İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Kamu Mali Yönetimi > Kamu Malî Yönetiminde Denetimler > İç denetim > Mevzuat

Kamu İç Denetçilerinin Mesleki Kıdemlerinin Belirlenmesine İlişkin Esas Ve Usuller

Kamu İç Denetçilerinin Mesleki Kıdemlerinin Belirlenmesine İlişkin Esas Ve Usuller
 
 
Amaç, Dayanak ve Kapsam
 
Amaç
MADDE 1- Bu esas ve usullerin amacı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Kanun) uyarınca atanan iç denetçilerin mesleki kıdemlerinin belirlenmesine ilişkin hususları düzenlemektir.
 Dayanak
MADDE 2- Bu esas ve usuller, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ile İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 55 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Kapsam
Madde 3- Bu esas ve usuller, Kanunun 65 inci maddesi ile  geçici 5 ve geçici 16 ncı maddelerine göre atanan  iç denetçilerin mesleki kıdemlerinin belirlenmesine ilişkin hususları kapsar.
 
Mesleki Kıdem Esası ve Sıralama
 
İç denetçilikte mesleki kıdem
Madde 4- İç denetçilerin mesleki yetkinliklerinin, görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, hak ve imkanlardan yararlandırılması, kariyerlerinin planlanması, iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi ve iç denetçiler arasında sıralama yapılmasına gerek görülen diğer hallerde yapılacak sıralamalarda “mesleki kıdem” esası uygulanır.
 
Mesleki kıdemin belirlenme usulü
Madde 5- İç denetçilerin mesleki kıdem sırası, 6 ncı maddede belirtilen kriterler çerçevesinde yapılacak sıralamayla tespit olunur.
 
Mesleki Kıdem Sırası Belirleme Formu (Ek:1 ve 2) kullanılarak belirlenen kıdem sıralaması üst yönetici tarafından onaylanır. İç denetçilerin mesleki kıdem sırası, bu amaçla oluşturulan kıdem tablosunda (Ek:3) gösterilir. Bu form, sertifikaların derecelendirilmesi, atama ve görevden ayrılma hallerinde güncellenir.
 Mesleki kıdemin belirlenmesine esas kriterler
Madde 6- Mesleki kıdemin belirlenmesinde esas alınacak temel kriter, iç denetçilerin sertifika derecesidir. Bu sertifika derecesi İç Denetim Koordinasyon Kurulunca (Kurul) yayımlanan Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller uyarınca belirlenir.
 Sertifika derecesinin aynı olduğu hallerde; mesleki kıdemin belirlenmesinde Ek:1’deki kriterler yönünden yapılacak hesaplama sonucunda bulunacak puan esas alınır. İç denetçilikte geçen süre, iç denetçiliğe fiilen başlama tarihine göre belirlenir.
 Kanunun geçici 5 ve 16 ncı maddelerine göre atananların mesleki kıdemleri
Madde 7- Kanunun geçici 5 ve 16 ncı maddeleri uyarınca sertifika sınavına tabi olmaksızın iç denetçiliğe atananların mesleki kıdemlerinin belirlenmesinde de öncelikle sertifika derecesi esas alınır. Aynı sertifika derecesine sahip bulunanların mesleki kıdemi ise Ek:2’deki kriterler yönünden yapılacak hesaplama sonucunda bulunacak puana göre belirlenir.
 Denetim elemanlığında, hâkim ve savcılıkta, kariyer uzmanlıkta, daire başkanı ve üstü görevlerde geçen süre ile iç denetçilikte geçen sürenin hesaplanmasında, iç denetim biriminde en yüksek kıdeme (aya) sahip iç denetçiye tam puan verilir. Diğer iç denetçilerin puanları, en yüksek kıdeme sahip iç denetçinin süresine oranlanarak bulunur.
 Yabancı dil puanının belirlenmesinde, Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usullerdeki puanlama esas alınır.
Uluslararası geçerliliği olan CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment) ve CGAP (Certified Government Auditing Professional) sertifikalarından birini alan iç denetçi bir üst sertifika derecesine yükseltilmişse, söz konusu sertifika için kıdem sırasının belirlenmesinde puan verilmez. Sertifika derecelendirilmesinde herhangi bir sebeple kullanılamayan uluslararası sertifikalar, kıdem sırasının belirlenmesinde dikkate alınır.
Aynı idarede Kanunun 65 inci maddesine göre atanan iç denetçiler göreve başladığında, bunların mesleki kıdemleri ile geçici 5 ve 16 ncı maddeler uyarınca atananların mesleki kıdemleri bu esas ve usullerin 6 ncı maddesine göre birlikte belirlenir.
Kanunun geçici 5 ve 16 ncı maddeleri uyarınca sertifika sınavına tabi olmaksızın iç denetçiliğe atananların mesleki kıdemlerinin belirlenmesine yönelik bir örneğe bu Esas ve Usullerin ekinde (EK:4) yer verilmiştir.
Kıdem sırasının eşit çıkması durumu
Madde 8-  6 ve 7 nci maddeler uyarınca yapılan değerlendirme sonucunda puanların eşit çıkması nedeniyle kıdem sırasının belirlenememesi halinde kıdem sırası, bu Esas ve Usullere aykırı olmamak şartıyla, idarelerin iç denetim birim yönergelerinde yer verilen ek kriterlere göre belirlenebilir.
Ayrıca, bu Esas ve Usullerde hüküm bulunmayan hallerde, idarelerin iç denetim birim yönergelerindeki hükümler uygulanır.
Kıdem hesaplamalarına ilişkin kayıtlar
Madde 9- İç denetim birimleri iç denetçilerin mesleki kıdem sıralarının belirlenmesine ilişkin bilgi ve kayıtları ayrı bir dosyada muhafaza eder.
Yürütme
Madde 10- Bu Esas ve Usulleri, Kurul ve idarelerin üst yöneticileri yürütür.
  
