İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  İmar Hukuku > İmar Hukuku Diğer Konular > Tahsis > Mevzuat

Kaplıcalar Yönetmeliği

KAPLICALAR YÖNETMELİĞİ
    Kaplıcalar Yönetmeliği
    Sağlık Bakanlığından
    Resmi Gazete Tarihi: 24/07/2001
    Resmi Gazete Sayısı: 24472
    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
    Amaç
    Madde 1 - (Değişik madde: 09/12/2004 - 25665 S.R.G. Yön/1.mad) Bu Yönetmelik; toprak, yeraltı, deniz ve iklim kaynaklı doğal tedavi unsurlarının tedavi edici faktör olarak kullanıldığı kaplıcalar, içmece ve iklim kür merkezleri ile ilgili hususlar ve buralarda kurulacak sağlık amaçlı her türlü tesisin nitelik ve niceliklerinin belirlenmesi, kurulması, işletme izinlerinin verilmesi, denetlenmesi ve sağlık koşullarına uygun biçimde kontrol altına alınması için gerekli esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
    Kapsam
    Madde 2 - (Değişik madde: 09/12/2004 - 25665 S.R.G. Yön/2.mad) Bu Yönetmelik; doğal tedavi edici unsurların sağlık amaçlı kullanıldığı kaplıca, içmece ve talassoterapi tesisleri ile bu tesislerin sahip ve işletenlerini kapsar.
    Hukuki Dayanak
    Madde 3 - Bu Yönetmelik; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 200-210 uncu maddelerine, 3153 sayılı Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanuna ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Fizyoterapi ve Bunlara Benzer Müesseseler Hakkında Nizamname ile 181 sayılı Sağlık Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
    Tanımlar
    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen ve bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olan deyimlerden;
    a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı'nı,
    b) Kaplıca: Kaplıca tedavisinin uygulandığı ortamları,
    c) Doğal Tedavi Unsuru: Kaplıca tedavisinde kullanılan toprak, yeraltı ve deniz kaynaklı mineralli sular, gazlar, peloidler (çamurlar) ve iklimsel unsurları,
    d) Kaplıca Tedavisi: Doğal tedavi unsurlarının yöredeki iklim olanakları ve gerekli görülen diğer tedaviler ile birlikte kür tarzında uygulandığı bir tedavi sistemini,
    e) Kür: Tedavi etkeninin belli dozda, seri halde, düzenli aralıklarla, belli sürelerle tekrarlanarak verilmesi ile uygulanan tedavi yöntemini,
    f) Balneoterapi: Termomineral sular, peloidler ve gazlar gibi doğal tedavi unsurlarının banyo, içme ve inhalasyon (soluma) yöntemleri ile kür tarzında tedavi amaçlı kullanımını,
    g) Klimaterapi (İklim Tedavisi): Hava sıcaklığı, nemi, rüzgar şiddeti ve hızı, güneş ışınımı ve benzeri iklimsel faktörlerin sistematik, dozlanmış, kür tarzında uygulanmasını,
    h) (Değişik bend: 09/12/2004 - 25665 S.R.G. Yön/3.mad) Talassoterapi: Deniz iklimi ve unsurlarının kür tarzında uygulanmasını,
    ı) Peloidoterapi: Doğal jeolojik ve/veya biyolojik olaylar sonucu oluşan organik ve/veya inorganik maddeler olan peloidlerin bir balneoterapi yöntemi olarak kullanılmasını,
    i) Mineralli Sular: Doğal veya sondaj-galeri yoluyla yeryüzüne çıkarılan, litresinde en az 1 gram çözünmüş mineral içeren, bakteriyolojik ve kimyasal kirlenmeye uğramamış olan, fizyolojik ve tedavi edici etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış suları,
    j) (Değişik bend: 09/12/2004 - 25665 S.R.G. Yön/3.mad) Termomineral Sular: Çıkış noktasında sıcaklığı 20
    C ve üzerinde olan mineralli suları,
    k) (Değişik bend: 09/12/2004 - 25665 S.R.G. Yön/3.mad) Termal Su: Çıkış noktasında sıcaklığı 20
    C ve üzerinde olan suları,
    l) Kaplıca Suları: Kaplıca tedavisinde kullanılan termal, mineralli ve termomineralli suları,
    m) Rekreasyon: Doğal tedavi unsurlarının, tedavi dışında, turistik ve dinlenme amaçlı olarak kullanımını,
    n) Tesis İzni: Doğal tedavi unsuru için düzenlenen tıbbi rapora ve bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan projelerin Bakanlıkça onaylanmasını takiben verilen izni,
    o) (Değişik bend: 09/12/2004 - 25665 S.R.G. Yön/3.mad) İşletme İzni: Tesis izni alındıktan sonra, Bakanlıkça bu Yönetmelikte istenilen diğer hususları tam olarak yerine getirmek suretiyle tesis izni verilmesine esas olan projelere göre bütün tesisleri inşa ederek tamamladıktan sonra kurulacak sağlık amaçlı tesislere verilen izni,
    p) Kaptaj: Termal suların doğal olarak veya mekanik yolla yeryüzüne çıkması esnasında yer altı ve yerüstü suları ile karışmamasını, kirlenmemesini, debi ve sıcaklıkları ile kimyasal bileşimlerinin değişmemesini sağlamak, sudaki gazların kaçmasını önlemek ve termal suları en iyi şekilde toplamak amacı ile özel teknikle yapılan toplama havuzu, kuyu galeri, sondaj kuyusu ve benzeri tesisleri ile bunların karışımından oluşan tesisleri,
    r) Jeolojik-Hidrolojik Etüd: Termal suların oluşumu, ısınması, çıkış mekanizması, rezervuar (akifer) formasyon veya kayaçlar, jeolojik yapı ve tektonik, suların fiziksel ve kimyasal özellikleri ile analizleri, koruma alanları, termal suların sıcaklık ve debi artırım imkan ve şekilleri, rezervuar potansiyeli, emniyetli üretim şekil ve miktarı gibi araştırma konusu ile ilgili diğer hususların açıklandığı ve ilgili bilim dallarının da yardımı ile konuya ilişkin olarak bilgi, teknik, uygulama, görüş ve önerilerin yer aldığı jeolojik harita, kesit, diyagram ve benzeri etkileri de içeren araştırma raporunu,
    s) Termal Su Sondajı: Yapıları jeoloji-hidrojeoloji ve jeofizik etüdler sonunda yeraltında varlığı belirlenen termal suların sondaj yapılarak yer altından yeryüzüne çıkarılmasını,
    ş) Kaynak Koruma Alanları: Termal suların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin, debi ve sıcaklıklarının çeşitli engellerle değişmesini önlemek ve her türlü kirlenmeye karşı korunması amacı ile termal kaynak, kuyu ve sondaj kuyusu çevresinde jeolojik, hidrojeolojik verilere göre belirlenen alanları,
    t) (Ek bend: 30/06/2003 - 25154 S. R.G. Yön./1. md.) Sertifika: Kaplıca tedavisi amaçlı olarak kişilere uygulayacakları tıbbi işlemlere ilişkin Bakanlıkça veya Bakanlık tarafından yetki verilen kuruluşlarca verilen eğitimi başarı ile tamamlayan tabipler adına düzenlenen belgeyi,
    u) (Ek bend: 30/06/2003 - 25154 S. R.G. Yön./1. md.) Sertifikalı Tabip: 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a göre Türkiye'de mesleğini icra etme hak ve yetkisi bulunan ve bu maddenin (t) bendinde belirtilen sertifikaya sahip olan tabibi,
    ifade eder.
