İdare Hukuku

Hoşgeldiniz



Favorilerime Ekle

 
 
 
 
  > Mevzuat

Gediz Üniversitesi Ana Yönetmeliği

 
1 Şubat 2010 PAZARTESİ
Sayı : 27480
 
Gediz Üniversitesinden:
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
         Amaç
         MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
         Kapsam
         MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gediz Üniversitesinin yönetimine, akademik organlarına, bu organların görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.
         Dayanak
         MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 106 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
         Tanımlar
         MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
         a) Başkan: Gediz Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
         b) Başkan Yardımcısı: Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısını,
         c) Bölüm Başkanı: Üniversitenin akademik bölümlerinin başkanlarını,
         ç) Dekan: Üniversite bünyesindeki fakülte dekanlarını,
         d) Genel Sekreter: Üniversite Genel Sekreterini,
         e) Kurucu Vakıf/Vakıf: Gediz Üniversitesinin kurucusu olan Sipahi Eğitim Sağlık ve Spor Vakfını,
         f) Müdür: Üniversite bünyesindeki enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezleri ile yabancı diller hazırlık okulu müdürlerini,
         g) Mütevelli Heyet: Üniversite Mütevelli Heyetini,
         ğ) Öğretim elemanları: Üniversite öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, araştırma görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarını,
         h) Rektör: Gediz Üniversitesi Rektörünü,
         ı) Rektör yardımcıları: Üniversitenin Rektör yardımcılarını,
         i) Senato: Üniversite Senatosunu,
         j) Üniversite: Gediz Üniversitesini,
         k) Üniversite Yönetim Kurulu: Gediz Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
         l) Vakıf Yönetim Kurulu: Sipahi Eğitim Sağlık ve Spor Vakfı Yönetim Kurulunu,
         m) Yüksekokul: Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuş olan yüksekokulu
         ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Mütevelli Heyet
         Mütevelli heyet ve oluşumu
         MADDE 5 (1) Mütevelli Heyet, en yüksek karar organı olarak Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.
         (2) Mütevelli Heyet, yaş sınırlaması hariç Devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az üçte ikisi lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş adaylar arasından dört yıl süre ile Vakıf Yönetim Kurulu tarafından Mütevelli Heyetin belirlediği nitelikler ve seçim usul ve esaslarına göre seçilen en az yedi üyeden oluşur.
         (3) Görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir. Görev süresi sona ermeden üyeliğin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde veya seçilmiş bir üyenin yukarıda belirtilen şartları taşımadığı anlaşılırsa; eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından onbeş gün içinde yeni üyelerin seçimi yapılır ve seçilenlerin isimleri, seçimden itibaren onbeş gün içinde Mütevelli Heyete bildirilir.
          (4) Rektör; Mütevelli Heyetin tabii üyesidir. Ancak Mütevelli Heyet Başkanı veya başkan yardımcısı olarak seçilemez ve kendisi ile ilgili konularda toplantılara katılamaz. Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyette görev alamaz.
         (5) Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve kayın hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı ikiyi geçemez.
         (6) Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları, kadrosunun bulunduğu üniversiteden gerekli iznin alınmış olması kaydı ile Mütevelli Heyette görev alabilir.
          (7) Mütevelli Heyeti, Üniversitenin temsili dahil yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü ölçüde ve süreyle Mütevelli Heyeti Başkanına, Rektöre veya Üniversitenin diğer birimlerine devredebilir.
         (8) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak; Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli Heyet üyelerine toplantıya katılma yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar, bir yılda onikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Mütevelli Heyet başkan ve üyelerine bunun dışında başka bir ödeme yapılmaz.
         Başkan ve başkan yardımcıları
         MADDE 6 (1) Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından dört yıl için üye tam sayısının salt çoğunluğunun alacağı karar ile bir Başkan ve gerektiğinde Başkanın önereceği Başkan Yardımcısını seçer. Başkan Yardımcısının görev süresi Başkanın görev süresiyle sınırlıdır.
         (2) Süreleri biten Başkan ve Başkan Yardımcısı yeniden seçilebilir.
         (3) Başkan, Mütevelli Heyet adına Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder. Mütevelli Heyetin bütün yetkilerini kullanır; bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapar; Üniversite organlarının çalışmalarını ve performanslarını izleyip gerekli gördüğü konularda izlenimlerini ve yaptığı çalışmaların sonuçlarını Mütevelli Heyete belirli dönemlerde bildirir.
