İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Kamu Mali Yönetimi > Kamu Malî Yönetiminde Denetimler > İç denetim > Mevzuat

Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas Ve Usuller

Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas Ve Usuller
 
Amaç, Dayanak ve Kapsam
Amaç
Madde 1- Bu düzenlemenin amacı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Kanun) uyarınca atanan iç denetçilere verilen kamu iç denetçi sertifikasının derecelendirilmesiyle ilgili esas ve usulleri belirlemektir.
Dayanak
Madde 2- Bu düzenleme, 12 Temmuz 2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin” 30 uncu maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 3- Bu düzenleme, Kanunun 65 inci maddesi ile geçici 5 ve geçici 16 ncı maddelerine göre atanan iç denetçilerin sertifika derecelendirme esas ve usullerini kapsar.
 
Kamu İç Denetçi Sertifikası ve Derecelendirilmesi
 
Kamu iç denetçi sertifikası
Madde 4- Kanunun 65 inci maddesi uyarınca; Maliye Bakanlığınca verilen iç denetçi adayı eğitimi sonunda yapılan yazılı sınavda başarılı olanlara, aldıkları puanı gösteren (A-1) düzeyinde kamu iç denetçi sertifikası verilir.
Kanunun geçici 5 inci maddesinin (c), (d) ve (e) bentleri ile geçici 16 ncı maddesine göre iç denetçi olarak atananlara da, atandıkları tarihten itibaren geçerli olmak üzere (A-1) düzeyinde iç denetçi sertifikası verilir
Sertifikanın derecelendirilmesi
Madde 5- Kamu iç denetçi sertifikası (A-1) den başlamak üzere sırayla (A-2), (A-3) ve (A-4) düzeyine kadar derecelendirilir.
Kamu iç denetçi sertifikası, 6 ncı maddede belirtilen kriterler çerçevesinde iç denetim birimi yöneticisinin teklifi ve üst yöneticinin onayıyla, birim yöneticisinin bulunmaması durumunda doğrudan üst yönetici tarafından derecelendirilir. İç denetim birim yöneticisinin sertifika derecelendirmesi doğrudan üst yönetici tarafından yapılır.
(A-1) düzeyindeki iç denetçilerin bu düzeyde bekleme süresi asgari beş yıl, diğerlerinde asgari üç yıldır. İç denetçilerin bir üst düzeye geçmeye ilişkin sertifika değerlendirmesi son beş veya üç yıl esas alınacak şekilde yapılır. İlk beş ve sonraki üç yıllık dönemde yeterli puan alınmaması durumunda takip eden yıllarda son beş veya son üç yılın toplam puanı dikkate alınır.
Kamu iç denetçi sertifikası, ilk beş yıl ve sonraki üç yıllık dönemde aşağıda belirtilen çalışmalarla asgari altmış puana ulaşılması halinde takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar bir üst derece sertifika ile değiştirilir.
Derecelendirme yapılmaması durumunda, buna ilişkin gerekçeler iç denetçiye ve Kurula yazılı olarak bildirilir.
Uluslararası geçerliliği olan CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment) ve CGAP (Certified Government Auditing Professional) sertifikalardan birini alan iç denetçiye bir defaya mahsus olmak üzere bir üst derece sertifika verilir.
Sertifika derecelendirmede puanlama
Madde 6- İç denetçilerin sertifikaları, göreve başladıkları tarihten itibaren ilk beş yıllık dönem ile sonraki her üç yıllık dönemler için aşağıda belirtilen alan ve ağırlıklara göre puanlanır.
a) Meslek içi eğitim kriterleri
İç denetçiler, bilgi, beceri ve diğer mesleki niteliklerini sürekli olarak geliştirmelidir.Meslek içi eğitim programlarından aşağıdaki kriterlere uygun olanlar puanlama kapsamında değerlendirilir;
  • Programın, iç denetçinin mesleki yeterliğine katkıda bulunacak güncel ve geçerli bir içeriğe sahip olması,
  • Programın tamamlanması sonucunda katılımcıların ulaşacakları yeterlik düzeyi ile ilgili amacın açıkça belirtilmesi,
  • Programın, katılımcıların eğitim ve tecrübe şartlarını gözetmesi,
  • Programın, uzmanlaşmış bireyler tarafından hazırlanması,
  • Eğitimin, eğitim kurumları, kamu idareleri veya mesleki kuruluşlar tarafından verilmesi.
Programın içeriğinde aşağıda belirtilen konulardan bir veya birkaçı yer alır:
§         İç denetim standartları ve meslek ahlak kuralları
§         İç kontrol, denetim ve yönetime ilişkin risk modelleri
§         Risk değerlendirme yöntemleri
§         Mali yönetim ve mali kontrol
§         İstatistikî yöntemler
§         Denetim türleri ve teknikleri
§         Performans ölçümü
§         Bilgisayar destekli denetim teknikleri
§         Denetim raporu yazım şekilleri ve raporlama
§         Genel muhasebe
§         Devlet muhasebesi
§         Mali tablolar analizi
§         Bilgisayarlı muhasebe uygulamaları
