23 üncü maddesinde belirtilen ve sözleşmeli olarak çalıştırılan öğretim elemanları ile idari personel 30/9/1984 tarihine kadar sahip oldukları statü içinde çalıştırılırlar. Bu tarihten sonra genel hükümlere tabi olurlar.
             Geçici Madde 8 – İlgili kanunda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar, Yükseköğretim Kurulu üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 187 - 213 üncü maddeleri ile düzenlenen sosyal haklardan yararlanırlar.
             Ancak, bu üyelerden T. C. Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli olanlar bu kuruluşlarca aynı sosyal haklardan ayrıca yararlandırılmazlar.
             (Ek: 26/6/1984 - KHK - 241/32 md.; Değişik: 24/11/1994 - 4048/5 md.)
             T. C. Emekli Sandığı iştirakçisi olan Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinin emekli keseneklerinin hesabında aşağıdaki ek göstergeler esas alınır. Emekli İken Yükseköğretim Yürütme Kurulu veya Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeliklerine geçirilenlerin emekli aylıklarının ödenmesinde de aynı göstergeler esas alınır.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         15/7/1993'den          1/1/1994'den       1/1/1995'den
                                                                        itibaren Uygu-        itibaren Uygu-      itibaren Uy-
                                                                            lanacak Ek              lanacak Ek        gulanacak Ek
                                        Unvanı                       Göstergeler             Göstergeler         Göstergeler
             ——————————————— —————— ———————— ——————
             Yükseköğretim Kurulu Başkanı                 6100                       7000                   8000
             Yükseköğretim Kurulu Üyeleri                  5800                       6600                   7600
             Yükseköğretim Denetim Kurulu
             Üyeleri                                                       5800                       6600                   7600
 
             Geçici Madde 9 – (Ek: 14/1/1988 - KHK - 311/8.md.)
             2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Profesörlük unvanını almış olup da 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilen profesörlük kadrolarına atanamamış olanlar, bu Kanunun 5 inci maddesinde profesör kadrosunda bulunanlar için öngörülen ek göstergeler ile 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin değişik 39 uncu maddesine göre profesör kadrosunda üç yılı tamamlamış olanlar için öngörülen makam tazminatından profesör kadrosuna atanma şartı aranmaksızın yararlandırılırlar.
 
             Yürürlük:
             Madde 22 – Bu Kanunun;
             a) Geçici 7 nci maddesi hükümleri; 30/9/1983 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
             b) Geçici 8 inci maddesi ile atıfta bulunulan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208- 210 uncu maddelerine ilişkin hükümleri yayımı tarihinde,
             c) Diğer hükümleri 1/1/1984 tarihinde,
             Yürürlüğe girer.
 
 
             Yürütme:
             Madde 23 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
             EK GÖSTERGE CETVELİ: (Ek:18/5/1994-KHK-527/19 md.; Değişik: 24/11/1994- 4048/3 md.)
                                                                                                                                     1.1.1995’den
                                                                                                                                         itibaren
                                                                                                                                     Uygulanacak
             Unvanı                                                                                              Derece    Ek Gösterge
             —————————————————————————— ——— ——————
a)        Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan
Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesörlük 
kadrosunda dörtyılını tamamlamış bulunanlar,                              1              6400
             b) Profesörler                                                                                        1              5300
             c) Doçentler                                                                                        1-3             4800
             d) Yardımcı Doçentler                                                                         3-5             3600
             e) Öğretim Görevlisi, Okutmanlar,
             Diğer Öğretim Yardımcıları                                                                   1              3600
                                                                                                                           2              2700
3-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2300
 
 
 
 
 
                       MAKAM TAZMİNATI CETVELİ (Ek: 20/3/1997-KHK-570/7 md.)
                                                                                                                                       Tazminat
           Sıra No   Kadro ve Görev Unvanı                                                                 Göstergeleri
        ———— —————————————————————————— ——————
                1         Rektörler                                                                                                 7.000
                2         Profesörler (Bu kadroda üç yılını tamamlamış olmak şartıyla)              6.000
                3         Profesörler                                                                                              4.500
                4         Doçentler (Kazanılmış hak aylıkları birinci derece olmak şartıyla)        2.000
 