         (4) Başkan, Mütevelli Heyet toplantı gündemini belirler; gerektiğinde üyelere görevler verir.
         (5) Başkan, üyeler arasından veya dışarıdan kendi fiili görev süresi ile sınırlı olarak hukuki, akademik veya teknik danışmanlar atayabilir.
          (6) Başkanın görev başında olmadığı sürelerde Başkan Yardımcısı, o da yoksa Mütevelli Heyet üyelerinden biri kendisine vekalet eder.
          (7) Gerekli görüldüğünde Başkanın görevi Mütevelli Heyet üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu ile sona erer.
         Mütevelli heyet toplantıları
         MADDE 7 (1) Mütevelli Heyet, bir takvim yılında en az dört defa olağan ve Başkan veya üye tamsayısının salt çoğunluğunun talebi üzerine de olağanüstü olarak, Başkanın belirleyeceği gün ve saatte ve yine Başkanın belirleyeceği gündemle toplanır.
         (2) Mütevelli Heyet salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Kabul yönünde karar almak için en çok dört tur oylama yapılabilir. Üçüncü turda da salt çoğunluk sağlanamazsa dördüncü turda oy çokluğu esası uygulanır. Son oylamada oyların eşitliği halinde Başkanın veya yetkilendirilmiş başkan yardımcısının oyu yönünde karar alınmış olur.
         (3) Oylar kabul veya red olarak kullanılmak zorundadır. Çekimser oy kullanılmaz. Toplantıda bulunduğu halde oylamaya katılmayan üyenin oyu ret sayılır.
         (4) Mütevelli Heyetin raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.
         (5) Yazılı olarak ve haklı bir mazeret belirtmeden, bir takvim yılı içinde üç defa toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır.
         Mütevelli heyetin görevleri
         MADDE 8 (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:
         a)Üniversite çalışmalarının işleyişini ve yönetimini sağlayan ilke, politika ve plânlarını belirlemek,
         b) Üniversitede hazırlık okullarının, meslek yüksekokullarının, uygulama ve araştırma merkezlerinin, teknoparkların, fakülte ve yüksekokulları oluşturan akademik bölümlerin kurulması, kapatılması veya birleştirilmesi hususundaki Senato kararını incelemek ve uygun görürse onaylamak,
         c) Üniversite ile ilgili yönetmelikleri kabul etmek ve yürürlüğe girmesini sağlamak,
         ç) Rektörlükçe hazırlanan bütçeyi kabul etmek ve uygulanmasını izlemek, Üniversitenin taşınır ve taşınmaz mallarını yönetmek, bağışları kabul veya reddetmek ve yeni kaynak yaratılmasını sağlamak,
         d) Yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini yapmak, atamalarını ve öğretim elemanı dışındaki personelin terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak, öğretim elemanlarına ve diğer çalışanlara ödenecek ücretleri belirlemek,
         e) Öğrencilerden alınacak ücretlerin miktarını, ödeme şekil ve zamanını belirlemek,
         f) Üniversiteye alınacak öğrenci sayısını ve burs kontenjanları ile verilecek bursun şekil ve miktarını Senatonun önerisini de alarak tespit etmek,
         g) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarıyla ve diğer kuruluşlarla Senatonun da görüşünü alarak işbirliği yapmak,
         ğ) Üniversitede eğitim-öğretim kalite ve standartlarının belirlenmesi ve uygulanması konusunda gerekli önlemleri almak,
         h) Üniversite Rektörünü seçmek, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü alarak atama işlemini yapmak ve gerektiğinde görev süresi dolmadan tayindeki usule uygun olarak görevden alabilmek,
         ı) Üniversitenin çeşitli organları arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde son kararı vermek, 
         i) Üniversite tüzel kişiliğini temsil etmek,
         j) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik ve İdari Yönetim Organları ve Görevleri
         Rektör, rektör yardımcıları ve rektöre vekalet
         MADDE 9 (1) Rektör, Üniversitenin tam zamanlı statüde görev yapan en üst düzeyde akademik ve idari yöneticisi olup, gerektiğinde Mütevelli Heyet adına Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder. Rektör, aynı zamanda Senatonun dört yıl için seçeceği bir profesör ile birlikte Üniversitelerarası Kurulun üyesidir.