    İKİNCİ BÖLÜM : Kaplıca Tesislerinin Türleri, Yöntemleri ve Tedavi Bölümleri
    Kaplıca Tesislerinin Türleri
    Madde 5 - Kaplıca tedavisi amacı ile aşağıdaki tesis türleri kurulabilir.
    a) Kaplıca Kür Merkezi: Kaplıca ortamında kurulu konaklama imkanlarından yararlanılan, hastaların uzman doktor tarafından düzenlenen ve kontrol edilen bir kür programı çerçevesinde açık kür denilen ve hastaların ayakta kaplıca tedavisi gördükleri tesistir.
    b) Kaplıca Kür Kliniği: Klinik tarzında düzenlenip inşa edilmiş, kaplıca tedavisi endikasyonu konulmuş hastaların uzman doktor tarafından kapalı kür denilen ve hastaların yatırılarak kaplıca kürü uygulandığı tesistir.
    Kür kliniği, tıbbi değerlendirme kurulu raporuna uygun olarak sadece belirli hastaların ve hastalıkların tedavisinde hizmet verecek spesifik kür kliniği olarak değerlendirilebilir.
    c) (Değişik bend: 30/06/2003 - 25154 S. R.G. Yön./2. md.) Kaplıca Kür Oteli: Kaplıca tedavisi endikasyonu konmuş hastaların ve/veya sağlık amaçlı kür görenlerin konakladığı, uzman doktor kontrolünde kaplıca uygulamaları görmelerini sağlayan ve denetlenen tedavi bölümlerini ihtiva eden otel tipi tesistir. Otel bölümü, Turizm Tesisleri Yönetmeliğine uygun olarak yapılır.
    Bu madde hükümlerinin uygulanmasında Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve özel hastaneleri düzenleyen mevzuat hükümleri saklıdır.
    Kaplıca Tedavisinde Kullanılan Yöntemler
    Madde 6 - Kaplıca tedavileri sırasında doğal tedavi unsurlarının tıbbi değerlendirmesine göre aşağıdaki yöntemler kullanılır.
    a) Balneoterapi: Banyo kürleri, içme kürleri, inhalasyon kürleri, peloidoterapi ve diğer balneoterapi yöntemleri,
    b) Klimaterapi (İklim Tedavisi): Açık hava banyoları, arazi kürleri, helioterapi ve diğer klimaterapi yöntemleri,
    c) Balneoklimaterapi: Balneoterapi ve klimaterapi yöntemlerinin bir arada kullanıldığı yöntem,
    d) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: Elektroterapi, egzersiz tedavileri, ergoterapi, masaj ve diğer yöntemler,
    e) Medikal Tedavi: Kaplıca tedavisi sırasında hastaya lokal veya sistemik olarak uygulanan ilaç tedavisi yöntemi,
    f) Psikoterapi ve Diğer Psikiyatrik Yöntemler,
    g) Destek Uygulamalar: Sağlık eğitimi, diyet uygulamaları, günlük yaşam aktivitelerinin düzenlenmesi, davranış değişikliği eğitimleri ve psikolojik destek yöntemi.
    Kaplıca Tesislerindeki Tedavi Bölümleri
    Madde 7 - Balneoterapi bölümü, tıbbi değerlendirme kurulunun önerileri doğrultusunda oluşturulur. Bu bölümde uygulanacak olan balneoterapi yöntemlerine uygun olarak gerekli birimler yer alır.
    Banyo uygulama birimleri;
    a) Termal tedavi havuz/havuzları,
    b) Sıra banyoları (küvetler),
    c) Lokal banyo aygıtları (ekstremite, oturma banyoları vb.),
    d) Tedavi duşları,
    e) Egzersiz havuzu,
    İçme kürü birimleri; en az bir tane içme kür mekanı (suyun hijyenik şekilde kullanıma verildiği çeşme veya çeşmelerle ilgili donanım ve bardak gibi sarf malzemeleri), uygun dinlenme mekanları,
    İnhalasyon kür birimleri;
    a) Bireysel inhalatörler,
    b) İnhalasyon oda veya odaları,
    c) Toplu inhalasyon mekanları (inhalatoryum),
    Peloidoterapi birimleri;
    a) Peloid hazırlama birimi,
    b) Peloid banyo küvetleri,
    c) Peloid paket uygulamaları için odalar,
    Talassoterapi birimleri;
    a) Banyo uygulamaları için gerekli koşullara ek olarak doğal solaryum mekanları,
    b) Deniz suyunun ısıtılarak kullanılması söz konusu ise suyun niteliğinin bozulmadan ısıtılması için kullanılacak donanımın yerleştirildiği mekanlar,
    Gaz banyosu birimleri;
    a) Gaz banyosu kabinleri,
    b) Radon gazı inhalasyon ortamlarıdır.