§         Bütçe mevzuatı
§         Kamu malları, ihale ve harcama mevzuatı
§         Kamu personel mevzuatı
§         İdare hukuku
§         Yargılama usul hukuku
§         Avrupa Birliği mali mevzuatı
İç denetim birimlerinin teklifi üzerine Kurulca uygun görülen eğitimler de sertifika derecelendirmesinde puanlamaya esas alınır.
Meslek içi eğitim programlarının her bir saatlik bölümü (0,25) katsayısıyla çarpılmak suretiyle toplam puan hesaplanır. Meslek içi eğitimlerden en çok yirmibeş puan toplanabilir.
b) Yazılan raporlar ve diğer çalışmalar
Düzenlenen raporlardan 25, diğer çalışmalardan 10 puan toplanabilir. İç denetçiler, yazdıkları her denetim raporundan 2,5 puan, inceleme raporundan da 2 puan kazanırlar.Yazılan raporlar ve diğer çalışmalardan en çok otuzbeş puan toplanabilir.
Düzenlenen raporların puanlamaya esas alınması sırasında raporların kapsamı, niteliği ve getirilen önerilerin idareye katkısı, sağladığı kazançlar gibi hususlar göz önünde bulundurulur ve bu tür raporları düzenleyen iç denetçilere her bir rapor için ilave 0,5 puan verilebilir.
Ayrıca, kapsamlı usulsüzlük ve yolsuzluklar ile kamu zararlarına ilişkin bulguları raporlayan iç denetçilere ilave 1 puan verilebilir.
İç denetçiler, yapılan görevlendirme uyarınca denetim plan ve programının hazırlanması, denetim konularının tespiti gibi hususlarda yaptıkları her çalışmadan 2 puan, denetim faaliyetleri sırasında yürüttükleri her denetim gözetim faaliyetinden 0,5 puan, iç denetim birimi adına idare bünyesinde veya diğer kuruluşlarda oluşturulan ortak çalışma komisyonlarına iştirak etmek suretiyle yaptıkları her çalışmadan 1 puan, denetim ve danışmanlık görevleri dışında yapılan diğer işlerden 1 puan kazanırlar.
İç denetim birim yöneticiliği yapan iç denetçiye her yıl için 8 puan verilir.
Denetim görevleri yanında iç denetim birim yöneticisi yardımcılığı görevini yürüten iç denetçilere her yıl için 5 puan verilir.
Birden fazla iç denetçi tarafından düzenlenen raporlar için, raporun niteliği gereği verilecek puan, raporun düzenlenmesinde görev alan her iç denetçiye ayrı ayrı verilir.
c) Yayınlanmış makale ve kitaplar
İç denetçiler meslek içi eğitim konuları kapsamında olmak üzere yazdıkları her makaleden 1, her kitaptan 10 puan kazanırlar. Yayınlanmış makale ve kitaplarından en çok on puan toplanabilir.
d) Sicil notu, başarı ve takdirnameler
İç denetçiler her yıl aldıkları sicil notu çerçevesinde; 90 ve üzeri için 4 puan, 76-89 aralığı için 3 puan, 60-75 aralığı için 2 puan kazanırlar.
İç denetçiler, aldıkları başarı belgesi ve takdirname ile ilgili olarak da her belge için 4 puan kazanırlar.
Sicil notu, başarı ve takdirnamelerden en çok on puan toplanabilir.
e) Eğiticilik faaliyetleri
İç denetçiler meslek içi eğitim konuları kapsamında olmak üzere eğitici olarak katıldıkları eğitimlerin her saati için (0,5) puan kazanırlar.Eğitici olarak katılınan çalışmalardan en çok on puan toplanabilir.
f) Yabancı dil bilgileri
İç denetçiler, sertifika derecelendirme tarihinde geçerli olmak üzere her bir yabancı dil için aşağıdaki sınavlardan sadece birinden;
  • KPDS’den (A) düzeyi için 10, (B) düzeyi için 8, (C) düzeyi için 6 (D) düzeyi için ise 4,
  • ÜDS’den 90-100 aralığı için 10, 80-89 aralığı için 8, 70-79 aralığı için 6, 60-69 aralığı için ise 4,
  • TOEFL’dan 600 (CBT 250, IBT 100) ve üzeri için 10, 550-599 (CBT 213-249, IBT 79-99) aralığı için 8, 523-549 (CBT 193-212, IBT 69-78) aralığı için 6, 500-522 (CBT 173-192, IBT 61-68) aralığı için ise 4,
  • IELTS’den 8 ve üzeri için 10; 7,5 için 8; 6,5 ve 7 için 6; 6 için ise 4
puan kazanırlar. Yabancı dil bilgilerinden en çok on puan toplanabilir.
Yabancı dil düzeyini gösteren yukarıdaki her bir belge, sertifika derecelendirmesi bakımından 3 yıl süreyle geçerlidir.
g) Yüksek lisans veya doktora eğitimleri
Tamamlanan yüksek lisans veya doktora programlarının her birinden bir defaya mahsus olmak üzere on puan toplanır.
Sertifika derecelendirme kayıtları
Madde 7- İç denetim birimleri her iç denetçi için sertifika derecelendirmesine ilişkin bilgi ve kayıtları dosyasında muhafaza eder. Ayrıca her iç denetçi için ekteki örneğine uygun bir sertifika derecelendirme formu doldurulur ve onaylı bir örneği takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar Kurula gönderilir.
Yürütme
Madde 8- Bu düzenlemenin esas ve usullerini Kurul ve ilgili idare üst yöneticileri yürütür.


