İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > Mevzuat

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar            

Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; dört yıllık lisans öğretimine dayalı tezli, tezsiz ve uzaktan eğitim yüksek lisans ile yüksek lisansa dayalı doktora programları ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarının gerektirdiği eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinden oluşan lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Akademik Kurul: Sosyal Bilimler Enstitüsünün ilgili anabilim/anasanat dalında bulunan tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

             b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

             c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

             ç) Anabilim dalı: Sosyal Bilimler Enstitüsünün ilgili anabilim dalını,

             d) Anasanat dalı: Sosyal Bilimler Enstitüsünün ilgili anasanat dalını,

             e) DYK: Doktora Yeterlik Komitesini,

             f) Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsünü,

             g) Enstitü Kurulu: Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurulunu,

             ğ) Enstitü Yönetim Kurulu: Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

             h) GMAT: Graduate Management Admission Test Sınavını,

             ı) GRE: Graduate Record Examinations Sınavını,

             i) IELTS: International English Language Testing System Sınavını,

             j) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

             k) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

             l) Senato: Gazi Üniversitesi Senatosunu,

             m) TİK: Tez İzleme Komitesini,

             n) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Sınavını,

             o) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

             ö) Üniversite: Gazi Üniversitesini

ifade eder.

        

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü, Kayıtlar ve Kayıt Yenileme İşlemleri

             Öğrenci kabulü

             MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde aşağıdaki esaslar uygulanır;

             a) Yüksek lisans programlarına;

             1) Lisans başarı düzeyi, ALES, yabancı dil bilgi düzeyi ve mülakatla programların özelliklerine göre aranılan ve duyuruda belirtilen diğer niteliklere uygun olan adaylar değerlendirilerek öğrenci alınır.

             2) Başvuracak adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’den en az 60 standart puan almış olmaları gerekir. Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır. ALES puan türü ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla tespit ve ilan edilir.

             3) Başvuracak adayların; lisans mezuniyet belgesi ve ALES sonuç belgesinin yanı sıra, KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen sınavların birinden alınan yabancı dil puanlarını gösterir belgeleri de getirmeleri gerekir. İngilizce Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların; en az son üç yılda alınmış KPDS veya ÜDS  sınavlarından  100 üzerinden 80 puan veya Yükseköğretim Kurulunca eş değerliği kabul edilen sınavlardan bu puana karşılık gelen puanı almış olmaları gerekir.  Söz konusu Yabancı Dil Belgesi için; 04/12/2008 tarih ve  27074 Sayılı Resmi Gazete’de  Yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında  Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik  hükümleri uygulanır. Diğer koşullar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir.  

             4) İlk Başvurunun ardından öğrenci kabulü için, tezli Yüksek Lisans programları ile ilgili yazılı sınav yapılır. Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programları için yazılı sınav yapılmaz.  

             5) Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların ALES puanlarının %50’ si, lisans mezuniyet notunun %15’i ve varsa yabancı dil sınavından aldıkları puanların %10’ unun toplamı ile hesaplanan puanları, en yüksek puandan başlayarak, kontenjanın üç katına kadar sıralanarak, Söz konusu adaylar yazılı sınava alınır. Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır. İngilizce Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Dil Sınavlarının Sonuç Belgesini getirmesi zorunludur. 

             6) Tezli Yüksek Lisans programlarında giriş sınavı başarı puanının hesaplanmasında; lisans mezuniyet notuna %15, ALES puanına %50,yabancı dil puanına %10, yazılı sınav sonucuna  %25 ağırlık verilir. Ve giriş sınavı başarı puanı  60 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır.  Uzaktan eğitim ve tezsiz yüksek lisans programlarında  başarı puanı hesaplamasında; lisans mezuniyet notuna %15, ALES puanına %60, yabancı dil puanına %25 ağırlık verilir.

             7) Kontenjanlar, giriş sınavı başarı puanı  en yüksek olan öğrenciden başlanmak suretiyle doldurulur. Giriş sınavı başarı puanlarının  eşit olması halinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet notu, yazılı sınav sonucu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

             b) Sanatta yüksek lisans programlarına;

             1) Başvuracak adaylarda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

             2) Başvuran adaylardan mülakata alınacak adaylar, program için ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır.

             3) Adayların lisans mezuniyet notunun %65’i ve varsa yabancı dil sınavından aldıkları puanların %10’unun toplamı ile bulunacak puanları, en yüksek puandan başlayarak, kontenjanın üç katına kadar sıralanır. Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır.

             4) Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; lisans mezuniyet notuna % 65, yabancı dil puanına %10, mülakat sonucuna % 25 ağırlık verilir. Giriş sınavı başarı puanı 60 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır. 