    Bu birimler tıbbi değerlendirme kurulunun verdiği endikasyonlara göre projelendirilip kurulabilir; burada yer almayan diğer birimler tıbbi değerlendirme kurulunun belirleyeceği esaslar doğrultusunda kurulur.
    Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümü
    Madde 8 - (Değişik madde: 30/06/2003 - 25154 S. R.G. Yön./3. md.)
    Fizik tedavi ve/veya rehabilitasyon bölümü, tıbbi değerlendirme kurulunun önerileri doğrultusunda oluşturulur. Bu bölüm 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun'a ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Fizyoterapi ve Bunlara Benzer Müesseseler Hakkında Nizamnameye göre izin almak zorundadır.
    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kaplıca Tesislerine Ait Koşullar
    Kaynak Koruma Alanları
    Madde 9 - Termal suların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin, debi ve sıcaklıklarının yer altı ve yerüstünde olabilecek çeşitli etkenlerle değişmesini önlemek ve her türlü kirlenmeye karşı korunması amacı ile doğal çıkışlı termal kaynak, sondaj kuyusu çevresinde jeolojik ve hidrojeolojik verilere göre koruma alanları ve alınacak tedbirler belirlenir. Bu amaçla kaptaj ve sondaj kuyularının ve üretim sistemlerinin kirlenmeyi önleyici tekniğe uygun olması gerekir.
    (Değişik fıkra: 30/06/2003 - 25154 S. R.G. Yön./4. md.; Değişik fıkra: 09/12/2004 - 25665 S.R.G. Yön/4.mad) Yapılan incelemede belirlenen kaynak koruma alanlarına ait koruma zonları uygun ölçekli harita ve ayrıca imar planlarında gösterilerek alınacak tedbirler, plana dipnot olarak yazılır.
    (Mülga fıkra: 30/06/2003 - 25154 S. R.G. Yön./4. md.)
    Kaynak koruma alanı raporu, hidrojeoloji konusunda uzman bir jeoloji mühendisi tarafından hazırlanır.
    Tedavi Ortamları
    Madde 10 - Kaplıca tesislerinde doğal tedavi unsurları ile etkileşimde bulunan tedavi küvetleri, havuzlar, peloid uygulama yerleri gibi mekanların tümü su ile etkileşimi olmayan, kolay temizlenip dezenfekte edilebilen, dezenfektan maddelerle bozulmaya uğramayan malzemeler kullanılarak yapılır.
    Bütün tedavi birimlerinde tek başına tedavi alan hastalarda acil durum ihbarı yapacak ışıklı ve/veya sesli uyarı sistemleri kurulur.
    Balneoterapi Birimleri
    Madde 11 - Kaplıca tesisinde bulunan balneoterapi birimleri aşağıdaki özellikleri taşımalıdır,
    a) (Değişik bend: 09/12/2004 - 25665 S.R.G. Yön/5.mad) Tedavi havuzu birimi: Havuz, soyunma-giyinme dolapları, duş ve dinlenme mekanlarından oluşur. Havuzun boyutları kullanıcı kapasitesine göre belirlenir. Havuz zemin alanı kişi başına en az üç metrekare olacak şekilde düzenlenir. Havuzun derinliği en fazla net 150 santimetre olmalıdır. Havuz içine inen dolgu basamaklı merdiven bulunur, ayrıca merdiven kenarına ve havuz iç duvarına tutunma kolları yapılır. Gerekirse havuz içine hasta indirmeye yarayan sabit veya hareketli bir sistem kurulur. Havuzlarda su taşırma ve tahliyesini sağlayan sistemlerin bulunması zorunludur. Havuz çevresinde devamlı su değişimini sağlayan su taşırma olukları yer alır. Havuz suyu kullanıcı başına saatte 1500 mililitre yenilenecek biçimde havuza verilir. Havuza girmeden duş ve ayak dezenfeksiyon kanalından geçilmesi sağlanır. Havuzun doldurulmasında, havuz içinde hareketsiz su bölgelerinin oluşmasını önleyecek şekilde bir doldurma ve taşırma sistemi kullanılır.
    b) (Değişik paragraf: 30/06/2003 - 25154 S. R.G. Yön./5. md.;Değişik paragraf: 09/12/2004 - 25665 S.R.G. Yön/5.mad) Sıra banyoları birimi: Banyo odasının alanı en az net 5 metrekare olmalıdır. Banyo odasında ortaya çıkacak su buharı ile karbondioksitli veya kükürtlü su kullanılıyor ise ortama salınacak gazların banyo odasından tahliyesi için yeterli havalandırma düzeneği bulunmalıdır. Banyo odasında sadece tedavi amacına uygun banyo küveti ve donanımı yer alır, tuvalet bulunmaz.
    Tedavide, karbondioksitli veya kükürtlü su kullanılıyor ise bu tür suların tedavide kullanımı için özel olarak tasarlanmış küvetler kullanılır.
    Küvetlerde kullanılan su her hastadan sonra değiştirilir, usulüne uygun küvet temizliğinin yapılmasının ardından bir sonraki hastanın kullanımına sunulur.
    c) (Değişik bend: 09/12/2004 - 25665 S.R.G. Yön/5.mad) İçme kürü birimi: İçme kürü için ayrılan mekanların büyüklüğü, kürden yararlanan hastaların sayısına göre belirlenir. İçmede; her hasta için ayrı tek kullanımlık, tercihen kağıt bardaklar kullanılır, kullanılan suya dezenfeksiyon amaçlı bir katkı maddesi eklenemez, kullanılacak su, içme yerine hijyenik koşullara dikkat edilerek doğrudan kaynaktan ve bekletilmeden ulaştırılır.
    d) Peloidoterapi birimleri: Peloidler (çamur) tedavide kullanılmadan önce peloid hazırlama biriminde içindeki yabancı maddelerden arındırma, sterilizasyon, homojenizasyon işlemlerinden geçirilir. Peloid hazırlama birimi peloidoterapinin uygulandığı mekandan ayrı, ancak bağlantılı bir mekanda kurulur. Peloidoterapi uygulamasının yapıldığı odalarda uygulamadan çıkan hastaların yıkanması için duş bulunur.
