İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  İmar Hukuku > İmar Uygulamaları > 3194 sayılı Yasanın 18. Madde Uygulaması > Mevzuat

İmar Kanununun 18’inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete: 2 Kasım 1985                                                    Sayı: 18916
Birinci Bölüm
GENEL HÜKÜMLER
Amaç
Madde 1 – Yönetmeliğin amacı; 3194 sayılı İmar Kanununun 18. mad­desine göre yapılacak arazi ve arsa düzenlemesinin nerelerde ve ne şekilde tatbik edileceği ve bununla ilgili diğer hususlara açıklık getirmektir.
Kapsam
Madde 2 – Bu Yönetmelik, belediye ve mücavir alan sınırları ile bu sınırlar dışında düzenlenmiş uygulama imar plânı alanları içindeki binalı veya binasız arazi ve arsa düzenlemelerini kapsar.
Kanuni Dayanak
Madde 3 – Bu Yönetmelik, 3194 sayılı İmar Kanununun 44/I-c maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir.
Tanımlar
Madde 4 – Bu Yönetmelikte sözü geçen ve Kanunda yer almayan tanımlar aşağıda açıklanmıştır:
a.    Düzenleme sahası: Sınırı tespit edilerek, düzenlenmesine karar verilen sa­hadır.
b.    Düzenleme sınırı: Düzenlenecek imar adalarının imar plânına göre yol, meydan, park, genel otopark, yeşil saha gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tescile tabi olmayan alanlar ile cami ve karakol yerlerini çevreleyen sınırdır.
c.    Düzenleme ortaklık payı: Düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, yeşil saha, genel otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tes­cile tabi olmayan alanlar ile cami, karakol yerleri ve ilgili tesisler için kullanılmak üzere, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında düzenle­meye tabi tutulan arazi ve arsaların, düzenlemeden önceki yüzölçümlerinden %35’e kadar düşülebilen miktar ve/veya zorunlu hallerde malikin muvafakatı ile tespit edilen karşılığı bedeldir.
d.    Düzenleme ortaklık payı oranı: Bir düzenleme sahasında tespit edilen dü­zenleme ortaklık payı miktarının bu saha içindeki kadastro veya imar parsellerinin toplam yüzölçüm miktarına oranıdır.
e.    Özet cetveli: Düzenleme sahasına giren kadastro, varsa imar parsellerinin tapu senedi miktarı, düzenleme sahasına giren ve girmeyen kısımları ile düzenleme ortaklık payları, varsa kamulaştırma ve bağış miktarları ile oluşan imar parselleri ve imar adalarının yüzölçümlerinin yazıldığı cetveldir.
f.    Dağıtım cetveli: Her imar adası için ayrı olarak düzenlenen ve bu düzen­leme sonucu meydana gelen parsellerin, hangi kadastro veya imar parsellerinden, nasıl oluştuğunu, kadastro ve imar parsellerinden alınan düzenleme ortaklık payını, gerektiğinde malikin muvafakatı ile terk edilen alanları ve kamulaştırılan alanların miktarlarını gösteren cetveldir.
g.    Tahsis cetveli: Kadastro veya varsa imar parsellerinin hangi imar adalarına gittiğini gösteren cetveldir.
h.    Umumi hizmetlere ayrılan miktar: Bir düzenleme sahasında yol, meydan, park, genel otopark, yeşil saha gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tescile tabi olma­yan alanlar ile cami, karakol yerleri ve ilgili tesisler için ayrılan alanların tümüdür.
i.     Kroki: Yaklaşık ölçekte ve üzerinde ölçü değerlerinin yazılı olduğu ada veya parsellerin çizimidir.
1.    Röperli kroki: Ada veya parsellerin yeri değişmeyen sabit tesislere bağlı olarak zeminden alınan ölçülerinin yazılı olduğu krokidir.
2.    Ebadlı kroki: Ada veya parsellerin paftası üzerinden alınan veya daha önce tespit edilmiş olan ölçülerinin yazılı olduğu krokidir.
3.    Uygulama krokisi: Ada veya parsellerin zeminde belirtilmesi amacıyla paftası üzerinden alınan ölçüleri yazılarak düzenlenen krokidir.
j.     Parsel numarası: Bir ada içindeki parsellere, her ada için (1)’den başlaya­rak verilen numaradır.
k.    Parselasyon plânı: İmar plânının araziye uygulanmasından sonra yapıla­cak rövele ölçülerine göre boyut değiştirmeyen paftalar üzerinde çizilen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlemlerine esas alınan plândır.
l.     Hata sınırı: Ölçü değerleri ile plân değerleri arasındaki kabul edilebilir en büyük farktır.
m.   Teknik yönetmelik: 1/2500 ve daha büyük ölçekli harita ve plânların ya­pılmasına ait yönetmelik.
