İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > Mevzuat

Yalova Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

Yalova Üniversitesinden:
Yalova Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
             Amaç ve kapsam
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Üniversitede ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte, enstitü ve yüksekokullarda güz ve bahar yarıyılları dışında kalan aylarda yapılacak olan yaz öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
             Dayanak
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
             a) Senato: Yalova Üniversitesi Senatosunu,
             b) Üniversite: Yalova Üniversitesini
             ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Öğretiminin Amacı ve Yaz Öğretimine İlişkin Esaslar
             Yaz öğretiminin amacı
             MADDE 4 – (1) Yaz öğretiminin amacı; güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili içerisinde uygulanmak suretiyle Üniversitenin öğretim imkânlarının yaz aylarında da değerlendirilerek öğretimde verimliliği arttırmak ve öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkân sağlamaktır.
             Yaz öğretiminin kapsamı ve kayıt
             MADDE 5 – (1) Ek süre hakkı elde eden öğrenciler ile sınırsız sınav hakkını kullanan öğrenciler isterlerse diğer öğrencilerle aynı şartlarda yaz öğretimine devam edebilir.
             (2) Yaz öğretiminden önceki yarıyıl sonu itibarıyla ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler yaz öğretimine kayıt yaptırabilir. Yaz öğretimi sonunda, ilişik kesilme sebebi olan derslerden başarılı olanlar öğretimlerine kaldıkları yerden devam ederler.
             (3) Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında yer alan normal eğitim programındaki derslerin, verilmeleri gereken güz ve bahar yarıyıllarında açılması zorunludur. Bu derslerin açılması yaz öğretimi programına ertelenemez. İçeriği, birim saati ve kredisi aynı olmak şartıyla, öğrenciler bölüm başkanının onayı ile fakülte ve yüksekokul dahilinde başka bölüm veya programlardan da ders alabilir.
             Yaz öğretimi takvimi
             MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminin kayıt, öğretim ve sınav tarihleri Senato tarafından belirlenir. Yaz öğretiminde açılan her ders için, normal güz veya bahar yarıyılında yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Yaz öğretimi süresi yedi haftadır.
             Ders açılması
             MADDE 7 – (1) Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısının; ön lisans ve lisans programlarında en az onbeş, lisansüstü programında en az beş olması gerekir. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı 50’den fazla ise bu dersin paralel şubesi açılabilir. Zorunlu hallerde bu sayılar ilgili birimin yönetim kurulunca değiştirilebilir.
             (2) Yaz öğretiminde açılacak dersler; enstitülerde anabilim dalının olumlu görüşü üzerine, fakülte, konservatuar ve yüksekokullarda ise ilgili birim kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir. Kayıt işlemleri yaz öğretimi dersleri başlamadan önce Senatoca belirlenecek tarihler arasında yapılır.
             Başarı sıralaması
             MADDE 8 – (1) Ara sınıf öğrencilerinin başarı sıralaması, bahar yarıyılı sonunda alınan notlar ile belirlenir. Yaz öğretimi sonunda alınan notlar ağırlıklı genel not ortalamasına dâhil edilir. Fakat başarı sıralamasını değiştirmez.
             Ders alma
             MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminde öğrenci en fazla 12 birim saatlik ders alabilir. Ancak intibak sınıfında öğrenim gören öğrenciler 15 birim saatlik ders alabilirler. Öğrenci; yaz dönemi başlamadan önceki hafta öğrenci kaydından düşürülen dersler yerine açılması kesinleşen derslere, toplam saat limitleri içinde kalmak kaydıyla ders ekleyebilir, ancak ders bırakamaz.
             Sınav ve başarı değerlendirmesi
             MADDE 10 – (1) Yaz öğretiminde başarı değerlendirilmesinde; önlisans, lisans ve lisansüstü eğitime ilişkin ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
             Öğretim elemanları ve ücretler
             MADDE 11 – (1) Yaz öğretiminde ders veren öğretim elemanlarına, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi hükümlerine göre ders ücreti ödenir.
             Yaz öğretimi ücreti
             MADDE 12 – (1) Öğrencilerden alınacak yaz öğretimi ücreti, ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
             Yürürlük
             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
                MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer Mevzuatlar

  İçtihatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.