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
 
 
KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKASI
DERECELENDİRME FORMU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İÇ DENETÇİNİN
 
Adı ve Soyadı          :………………………………………………………………
 
Kurumu                   :………………………………………………………………
 
Sicil Numarası         :………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Sertifikanın Numarası                       : ……………..
                                                                                 
                                                           Sertifika Derecesi                               : ……………..
                       
                                                           Sertifikanın Derecelendirme Tarihi : ……………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Genel Toplam
1. Meslek İçi Eğitimler
 
Katsayı
Ders Saati
Toplam
 
 
İç Denetim Standartları ve Meslek Ahlak Kuralları
0,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İç Kontrol, Denetim ve Yönetime İlişkin Risk Modelleri
0,25
 
 
Risk Değerlendirme Modelleri
0,25
 
 
Mali Yönetim ve Mali Kontrol
0,25
 
 
İstatistiki Yöntemler
0,25
 
 
Denetim türleri ve Teknikleri
0,25
 
 
Performans Ölçümü
0,25
 
 
Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri
0,25
 
 
Denetim Raporu Yazım Şekilleri ve Raporlama
0,25
 
 
Genel Muhasebe
0,25
 
 
Devlet Muhasebesi
0,25
 
 
Mali Tablolar Analizi
0,25
 
 
Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları
0,25
 
 
Bütçe Mevzuatı
0,25
 
 
Kamu Malları, İhale ve Harcama Mevzuatı
0,25
 
 
Kamu Personel Mevzuatı
0,25
 
 
İdare Hukuku
0,25
 
 
Yargılama Usul Hukuku
0,25
 
 
Avrupa Birliği Mali Mevzuatı
0,25
 
 
 