         (2) Rektör, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Mütevelli Heyet tarafından dört yıllık süre için atanır. Süresi biten Rektör yeniden atanabilir. Ancak iki dönemden fazla Rektörlük yapamaz.
         (3) Rektör, atanmasındaki usule göre görevden alınabilir.
         (4) Rektörün herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde bu maddedeki vekalet hükümleri uygulanır.
         (5) Rektör için yaş haddi, 67’dir. Ancak mevcut Rektörün görev süresi bitinceye kadar yaş haddi aranmaz.
         (6) Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. Rektör, görevi başında iki haftadan fazla bulunmadığı zaman Mütevelli Heyete bilgi verir.
         (7) Her ne sebeple olursa olsun Rektörlüğe vekalet altı ayı geçemez, altı ay sona erdiğinde yeni bir Rektör atanır.
         (8) Rektör; Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, akademik faaliyetlerinin planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Mütevelli Heyete ve Yükseköğretim Kuruluna karşı birinci derecede yetkili ve sorumludur.
         (9) Rektörün görevleri şunlardır:
            a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve Üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
         b) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula ve Mütevelli Heyetine bilgi vermek, 
         c) Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan denetimlere ait raporları, raporlarda yerine getirilmesi istenen hususlarla ilgili çalışmaları Mütevelli Heyete sunmak,
         ç) Senato tarafından kararlaştırılan ve Mütevelli Heyetin onayladığı işlemler hakkındaki kararları onaylanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna göndermek,
         d) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli şekilde hazırlamak, Üniversiteye bağlı birimlerin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra Mütevelli Heyetin onayına sunmak; Mütevelli Heyet tarafından onaylanan yatırım, bütçe ve diğer mali uygulamaları yürütmek ve bu çalışmalar hakkında Mütevelli Heyete bilgi vermek,
         e) Mütevelli Heyetin verdiği harcama yetkisini, Mütevelli Heyetin oluru ile uygun göreceği ölçüde dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlerine devretmek,
         f) Genel Sekreterin önerisi ile tüm idari personel ve hizmetlilerin iş sözleşmelerini yapmak, bu sözleşmeleri ve ayrıca bunların terfilerini ve görevden alınmalarını Mütevelli Heyetin onayına sunmak,
         g) Üniversitenin yönetimi ile ilgili konularda Mütevelli Heyeti ile öğretim elemanları arasında irtibatı sağlamak,
         ğ) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek,
         h) Üniversitenin gelişmesi ve mevcut eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi, koordinasyonu ve kalitesinin yükseltilmesi konularında, Mütevelli Heyeti tarafından alınan kararlar ile belirlenen politikaların uygulanmasını sağlamak,
         ı) 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre, Mütevelli Heyet tarafından verilen diğer görev ve yetkileri kullanmak.
         (10) Rektör, Üniversitenin kadrolu statüde görev yapan profesör unvanlı öğretim üyeleri arasından biri akademik konularla, biri idari ve mali konularla ve bir diğeri de öğrenci işleriyle ilgili olarak görev yapmak üzere en çok üç öğretim üyesini rektör yardımcısı olarak seçer, Mütevelli Heyetin onayına sunar. Rektör yardımcılarının görev süresi beş yıldır. Rektör gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını atanmasındaki usule göre görevden alabilir.
         Senato ve görevleri
         MADDE 10 (1) Senato; akademik bir organ olup, Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, her fakülteden kendi fakülte kurullarınca üç yıl için seçilen birer öğretim üyesi ve Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.
          (2) Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa olağan olarak toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü toplantıya çağırır.
         (3) Senatonun raportörü Üniversite Genel Sekreteridir.
          (4) Senatonun görevleri şunlardır:           
         a) Üniversitenin tüm akademik faaliyetleriyle ilgili konularda karar almak ve Mütevelli Heyete bilgi vermek; yurt içi ve yurt dışındaki üniversite ve diğer kurumlarla yapılacak işbirliğini kapsayan anlaşma ve protokolleri yapmak ve bunları Mütevelli Heyetin onayına sunmak,
         b) Üniversite bünyesinde fakülte, enstitü, konservatuar, yüksekokul, meslek yüksekokulu, bölüm, anabilim ve ana sanat dalları ile uygulama ve araştırma merkezi, teknopark, destek, hazırlık okulu ve benzeri birimlerin kurulması, birleştirilmesi veya kapatılmasıyla ilgili karar vermek ve bu kararı Mütevelli Heyetin onayına sunmak,
         c) Üniversiteyi ilgilendiren düzenleyici işlemlere ilişkin taslakları hazırlamak veya ilgili birimlerce hazırlanmış olanlar hakkında görüş bildirmek ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak,
         ç) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
         d) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek, fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak ve bunları Mütevelli Heyetin onayına sunmak,
         e) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
         f) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,
         g) Üniversitelerarası Kurula bir üye seçmek,
         ğ) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
         Üniversite yönetim kurulu ve görevleri
         MADDE 11 (1) Üniversite Yönetim Kurulu; Rektör başkanlığında, dekanlar ve Üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Senato tarafından dört yıl için seçilmiş üç profesörden oluşur.   