İkinci Bölüm
UYGULAMA ESASLARI
Düzenleme Sahalarının Tespiti Esasları
Madde 5 – Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, belediye encümeni kararı ile; dışında valilikler, il idare kurulu kararı ile; 5 yıllık imar prog­ramlarında öncelik tanımak ve beldenin inkişaf ve ihtiyaç durumuna göre, yeterli miktarda arsayı, konut yapımına hazır bulunduracak şekilde düzenleme sahalarını tespit etmek ve uygulamasını yapmak mecburiyetindedir.
Konut yapımına hazır arsa sayısının, bir önceki yıl verilen inşaat ruhsatından az olmasına dikkat edilir.
Belirlenen düzenleme sahası bir müstakil imar adasından daha küçük olamaz.
Ancak, imar adasının büyük bir kısmının imar mevzuatına uygun bir şekilde teşekkül etmiş olması nedeniyle, yeniden düzenlemesine ihtiyaç bulunmaması ve diğer kısmında birkaç taşınmaz malın tevhid ve ifraz yoluyla imar plânı ve imar mevzuatına uygun imar parsellerinin elde edilmesinin mümkün olduğu hallerde, adanın geri kalan kadastro parselleri müstakil bir imar düzenlenmesine konu teşkil edebilir.
Düzenlemeye tabi tutulması gerektiği halde İmar Kanununun 18. mad­desi hükmünün tatbiki mümkün olmayan hallerde, müstakil inşaata elverişli olan ka­dastro parsellerine plâna göre inşaat ruhsatı verilir.
Düzenleme Sınırının Geçirilmesi
Madde 6 – Düzenleme Sınırı;
a.    İskan sahasının bittiği yerlerde iskan sınırlarından,
b.    İskan sahası içindeki yollarda yol ekseninden,
c.    Cami ve karakol yerlerinin dış sınırından, yeşil alan ve genel otopark alanlarının düzenleme ortaklık payı oranı ve uygulamaya alınan parsel sınırına göre uygun görülecek yerinden geçirilir.
Ancak, imar plânlarında gösterilmiş düzenleme sınırları varsa bu durum dik­kate alınır.
Düzenleme sınırının herhangi bir parseli iki veya daha fazla parçaya bölmesi halinde; sınır, bu parçalardan düzenleme sahası dışında kalan başka bir imar ada­sına girmeyenleri varsa bunları da içine alacak şekilde geçirilir. Parsel büyük ise, ifraz yapılarak ifraz sınırından geçilir.
Düzenleme Sahasına Alınacak Umumi Hizmet Alanlarının Sağlanması
Madde 7 – Düzenleme sahasının tespitinde; düzenleme ile iskana açılacak sahanın imar plânı ile getirilmiş park, otopark, yeşil saha ve umumi hizmet alanla­rının sağlanması için bu alanların, düzenlemeye giren parsellerden dengeli olarak alınacak düzenleme ortaklık payı ile karşılanmasına dikkat edilir.
Düzenleme Sırasında Korunacak Yapılar
Madde 8 – İmar veya kadastro parselleri üzerine inşa edilmiş ve düzenleme sırasında, plân ve mevzuata göre muhafazasında mahzur bulunmayan bir yapı bir imar parseli içinde bırakılabilir.
Bu gibi yapıların bulunduğu parsellerin yol, meydan, otopark ve yeşil saha gibi yerlere giren kısımları ile bitişiğinde düzgün imar parseli teşkil etmek için bahçelerinden gerekli miktar ifraz edilerek düzenleme ortaklık payı olarak alınır. Alınacak miktar düzenleme ortaklık payından fazla ise kamulaştırma ile alınabilir.
Toplu İnşaatlarda İmar Düzeni
Madde 9 – Kooperatif evleri, siteler, toplu konut inşaatı gibi birbirleri ile il­gili birden fazla binanın veya tesisin:
a.    İfraza gerek kalmaksızın Kat Mülkiyeti Kanununa göre vaziyet plânına esas olmak üzere imar adalarına veya imar parsellerine ayrılarak,
b.    Evvelce parsellere veya adalara ayrılmış alanların, amaçlarına uygun hale getirmek üzere, vaziyet plânları dikkate alınarak tevhid edilmek suretiyle, imar parselasyon plânları yeniden yapılır veya değiştirilir.
