İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > Mevzuat

Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Kuruluş İşleyiş Ve Görev Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 06.01.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17566
 
Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Kuruluş İşleyiş Ve Görev Yönetmeliği
Dayanak
MADDE 1. Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 65. maddesi gereğince hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 2. Yönetmelik’te Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi için Merkez, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı için Başkan deyimleri kullanılmıştır.
Merkezin Görevleri
MADDE 3. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde yükseköğretim kurumlarına girecek öğrencilerin sınav sistemini belirlemek, sınavları hazırlamak, uygulamak, seçme ve yerleştirme işlemleri yürütmek ve sistemi geliştirme amacına yönelik araştırmalar yapmak ve kendisine Yükseköğretim Kurulunca verilecek diğer işleri yürütmekle görevlidir.
Organlar
MADDE 4. Başkan
a) Başkan, Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından doğrudan atanır veya 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 36. veya 38. madde hükümleri uyarınca üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilir.
b) Başkanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
1) Yürütme Kuruluna ve Danışma Kuruluna Başkanlık eder.
2) Merkezin görevlerinin, yönetim ve araştırma işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.
3) Merkezin teknik ve büro hizmetlerini yürütecek danışman, uzman ve diğer görevlilerin atanması veya görevlendirilmesi hususunda Yükseköğretim Kurulu Başkanına teklifte bulunur, atama veya görevlendirme Yükseköğretim Kurulu Başkanınca yapılır.
4) Merkezin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını hazırlar ve Yükseköğretim Kurulunun onayına sunar.
5) Merkezin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapar ve gerekli gördüğü hallerde her düzeydeki personelin görev yerlerini değiştirir veya bunlara yeni görevler verir.
6) Merkezin uygulama ve araştırma faaliyetleri hakkında takvim yılının bitiminden itibaren iki ay içinde Yükseköğretim Kuruluna rapor verir.
7) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapar.
Başkan görevi başında bulunmadığı zamanlarda Yürütme Kurulu üyelerinden birisini yerine vekil olarak bırakır.
MADDE 5. a) Yürütme Kurulu, Merkez Başkanının önereceği 10 kişi arasından Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanınca 3 yıl için seçilen beş üyeden oluşur. Bu üyeler üniversite öğretim elemanı olduğu hallerde Yükseköğretim Kanunu’nun 36. veya 38. madde hükümleri uyarınca görevlendirilir. Yürütme Kurulu, Başkanının çağrısı üzerine toplanır.
b) Görevleri: Yürütme Kurulu idari faaliyetlerde Başkana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
1) Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esasların uygulanmasında Başkana yardım eder.
2) Başkanın Merkez yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar verir.
3) Kanun ve Yönetmeliklerde belirlenen veya Yükseköğretim Kurulunca istenen diğer görevleri yapar.
4) Toplanan kaynakların verimli şekilde değerlendirilmesi ve harcamaların yapılması hususunda gerekli kararları alır.
Başkan görevi başında bulunmadığı zamanlarda Yürütme Kurulu üyelerinden birisini yerine vekil olarak bırakır.
MADDE 6. Danışma Kurulu
a) Kuruluş: Danışma Kurulu her üniversite Rektörünün önereceği ikişer aday arasından Yükseköğretim Kurulunca seçilecek birer üye ile değişik öğretim ve eğitim alanlarından Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilmesi istenecek dört üyeden oluşur. Kurul, Başkanın çağrısı üzerine toplanır.
b) Görevleri: Danışma Kurulu Başkanının sunacağı teknik ve uygulamayla ilgili konuları tartışır ve tavsiyelerde bulunur.
Merkezin Kuruluşu
MADDE 7. Merkezde Başkana bağlı olarak kanun ve yönetmelikle verilen görevlerin gerekli kıldığı test hazırlama, ölçme ve değerlendirme, bilgi-işlem, araştırma, geliştirme, sınav hizmetleri, organizasyon ve koordinasyonla ilgili uzmanlık birimleri ile genel idari hizmetleri yürütmek üzere bürolar bulunur.
Merkez Görevlileri
MADDE 8. Başkan merkez birim ve bürolarında sözleşmeli personel, memur ve işçi statüsünde çalışacak danışman, uzman ve diğer görevlilerle ilgili kadro önerilerini hazırlayarak gerekli işlemlerin yürütülmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunar.
Üniversite öğretim elemanları Yükseköğretim Kanunu’nun 36. veya 38. maddeleri uyarınca Merkezde görevlendirilebilir.
Seçme ve Yerleştirme İşlemlerine İlişkin Esasların Saptanması
MADDE 9. Başkan, seçme ve yerleştirme işlemlerine ilişkin esaslar hakkındaki önerilerini Yükseköğretim Kuruluna sunar. Merkez, Yükseköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde sınavları hazırlar; uygulanmasını sağlar; seçmeye yardımcı olacak diğer hususları değerlendirir; adayların tercihlerini ve Yükseköğretim Kurulunun insangücü planlaması ve yükseköğretim kurumlarının kapasitelerini gözönünde bulundurarak belirleyici kontenjanları dikkate almak suretiyle seçme ve yerleştirme işlemlerini yürütür.
Seçme ve Yerleştirme Sınavı Uygulama Esasları
MADDE 10. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarına ilişkin koşullar ve kurallar her yıl merkez Başkanlığınca hazırlanacak sınav kılavuzlarında, sınav uygulama ve yönetim yönergelerinde belirlenir.
Sınava girecek adaylar bu kılavuz ve yönerge hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu gereği yerine getirmeyen adayların sınava ilişkin işlemleri geçersiz sayılır ve sınavları iptal edilir.
Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında Görevlendirme Esasları
MADDE 11. Üniversite öğretim elemanları ve diğer görevliler sınav haftasını içine alan yurt dışı izin ya da görev, uzun süreli hastalık ve kesinlikle asli görev yerinde bulunma gereği gibi zorlayıcı nedenler dışında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında kendilerine verilecek görevleri yapmakla yükümlüdürler.
Üniversite Rektörleri, yukarıdaki fıkra hükmü gereği sınavda görev alacak öğretim elemanlarının ve diğer görevlilerin tam listesini her yılın Ocak ayı içinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirir. Öğretim elemanlarının ve diğer görevlilerin görev, tür ve yerleri Merkez Başkanlığı tarafından hazırlanacak yönerge hükümlerine göre her sınav döneminde yeniden belirlenir.
MADDE 12. Öğretim elemanlarının ve diğer görevlilerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında kendilerine verilen görevden çekilmeleri için mazeretlerin bağlı bulundukları üniversite Rektörünce kabul edilmesi gerekir. Rektör kararını en kısa zamanda Merkez Başkanlığına bildirir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı yukarıdaki 11. maddede belirlenen zorlayıcı nedenler dışında ve geçerli mazereti olmaksızın görev kabul etmeyen, görev yerine gelmeyen ya da görevin gereklerini yerine getirmeyenler hakkında soruşturma açılmasını ilgili yükseköğretim kurumunun yetkili organından ister.
MADDE 13. 19 Kasım 1974 tarih ve 15067 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitelere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetmeliği ve değişiklikleri ile 16 Mayıs 1980 tarih ve 16990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitelerarası Seçme ve Yerleştirme Sınavı Uygulama ve Görevlendirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1. Bu Yönetmeliğin 2. maddesi ile kaldırılan Yürütme Kurulunda halen üye olarak görev yapanlar, görev sürelerinin sonuna kadar, Merkez Başkanınca Merkezin değişik birimlerinin yönetim ve denetimi için görevlendirilirler.
MADDE 14. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15. Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer Mevzuatlar

  İçtihatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.