         (2) Rektör yardımcıları oy hakkı olmadan Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.
         (3) Rektör gerektiğinde Üniversite Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Üniversite Yönetim Kurulunun raportörü Üniversite Genel Sekreteridir.
         (4) Üniversite Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
         a) Yükseköğretim üst kuruluşları ile Senato kararlarının uygulanmasında Rektöre yardımcı olmak,
         b) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe taslağını incelemek, gerekli hallerde Rektörün önerisi üzerine, bütçe fasılları arasında aktarma yapmak; bu çalışmalar hakkında Mütevelli Heyete bilgi ve önerilerini sunmak,
          c) Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün gündeme getirdiği konularda karar almak,
         ç) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılan itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
         d) Üniversiteye bağlı tüm birim ve merkezler tarafından yürütülen araştırma-geliştirme faaliyetlerinde proje ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek; kurs, seminer, proje, danışmanlık ve benzeri hizmetlere ilişkin ücretlerin belirlenmesi, bu ücretlerin alınma şekil ve zamanlarını belirlemek,
         e) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
         Dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü ve görevleri
         MADDE 12 (1) Dekan, Rektörün önereceği Üniversitenin tam zamanlı profesör öğretim üyeleri arasından Mütevelli Heyet tarafından atanır.
         (2) Enstitü ve yüksekokul müdürü, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından atanır.
         (3) Dekan ve müdürün görev süreleri üç yıldır. Süresi sona eren dekan veya müdür, üç yıl olarak belirlenen görev sürelerinin bitiminden üç ay öncesine kadar yeniden atanabilir.
         (4) Dekanın ve müdürün görevden alınmaları Rektörün talebi ve Mütevelli Heyetin onayıyla gerçekleşir.  
         (5) Rektörlüğe bağlı diğer akademik birimlerin müdürleri için de bu madde hükümleri uygulanır.
         (6) Bir fakülteye bağlı olarak kurulmuş akademik birimlerin başkanları, dekanın talebiyle Rektör tarafından doğrudan atanır ve görevden alınırlar.
         (7) Dekan yardımcıları ve müdür yardımcıları; Üniversitenin tam zamanlı statüde görev yapan en çok iki öğretim üyesi en çok üç yıl için dekan veya müdür tarafından seçilirler. Yardımcılar, dekan veya müdürün fiilen görevde kaldığı süre ile sınırlı olarak görevde kalırlar. Dekan gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir.
         (8) Dekan ve müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet altı ayı doldurduğunda yeni bir dekan veya müdür atanır.
          (9) Dekan ve müdürlerin görevleri şunlardır:
         a) Fakülte, enstitü ve yüksekokul kurullarına başkanlık etmek; fakülte, enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarını uygulamak ve birimlerinin akademik programa göre düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak,
         b) Her öğretim yılı sonunda veya istendiğinde fakülte, enstitü veya yüksekokulun genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,
         c) Fakülte, enstitü ve yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, bütçe ile ilgili önerilerini yönetim kurullarının da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,
         ç) Fakülte, enstitü veya yüksekokulun birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yürütmek,  
         d) Bu Yönetmelikle ve ilgili diğer mevzuatla kendilerine verilen diğer görevleri yapmak.
         Bölüm başkanı ve yardımcıları
         MADDE 13 (1) Bölüm başkanı ve program sorumlusu; ilgili bölümün tam zamanlı görev yapan profesör, bulunmadığı takdirde doçent, o da bulunmadığı takdirde yardımcı doçent öğretim üyeleri arasından fakültelerde dekanın önerisi üzerine Rektör tarafından, yüksekokullarda ise müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için atanır. Süresi biten bölüm başkanı tekrar atanabilir.