             (2) Doktora programlarına öğrenci kabulünde aşağıdaki esaslar uygulanır:

             a) Doktora programlarına; doktora yapılacak programa uygun bir yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler başvurabilir. Başvurulacak anabilim dalına yakın bir yüksek lisans programından mezun olanların kabulü, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşüne bağlıdır. Yüksek lisans derecesinin yurt dışından alınmış olması halinde, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde denklik belgesi aranır.

             b) Doktora programlarına; yüksek lisans başarı düzeyi, ALES, yabancı dil bilgi düzeyi ve programların özelliklerine göre aranılan ve duyuruda belirtilen diğer niteliklere uygun olan adaylar değerlendirilerek öğrenci alınır. ALES puan türü ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla tespit ve ilan edilir.

             c) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların; bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans mezuniyet notunun tezli yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 70, 4 tam puan üzerinden en az 2, harfli sistemde en az CC olması, tezsiz yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 75, 4 tam puan üzerinden en az 2.5, harfli sistemde en az CB olması gerekir. ALES’den en az 65 standart puan, KPDS veya ÜDS’den en az 55 puan veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen yabancı dil sınavlarından bu puanlara karşılık gelen puanları almış olmak gerekir.

             ç) Adayların ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen yabancı dil sınavlarından bu puanlara karşılık gelen puanları almış olmaları, lisans mezuniyet belgesi ve ALES sonuç belgesinin yanı sıra KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen sınavlardan yabancı dil puanlarını gösterir belgeleri de getirmeleri gerekir.

             d) Diğer koşullar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir. Öğrenci kabulü için yazılı sınav da yapılır.

             e) Programlara başvuran adaylardan yazılı sınava alınacaklar, program için ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır. Adayların ALES puanlarının %50’ si, yüksek lisans mezuniyet notunun %15’ i ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların %10’ unun toplamı ile bulunacak puanları, en yüksek puandan başlayarak, kontenjanın üç katına kadar sıralanır.

             f) Giriş sınavı başarı puanın hesaplanmasında; yüksek lisans mezuniyet notuna %15, ALES puanına %50, yabancı dil puanına %10, yazılı sınav sonucuna %25 ağırlık verilir. Giriş sınavı başarı puanı 70  puanın altında olan adaylar başarısız sayılır. 

             g) Kontenjanlar, giriş sınavı başarı notu en yüksek olan öğrenciden başlanmak suretiyle doldurulur. Giriş sınavı başarı puanlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet notu, yazılı  notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

             (3) Sanatta yeterlik çalışmasına öğrenci kabulünde aşağıdaki esaslar uygulanır:

             a) Sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların; sanatta yeterlik çalışması yapılmak istenen ana sanat dalından alınmış yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır.

             b) Yüksek lisans mezuniyet notunun; 100 tam puan üzerinden en az 70, 4 tam puan üzerinden yapılan değerlendirmelerde en az 2, harfli sistemde en az CC olması gerekir.

             c) Adayların, lisans ya da yüksek lisans mezuniyet belgesinin yanı sıra, ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen yabancı dil sınavlarından bu puanlara karşılık gelen puanları almış olmak gerekir. Yabancı dil puanlarını gösterir belgeleri getirmeleri, ayrıca, profesör ya da doçent unvanlı iki öğretim üyesinden referans mektubu alınması gerekir.

             ç) Diğer koşullar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir. Öğrenci kabulü için ayrıca mülakat, yetenek sınavı ve/veya portfolyö incelemesi yapılır.

             d) Sanatta yeterlik çalışmasına; yüksek lisans başarı düzeyi, yabancı dil bilgi düzeyi ve programların özelliklerine göre aranılan ve duyuruda belirtilen diğer niteliklere uygun olan adaylar değerlendirilerek öğrenci alınır.

             e) Programlara başvuran adaylardan mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesine alınacaklar, program için ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır. Adayların, yüksek lisans mezuniyet notunun %65’ i ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların %10’unun toplamı ile bulunacak puanları, en yüksek puandan başlayarak, kontenjanın üç katına kadar sıralanır.

             f) Giriş sınavı başarı puanının hesaplanmasında; yüksek lisans mezuniyet notuna %65, yabancı dil puanına %10, mülakat sonucuna % 25 ağırlık verilir. Giriş sınav başarı puanı 70 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır. 

             g) Kontenjanlar; giriş sınavı başarı notu en yüksek olan öğrenciden başlanmak suretiyle doldurulur. Giriş sınavı başarı notlarının eşit olması halinde; sırasıyla yüksek lisans mezuniyet notu, mülakat notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

             (4) Başvurusu kabul edilen ve açılan kontenjanın üç katına kadar sıralanan adayları değerlendirecek jüri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerileri de dikkate alınarak, üç asil ve iki yedek üye olmak üzere, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Mülakat  ve yazılı sınav sonuçları, ilgili  anabilim/anasanat dalı başkanlığı adına jüri başkanı tarafından Enstitüye aynı gün içinde bildirilir. Mülakat ve yazılı sınav  sonuçlarına göre Enstitü tarafından giriş sınavı başarı puanları belirlenen adaylar, başarı sırasına göre ilan edilir.

