İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > Mevzuat

İstanbul Üniversitesi Küresel Siyaset Ve Yönetim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Üniversitesinden :
İstanbul Üniversitesi Küresel Siyaset Ve Yönetim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
          Amaç
          MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Küresel Siyaset ve Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
          Kapsam
          MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Küresel Siyaset ve Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
          Dayanak
          MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
          Tanımlar
          MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
          a) Merkez: İstanbul Üniversitesi Küresel Siyaset ve Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
          b) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,
          c) Üniversite: İstanbul Üniversitesini
          ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları ve Eğitim-Öğretim Kurs Programları
          Merkezin amaçları
          MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
          a) Üniversitenin Siyasal Bilgiler Fakültesi ile diğer fakülte ve birimlerinde, lisans veya lisansüstü düzeyde, uluslararası siyaset, siyaset bilimi, yönetim bilimi konularında öğrenim gören öğrencilerin, bu alanlara ilişkin her türlü araştırma ve inceleme kapsamındaki bilgiye ulaşmasını sağlamak,
          b) Uluslararası siyaset, siyaset bilimi, yönetim bilimi ile ilgili bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, bu açıdan önem taşıyan yöntem ve teknikler konusunda, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile işbirliği içinde, teori ve uygulama düzeyinde bilgi geliştirilmesine ve öğretimine yönelik faaliyetlerde bulunmak,
          c) Uluslararası siyaset, siyaset bilimi, yönetim bilimi konularında araştırma ve incelemeye yönelik faaliyette bulunan akademik ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve bu tür geliştirilmiş projelere ve çalışmalara katkı ve katılımda bulunmak,
          ç) Uluslararası siyaset, siyaset bilimi, yönetim bilimi alanlarına ilişkin genel ve özel nitelikli araştırma ve incelemeler hakkında ülke ve dünya kamuoyunu aydınlatmak.
          Merkezin faaliyet alanları
          MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
          a) Başta Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri olmak üzere, uluslararası siyaset, siyaset bilimi, yönetim bilimi konularında öğrenim gören öğrenciler ile bu alanlara ilgi duyanların, bu alanlara ilişkin araştırma ve inceleme faaliyetlerinden haberdar olarak yetişmelerini sağlayacak programları geliştirmek, uygulamak ve mevcut uygulamalara katkıda bulunmak,
          b) Uluslararası siyaset, siyaset bilimi, yönetim bilimi alanlarındaki araştırma ve inceleme faaliyetlerine yönelik olarak, ulusal ve uluslararası nitelikte, tek başına ve/veya yurt içindeki veya yurt dışındaki kuruluşlarla birlikte, her türlü eğitim, bilgi ve deneyim alışverişini sağlayacak etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak. Bu doğrultuda çalıştay, seminer, konferans, kongre, değişim programı ve her türlü bilimsel toplantılar düzenlemek, bu tür çalışmaları kapsayan projeler geliştirmek, mevcut projelere katılmak ve uluslararası işbirliği önerileri getirmek,
          c) Uluslararası siyaset, siyaset bilimi, yönetim bilimi konularındaki araştırma ve inceleme faaliyetleri ile ilgili olarak bilimsel yayın etkinliklerinde bulunmak,
          ç) Uluslararası siyaset, siyaset bilimi, yönetim bilimi bilgi ve eğitiminin önem taşıdığı alanlarda faaliyette bulunacak araştırmacıların, bu alanlara ilişkin araştırma ve inceleme formasyonu edinmesine yönelik uzmanlık programları düzenlemek, bu konuda başka kurumlarla işbirliği yapmak.
          Eğitim-öğretim kurs programları
          MADDE 7 – (1) Merkezde; uluslararası siyaset, siyaset bilimi, yönetim bilimi bilgi ve eğitiminin önem taşıdığı alanlarda çalışanların, bu konulara ilişkin araştırma ve inceleme yapmalarına imkan sağlayacak, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile işbirliği içinde her türlü sertifika ve mezuniyet sonrası eğitim-öğretim kurs programları düzenlenir ve bu konuda başka kurumlarla işbirliği yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
          Merkezin yönetim organları
          MADDE 8 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
          a) Merkez Müdürü,
          b) Merkez Yönetim Kurulu,
          c) Merkez Danışma Kurulu.