         (2) Bölüm başkanı ve program sorumlusu, dekan veya müdürün onayını alarak en çok iki yardımcı seçer. Bölüm başkanı gerekli gördüğünde yardımcılarını değiştirebilir. Bölüm başkanının görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevleri de sona erer.
         (3) Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için bir yardımcısını vekil olarak bırakır. Bölüm başkanının herhangi bir nedenle kesintisiz altı ay süre ile görevden ayrı kalması halinde yeniden aynı usulle, üç yıl için yeni bir bölüm başkanı atanır.
         (4) Bölüm başkanı, her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu, bağlı bulunduğu Rektör, dekan veya yüksekokul müdürüne sunar.
         (5) Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde akademik ve diğer faaliyetlerinin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. 
         Fakülte, enstitü, yüksekokul kurulu ve görevleri
         MADDE 14 – (1) Fakülte kurulu; akademik bir organ olup dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesör unvanlı öğretim üyelerinin kendi aralarından seçtikleri üç, doçent unvanlı öğretim üyelerinin kendi aralarından seçtikleri iki, yardımcı doçent unvanlı öğretim üyelerinin kendi aralarından seçtikleri bir öğretim üyesinden oluşur.
         (2) Enstitü Kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan anabilim veya anasanat dalı başkanlarından oluşur.
         (3) Yüksekokul kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve yüksekokulu oluşturan bölüm veya anabilim dalı başkanlarından oluşur.
         (4) Fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır.
         (5) Dekan ve müdürler gerekli gördüğü hallerde kurulları toplantıya çağırır. Öğrencileri doğrudan ilgilendiren konularda öğrenci konseyi başkanı da toplantıya çağrılabilir.
         (6) Fakülte kurulunun görevlerişunlardır:
         a) Fakülte yönetim kurulunun hazırladığı akademik faaliyetleri, bu faaliyetlerle ilgili esasları ve eğitim-öğretim takvimini karara bağlamak, 
         b) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
         c) Bu Yönetmelikle ve ilgilidiğer mevzuatla verilen diğer görevleri yürütmek.
         (7) Enstitü ve yüksekokul kurulu, yukarıda belirtilen fakülte kurulunun görevlerini enstitü ve yüksekokul bakımından yerine getirirler.
         (8) Bir fakülte ya da yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eğitim-öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz.
         Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulları
         MADDE 15 (1) Fakülte yönetim kurulu; dekanın başkanlığında, fakülte kurulunun üç yıl için seçtiği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.
         (2) Enstitü yönetim kurulu; enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile enstitü müdürünce gösterilen adaylar arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.
         (3) Yüksekokul yönetim kurulu; yüksekokul müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürün gösterdiği adaylar arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.
         (4) Yönetim kurulları, dekan veya müdürlerin çağrısı üzerine toplanır. Toplantılara gerektiğinde fakülte, enstitü ve yüksekokul öğrenci temsilcileri de çağrılır.
         (5) Yönetim kurulları gerektiğinde geçici çalışma grupları veya eğitim-öğretim koordinasyon birimleri oluşturabilir ve bunların görevlerini düzenler.
         (6) Fakülte, enstitü ve yüksekokullarda yönetim işlerini, fakülte, enstitü veya yüksekokul sekreterine bağlı yeteri kadar uzman ve personelden oluşan sekreterlik bürosu yürütür.
         (7) Yönetim kurullarının raportörlüğünü ilgili fakülte, enstitü veya yüksekokulun sekreteri yapar.
         (8) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının görevleri şunlardır:
         a) Akademik organlar olan fakülte, enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlaştırdığı faaliyetlerin uygulanmasında dekana veyamüdürlere yardımcı olmak,
            b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,
         c) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
         ç) İlgili dekan veya müdürün getireceği her konuda veözellikle öğrencilerle ilgili öğrenci kabulü, çıkarılma, ders intibakı, sınav ve benzeri konularda görüş bildirmek ve kararlar almak,
         d) Bu Yönetmelikle ve ilgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
         Akademik kurullar
         MADDE 16 – (1) 18/4/1986 tarihli ve 19082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği uyarınca Üniversite’de aşağıdaki akademik kurullar oluşturulur:
         a) Akademik genel kurul,
         b) Akademik bölüm kurulu,
         c)Akademik anabilim (anasanat) kurulu.