    Peloidler, turba hariç, tedavide bir kez kullanılır. Bir kez kullanılan turba, ayrı bir yerde beş yıllık olgunlaşma süresini tamamlamak üzere usulüne uygun şekilde depolanır. Depolanan turba olgunlaşma süresini tamamladıktan sonra yeniden kullanılabilir. Diğer çamurlar kullanıldıktan sonra çevre kirliliği yaratmayacak şekilde usulüne ve tekniğine uygun şekilde işletmeci tarafından bertaraf edilir.
    e) İnhalasyon birimleri: Bireysel inhalatörlerin bulunduğu inhalasyon salonu ile oda inhalasyonu için bir veya birkaç kişinin tedaviye alınabileceği, inhalasyonda kullanılacak mineralli suyu endikasyonuna uygun çapta partiküllere bölüp ortama salmak için gerekli teknik gereçlerle donatılmış odalar bulunur.
    f) (Ek bend: 09/12/2004 - 25665 S.R.G. Yön/5.mad) Gaz banyosu birimleri: Tıbbi değerlendirme kurulunun önerileri doğrultusunda insan sağlığını koruyacak gerekli önlemler alınarak, uygun teknoloji kullanılarak kurulur ve denetlenir.
    Bütün bu sistemlerde mineralli suyun bakteriyolojik kirlenmesini önleyici tedbirler alınır. Cihazların her bir hastanın kullanımından sonrası dezenfeksiyonu için gerekli düzenleme yapılır.
    Fizik Tedavi ve/veya Rehabilitasyon Birimleri
    Madde 12 - Kaplıca tesisinde bulunan fizik tedavi ve/veya rehabilitasyon birimleri aşağıdaki özellikleri taşımalıdır. Fizik tedavi ve/veya rehabilitasyon biriminde soyunma-giyinme dolapları, duşlar, tuvalet ve dinlenme mekanları bulunur.
    a) Egzersiz birimi; en az 50 metrekarelik bir alan, toplu egzersizler ve aletli egzersizler için düzenlenir.
    b) Masaj birimi; tek oda veya kabinlerin zemin alanı en az 5 metrekare olmalıdır.
    c) Fizik tedavi birimi; tek oda veya kabinlerin zemin alanı en az 5 metrekare olmalıdır.
    d) (Değişik bend: 30/06/2003 - 25154 S. R.G. Yön./6. md.) Hidroterapi birimi (rehabilitasyon havuzu birimi); en az 2.5 x 2.5 metrekare alan ve en derin yeri 150 santimetre derinlik boyutlarında havuzlardan oluşmalıdır. Havuzlarda kullanılan su her hastadan sonra değiştirilir, usulüne uygun havuz temizliliğinin yapılmasının ardından bir sonraki hastanın kullanımına sunulur. Rehabilitasyon havuzlarında karbondioksitli ve kükürtlü sular kullanılmaz.
    Destek Birimleri
    Madde 13 - Kaplıca tesisinde aşağıdaki destek birimleri de ihtiyaca göre kurulur.
    a) Laboratuvar,
    b) Diyet mutfağı,
    c) Bireysel ve grup terapi imkanı veren psikolojik destek birimi,
    d) Sağlık eğitimi birimi,
    e) Diğerleri.
    Sağlık Personeli
    Madde 14 - (Değişik madde: 30/06/2003 - 25154 S. R.G. Yön./7. md.;Değişik madde: 09/12/2004 - 25665 S.R.G. Yön/6.mad;Değişik madde: 28/02/2006-26094 S.R.G Yön/1.mad)
    Kaplıca tesislerinde asgarî olarak;
    a) Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı veya fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı veya tıbbi değerlendirme kurulunun göreceği lüzum üzerine tıbbi endikasyona göre kaplıca tedavisi konusunda deneyimli diğer uzmanlık dallarından hekim,
    b) Fizyoterapist, hemşire, sağlık memuru veya sağlık teknikerinden herhangi biri,
    çalıştırılır.
    Sağlık personelinin, kaplıca tesislerindeki sağlık hizmeti aksatılmayacak şekilde çalıştırılması esastır. Ancak, birinci fıkranın (a) bendinde sözü edilen uzman hekimler, kaplıcadaki hasta yoğunluğu, hastaların sağlık durumları dikkate alınarak kısmî zamanlı çalıştırılabilir. Kısmî zamanlı uzman hekim çalıştırılması halinde kaplıcada tedavi gören veya görmek isteyen hastalar bilgilendirilmek zorundadır.
    Mesul Müdürlük
    Madde 15 - Kaplıca tesislerinde işletmecinin devamlı olarak işinin başında bulunması esastır. İşletmecinin devamlı surette bulunmasına imkan olmayan hallerde mesul müdür marifetiyle işin yürütülmesi mümkündür. Mesul müdüre ait bilgi ve belgeler il sağlık müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.
    Mesul müdür, sağlık eğitimi görmüş yüksek okul mezunundan olur.
    Mesul müdür görevlendirilmesi, işletmecinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
    Tedavilerin Düzenlenmesi
    Madde 16 - Kaplıcalarda banyo, içme, inhalasyon, iklim ve çamur gibi doğal unsurlarla yapılan tedaviler, tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından programlanır ve denetlenir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından programlanır ve denetlenir. Hastaların kür başı ve kür sonu tedavi etkinliği değerlendirilmesi ile kür içi komplikasyonların izlenmesi tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından yapılır.
    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kaplıca Tesislerinin İzne Bağlanması, Kurullar ve Görevleri
    İzin Zorunluluğu
    Madde 17 - (Değişik fıkra: 09/12/2004 - 25665 S.R.G. Yön/7.mad) Kaplıca tesislerini işletmek isteyenler bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak Valilikten önce tesis izni, sonra işletme izni almak zorundadır. Kurulu ve faaliyette olan tesisler için tesis ve işletme izin süreçleri bir arada yürütülür.