          Merkez müdürü
          MADDE 9 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda tam zamanlı görev yapan Üniversitenin Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için görevlendirilir. Merkez Müdürü üst üste en fazla iki dönem görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Rektöre karşı sorumludur. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Merkez Müdürünün teklifi üzerine Rektör tarafından bir müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcısı; Merkez Müdürünün verdiği işleri yapar ve Merkez Müdürünün olmadığı zamanlarda kendisine vekâlet eder. Merkez Müdürünün görev süresinin bitmesiyle yardımcısının da görev süresi kendiliğinden sona erer.
          Merkez müdürünün görevleri
          MADDE 10 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
          a) Merkezi temsil etmek,
          b) Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulunun toplantı gündemini belirlemek, Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu kurullara başkanlık etmek, alınan kararları uygulamak,
          c) Merkezin çalışmalarını yürütmek,
          ç) Her yıl sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlayarak Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,
          d) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
          Merkez yönetim kurulu
          MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitenin Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulunun önerdiği tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilecek altı öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilebilir. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine en az üç ayda bir kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
          Merkez yönetim kurulunun görevleri
          MADDE 12 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;
          a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak ve bu kararların yürütülmesini sağlamak,
          b) Proje yürütücüleri ile birlikte, Merkez bünyesinde yapılacak projelerle ilgili araştırma gruplarının koordinasyonunu sağlamak,
          c) Merkez bünyesinde yürütülecek projelerle ilgili ortak karar alınması gereken durumlarda, proje yürütücülerine danışarak karar almak,
          ç) Merkez Danışma Kurulu üyelerini belirlemek,
          d) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.
          Merkez danışma kurulu
          MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına tavsiye niteliğindeki görüş ve önerileriyle katkıda bulunan bir organdır. Merkez Danışma Kurulu üyeleri üç yıl süreyle görev yaparlar. Süresi biten Merkez Danışma Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Merkez Danışma Kurulu; her yıl en az bir kez Merkez Müdürü tarafından tespit edilecek bir tarihte ve onun başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz.
          (2) Merkez Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
          a) Üniversitenin Siyasal Bilgiler Fakültesindeki her anabilim dalından bir öğretim üyesi,
          b) Üniversitenin İktisat Fakültesi Fakülte Kurulu tarafından, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları ve bilgi birikimi olan öğretim üyeleri arasından seçilen en fazla iki öğretim üyesi,
          c) Üniversitenin Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu tarafından, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları ve bilgi birikimi olan öğretim üyeleri arasından seçilen en fazla iki öğretim üyesi,
          ç) Üniversitenin İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu tarafından, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları ve bilgi birikimi olan öğretim üyeleri arasından seçilen en fazla iki öğretim üyesi,
          d) Merkez Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen, Merkezin faaliyet alanını oluşturan uluslararası siyaset, siyaset bilimi ve yönetim bilimi alanlarındaki araştırma ve inceleme çalışmaları konusunda teorik ve/veya uygulamaya dönük yayınları, araştırma ve incelemeleri ile tanınmış en fazla beş kişi ile istekleri halinde bu alanlarda faaliyet gösteren kamu kuruluşlarından en fazla beş temsilci,
          e) Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, aynı zamanda Merkez Danışma Kurulunun doğal üyesidir.
          Merkez danışma kurulunun görevleri
          MADDE 14 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
          a) Merkezin görevleri ile ilgili olarak yapılan mevcut çalışmalar ve uygulamalar hakkında önerilerde bulunmak,
          b) Merkez Yönetim Kurulunun yeni dönem çalışmalarına yönelik tavsiyelerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
          Personel ihtiyacı
          MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
          Harcama yetkilisi
          MADDE 16 – (1) Bütçe harcamalarında Merkezin harcama yetkilisi Merkez Müdürüdür.
          Yürürlük
          MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
          Yürütme
          MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer Mevzuatlar

  İçtihatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.