         (2) Anabilim (anasanat) ve bilim (sanat) dallarında akademik kurullar, ilgili yöneticinin önerisi ve Rektörün onayı ile kurulabilir.
            İdari organlar ve görevleri
            MADDE 17 – (1) Üniversite idari teşkilatı; Genel Sekreterlik ve Genel Sekreterliğe bağlı olarak kurulan birimlerinden oluşur:
         (2) Genel Sekreterliğin başında bir Genel Sekreter, Genel Sekreterin de iki yardımcısı bulunur. Genel Sekreter, bu maddenin beşinci fıkrasında yer alan birimlerin amiridir ve bunların çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.
            (3) Genel Sekreterin lisans eğitimi almış olması şarttır. Genel Sekreter, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet kararıyla atanır ve aynı usulle görevden alınır.
         (4) Genel Sekreter; Mütevelli Heyetinin, Senatonun ve Üniversite Yönetim Kurulunun raportörlüğünü ve Rektör tarafından verilecek idari işleri yapar, Üniversite idari teşkilatı birimlerinin düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlar.
         (5) Genel Sekreterliğe bağlı birimler şunlardır:
         a) İnsan kaynakları,
         b) İdari ve mali işler,
         c) Öğrenci işleri,
         ç) Tanıtım ve halkla ilişkiler,
         d) Sağlık, kültür ve spor,
         e) Bilgi işlem,
         f) Kütüphane ve dokümantasyon,
         g) Strateji geliştirme,
         ğ) Hukuk müşavirliği.
         (6) Bu birimler ilgili mevzuatla kendilerine verilen görevleri yaparlar.
         (7) Ayrıca; fakülte, yüksekokul ve enstitülerin sekreterleri de Genel Sekretere bağlı olarak görevli oldukları birimin yönetim işlerini yürütürler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Elemanları, Araştırma-Geliştirme Projeleri ve Danışmanlık Hizmetleri
         Öğretim elemanları
         MADDE 18 (1) Üniversitenin öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarından oluşur. Bunlardan;
         a) Öğretim üyeleri;Üniversitede görevli profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanına sahip öğretim elemanlarıdır.
         b) Öğretim görevlileri;Üniversitede ve bağlı birimlerinde atanmış öğretim üyesi bulunmayan derslerin veya her hangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilmiş kişilerdir.
         c) Okutmanlar;eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanlarıdır.
         ç) Öğretim yardımcıları şunlardır:
         1) Araştırma görevlileri; Üniversitedeyapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Araştırma görevlilerine ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili mevzuat çerçevesinde mecburi hizmet karşılığı ile yurt içinde ve yurt dışında doktora eğitimi yaptırılabilir.
         2) Uzmanlar; öğretimle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işte laboratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır.
         3) Çeviriciler; sözlü veya yazılı çeviri işlerinde çalışan öğretim yardımcılarıdır.
         4) Eğitim-öğretim planlamacıları;eğitim-öğretimin planlamasıyla görevli öğretim yardımcılarıdır.
         (2) Yukarıda sayılanlar dışında herhangi bir sıfatla akademik personel istihdam edilemez.
         (3) Öğretim elemanları atanırken Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının taşıması gereken nitelikler yanında ek olarak akademik ve bilimsel yönden en üst düzeyde öğretim elemanlarının sağlanması amacıyla Üniversitenin ilgili mevzuatında belirtilen diğer şartlar da aranır.
         (4) Devlet yükseköğretim kurumlarında çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan çıkarılmış kişiler, Üniversitedegörev alamazlar.
         (5) Öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışında yetiştirilmesi veya görevlendirilmesi ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının Üniversitede görevlendirilmeleri, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde Senato tarafından alınan ve Mütevelli Heyet tarafından onaylanan kararlara göre gerçekleşir.
         (6) Öğretim elemanlarının çalışma performansları, bölüm başkanı, enstitü ve yüksekokul müdürleri, dekan ve Rektör tarafından izlenir ve denetlenir.
         Araştırma - geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri
         MADDE 19 (1) Yükseköğretim kurumları ile diğer kuruluş veya kişilerceÜniversite ve bağlı birimlerinden ya da bizzat öğretim elemanından talep edilen her türlü proje, danışmanlık, bilimsel görüş bildirme veya rapor hazırlama, bilirkişilik, araştırma, inceleme, deney, test, toplam kalite yönetimi çalışmaları, uygulama ve benzeri hizmetler Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilen ve Mütevelli Heyetin onayladığı esaslara göre yapılır.