İmar Parsellerinin Oluşturulması ve Dağıtımındaki Esaslar
Madde 10 – İmar parsellerinin oluşturulması ve dağıtımında aşağıdaki esas­lar dikkate alınır:
a.    Düzenlemeyle oluşacak imar parsellerinin mümkün mertebe aynı yerdeki veya yakınındaki eski parsellere tahsisi sağlanır,
b.    Plân ve mevzuata göre korunması mümkün olan yapıların tam ve hissesiz bir imar parseline intibak ettirilmesi sağlanır,
c.    Mal sahibine tahsis edilen miktarın bir imar parselinden küçük olması veya diğer teknik ve hukuki nedenlerle müstakil imar parseli verilmemesi halinde, imar parselasyon plânları ve imar durumu belirlenmiş düzenleme alanlarında yapı­lacak binaların toplam inşaat alanı veya bağımsız bölüm adetleri belirtilen imar adaları veya parselleri, kat mülkiyetine esas olmak üzere hisselendirilebilir.
Hisselendirme, imar ada veya parselin yüzölçümü payda kabul edilerek, hisse sahiplerine ait düzenleme ortaklık payları çıkarıldıktan sonra kalan yüzöl­çümü miktarı hisse kabul edilerek kat mülkiyeti uygulanmak üzere yapılır.
Hisselendirme, ana yapı veya yapıların toplam inşaat alanları veya bağımsız bölüm adetleri ile orantılı olarak hesaplânır.
Hisselendirilmiş parselin tapu kütüğündeki beyanlar hanesine “İmar Kanu­nunun 18’inci maddesindeki kat mülkiyeti esası uygulanmıştır” ibaresi yazılır.
Ana yapının veya yapıların inşaatı ve kullanılması gibi hususlarda 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uygulanır.
Düzenlemeye tabi tutulan parselin zemin durumu ve üzerindeki yapının özelliği itibariyle düzenleme ortaklık payının alınamadığı hallerde, ilgilisinin muvafakatı ile düzenleme ortaklık payı miktarı bedele dönüştürülebilir.
Düzenlemeye tabi tutulması gerektiği halde İmar Kanununun 18’inci mad­desi hükmünün tatbiki mümkün olmayan hallerde, müstakil inşaata elverişli olan kadastro parsellerine plâna göre inşaat ruhsatı verilirken de yukarıdaki hüküm uy­gulanır.
Bu maddeye göre yapılacak bedel tekdirleri ve bu bedellere itiraz şekilleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine tabidir.
Bu bedel, düzenlemenin gerçekleştirilmesi için yapılacak kamulaştırmalar dı­şında kullanılamaz.
Düzenleme Ortaklık Payı Oranına Ait Esaslar
Madde 11 – Düzenleme ortaklık payı oranı: Bir düzenleme sahasında tespit edilen düzenleme ortaklık payı miktarının, bu saha içindeki kadastro veya imar parsellerinin yüzölçümü miktarına oranıdır.
Evvelce yapılan düzenlemeler dolayısıyla düzenleme ortaklık payı veya bu maksatla başka isimlerle bir pay alınmış olan arazi veya ortaklık payı hesabına katılmaz.
Ancak, taşınmaz sahiplerinin talepleri üzerine, mülga 6785-1605 sayılı İmar Kanununun 39’uncu maddesine göre daha önce ifraz edilerek tescil edilen parsel­lerden düzenlemeye dahil edilenlerin, ilk parselin ifrazında alınan terk oranını %35’e tamamlayan fark kadar düzenleme ortaklık payı alınabilir.
Kamu Tesisleri Arsalarına Tahsis
Madde 12 – Düzenleme sahasında bulunan okul, hastane, kreş, belediye hizmet veya diğer resmi tesis alanı gibi umumi tesislere ayrılan alanların parselleri, düzenlemeye giren parsellerin alanları oranında pay verilmek suretiyle hisselendirilir.
Uygulama Masrafının Tahsili
Madde 13 – İmar plânına ve beş yıllık imar uygulama programına dahil ol­mak şartıyla düzenleme sahaları, mal sahiplerinin arsa payı oranı itibariyle çoğun­luğun talebi üzerine de tespit edilir. Bu takdirde, parselasyon masrafları, talepte bulunan mal sahipleri tarafından karşılanır.