    Bu Yönetmeliğe göre verilen izin, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak ilgili mevzuat uyarınca diğer kuruluşlardan izin almak zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
    İlk Başvuru, İnceleme ve Analiz
    Madde 18 - Bu Yönetmelikte belirtilen kaplıca tesislerini işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, kaynakta veya çıkış noktasında hiçbir işlem yapmadan kaynağın veya çıkış noktasının yerini tereddüte meydan vermeyecek şekilde belirleyen plan veya kroki ile birlikte valiliğe müracaat ederler.
    Başvurunun sağlık müdürlüğüne intikali üzerine kaynak veya sondaj-galeri, başvuru sahibi tarafından sağlık müdürlüğü elemanlarının kontrolünde numune alınacak şekle getirtilir. İnceleme ve tespit kurulu kaynağı veya çıkış noktasını mahallinde inceleyerek gerekli tespitleri yapar ve EK -1 deki raporu düzenleyerek imzalar.
    (Değişik fıkra: 09/12/2004 - 25665 S.R.G. Yön/8.mad) Alınan numunelerin bakteriyolojik ve kimyasal analizleri, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı laboratuvarlarında veya Bakanlıkça yeterli ve uygun görülecek laboratuvarlarda yapılır, pestisit analizleri ise kaplıca suyunun beslenme havzasının tarımsal veya endüstriyel bölgede bulunması halinde yaptırılır. Analiz sonuçları mineralli su için EK-2 ve EK-3, peleoid (çamur) için EK- 4 deki rapor formatına uygun olarak tanzim edilir. Radyoaktivite analizleri Türkiye Atom Enerjisi Kurumu laboratuvarlarında yapılır. Analiz sonuçları ilgili valiliğe (Mülga ibare: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön2.mad) gönderilir.
    Tesis ve işletme iznine esas her türlü analiz ücretleri ile inceleme ve tespit kurulunun yolluklarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak ödenmesinden işletme sahibi sorumludur.
    (Değişik fıkra: 09/12/2004 - 25665 S.R.G. Yön/8.mad) Analiz sonuçları ve inceleme ve tespit kurulunun raporu sağlık müdürlüğünce incelenerek valiliğin görüşü ile Bakanlığa gönderilir. Söz konusu belgeler tıbbi değerlendirme kurulu tarafından incelenir ve EK-5'de bulunan rapor ile inceleme sonucu belgelenir. İnceleme sonucu valiliğe bildirilir.
    İnceleme ve Tespit Kurulu
    Madde 19 - (Değişik fıkra: 30/06/2003 - 25154 S. R.G. Yön./8. md.) Tesis izninin verilmesi aşamasında inceleme ve tespit kurulu; sağlık müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, gıda ve çevre kontrol şube müdürü, sağlık ocağı tabibi, jeoloji mühendisi, inşaat mühendisi ve çevre sağlığı teknisyeninden; işletme izni verilmesi aşamasında kurula iştirak etmek üzere katılacak tıbbı ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı veya fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanından oluşur.
    Bu Kurulun Görevleri:
    Tesis izni verilmesi aşamasında;
    a) İlk başvurudaki kaynakla ilgili bilgilerin doğruluğunun ve kaynak çevresinde kirlilik yaratacak faktörlerin belirlenmesi,
    b) Kaynaktan usulüne uygun olarak bakteriyolojik, kimyasal ve radyoaktivite ölçümleri için numune alınması,
    c) (Değişik bend: 09/12/2004 - 25665 S.R.G. Yön/9.mad) Kaynak başında yapılması gerekli debi, su sıcaklığı ve pH ölçümünün yapılması,
    d) EK-1 de belirtilen formattaki raporun doldurularak imzalanmasıdır.
    İşletme izni verilmesi aşamasında;
    a) Tesisin Bakanlıkça onaylanan tesis projesine uygun inşa edildiğinin belirlenmesi,
    b) Projeye göre yapılan tedavi birimlerinin uygunluğunun belirlenmesi,
    c) (Değişik bend: 09/12/2004 - 25665 S.R.G. Yön/9.mad) EK-6 da belirtilen formattaki raporun doldurularak imzalanmasıdır.
    Kurul üyelerinin tespitleri arasında ihtilaf doğması halinde Valilik konu ile ilgili uzmanın tespit ve görüşünü dikkate alabilir veya yeniden bir kurul oluşturabilir.
    Tıbbi Değerlendirme Kurulu
    Madde 20 - (Değişik fıkra: 30/06/2003 - 25154 S. R.G. Yön./9. md.) Tıbbi değerlendirme kurulu, Bakanlık tarafından görevlendirilen iki tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı ve bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanından oluşur.
    (Değişik fıkra: 09/12/2004 - 25665 S.R.G. Yön/10.mad) Bu Kurulun Görevleri:
    a) EK-1, EK-2 ve EK-4'teki raporların incelenmesiyle kaplıca tedavisinde kullanılacak doğal tedavi unsurunun tıbbi balneolojik ve klimatolojik değerlendirmesi,
    b) Bu değerlendirmeler sonucu oluşturulan önerilerin yer alacağı EK-5'teki raporun düzenlenmesi ve imza altına alınması,
    c) İşletme izni aşamasında EK-3'teki analiz değerlerinde, tesis izni aşamasındaki değerlerden bir sapma olması halinde değerlendirme yapılmasıdır.