Genel Toplam
2. Yazılan Rapor ve Yapılan Çalışmalar
 
Katsayı
Adet
Toplam
 
 
1. Düzenlenen Raporlar
 
 
Denetim Raporu
2,5
 
 
 
 
 
 
İnceleme Raporu (Danışmanlık Faaliyetleri)
2
 
 
 İnceleme Raporu
(Usulsüzlük ve Yolsuzluk Bulgularının Bildirilmesi)
2
 
 
İnceleme Raporu
(İnceleme ve Araştırma Faaliyetleri)
2
 
 
2. Yapılan Çalışmalar
Denetim Planı ve Yıllık Program Çalışmalarına Katılım
2
 
 
Denetim Gözetim Sorumluluğu
0,5
 
 
Komisyon Çalışmaları
1
 
 
İç Denetim Birimi Tarafından Verilen Diğer İşler
1
 
 
 
Genel Toplam
3. Yayınlanmış Makale ve Kitaplar
 
Katsayı
Adet
Toplam
 
 
Yayınlanmış Makaleler
1
 
 
 
 
 
 
Yayınlanmış Kitaplar
10
 
 
 
 
Genel Toplam
4. Sicil Notu, Başarı ve Takdirnameler
 
Katsayı
Adet
Toplam
 
 
Sicil Notu 90+
4
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicil Notu 76-89 aralığı
3
 
 
Sicil Notu 60-75 aralığı
2
 
 
Başarı ve Takdirnameler
4
 
 
 
Genel Toplam
5. Eğiticilik Faaliyetleri
Eğitimin Adı
Katsayı
Ders Saati
Toplam
 
 
İç Denetim Standartları ve Meslek Ahlak Kuralları
0,5
 
 
 
 
 
 
İç Kontrol, Denetim ve Yönetime İlişkin Risk Modelleri
0,5
 
 
Risk Değerlendirme Modelleri
0,5
 
 
Mali Yönetim ve Mali Kontrol
0,5
 
 
İstatistiki Yöntemler
0,5
 
 
Denetim türleri ve Teknikleri
0,5
 
 
Performans Ölçümü
0,5
 
 
Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri
0,5
 
 
Denetim Raporu Yazım Şekilleri ve Raporlama
0,5
 
 
Genel Muhasebe
0,5
 
 
Devlet Muhasebesi
0,5
 
 
Mali Tablolar Analizi
0,5
 
 
Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları
0,5
 
 
Bütçe Mevzuatı
0,5
 
 
Kamu Malları, İhale ve Harcama Mevzuatı
0,5
 
 
Kamu Personel Mevzuatı
0,5
 
 
İdare Hukuku
0,5
 
 
Yargılama Usul Hukuku
0,5
 
 
Avrupa Birliği Mali Mevzuatı
0,5
 
 
 
Genel Toplam
6. Yabancı Dil Düzeyi
 
Puan
 
 
KPDS A Düzeyi
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KPDS B Düzeyi
8
KPDS C Düzeyi
6
KPDS D Düzeyi
4
ÜDS 90-100 Puan
10
ÜDS 80-89 Puan
8
ÜDS 70-79 Puan
6
ÜDS 60-69 Puan
4
TOEFL 600 (CBT 250, IBT 100) ve üzeri Puan
10
TOEFL 550-599 (CBT 213-249, IBT 79-99) Puan
8
TOEFL 523-549 (CBT 193-212, IBT 69-78) Puan
6
TOEFL 522 (CBT 173-192, IBT 61-68) Puan
4
IELTS 8 ve üzeri Puan
10
IELTS 7,5 Puan
8
IELTS 6,5 ve 7 Puan
6
IELTS 6 Puan
4
 
Genel Toplam
7. Yüksek Lisans veya Doktora Eğitimi
 
Puan
 
 
Yüksek Lisans
10
 
 
 
Doktora
10
 
 
 
SERTİFİKA DERECELENDİRMESİNE ESAS PUAN
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Teklif Eden                                        Onaylayan
                                                  (İmza)                                                                       (İmza)
                                               Adı-Soyadı                                                              Adı-Soyadı
                                   İç Denetim Birimi Yöneticisi                                                   Unvanı

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer Mevzuatlar

İç denetim

  İçtihatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.