İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Kamu Görevlileri (Memur) Hukuku > Devlet Memurlarının Atanma ve Tayinleri > KPSS > Mevzuat

Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
          Amaç
          MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen kapsama dahil personele tazminat ödenecek yabancı dillerin tespiti ve yabancı dil sınavlarının düzenlenmesine ilişkin esas ve usuller ile diğer hususları düzenlemektir.
          Kapsam
          MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavına girecekleri kapsar.
          (2) Ayrıca, dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyen diğer kişiler de bu sınava katılabilir.
          Dayanak
          MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
          Tazminat ödenecek yabancı diller
          MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki personelin yabancı dil tazminatı alabilmesi için, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirlenmiş olan düzeylerde başarılı olmaları şarttır.
          Sınav Yürütme Kurulu
          MADDE 5 – (1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavları, Sınav Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.
          (2) Sınav Yürütme Kurulu, Devlet Personel Başkanının görevlendirdiği bir Başkan Yardımcısının başkanlığında, Devlet Personel Başkanlığı Eğitim Dairesi Başkanı, Maliye Bakanlığınca görevlendirilen Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden bir Daire Başkanı ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanının görevlendirdiği bir temsilciden oluşur.
          Sınav Yürütme Kurulunun görevleri
          MADDE 6 – (1) Sınav Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:
          a) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının yapılacağı yerleri belirlemek.
          b) 2 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca sınava girebilecekler hakkında karar almak.
          c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan Sınav Kılavuzunu inceleyip karara bağlamak.
          d) Sınavın yapılacağı dillerin artırılması veya azaltılması ile sınav usulünün geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak.
          Sınav Yürütme Kurulunun toplanması ve karar alma usulü
          MADDE 7 – (1) Sınav Yürütme Kurulu, her Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 90 gün önce toplanır. Ayrıca, üyelerinin talebi üzerine olağanüstü toplantı yapabilir.
          (2) Kurul, olağan toplantılarda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan Sınav Kılavuzunu inceleyerek onaylar.
          (3) Kurul, kararlarını oy birliğiyle alır.
          (4) Kurulun sekretarya hizmetleri Devlet Personel Başkanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.
          Sınavın yapılması
          MADDE 8 – (1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca her yılın Mayıs ve Kasım ayları içinde Sınav Yürütme Kurulunun belirlediği yerlerde yapılır.
          Sınav Kılavuzunun hazırlanması
          MADDE 9 – (1) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, sınav ve başvurma işlemlerini belirleyen ve açıklayan bir kılavuz hazırlar ve Sınav Yürütme Kurulunda görüşülmek üzere, Kurul toplantısından en az 10 gün önce Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına gönderir. Kurul tarafından onaylanan Sınav Kılavuzu, Kılavuzda öngörülen yerlere gönderilir ve elektronik ortamda yayınlanır.
          Sınavın duyurulması
          MADDE 10 – (1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının yapılacağı tarih ile yerleri, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca basın ve yayın yoluyla duyurulur.
          Sınava başvuru
          MADDE 11 – (1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına, Sınav Kılavuzunda belirlenen şartları taşıyanlar, kılavuzda öngörülen usule göre başvurur. Başvurular, Kılavuzda belirtilmesi kaydıyla elektronik ortamda da yapılabilir.
          (2) Kılavuzda yer alan kurallara uygun olmayan veya zamanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.
          Sınava giriş ve kimlik belgesinin gönderilmesi
          MADDE 12 – (1) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, sınava başvuran kişilerin bildirdikleri adreslerine, posta ile fotoğraflı "sınava giriş ve kimlik belgesi" gönderilir. Sınava giriş ve kimlik belgesi olmadan kimse sınava alınmaz. Sınavdan önce bu belgeleri ellerine geçmeyenler, adı geçen Başkanlığın belirleyeceği yerlerden yenisini temin edebilirler.
          Sınava katılma
          MADDE 13 – (1) Adaylar, her Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına ancak bir yabancı dilden katılabilir.
          (2) Adaylar, sınava başvuru yaptıktan sonra sınava girmek istedikleri yabancı dili değiştiremez.
          (3) Yabancı dil bilgisi seviyesini yükseltmek isteyen adaylar da sınavlara katılabilir.
          Sınav usulü
          MADDE 14 – (1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı çoktan seçmeli test olarak yapılır.
          (2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının teklifi ve Sınav Yürütme Kurulunun kararı üzerine sınavın gerçekleştirilmesine ilişkin farklı usuller uygulanabilir.
          Sınavın geçersiz sayılacağı haller
          MADDE 15 – (1) Sınava katılanlardan;
          a) Kopya girişiminde bulunanlar, kopya çekenler veya kopya verenlerin,
          b) Sınav düzenine aykırı davranışlarda bulunanların,
          c) Sınav Kılavuzunda belirtilen sınav kurallarına uymayanların
          sınavları geçersiz sayılır.
          Sınavın iptal edilmesi
          MADDE 16 – (1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı;
          a) Sınav sorularının kısmen veya tamamen çalınmış olması,
          b) Sınav sorularına ilişkin Sınavın iptalini gerektiren herhangi bir hususun ortaya
          çıkması,
          c) Sınavın yapılmasını engelleyen sebeplerin mevcut olması
          hallerinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından sınav iptal edilir.
          (2) Bu durumlarda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından uygun bulunan en kısa sürede ilgili sınav yeniden yapılır.
          Yabancı dil seviyesi
          MADDE 17 – (1) Adayların, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında aldıkları puanlara göre yabancı dil bilgisi seviyeleri;
          a) 90-100 arasında puan alanlar (A) seviyesinde,
          b) 80-89 arasında puan alanlar (B) seviyesinde,
          c) 70-79 arasında puan alanlar (C) seviyesinde,
          d) 60-69 arasında puan alanlar (D) seviyesinde,
          e) 50-59 arasında puan alanlar (E) seviyesinde
          kabul edilir.
          Sınav sonuçlarının duyurulması
          MADDE 18 – (1) Sınav sonuçları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından internet yoluyla duyurulur ve posta ile adayların bildirdikleri adreslerine gönderilir.
          (2) Yabancı dil tazminatına hak kazanan adayların sınav sonuçları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kurumlarına ayrıca bildirilir.
          Bilgilendirme
          MADDE 19 – (1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına ilişkin Sınav Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek bilgiler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.
          Yürürlükten kaldırılan hükümler
          MADDE 20 – (1) 21/9/1990 tarihli ve 20642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.
          Yürürlük           
          MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
          Yürütme
          MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan ile Maliye Bakanı yürütür.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer Mevzuatlar

KPSS

  İçtihatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.