Hisseli Arazi ve Arsa Satışının Yasaklanması
Madde 14 – Veraset yolu ile intikal eden, İmar Kanunu hükümlerine göre şüyulandırılan, Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanması, tarım ve hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama amacı için yapılan hisselendirmeler ile cebri icra yolu ile satı­lanlar hariç, imar plânı olmayan yerlerde her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve par­selleri hisselere ayıracak özel parselasyon plânları, satış vaadi sözleşmeleri yapıla­maz.
Üçüncü Bölüm
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
İtiraz ve Tevhid İşlemleri
Madde 15 – Arazi ve arsa düzenlemesi yapılmış imar adalarındaki bir veya birkaç parselde, mesken alanlardaki kadastro parsellerinde, maliklerin müracaatı üzerine imar plânı ve mevzuatına uygun olmak şartıyla ifraz ve tevhid işlemleri yapılabilir.
Tapu Kayıtlarının ve Haritalarının Elde Edilmesi
Madde 16 – Düzenleme sahasına giren kadastro ve imar parsellerinin tapu sicil kayıtlarındaki ada ve parsel numaraları, yüzölçümleri, cinsleri, malikleri, hisse oranları ve mülkiyetten gayri ayni haklara ait bilgiler, mahalli tapu kadastro ele­manları gözetiminde belediye veya valiliklerce görevlendirilen personel tarafından çıkartılır. Pafta örnekleri mahalli tapu kadastro teşkilatından istenir.
Haritaların Revizyon ve Müktesep Hakların Tespiti
Madde 17 – Düzenleme sahasına ait haritalar yapılırken veya revize edilir­ken Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bilgi verilir. Revize işleminde harita sabit tesisleri ihya edilir ve gereği kadar çoğaltılır. Ölçü ve hesapları yapılarak ka­navasına ve haritasına işlenir. Haritada bulunmayan bütün yapı ve tesislerle parse­lasyon işlemi sırasında dikkate alınması gereken diğer unsurlar da ölçülerek hari­taya tersim edilir. Haritada bulunup da, zeminde bulunmayan tesis ve yapılar hari­tadan iptal edilir.
Korunması Gereken Yapılar
Madde 18 – İmar mevzuatına göre muhafazası gereken yapıların korunabil­mesi amacıyla, bunlar harita ve diğer gerekli belgeler üzerinde belirtilir.
Uygulama Haritalarının Hazırlanması
Madde 19 – Boyut değiştirmeyen şeffaf veya yarı şeffaf altlıklı bütünlemesi yapılmış halihazır haritalar veya yeni açılacak paftalar üzerine düzenleme alanın­daki bütün detaylar cephe hataları, yol genişlikleri ve korunması gereken yapılar – Teknik Yönetmelikte belirtilen harita çizim tekniğine uygun şekilde geçirilerek, düzenleme sahasına ait uygulama haritası düzenlenir.
İmar Adalarının Numaralandırılması
Madde 20 – Hazırlanan uygulama haritasındaki imar adalarına, mahalli tapu ve kadastro teşkilatınca verilen ada numarasından başlanarak birbirini izleyen ada numarası verilir. Ancak, daha önceden imar uygulaması yapılmış ve imar ada nu­maraları verilmiş mahallerde bu numaralar, son imar adasına verilen numaradan başlatılır.
Numara verilen adalardan herhangi biri tescile tabi olmasa bile, aynı numara bir başka adaya verilemez.
Ada numaraları, sadece sayıdan ibaret olup, harfli, romen rakamlı ve taksimli olamaz. Adaların yerlerini ve numaralarını gösteren bir ada anahtarı ve bir ada fihristi düzenlenir.
Adaların Araziye Aplikasyonu
Madde 21 – Düzenleme alanına giren bütün adalar ve umumi hizmetlere ay­rılan alanlar araziye aplike edilir. Aplikasyon, nirengi ve poligon noktalarına daya­nılarak ve uygulama haritasından alınan uygulama ölçülerinin kapsayan uygulama krokileri yardımı ile yapılır.
Ada Köşelerinin Arazide Belirtilmesi
Madde 22 – Aplikasyon sonucu yerleri belirtilen bütün ada kırık noktaları, 75 m’yi aşan düz hatlarda her 50 m’de bir ve üst yüzü 15x15, alt yüzü 25x25 ve yüksekliği 50 cm olan ve üst ortasında 10 cm uzunluğunda ve 1 cm çapında demir çubuk yerleştirilmiş bulunan 400 dozlu beton bloklarla işaretlenir. 10 cm’lik demir çubuğun tamamı beton içine gömülür. Sert zeminlerde sağlam röperlere bağlana­bilecek yerlerde, beton yerine Teknik Yönetmelikte belirtilen diğer işaretler kulla­nılabilir.