         (2) Daimi kadrolu statüdeki öğretim üyelerinin kişisel olarak Üniversite içinde veya dışında danışmanlık yapmaları Üniversite Yönetim Kurulunun iznine ve Mütevelli Heyet onayına bağlıdır.
         (3) Söz konusu çalışmaya ilişkin olarakyapılan sözleşmede aksine bir hüküm yok ise, gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda ortaya çıkan patent, faydalı model, marka, telif hakkı gibi tüm fikri mülkiyet hakları ilgili mevzuat hükümlerine göreÜniversiteye aittir.
         (4) Üniversitede görevli tam zamanlı personelin proje ve danışmanlık gibi çalışmalarında görev alan veya katkısı olan personele elde edilen gelir ve telif haklarından yapılacak ödemeler, ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilen ve Mütevelli Heyet tarafındanonaylanan esaslara göre belirlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
         Disiplin
         MADDE 20 (1) Üniversitedeki öğretim elemanları, idari personel ve diğer personelin disiplin iş ve işlemlerinde; 2547 sayılı Kanun hükümleri ile21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleriuygulanır.
         Akademik değerlendirme ve kalite geliştirme
         MADDE 21 (1) Üniversitenin tüm akademik ve idari faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler; 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği hükümleri ve Üniversitenin akademik performans kriterleri çerçevesinde yapılır.
         Fahri akademik unvan verilmesi
         MADDE 22 – (1) Üniversite, yurt içinde veya yurt dışında gerek sosyal bilimler gerekse fen bilimleri alanında üstün başarı kazanmış veya insanlığa çok değerli katkıları bulunan kişilere, ilgili fakülte kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Mütevelli Heyetin onayı ile fahri doktora veya fahri profesörlük unvanı verebilir.
         Öğretim dili
         MADDE 23 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Ancak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilen ve bir kısım derslerin yabancı dille verildiği bölümlerde bu derslerin sınavları, ödevleri, raporları, projeleri ve uygulamaları eğitimi verilen yabancı dilde yapılır.
         (2) Senatonun gerekçeli kararıyla Yükseköğretim Kurulunun onayı alınarak Üniversitenin bölüm ve programlarında kısmen ya da tamamen İngilizce veya başka yabancı dillerde eğitim yapılmasına veya İngilizcenin yanısıra diğer yabancı dillerin de bölüm ve programlarda ders olarak okutulmasına karar verilebilir.
         Gelir kaynakları
         MADDE 24 (1) Üniversitenin gelir kaynaklarışunlardır;
         a) Kurucu Vakıf tarafından yapılan bağış ve yardımlar,
         b) Devlet bütçesinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan yardımlar,
         c) Üniversitenin işletme faaliyetlerinden ve yatırımlarından elde edilen gelirler,
         ç) Araştırma-geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirler,
         d) Üniversitenin eğitim ve uygulama faaliyetlerinden elde ettiği gelirler,
         e) Üniversitenin yayınladığı yazılı, görüntülü ve sesli eserlerden ilgili mevzuat hükümlerine göre elde ettiği türlü gelirler,
         f) Öğrencilerden alınan ücretler,
         g) Bağış, vasiyet ve diğer gelirler.
         (2) Üniversiteye veya bağlı birimlere doğrudan yapılacak bağış, yardım ve vasiyetlerin kabul edilmesi için Mütevelli Heyetin onayı şarttır.
         (3) Üniversite ve bünyesindeki birimlerin gelirleri, geçici bile olsa hiç bir şekilde vakıf malvarlığına veya hesaplarına geçirilemez.
         Harcama yetkisi ve bütçe denetimi
         MADDE 25 – (1) Üniversitenin harcama yetkilisi Başkandır. Mütevelli Heyet, her aşamada harcamaları denetleyebilir; gerektiğinde verdiği harcama yetkisinin kullanılmasına sınırlama getirebilir, harcamalarda kısıntıya gidebilir.
         Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
         MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Mütevelli Heyet, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili akademik birimlerin yönetim kurulu kararları uygulanır.
         Yürürlük
         MADDE 27 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
         Yürütme
            MADDE 28 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gediz ÜniversitesiRektörü yürütür.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer Mevzuatlar

  İçtihatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.