İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Kamu Mali Yönetimi > Kamu Malî Yönetiminde Denetimler > İç denetim > Mevzuat

Kamu İç Denetçi Sertifikasının İptaline İlişkin Esas Ve Usuller

Kamu İç Denetçi Sertifikasının İptaline İlişkin Esas Ve Usuller
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu düzenlemenin amacı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca verilen kamu iç denetçi sertifikasının iptaline ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.
Bu düzenleme, anılan Kanunun 65 inci maddesi ile geçici 5 ve geçici 16 ncı maddelerine göre verilen kamu iç denetçi sertifikalarını kapsar.
Dayanak
Madde 2- Bu düzenleme, 12 Temmuz 2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin” 24/c maddesine istinaden hazırlanmış ve 13.01.2009 tarih ve 2 sayılı Kurul Kararıyla kabul edilmiştir.
Tanımlar
Madde 3-
Bu Esas ve Usullerde geçen;
a) Meslek Ahlak Kuralları: İç Denetim Koordinasyon Kurulunun 20.11.2006 tarih ve 12 sayılı Kararıyla kabul edilen ve iç denetçilerin uyacakları Meslek Ahlak Kurallarını,
b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,
c) Kurul: İç Denetim Koordinasyon Kurulunu,
d) Sertifika: Kamu iç denetçi sertifikasını,
e) Üst yönetici: Bakanlıklarda müsteşarı, Milli Savunma Bakanlığında Bakanı, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi ve belediyelerde belediye başkanını,
f) Yönetmelik: İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kamu İç Denetçi Sertifikasının İptal Edilmesi
Kamu iç denetçi sertifikasının iptal edilmesi
Madde 4- Kamu iç denetçi sertifikası, iç denetçinin iç denetçilik mesleği ile bağdaşmayan hareketlerde bulunduğu yönünde güçlü emareler olması üzerine, bu Esas ve Usullerin 5 inci maddesi uyarınca yapılan inceleme sonucunda hazırlanan raporun Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanmasıyla iptal edilebilir.
Kamu iç denetçi sertifikasının iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı gerekçesiyle birlikte iç denetçiye ve bağlı olduğu idareye yazılı olarak bildirilir. Sertifikası iptal edilenlerin iç denetçilik görev ve yetkisi sona erer.
İnceleme raporu düzenlenmesi
Madde 5- İç denetçiler hakkında iç denetçilik mesleği ile bağdaşmayan hareketlerde bulunduğu iddiasıyla ihbar, şikayet ve diğer bildirimlerin mevcudiyeti durumunda Kurul, ilgili idareden konunun incelenmesini ister.
Bu talep üzerine veya yukarıda belirtilen ihbar, şikayet veya diğer bildirimlerin doğrudan idareye intikali ya da iç denetçinin durumunun resen incelenmesine ilgili üst yönetici tarafından karar verilmesi halinde, üst yönetici kıdemli bir iç denetçiye iddiaları inceletir. İdaresinde kıdemli bir iç denetçinin bulunmaması halinde üst yöneticinin talebi üzerine veya söz konusu incelemenin ilgili idare iç denetçisi tarafından yapılmasının Kurulca uygun bulunmaması durumlarında Kurul, değişik kurum iç denetçilerinden oluşan üç kişilik bir komisyon marifetiyle iddiaları inceletir.
Düzenlenen inceleme raporunun yetersiz görülmesi halinde Kurul, iç denetçilerden oluşan üç kişilik başka bir komisyon marifetiyle yeniden inceleme yapılmasına karar verebilir.
Kanunun 65 inci maddesi uyarınca Kamu İç Denetçi Sertifikası almış olmakla birlikte iç denetçi olarak henüz herhangi bir kamu idaresine atanmamış olanlar hakkında bu inceleme, iç denetçinin mevcut görev ve kıdemini gözeterek atamaya yetkili amir tarafından yaptırılır.
Bu madde uyarınca yapılacak incelemeler en geç 3 ay içinde tamamlanır ve düzenlenen raporlar Kurula gönderilir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesi kapsamında disiplin cezası almış olanlardan cezası kesinleşenler için ayrıca inceleme raporu talep edilmez. Bu durumda Kurul disiplin cezası almış olan iç denetçinin durumu hakkında ayrıntılı bilgiyi doğrudan ilgilinin kurumundan yazılı olarak ister.
Kamu iç denetçi sertifikasının iptalini gerektiren durumlar
Madde 6- İç denetçilerin Meslek Ahlak Kurallarına aykırı tutum ve davranışlarda bulunduğuna veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde yer alan kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiilleri işlediğine yönelik, yukarıda belirtilen makam ve mercilerden Kurula intikal ettirilen inceleme ya da bilgi raporları ivedilikle Kurul gündemine alınır. Kurul, inceleme raporunu ya da disiplin cezası ile ilgili bilgileri değerlendirerek ilgili iç denetçinin iç denetçilik mesleği ile bağdaşmayan hareketlerde bulunup bulunmadığını karara bağlar. İç denetçilik mesleği ile bağdaşmayan hareketlerde bulunduğu karara bağlanan iç denetçiye, görevinde veya davranışlarında kusurlu olduğu ve bundan sonra daha dikkatli olması gerektiği yazı ile bildirilir. Durum iç denetçinin idaresine de yazılı olarak bildirilir. İç denetçilik mesleği ile bağdaşmayan hareketlerde bulunduğu ikinci defa karara bağlanan iç denetçinin sertifikası iptal edilir.
Devlet memurluğundan çıkarılma cezası kesinleşen iç denetçilerin sertifikası iptal edilir.
           İptal edilen sertifikanın iade edilmesi
Madde 7- Sertifikasının iptaline ilişkin Kurul Kararı tebliğ edilen iç denetçiler 15 gün içinde elden veya posta yoluyla sertifikalarını Kurula göndermek zorundadır. Ayrıca, sertifika iptaline ilişkin bilgiler Kurulun resmi internet sitesinde kamuya duyurulur.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer Mevzuatlar

İç denetim

  İçtihatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.