Yapı ve Tesislerin Korunması
Madde 23 – İmar plânının bütünlüğüne aykırı düşmemek, yol genişliklerini değiştirmemek ve komşu parsellere herhangi bir zarar vermemek şartı ile, plânda kesinlikle belirtilmemiş, imar mevzuatına göre korunması mümkün görülen yapı ve tesislerin korunabilmesini sağlamak amacı ile, aplikasyon sırasında yeni teşekkül edecek hatlar az miktarda kaydırılabilir.
Yapı Adalarının Kesin Boyutlarının Tespiti
Madde 24 – Ada aplikasyonu işleminden sonra, bütün ada kırık noktaları ve cephe uzunlukları Teknik Yönetmelik esaslarına göre arazide yeniden ölçülür. Bu ölçüler (Rölöve ölçüleri), gerektiğinde ada kırık noktalarının koordinatlarının he­saplanmasını sağlayacak tarz ve nitelikte olmalıdır.
Hata Sınırı
Madde 25 – Uzunluk ölçüleri gidiş – dönüş olarak yapılır. Ölçü hassasiyeti aşağıdaki formüllerin verdiği hata sınırı içinde kalacaktır.
Gidiş-dönüş, iki ölçü arasındaki fark için ds= 0.008 fark için dik ayak ve boyları yardımıyla hesaplanan uzunluk ile arazide ölçülen uzunluk arasındaki fark için ds= 0.015 s (s metre cinsinden ölçülen uzunluğu, ds hata sınırını göstermekte­dir).
Parselasyon Plânlarının Düzenlenmesi
Madde 26 – Parselasyon plânı, uygulama haritasına göre araziye uygulanan imar adalarının rölöve ölçülerine dayanılarak yapılır. Parselasyon plân paftaları, halihazır haritaların pafta anahtarına göre açılır ve her türlü tersim ve mürekkep­leme işlemi Teknik Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.
Bu plânlar 1/1000 veya daha büyük ölçeklerde hazırlanır ve o paftaya isabet eden bütün mevcut nirengi noktaları, kullanılan eski ve yeni tesis edilmiş noktaları koordinat değerlerine göre ayrıca kadastro durumu da usulüne uygun olarak kesik hatlarla tersim edilir.
Kadastro haritasının ölçeği parselasyon plân ölçeğine uygun ve kadastro paftası da boyut değiştirmeyen cinsten ise, tersimat kopya usulü ile; ölçeklerin değişik olması veya kadastro paftasının boyut değiştiren bir kağıda çizilmiş bulun­ması halinde, tersimat kadastro ölçü krokilerindeki değerlere göre yapılır.
Kadastro haritası ölçeği, parselasyon plân ölçeğinden büyük ise, kadastro ha­ritaları hassas pantograf veya fotomekanik usullerle küçültülebilir.
Küçük ölçekli kadastro haritalarından büyültülerek istifade edilemez. Bu du­rumda kadastro sınırları, parselasyon plânlama ve ölçü krokilerine göre yeniden tersim edilir.
Kadastro haritası ile parselasyon plânı arasında koordinat birliği yoksa, ara­zide gerekli ölçü yapılarak kadastro koordinatı parselasyon plânı koordinatına dö­nüştürülür. Parselasyon plânlarına, varsa sokak ve cadde isim ve numaraları veya meydan isimleri yazılır.
Düzenleme sahasına giren kadastro paftalarının, koordine veya ölçü değerle­rine göre, halihazır haritalara aktarılmaması halinde; 2859 sayılı Tapu ve Kadastro Paftalarını Yenileme Kanunu ile Tapu ve Kadastro Paftalarını Yenileme Yönetme­liğinin 22-27’nci maddelerine göre işlem yapılır.
Parsel Alanında Farkın Giderilmesi
Madde 27 – Parselasyon plânına aktarılan bütün kadastro parsellerinin yü­zölçümleri bulunarak, senet yüzölçümleri ile karşılaştırılır.
İki yüzölçüm arasındaki fark, aşağıdaki formülün verdiği farktan az ise tapu miktarı esas alınır; fazla fark bulunması halinde, mahalli tapu ve kadastro teşkilatı ile işbirliği yapılarak parsel alanındaki farkın giderilmesi sağlanır.
df= 0.00042
df= Hata sınırı (m2 cinsinden).