 
             11/10/1983 TARİHLİ VE 2914 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
             1 – 24/11/1994 tarih ve 4048 sayılı Kanunun Geçici Maddesi :
             Geçici Madde 2 – Beş yıl süreyle 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca ödenecek geliştirme ödeneği tavan oranlarından % 100 oranı % 75, % 60 oranı % 45 olarak uygulanır.
             Öğretim elemanlarına bu Kanunun yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere ödenecek geliştirme ödeneği oranları Bakanlar Kurulunca yeniden tespit edilir. Bu tespit yapılıncaya kadar, öğretim elemanlarına geliştirme ödeneği ödenmez.
             2 – 27/1/2000 tarih ve 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesi :
             Madde 5 – a) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa göre makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlardan Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek olanlara 30 000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere temsil tazminatı ödenir. Temsil tazminatı göstergelerini kadro ve görev unvanı itibariyle farklı olarak belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
             b) Temsil tazminatı, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve bu tazminata hak kazanma ve ödemelerde makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatına ilişkin hükümler uygulanır.
             c) Teşkilat veya özel kanunlarında yer alan hükümlere göre kadro karşılığı sözleşmeli, sözleşmeli veya kapsam dışı statüde çalışanlara temsil tazminatı ödenmez. Bu tazminata hak kazananlara personel veya teşkilat kanunları veya diğer kanuni düzenlemeler ile kaynağı ne olursa olsun ödenmekte olan döner sermaye katkı payları, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödemeleri, fon, ek ödeme, teşvik ödemesi ve benzeri ödemelerin aylık net tutarları, temsil tazminatının net tutarından mahsup edilir. Benzeri ödemelerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir. Bu tazminat her ne şekilde olursa olsun ikramiyelerin veya başka bir ödemenin hesaplanmasında dikkate alınmaz.
             d) Makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam iki yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara temsil tazminatları bulundukları en üst görev esas alınarak ödenir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          2914 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
                           YÜRÜRLÜKTEN KALDlRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ
                                                              GÖSTERİR LİSTE
                                                                                                 Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın
                                                                                                                                               ______________________________
                        Yürürlükten Kaldırılan
                 Kanun veya Kanun Hükümleri                            Tarihi         Sayısı       Maddesi
_______________________________________________ __________ __________ __________
 
14/7/1965 - 657 Sayılı Kanunun Ek Geçici 7 nci madde-
sinin son fıkrası                                                                          6/6/1984     KHK-241          40/a
 
27/7/1967 - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanunun Ek 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları        26/6/1984     KHK-241            0/b
 
12/6/1979-2247 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuru-
luş ve İşleyişi Hakkında Kanunun 38 inci maddesinin
birinci fıkrası                                                                            26/6/1984     KHK-241          40/c
 29/11/1984 tarih ve 243 sayılı KHK'nin Değişik Geçici
1 inci maddesi
 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesi
 
5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun Ek 40 ıncı
maddesi                                                                                    27/6/1989     KHK-375             32
             2914 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
                                 YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
  Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe
     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi
________ __________________________________________________ ___________
                                                                                                                                             
KHK/ 241                                                           —                                                             1/7/1984
                                                                                                                                           tarihinden
                                                                                                                                      geçerli olmak
                                                                                                                                                  üzere
                                                                                                                                           29/6/1984
KHK/244                                                            —                                                         28/12/1984
KHK/306                                                            —                                                             1/1/1988
KHK/311                                                            —                                                           29/2/1988
KHK-375                                  2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13,14, 15, 18,
                                                   19, 21, 23, 25, 26, 29, 30 ve 31, 28                                 15/7/1989
                                                                                                                                            Tazminat
                                                                                                                                       nisbetlerinin
                                                                                                                                     tespit edildiği
                                                                                                                                      tarihi izleyen
                                                                                                                                           aybaşında
                                                                  Diğer maddeleri                                                  1/7/1989
KHK/378                                                            —                                                           8/11/1989
KHK/418   a)  2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 31,
                      32, 33, 35, 36, 37 ve 45 inci maddeleri                                                           1/1/1991
                   b) 30 ve 38 inci maddeleri                                                                                 1/7/1990
                   c) 34 üncü maddesi                                                                                          15/1/1991
                   d) 4, 5, 11, 23, 24, 25, 26, 29 ve 40 ıncı maddeleri                                           Yayımını
                                                                                                                                               izleyen
                                                                                                                                           aybaşında
                   e) 39 uncu maddesi 1990 - 1991 öğrenim döneminde
                     uygulanmaya başlanmak üzere, bu konuda Bakanlar
                     Kurulunca esas ve usullerin tesbitini izleyen aybaşında
                   f) Diğer maddeleri                                                                                            11/4/1990
KHK/450                                                            —                                                           15/9/1991
                                                                                                                                           tarihinden
                                                                                                                                      geçerli olmak
                                                                                                                                                  üzere
                                                                                                                                           13/9/1991
KHK/486                                                            —                                                           15/7/1993
KHK/527                                                            —                                                           20/5/1994
                   Geçici 1 inci maddesi                                                                                       2/12/1994
   4048        3 üncü maddesi                                                                                                  1/1/1995
                   Diğer maddeleri                                                                                               15/1/1995
KHK/547                                                            —                                                           15/4/1995
KHK/570                                                            —                                          15/4/1997 tarihinden
                                                                                                                             geçerli olmak üzere
                                                                                                                         yayımı olan 3/4/1997
                                                                                                                                            tarihinde.
   4359        14'üncü maddesi                                                                                                1/1/1998
                   15'inci maddesi                                                                                                  4/4/1998
   4689        4 üncü maddesi                                                                                                  1/9/2001
   5335        11 inci maddesi                                                                                                  1/9/2005
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer Mevzuatlar

Yüksek Öğretim Kurumu personeli

  İçtihatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.