    Tesis İzni ve Gereken Belgeler
    Madde 21 - (Değişik madde: 09/12/2004 - 25665 S.R.G. Yön/11.mad) Tıbbi değerlendirme kurulunun olumlu raporundan sonra istenilecek belgeler;
    a) İnceleme ve tespit kurulu raporu (EK-1),
    b) Kaplıca tesisine ait doğal tedavi unsurunun analiz raporu (EK-2),
    c) Doğal tedavi unsurunun tıbbi değerlendirme kurulu raporu (EK-5),
    d) Hidrojeoloji konusunda uzman jeoloji mühendisi tarafından hazırlanan kaynak koruma alanlarını da kapsayan hidrojeolojik rapor,
    e) Talassoterapi tesisleri hariç olmak üzere kaynak merkez olmak üzere yarı çapı en az 500 metrelik bir daire dahilindeki çevresinin 1/200 ve 1/25000 ölçekli haritası,
    g) Kullanılacak doğal tedavi unsuru kaynağının kullanım hakkına sahip olduğunu belirten tahsis belgesi, kira kontratı ve benzeri belgeler,
    h) Projelendirilen tesislerin uygun ölçekli imar planı veya ilgili imarın uygun görüşü,
    i) Tesisin kurulacağı alanın tapusu, tahsis belgesi veya kira kontratı.
    Yukarıda belirtilen belgeleri içeren dosya üç nüsha halinde düzenlenir. Asılları ve suretleri tanzim edenler ve işletmeci tarafından imza ve tasdik edilir. Hazırlanan dosyalar sağlık müdürlüğünce incelenir (Mülga ibare: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön4.mad)
    (Değişik fıkra: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön5.mad) Belgelerin eksiksiz ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması halinde projeler Valilikçe onaylanır ve tesis izni verildiği bir yazı ile bilgi için işletmeciye bildirilir. Dosyaların bir nüshası il sağlık müdürlüğünde muhafaza edilir ve bir nüshası da işletmeciye verilir.
    İşletmeciler, Valilikten tesis izni almadan inşa ettikleri yapılardan dolayı hak talep edemezler.
    Verilen tesis izninin geçerlilik süresi üç yıldır. İşletmecinin bu süre içerisinde tesisini tamamlayamaması ve Valilikten ek süre talebinde bulunması durumunda bu süre Valilikçe en fazla bir yıl uzatılır.
    İşletme İzni ve Gereken Belgeler
    Madde 22 - (Değişik madde: 09/12/2004 - 25665 S.R.G. Yön/12.mad) Tesisin kurulmasını müteakip, işletmeci tesisini tamamladığını valiliğe yazı ile bildirir. Valilikçe tesisin uygunluğunun belirlenmesi için inceleme ve tespit kurulu görevlendirilir. Kurulca tesisin mahallinde incelenmesi sonucu, bu Yönetmelik hükümlerine ve projelerine uygunluğunun belirlenmesi halinde, tedavi amaçlı kullanım yerlerinden örnekler alınarak aşağıdaki belgeler istenir.
    a) Tedavi amaçlı kullanım yerleri analiz raporu (EK-3),
    b) İnceleme ve tespit kurulunca tesisin incelenmesinden sonra düzenlenen ve EK-6'da örneği bulunan uygunluk bildirimi formu,
    c) Mesul müdür sözleşmesi,
    d) Bulundurulması gereken zorunlu sağlık personelin sözleşmeleri ve sağlık müdürlüğünce onaylı diplomaları,
    e) İçme ve kullanma suyunun ne şekilde temin edildiğinin belgelendirilmesi,
    f) Atık suların ne şekilde bertaraf edileceğinin belgelendirilmesi.
    Bu belgeler valiliğin görüşü ile birlikte Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça yapılan inceleme sonucunda bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan işletmelere işletme izni verilir.
    BEŞİNCİ BÖLÜM : Kaplıca Tedavisinde Kullanılacak Doğal Tedavi Unsurları
    Özel Balneolojik Sular
    Madde 23 - Kaplıca tedavisinde; yer altından doğal olarak ve sondaj-galeri yöntemleriyle çıkarılan kaplıca sularından özel sular olarak tanımlananlar aşağıdadır:
    a) Karbondioksitli sular: Litresinde en az 1 gram çözünmüş, serbest karbondioksit içeren sulardır,
    b) Kükürtlü sular: Litresinde en az 1 miligram titre edilebilir, -2 değerlikli kükürt (hidrojen sülfür kükürdü) içeren sulardır,
    c) (Değişik bend: 30/06/2003 - 25154 S. R.G. Yön./12. md.) Radonlu sular: Litresinde en az 666 Bekerel (18 nanoküri) radon içeren sulardır.
    d) Tuzlu sular: Litresinde en az 1 gram sodyum klorür bulunan sulardır.
    e) Tuzlalar: Litresinde en az 5,5 gram sodyum ve 8,5 gram klorür (14 gram sodyum klorür) içeren sulardır.
    f) Florlu sular: Litresinde en az 1 miligram flor içeren sulardır,
    g) İyotlu sular: Litresinde en az 1 miligram iyot içeren sulardır,
    h) Demirli sular: Litresinde en az 20 miligram 2 değerlikli demir içeren sulardır,
    ı) Arsenikli sular: Litresinde en az 0,1 miligram arsenik içeren sulardır,
    i) (Değişik bend: 30/06/2003 - 25154 S. R.G. Yön./12. md.) Akratotermal (Oligometalik) sular: Litresinde 1 gramın altında mineral içeren, doğal sıcaklığı 20
    C'nin üzerinde olan ve etkinliği bilimsel çalışmalar veya gözlemlerle belgelenmiş olan sulardır.
    j) (Mülga bend: 30/06/2003 - 25154 S. R.G. Yön./12. md.)
    Diğer Balneolojik Sular
    Madde 24 - Mineralli sular iyon olarak çoğunlukla sodyum, kalsiyum, magnezyum, klorür, bikarbonat ve sulfat içerirler. Bu sular, yukarıdaki iyonlardan %20 mEq nı aşanlarına göre kimyasal sınıflandırmaya tabi tutulurlar. İçme kürlerinde kullanılan mineralli suların karakteristikleri aşağıdaki gibidir:
    a) Sülfatlı sular: Litrelerinde en az 1200 miligram sülfat bulunur.
    b) Bikarbonatlı sular: Litrelerinde en az 1300 miligram bikarbonat bulunur.
    c) Kalsiyumlu sular: Litrelerinde en az 500 miligram kalsiyum bulunur.
    d) Magnezyumlu sular: Litrelerinde en az 150 miligram magnezyum bulunur.
    e) Sodyumlu sular: Litrelerinde en az 500 miligram sodyum bulunur.