M = Parselasyon plânı ölçeğinin paydası
F = Yüzölçümü (m2 cinsinden)dir.
Dördüncü Bölüm
DÜZENLEME İŞLERI
Kadastro Ayırma Çapı
Madde 28 – Bir kısmı düzenleme sahasında kalan parseller için “Kadastro Ayırma Çapı” düzenlenir.
Çap üzerinde, parselin tapu senet yüzölçümü ile düzenleme sahasına giren ve girmeyen kısımlarının yüzölçümü gösterilir.
Düzenleme sınırı içinde kalan kısım için parsel numarası verilmeyip, imar plânı numarası belirtilmekle yetinilir. Düzenleme sınırı dışında kalan kısım veya kısımlara, o kadastro adasının son parsel numarasını izleyen numaralar verilir.
Parselin sınır dışında kalan parçaları birden fazla ise, her bir parça için ayrı bir ayırma çapına gerek olmayıp, bütün parçalar aynı ayırma çapında gösterilir.
Düzenleme kadastro ayırma çapları, parselasyon plânıyla beraber belediye encümenince onaylanır.
Tapu Kayıtlarına Belirtme Yapılması
Madde 29 – Düzenlemeye alınan taşınmaz malların ada ve parsel numaraları ve belediye encümen kararı örneği bir yazı ile birlikte mahalli tapu ve kadastro idaresine gönderilerek, kayıtlarında “İmar Düzenlemesine” alındığının belirtilmesi istenir.
Tapu sicil müdürlüğünce, düzenleme alanına tamamen veya kısmen giren bütün parsellerin sicillerinde, bunların düzenlemeye tabi olduğuna dair gerekli belirtme yapıldıktan sonra, ilgili idarece her türlü ifraz ve tevhidlerine izin veril­mez.
Umumi hizmete yönelik düzenlemeler öncelikle ve acilen sonuçlandırılır.
Düzenlemede Umumi Hizmetlere Ayrılacak Payın Hesabı
Madde 30 – Düzenleme alanına giren kadastro parselleri ile varsa imar par­sellerinin yüzölçümleri toplamından, imar adalarının imar parsellerine ayrılan kı­sımlarının yüzölçümleri toplamı çıkarılarak “umumi hizmetlere ayrılan miktar” bulunarak bir hesap cetveli düzenlenir.
Bağışlanan arazi parçalarının bulunması veya kamulaştırılması gereken miktar yerine belediye mülkiyetindeki parsellerin tahsisi halinde, kadastro parsel­leri ile varsa imar parsellerinin ilgili olanlarından bu miktarlar düşüldükten sonra bulunan toplam alan, umumi hizmetlere ayrılan miktarın hesaplanmasına esas olur.
Düzenleme Ortaklık Payı Oranı ve Kamulaştırılacak Alanın Hesabı
Madde 31 – Düzenleme ortaklık payı oranı ve kamulaştırılacak alan tutarı şu şekilde hesaplanır:
Düzenleme ortaklık payı oranı, umumi hizmetlere ayrılan miktarın, düzen­leme ortaklık payı alınacak parsellerin düzenlemeye giren miktarları toplamına bölünmek suretiyle bulunur. Düzenlemeye giren miktar, bu parsellerin tapu senedi alanında düzenlemeye girmeyen ve bağışlanan alanların çıkarılması ile bulunur.
Bu oran %35’ten fazla çıktığı takdirde; kamulaştırılması gereken alan, umumi hizmetlere ayrılan alandan, düzenlemeye giren parsel alanları toplamının %35’inin çıkarılması ile bulunan farkın 100 ile çarpılıp 65’e bölünmesiyle bulunur.
Düzenleme Ortaklık Payından Fazla Çıkan Miktarın Sağlanması
Madde 32 – Düzenleme sahasında umumi hizmetlere ayrılan miktarın, dü­zenlemeye giren alan toplamının %35’inden fazla çıkması halinde, bu miktarın %35’e düşürülmesi için önce, varsa bu düzenleme sahasındaki belediyeye ait arsalar, bu işe tahsis edilir. Bunlar yetmediği takdirde, bu sahada, belediyeye devri müm­kün hazine veya özel idare mülkiyetindeki parsellerden; meydan, yol, park, yeşil saha, otopark, toplu taşım istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere rastlayan kısımların belediyeye devirleri sağlandıktan sonra aynı maksada tahsis edilirler.