İÇ DENETÇİ MESLEKİ KIDEM SIRASI BELİRLEME FORMU
(Kanunun 65 inci maddesi uyarınca atananlar için)
 
Sıra
No
Kriterler
Puan
1
İç denetçilikte geçen süre (ay)
55
2
Sertifika sınavında alınan puan
15
3
İç denetimle ilgili alınan uluslararası sertifikalar (CIA, CISA, CCSA, CGAP)
15
4
Denetim elemanlığında, uzmanlık, müdürlük ve üstü görevler ile öğretim elemanlığında geçen süre (ay)
15
  
 
 
            Teklif Eden                                                             Onaylayan
                (İmza)                                                                      (İmza)
            Adı-Soyadı                                                              Adı-Soyadı
İç Denetim Birimi Yöneticisi                                              Unvanı
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK:2
 
  
İÇ DENETÇİ MESLEKİ KIDEM SIRASI BELİRLEME FORMU
(Kanunun geçici 5 ve 16 ncı maddeleri uyarınca atananlar için)
 
Sıra
No
Kriterler
Puan
1
Denetim elemanlığında, hâkim ve savcılıkta, kariyer uzmanlıkta, daire başkanı ve üstü görevlerde geçen süre (ay)
50
2
İç denetçilikte geçen süre (ay)
20
3
İç denetimle ilgili alınan uluslararası sertifikalar (CIA, CISA, CCSA, CGAP)
10
4
Yüksek lisans (5 puan) ve doktora (5 puan)
10
5
Yabancı dil düzeyi (KPDS, TOEFL, ÜDS, IELTS)
10
 
             
 
              Teklif Eden                                                             Onaylayan
                (İmza)                                                                      (İmza)
               Adı-Soyadı                                                              Adı-Soyadı
İç Denetim Birimi Yöneticisi                                                 Unvanı
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK:3
  
İÇ DENETÇİ KIDEM TABLOSU
 
Kıdem Sırası
Adı ve Soyadı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
             Teklif Eden                                                             Onaylayan
               (İmza)                                                                      (İmza)
             Adı-Soyadı                                                              Adı-Soyadı
İç Denetim Birimi Yöneticisi                                               Unvanı
 
 
 
 
 
 
 
 
EK:4
 
 
GEÇİCİ 5 ve 16 NCI MADDELERE GÖRE ATANAN İÇ DENETÇİLERİN KIDEM SIRASININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÖRNEK
 
İÇ DENETÇİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

 

 
Önceki görevlerde geçen süre*
 
(1)
İç denetçilikte geçen süre*
 
(2)
İç denetimle ilgili alınan uluslararası sertifikalar **
(3)
Yüksek lisans ve doktora ***
 
 
(4)
Yabancı dil düzeyi ****
 
 
(5)
İÇ DENETÇİ (A)
350 AY
5 AY
YOK
YOK
KPDS - D
İÇ DENETÇİ (B)
240 AY
15 AY
YOK
DOKTORA
TOEFL 200
İÇ DENETÇİ (C)
180 AY
5 AY
CIA, CCSA
YOK
YOK
İÇ DENETÇİ (D)
70 AY
10 AY
YOK
YÜKSEK LİSANS
IELTS 8
İÇ DENETÇİ (E)
70 AY
10 AY
CIA
YOK
KPDS - A
 
* Önceki denetim elemanlığında, hâkim ve savcılıkta, kariyer uzmanlıkta, daire başkanlığı ve üstü görevlerde geçen süre ile iç denetçilikte geçen sürenin hesaplanmasında, en yüksek aya sahip iç denetçiye tam puan verilmiştir. Aynı iç denetim birimindeki diğer iç denetçilerin puanları ise, en yüksek aya sahip iç denetçinin süresine oranlanarak bulunmuştur.
 
** Bu tabloda (CIA) sertifikası olanların belgeleri, sertifika derecelendirilmesinde kullanılmıştır. (CCSA) sertifikası ise kıdem sırasının belirlenmesinde kullanılmıştır.
 
*** Yüksek lisans için 5 puan, doktora için 5 puan verilmesi öngörülmüştür.
 
**** Yabancı dil puanının belirlenmesinde, Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas Usullerdeki tablo kullanılmıştır.
 
 
 
 
 
 
HESAPLAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER
 

 

                                                               (1)                                       (2)                           (3)       (4)    (5)
PUAN
SERTİFİKA
İÇ DENETÇİ (A)
(350/350)X50=50
(5/15)X20=6,7
0
0
4
60,7
A–1
İÇ DENETÇİ (B)
(240/350)X50=34,3
(15/15)X20=20
0
10
6
70,3
A–1
İÇ DENETÇİ (C)
(180/350)X50=25,7
(5/15)X20=6,7
10
0
0
42,3
A–2
İÇ DENETÇİ (D)
(70/350)X50=10
(10/15)X20=13,3
0
5
10
38,3
A–1
İÇ DENETÇİ (E)
(70/350)X50=10
(10/15)X20=13,3
0
0
10
33,3
A–2
 
 
SIRALAMA TABLOSU
 

 

İÇ DENETÇİ
SERTİFİKA DÜZEYİ
PUAN
İÇ DENETÇİ (C)
A–2
42,3
İÇ DENETÇİ (E)
A–2
33,3
İÇ DENETÇİ (B)
A–1
70,3
İÇ DENETÇİ (A)
A–1
60,7
İÇ DENETÇİ (D)
A–1
38,3


 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer Mevzuatlar

İç denetim

  İçtihatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.