    Balneolojik Suların İşleme Tabi Tutulması
    Madde 25 - Kaplıca tedavisinde kullanılan doğal, termal ve mineralli sular, tıbbi değerlendirme kurulunun görüşü ile tedavideki etkinliği sağlayan kimyasal bileşimleri değiştirilmemek koşulu ile kontrollü olarak, ısıtma, soğutma, havalandırma ve çökertme gibi fiziksel işlemlere tabi tutulabilir.
    Kimyasal bileşimleri değiştirmemek koşulu ile sadece Bakanlıktan izinli ürünlerle dezenfeksiyon yapılabilir.
    Mineralli suların çıkarılması ve tedavi birimlerine isalesinde, suyun tedavi etkinliğini sağlayan kimyasal bileşimini bozmayan yöntemler kullanılır.
    Peloidler
    Madde 26 - Kaplıca tedavisinde, başlıca karakteristikleri açısından aşağıdaki peloidler kullanılır.
    a) Turbalar: Yüksek su bağlama kapasitesi olan, asit pH'de peloidlerdir. Çeşitli doğal boya maddeleri, humik asitler ve ciltten emilebilen estrogen benzeri moleküller içeren çamurlardır.
    b) Bataklar: Durgun sularda çöken, ufak tanecikli sedimentlerdir. Butimünöz ve mineralli bataklar olarak iki tipi vardır. Mineralli bataklar, termomineral suların kaynaklandığı ortamlarda oluşurlar.
    c) Deniz ve Delta Balçıkları: Bunlar deniz ve akarsu deltalarında çöken, inorganik sedimentlerdir.
    d) Topraklar: Su topluluklarının dışında, katı halde bulunan kayaçların veya organik maddelerin ufalanma, parçalanma ve ayrışması ile oluşan toz sedimentlerdir.
    Doğal Gazlar
    Madde 27 - Doğal gazlar yeraltından ya termomineral suların içinde çözünmüş halde ya da doğrudan gaz halinde çıkarlar. Bu gazlardan kaplıca tedavisine uygun olanlar karbondioksit, kükürt ve radon gazlarıdır.
    Radon gazının kaplıca tedavisinde kullanımı için gazın ortamdaki en az konsantrasyonu 37 Bekerel/Litre
    (1 nanoküri/Litre) olmalıdır.
    İklimsel Etkenler
    Madde 28 - Kaplıca kürü ve klimaterapi sırasında terapötik etkinliği olan ve maruz kalınan iklimsel etkenler şunlardır:
    a) Termik Etkenler: Hava sıcaklığı, su buharı basıncı, hava hareketleri ve infraruj ışınımı.
    b) Nemsel Etkenler: Hava nemi (% relatif ve mutlak nem ve su buhar basıncı).
    c) Mekanik Etkenler: Rüzgar ve hava basıncı.
    d) Kimyasal Etkenler: Parsiyel oksijen basıncı, ozon konsantrasyonu, kimyasal aerosoller, kirleticiler.
    e) Aktinik Etkenler: Işık (görünür ışık ve ultraviyole).
    f) Elektriksel Etkenler: Hava iyonları, elektrik ve manyetik alan, elektromanyetik impuls ışıması.
    ALTINCI BÖLÜM : Muhtelif Hükümler
    Çevre Düzenlemesi
    Madde 29 - İşletmeci çevrenin düzenlenmesi ve iyileştirilmesi için yürürlükte bulunan mevzuatın öngördüğü bütün tedbirleri almak zorundadır.
    Kür merkezi çevresinde kür parkı, spor ve dinlenme tesisleri düzenlenir.
    Rekreasyon Havuzları
    Madde 30 - Rekreasyon havuzları, Turizm Bakanlığı'nca yürürlüğe konulan Turizm Tesisleri Yönetmeliği hükümlerine göre tesis edilir ve işletilir. Termomineral su kullanılacak ise havuza verilmeden önce mineral içeriğine göre rekreasyona uygun hale gelecek miktarda tatlı su eklenir ve rekreasyon havuzları için uygun olmayan fizikokimyasal koşulların giderilmesi için gerekli diğer işlemlere tabi tutulur.
    Ek ve Değişiklikler
    Madde 31 - Tesiste yapılacak ek ve değişiklikler, yetkili makamın bilgilendirilmesi ve yazılı izniyle yapılır.
    Tesisin kurulmasına esas olarak analiz edilen kaynaktan başka bir kaynak daha işletmeye alınacaksa bu Yönetmeliğin 18 ve 21 inci maddelerine göre bu kaynak için yeniden Bakanlıktan izin alınır.
    Denetim ve Yaptırım
    Madde 32 - Kaplıca tesisleri sağlık teşkilatının denetimine tabidir. Bu tesisler senede bir defa Bakanlıkça oluşturulan bir komisyon tarafından sağlık açısından denetlenir.
    (Değişik fıkra: 09/12/2004 - 25665 S.R.G. Yön/13.mad) (Değişik cümle: 28/02/2006-26094 S.R.G Yön/2.mad) Kaplıca suyunun kullanım yerinden alınan numunelerinde mikrobiyolojik kontroller üç ayda bir yapılır.Kaynaktan alınan numunelerde EK-2' de belirtilen analizler üç yılda bir; kullanım yerinden alınan kimyasal analizler EK-3 de belirtilen formata uygun olarak her yıl yaptırılır. Kaplıca ortamının endüstriyel ve tarımsal kirliliğe maruz kalması durumunda tıbbi değerlendirme kurulunun önerileri doğrultusunda ek olarak bazı parametrelerin analizi de istenebilir. Alınan numuneler 18 inci maddede belirtildiği şekilde tesis sahibince analiz ettirilir, ayrıca bu tesislerin mahalli sağlık teşkilatınca en az üç aylık aralıklarla genel kontrolleri yapılır, gerekli görülen hallerde numune alınabilir.
