İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > Mevzuat

Stratejik Araştırma Ve Etüdler Millî Komitesi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 07.11.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23163
 
Stratejik Araştırma Ve Etüdler Millî Komitesi Yönetmeliği
 
Amaç
MADDE 1. Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesinin amacı yükseköğretim kurumlarında, Türkiye’nin bölgesel, ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerini kapsayan tarihi, kültürel, siyasi, iktisadi, hukuki, sosyolojik, jeopolitik ve stratejik yapısına yönelik bilimsel yöntemlerle araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmeler yapmaktır.
Dayanak
MADDE 2. Bu yönetmelik, 2547 sayılı Kanun’un 7. maddesinin (b) ve (m) bentlerine dayanılarak düzenlenmiştir.
Kuruluş ve İşleyiş
MADDE 3. Stratejik Araştırmalar ve Etüdler Milli Komitesi;
a) Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri arasından, Genel Kurulca belirlenen 2 üye,
b) Üniversitelerde ve üniversite dışındaki stratejik araştırmalarla ilgili bilim adamları arasından Yükseköğretim Genel Kurulunca belirlenen 7 üye,
c) Genelkurmay Başkanlığınca belirlenen 2 üye,
d) Milli İstihbarat Teşkilatınca belirlenen, üst düzeyde yetkili 1 üye,
e) Dışişleri Bakanlığınca belirlenen, konu ile ilgili üst düzeyde yetkili 2 üye,
olmak üzere toplam 14 üyeden oluşur.
Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesinin Başkanı ve Başkan Yardımcısı, üyeler arasından Yükseköğretim Kurulu Başkanı'nca görevlendirilir. Milli Komitenin sekretaryası Yükseköğretim Kurulunun ilgili birimi tarafından yürütülür. Komite Sekreteri toplantılara oy hakkı olmaksızın raportör olarak katılır.
Komite Başkan ve üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyelikten ayrılan kişinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Başkan ve Yardımcısının görevi, üyelik süresi bitmeden de görevlendirildiği usulle sona erdirilebilir.
Komite, amaçlarını gerçekleştirmek ve çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunun onayı ile alt komisyonlar kurabilir.
(Ek fıkra:RG-10/03/1999-23635) Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi toplantılarına üst üste iki kez veya yılda üç kez katılmayan üyenin üyeliği sona erer.
Komitenin Görevleri
MADDE 4. Komitenin görevleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Yükseköğretim kurumlarında yürütülen, stratejik araştırma faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek,
b) Stratejik araştırmalarla ilgili olarak yükseköğretim kurumlarına veya bu kurumların dışında kalan kuruluşlara önerilerde bulunmak,
c) Stratejik araştırma faaliyetinde bulunan kuruluş ve kişilere, çalışmalarında yardımcı olmak, onlara projeler vermek, projeleri izlemek, proje sonuçlarının yurt çapında etkili bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak,
d) Stratejik araştırmalar yapan kişi ve kuruluşların, Milli Komitece onaylanmış projeler kapsamında olmak kaydı ile, yurtdışında yapacakları toplantı, temas ve kısa süreli çalışmalarına destek sağlamak,
e) Stratejik araştırma ve etüdler kapsamında, Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.
Komitenin Toplanma Usulü
MADDE 5. Komite, Başkanının çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Toplantı yer ve zamanı Komite Başkanı’nca belirlenir.
Mali Hükümler
MADDE 6. Komitenin, her yıl Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu ile belirlenen bütçesi, Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi kararları çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun tabi olduğu usul ve esaslara göre kullanılır. Komite tarafından kurulacak alt komisyon faaliyetleri için gerekli harcamalar, Komiteye ayrılan bütçeden karşılanır.
Yürütme
MADDE 7. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürürlük
MADDE 8. Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer Mevzuatlar

  İçtihatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.