Bunlar da yetmediği takdirde, aşağıdaki sıraya göre kamulaştırma yapılır:
a.    Kadastro parsellerinin yüzölçümü en büyük olanından başlamak üzere, müstakil imar parselleri verildikten sonra arta kalan miktarları,
b.    Alanları en küçük bir imar parseli alanının dörtte birinden daha küçük olan kadastro ve varsa imar parsellerinin en küçüğünden başlanarak yeteri kadar,
c.    Tamamı yol, meydan, park, yeşil saha, genel otopark, cami, karakol gibi umumi tesislere isabet eden kadastro ve varsa imar parsellerinin yeteri kadarı, kamulaştırılır.
Düzenleme Ortaklık Payı Oranı
Madde 33 – Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin %35’ini geçemez.
Düzenleme ortaklık payı, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzen­lemeye giren kısımlarının yüzölçümleri ile orantılı olarak alınır.
Düzenleme ortaklık payı oranı ile, düzenlemeye giren her bir kadastro parse­linin veya evvelce bir pay alınmamış bir imar parseli varsa, bunların bağış veya düzenleme sebebiyle bulunacak yüzölçümü ile çarpılıp esas yüzölçümünden çıka­rılmak suretiyle maliklerin düzenlemeden sonra sahip olması gereken parsel yüzöl­çümleri elde edilir.
Özet Cetvelleri
Madde 34 – Düzenleme sahasına giren beher parsele ait düzenleme ortaklık payının, varsa kamulaştırma veya bağış miktarı ile imar parseli olarak tah­sisi gere­ken miktarı göstermek üzere özet cetvelleri düzenlenir.
İmar Parsellerinin Teşkili
Madde 35 – İmar adaları, imar plânı ve yönetmeliğindeki yapı nizamı ile di­ğer ilgili hükümler dikkate alınmak suretiyle önce geçici parsellere ayrılır.
Düzenlenen imar adalarının parsellere ayrılan kısmının yüzölçümü ile her ada içerisine rastlayan kadastro ve varsa imar parsellerinin yeni yüzölçümleri top­lamı karşılaştırılarak, kadastro ve varsa imar parselleri karşılığı olarak hangi imar adası içinde imar parselleri tahsis edilebileceği tespit edilir ve bu amaçla bir “Tah­sis Cetveli” düzenlenir.
İmar adaları içerisinde yerleştirilen parsel sayısı ve her parselin yüzölçümü ile hangi kadastro ve varsa imar parselleri karşılık olarak verildiği, düzenlenecek “Ada Dağıtma Cetvelleri” üzerinde gösterilir.
İmar Adalarının Parsellenmesi
Madde 36 – İmar adaları, imar plânı ve yönetmeliği hükümlerindeki şartlara uygun olarak parsellere ayrılır.
Alan belirlendikten sonra, parseli, hisseli durumda bırakmamak için sınırları, plân ve yönetmeliğine aykırı olmamak kaydıyla az miktarda kaydırılarak kesinleş­tirilir.
Meskûn sahalarda teşkil edilecek parsele, birden fazla mevcut bina girmesini önlemek ve müstakil hale getirebilmek için, düzgün imar parseli teşkili yerine, mevzuata uygun bina yapılabilecek parsellerde kadastro parsel sınırları, imar par­seli sınırı olarak alınabilir.
Parsel Numarası Verilmesi
Madde 37 – Düzenlenen imar parsellerine, her ada için birden ve kuzey ba­tıdan başlanarak, parsel numarası verilir.
Gerektiğinde birden fazla binanın ve tesisin yapılmasını sağlamak amacı ile bir imar adası bir parsel olarak düzenlenebilir.
Kadastro Yapılmayan Yerlerdeki Düzenleme İşleri
Madde 38 – Kadastrosu yapılmayan yerlerde arazi ve arsa düzenleme işleri:
a.    Halihazır haritanın yapımı veya revizyonunda, mülkiyet sınırları da bera­ber ölçülerek imar parselasyon plânına işlenir. Halihazır haritalar ka­dastro haritası teknik niteliğini taşır.
b.    Tapu kaydına dayalı mülkiyet sınırlarında anlaşmazlık ve bu sınırla­rın çev­relediği alan ile tapu kaydı arasında yanılma sınırını aşan farklar yoksa, mal sahiplerinin kabulü halinde, mevcut sınırlar kadastro du­rumu gibi kabul edilerek tapu haritası yapılabilir ve bu haritalar imar uygula­ması için kullanılır.