    Uygun Çıkmayan Suların Takibi
    Madde 33 - Tesislerde kullanılan doğal tedavi unsurlarının 18 inci maddede belirtilen laboratuvarlarda yapılan analizlerinde bu Yönetmelikte öngörülen parametrelerdeki sınırların dışına çıkıldığının tespiti halinde işletme uyarılır. Bir hafta içinde tekrar numune alınır ve bu numunenin analizinde de uygunsuzluk bulunması halinde tesisin faaliyeti geçici olarak 15 gün süre ile durdurulur ve gerekli önlemler aldırılır. Bu süre sonunda tekrar alınan numunenin bu Yönetmeliğe uygun olması halinde işletmenin faaliyetine devamına izin verilir ve bir ay süre ile haftalık izlemeye alınır. Dört defa yapılan analiz sonuçlarının Yönetmeliğe uygun olması halinde normal izleme şekline dönülür.
    İşletme Devri
    Madde 34 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen işletme izni, izin belgesi üzerinde yazılı şahıs, adres ve iş için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde izin belgesi geçerliliğini kaybeder.
    (Değişik fıkra: 28/02/2006-26094 S.R.G Yön/3.mad) İzin belgesinde belirtilen işletme sahibinin ve/veya işletmecinin veya adresinin değişmesi halinde; işletmeci tarafından üç ay içinde değişikliklerle ilgili bilgi, belge ve izin belgesinin aslı ile mahallin en büyük mülki amirine başvurulur.
    İnceleme ve tespit kurulu tarafından yerinde gerekli incelemeler yapılarak, iznin verildiği sıradaki şartlarda bir değişikliğin olup olmadığının tespitine ilişkin rapor düzenlenir. Rapora göre yetkili makam izin belgesi üzerinde gerekli düzeltmeyi yapar veya yeniden izin belgesi tanzim eder.
    Tesis yerinin veya tesiste yapılan işin değişmesi halinde yeniden izin alınması şarttır.
    İzin Belgesinin Kaybolması veya Tahrip Olması
    Madde 35 - İşletmeci tarafından işletme izni belgesinin kaybolması halinde kayıp ilanı ile, işletme izninin okunamayacak şekilde tahrip olması halinde ise izin belgesinin aslı ile mahallin en büyük mülki amirine başvurulur.
    İnceleme ve tespit kurulu tarafından yerinde yapılan incelemede, izin verildiği sıradaki şartlarda bir değişiklik olmadığının tespit edilmesi halinde, rapor hazırlanır ve hazırlanacak rapora göre yetkili makamca yeniden eski tarih ve sayısı ile gerekli açıklama yapılarak izin belgesi tanzim edilir.
    YEDİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler
    Yasaklar ve Müeyyideler
    Madde 36 - (Değişik madde: 30/06/2003 - 25154 S. R.G. Yön./13. md.)
    Tıbbi Değerlendirme Kurulunun öngördüğü tedavi unsurlarının dışında tedavi unsurları belirtilerek basın, yayın, broşür ve benzeri yollarla reklam ve herhangi bir şekilde aslına uygun olmayan tanıtım yapılması yasaktır. Bu yasaklara ve yönetmeliğin diğer hükümlerine aykırı hareket eden işletmeler ile sahipleri hakkında, fiilin maliyetine göre 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde öngörülen müeyyideler tatbik olunur.
    Düzenleme Yetkisi
    Madde 37 - (Değişik madde: 09/12/2004 - 25665 S.R.G. Yön/14.mad) Bakanlık bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına yönelik tebliğ, yönerge, uygulama kılavuzları ve benzeri düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. Bu Yönetmeliğin EK-2, EK-3 ve EK-4'de belirlenen değerleri ilk referans değer olarak esas alınır, müteakip işlemlerde esas alınacak değerler ile peloidlerin üretim izinlerine ilişkin esaslar Bakanlıkça bilimsel gelişmeler doğrultusunda tebliğ ile belirlenir.
    Ek Maddeler
    Ek Madde 1 - (Ek madde: 04/11/2002 - 24926 S. R.G. Yön./1. md.;Değişik madde: 09/12/2004 - 25665 S.R.G. Yön/15.mad) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarınca sit alanı olarak ilan edilen yerlerde faaliyette bulunan kaplıca tesislerinin, bu durumlarını belgelemesi kaydıyla bu tesisler hakkında bu Yönetmelik hükümlerindeki yer fizik kriterler uygulanmaz.
    Geçici Maddeler
    Geçici Madde 1 - (Değişik fıkra: 30/06/2003 - 25154 S. R.G. Yön./14. md.;Değişik madde: 09/12/2004 - 25665 S.R.G. Yön/15.mad) Halen izinsiz olarak faaliyette bulunan kaplıca tesislerinin sahip veya işletenlerince, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde ilgili valiliğe başvuruda bulunulur. Bu süre içerisinde başvuruda bulunulan tesislerin dosyaları bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir ve durumları uygun görülen kaplıca tesislerine tesis ve işletme izni verilir. Süresi içerisinde başvuruda bulunulmayan veya başvuruları bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan kaplıca tesisleri kapatılır ve sorumluları hakkında kanunî işlem yapılır.
    Bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun olmayan başvuru, sahibine birinci fıkradan faydalanma hakkı vermez. Birinci fıkralara göre yapılan başvurular iki ay içerisinde ilgili valilikçe Bakanlığa intikal ettirilir ve Bakanlıkça 15 gün içerisinde sonuçlandırılır.
    Geçici Madde 2 - (Geçici ek madde: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön8.mad)
    Bu Madde yürürlüğe girmeden önce Bakanlıkça Kaplıca ve Talassoterapi tesislerine verilen tesis ve işletme izinleri geçerlidir.
       Bakanlıkça verilen işletme izin belgeleri bir defaya mahsus olmak üzere 1 yıl içinde ücretsiz olarak valiliklere müracaat edilerek değiştirilir.
    Yürürlük
    Madde 38 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    Yürütme
    Madde 39 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
    **Ekler için R.G. ye bakınız.**

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer Mevzuatlar
Başka mevzuat kaydı bulunmamaktadır

Tahsis

  İçtihatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.