İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > Mevzuat

Türk Ermeni İlişkileri Milli Komitesi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25081
 
Türk Ermeni İlişkileri Milli Komitesi Yönetmeliği
 
Amaç
Madde 1 —Türk Ermeni İlişkileri Milli Komitesinin temel amaçları şunlardır:
a) Yükseköğretim kurumlarında Türk-Ermeni ilişkilerini, Ermeni kültürü, siyaseti, toplum yapısı ve tarihini bilimsel yöntemlerle araştırmak ve değerlendirmeler yapmak,
b) Konu ile ilgili yeni çalışmaların yapılabilmesi için gerekli ortamı sağlamak,
c) Ermeni araştırmalarına bilimsel ilginin artırılmasını sağlamak,
d) Mevcut bilimsel çalışmaların desteklenmesini sağlamak,
e) Yurt dışında konuyu bilimsel ve tarafsız olarak ele alacak Türk ve yabancı bilim adamlarının desteklenmesi ve Türk arşivlerinde çalışabilmelerini sağlamak,
f) Ermeni araştırmaları konusunda uzmanlaşmış Türk ve yabancı bilim adamları arasında iletişimin kurulmasını sağlamak,
g) Ermeni araştırmaları konusunda bilimsel koordinasyonu ve yönlendirmeleri yapmak,
h) Araştırmacılara ihtiyaç duydukları bilgi ve kaynakları sağlamak,
ı) Kamuoyunda ve basında ortaya çıkan bilimsel bilgi ihtiyacını karşılamak,
i) Yapılan bilimsel çalışmaların ulaşması gereken kitlelere ulaşmasını sağlamak.
Dayanak
Madde 2 —Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (b) ve (m) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kuruluş ve İşleyiş
Madde 3 —Türk Ermeni İlişkileri Milli Komitesi;
a) Yükseköğretim Kurulu Üyeleri arasından, Genel Kurul’ca belirlenen 2 üye,
b) Üniversitelerde ve üniversite dışında kalan Ermeni ve Kafkasya araştırmaları ile ilgili bilim adamları ve uzmanlar arasından Yükseköğretim Kurulunca belirlenen 7 üye,
c) Resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan belirlenen konu ile ilgili üst düzeyde yetkili 5 üye,
olmak üzere 14 üyeden oluşur.
Türk Ermeni İlişkileri Milli Komitesinin Başkanı ve Başkan Yardımcısı, üyeler arasından Yükseköğretim Kurulu Başkanınca görevlendirilir. Komitenin sekretaryası Yükseköğretim Kurulunun ilgili birimi tarafından yürütülür. Komite Sekreteri toplantılara oy hakkı olmaksızın raportör olarak katılır.
Komite Başkanı ve üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyelikten ayrılan kişi ya da kişilerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye ya da üyeler görevlendirilebilir. Başkan ve yardımcısının görevi, üyelik süresi bitmeden de görevlendirildiği usulle sona erdirilebilir.
Türk Ermeni İlişkileri Milli Komitesi toplantılarına üst üste iki kez veya yılda üç kez katılmayan üyenin üyeliği sona erer.
Komite, amaçlarını gerçekleştirebilmek ve çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yükseköğretim Kurulunun onayı ile alt komisyonlar kurabilir.
Komitenin Görevleri
Madde 4 —Türk Ermeni İlişkileri Milli Komitesinin görevleri şunlardır:
a) Yükseköğretim kurumlarında ve bunların dışında, Ermeni tarihi, kültürü, siyaseti, ekonomisi, dış ilişkileri, dili ve edebiyatı üzerine yürütülen çalışmaları izlemek ve değerlendirmek,
b) Konu ile ilgili olarak yükseköğretim kurumlarına ve diğer kurumlara önerilerde bulunmak,
c) Yükseköğretim kurumları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
d) Yükseköğretim kurumları ve diğer kurumlarda Ermeni sorunu ile ilgili kurum içi eğitimi sağlamak,
e) Ermeni araştırmaları konusunda Türkiye’de uzmanların kullanımına açık bir bilgi birikiminin oluşmasını, böylece araştırmalar için gerekli bilimsel alt yapıyı sağlamak. Bunun için üniversitelerde ve ilgili diğer kurumlarda Ermeni araştırmaları kütüphanesi ve kitaplıklarının kurulmasını sağlamak,
f) Yapılan çalışmaların iç ve dış kamuoyuna rahatça ulaşabilmesi için bilim adamlarına ve halka açık bilgilendirme merkezlerini oluşturmak,
g) Türk bilim adamlarına hizmet verecek, son dönem gelişmelerini kapsayıcı arşivleme çalışmaları yapmak,
h) Diğer ülkelerde sürdürülen çalışmalardan Türk bilim adamlarını haberdar etmek,
i) Elektronik ortamda tarafsız ve bilimsel Ermeni araştırmalarının yayılmasını sağlamak,
j) Ermeni araştırmaları konusunda çalışan kişi ya da kuruluşları yeni çalışmalar için yönlendirmek,
k) Ermeni araştırmaları konusunda daha önce çalışılmamış, ya da yeniden ele alınması gereken konularda projeler hazırlamak, yükseköğretim kurumlarına, diğer kuruluşlara ya da konunun uzmanlarına projeler hazırlatmak,
l) Desteklenen projeler ya da gezi programlarının sonucunda oluşan bilgi birikimini gerekli olduğu ölçüde diğer kurumlar ile paylaşmak,
m) Türkiye’de Ermeni araştırmalarının gelişebilmesi için başta Ermenice, Rusça, İngilizce ve Arapça olmak üzere diğer dillerde tarafsız ve bilimsel Ermeni araştırmalarının yapılmasını sağlamak,
n) Türk ve Ermeni eğitim-öğretim kurumları arasında diyaloğu artırarak, karşılıklı işbirliğini sağlamak,
o) Ermeni araştırmaları ile ilgili olarak başta Kuzey Amerika ülkeleri, Batı Avrupa ülkeleri, Rusya ve bölge ülkeleri olmak üzere diğer ülkeler ile bilimsel işbirliğinin artırılmasını sağlamak,
p) Ermeni araştırmaları üzerine çalışan resmi ya da sivil kuruluşlar ile işbirliği yapmak, Ermeni araştırmaları üzerine diğer uzman kurumlar arasında işbirliğini özendirmek,
r) Uluslararası seviyede bilimsel kongre ve konferansların yapılmasını sağlamak.
Komitenin Toplanma Usulü
Madde 5 —Komite, Başkanın çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve mevcudun oy çokluğu ile karar alır. Toplantı yer ve zamanı Komite Başkanı tarafından belirlenir.
Mali Hükümler
Madde 6 —Komite, her yıl Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bütçesinde Milli Komiteler için tahsis edilen toplu ödenekten Yükseköğretim Kurulu kararıyla ayrılan kısmı kullanır.
Yürürlük
Madde 7 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8 —Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
Sayfa

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer Mevzuatlar

  İçtihatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.