c.    İmar plânında belirtilen adaların ve umuma ayrılan yerlerin içinde kalan ta­şınmaz malların yüzölçümünün tapu sicilinde (zabıt defteri) ya­zılı miktara kadar veya daha az çıkması halinde (miktarı yazılı olma­yanlar dahil) sınırlarda anlaşmazlık yoksa, 2644 sayılı Tapu Kanununun 31 ve 32’nci maddeleri gereğince, bu yere ait halihazır haritalardan da yarar­la­nılarak ve mahalli kadastro müdürlüklerince öncelikle bu taşın­maz mallar tapu haritasına bağlanarak arazi ve arsa düzenlemesi yapıla­bilir.
Bu yer içindeki hazine, belediye ve diğer kamu kuruluşlarına ait taşın­maz mallar tapuda kayıtlı olsun veya olmasın, talep halinde, yukarıdaki esas­lara göre tapu haritasına bağlanabilir.
d.    Mahkeme ilamı ile yapılan tesciller haritaya bağlanmış ise, bu harita­lar­dan yararlanılabilir.
Parselasyon Plânlarının Onayı
Madde 39 – Parselasyon plânları, düzenleme işlerine ait belgelerle beraber belediye ve mücavir alan içinde belediye encümeni, dışında ise il idare kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Bu plânlar bir ay müddetle ilgili idarede asılır. Ayrıca, mutat vasıtalarla duyurulur. Bu sürenin sonunda plânlar kesinleşir. Kesin­leşen parselasyon plânlarının tescili için, mahalli tapu ve kadastro teşkilatına aşağı­daki bilgi ve belgelerin gönderilmesi gerekir:
a.    Parselasyon plânının onaylandığı ve ilan edilerek kesinleştiğini bildi­ren ve tapuya tescilini isteyen yazı,
b.    Parselasyonun dayandığı (ilgili idarece onaylı) ve halen yürürlükteki imar plânının onay tarihi ve numarası ile pafta numarası veya numara­ları,
c.    Parselasyon plânının onaylandığına dair belediye encümeni veya il idare ku­rulu kararı örneği,
d.    Kadastro standartlarına göre düzenlenmiş parselasyon plânının bo­yut de­ğiş­tirmeyen şeffaf altlığa çizilmiş aslı ile üç kopyası,
e.    Nirengi ve poligon koordinat değerleri, kanavaları, röper krokileri, ölçü krokileri, dağıtım ve yüzölçüm hesapları ile cetvellerden ikişer onaylı ör­nek.
Parselasyon Plânlarının Kontrolü
Madde 40 – İmar parselasyon plânları ve eklerinin kadastro tekniğine uy­gunluğu, bu konudaki yönetmelik ve izahnamelere göre mahalli kadastro müdür­lüklerince kontrol edildikten sonra, mahalli tapu sicil müdürlüklerine gönderilir.
Tapu Siciline Beyan ve Tescil
Madde 41 – Tescil işlemi için tapu sicil müdürlüklerine gönderilen dağıtım cetvelleri, kadastro veya imar parsellerinin bulunduğu tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilir ve sonra sırayla imar parsellerinin tescili yapılır.
Hisse Hesabı
Madde 42 – Muhtelif parsellerden hisselendirme suretiyle teşekkül eden imar parselinin tescili yapılırken, hissenin umumi paydasında en çok 2400 rakamı esas alınır. Paydanın payı tam bölünemediği durumlarda bölümden elde edilen rakamda, virgülden sonra gelen ilk üç basamak esas alınır. Bilahare yapılan hesap­lamalarda çıkan fark hissedarlar arasında hisseleri oranında dağıtılır.
İmar Parselasyon Plânlarının Hukuki Geçerliliği
Madde 43 – İmar parselasyon plânları, tescilden sonra Medeni Kanun ve Tapu Sicil Tüzüğünde belirtilen plân yerine geçer ve mülkiyete ilişkin sınır gös­terme işlemleri mahalli tapu ve kadastro teşkilatınca bu plânlara göre yapılır.
Beşinci Bölüm
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
Yürürlük
Madde 44 – Bu Yönetmelik 3194 sayılı İmar Kanunu ile birlikte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 45 – Bu Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yürütür.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer Mevzuatlar
Başka mevzuat kaydı bulunmamaktadır

3194 sayılı Yasanın 18. Madde Uygulaması

  İçtihatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.