             (5) Açılacak lisansüstü programlara, kontenjanlara ve giriş koşullarının ilanına Enstitü Yönetim Kurulu karar verir, giriş sınavları ve sonuçların ilanı Enstitünün gözetim ve denetiminde yapılır.

             (6) Lisansüstü programlarına başvuracak ve öğrenimini 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre sürdürecek olan araştırma görevlilerinin de giriş koşullarının tamamını yerine getirmeleri zorunludur. Üniversite dışındaki yüksek öğretim kurumlarında görev alan öğretim görevlisi okutman ve uzmanların programlara kabul edilebilmesi için bağlı olduğu yüksek öğretim kurumlarından izin almaları ve izni belgelendirmeleri gerekir.

             (7) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrenciler, Enstitüde açılan aynı programlara tekrar başvuramaz ve kayıt yaptıramaz. Buna aykırı bir durumun ortaya çıkması halinde lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

             MADDE 6 – (1) Yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilen, ancak lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programından farklı programlarda almış olan öğrencilere, eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanır.

             (2) Yüksek lisans programlarına kabul edilen bilimsel hazırlık öğrencilerine, bilimsel hazırlık programlarındaki dersleri ilgili anabilim dalı lisans programlarından; doktora programlarına kabul edilen bilimsel hazırlık öğrencileri ise bilimsel hazırlık programlarındaki derslerini ilgili anabilim dalı yüksek lisans programlarından alırlar. Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programlarında Bilimsel Hazırlık uygulanmaz.  Yüksek lisans programı için alınan bilimsel hazırlık dersleri, doktora programları için alınacak bilimsel hazırlık dersleri yerine sayılmaz. Bilimsel hazırlık dersleri yaz okulundan alınmaz.

             (3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu derslerin sayısı, her yarıyıl için toplam dördü geçmemek koşuluyla ilgili Akademik Kurul tarafından belirlenerek Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. İlgili anabilim dalı, yüksek lisans ve doktora programları bilimsel hazırlık derslerini seçmeli derslerden öneremez. Bu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine sayılmaz.

             (4) Bilimsel hazırlık programı için belirlenen süre iki dönemdir. Bu süreyi aşmamak kaydıyla birinci dönemde alınıp başarısız olunan dersler, aynı dersin ikinci dönemde de açılmış olması koşuluyla enstitü yönetim kurulu kararıyla tekrarlanabilir. Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen mazeret ve sağlık raporları için verilen süreler dışında, bu süre uzatılmaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmeliğin 24 üncü, 38 inci, 46 ncı ve 54 üncü maddelerinde belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine ilave edilmez.

             (5) Yüksek lisans bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve diğer konularda; 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             (6) Doktora bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer konularda; bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

             (7) Bilimsel hazırlık programı sırasında bilimsel hazırlık öğrencileri kabul edildiği yüksek lisans ya da doktora programlarından ders alamaz.

             (8) Bilimsel hazırlık programına devam eden bilimsel hazırlık öğrencileri askerlik nedeniyle öğrenime ara verme talebinde bulunamaz.

             (9) Yüksek lisans ve doktora bilimsel hazırlık programlarında başarısız duruma düşen bilimsel hazırlık öğrencileri, yüksek lisans ve doktora programlarına devam edemez ve Enstitü ile ilişikleri kesilir.

            

Özel öğrenci kabulü

             MADDE 7 – (1) Bir lisans veya lisansüstü programından mezun olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci kabulünde, ilgili alandan mezun olanlara öncelik tanınması koşuyla mezuniyet not ortalaması yüksek olandan başlayarak sıralama yapılır. Özel öğrenci olarak kabul edilenler her dönem en çok iki seçmeli derse kayıt yaptırabilirler. Özel öğrenci olarak kabul edilenler zorunlu dersleri alamaz.

             (2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar; öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ancak Üniversite ve Enstitüye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar. Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmemekle birlikte izledikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Bu belgede özel öğrencilik durumu belirtilir.

             (3) Özel öğrencilerin almış oldukları ve bu Yönetmelik hükümlerine göre başarılı oldukları dersler, öğrencinin bu Yönetmelik hükümlerine göre bir lisansüstü programa kabul edilmesi halinde; öğrencinin yazılı başvurusu ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programında yer alan dersler yerine sayılabilir. Alınan seçmeli dersler, lisansüstü programda yer alan seçmeli dersler yerine sayılır. Bu hakkın özel öğrenci olarak alınan dersin dönemini takip eden dört yarıyıl içerisinde kullanılması gerekir.

 

             Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

             MADDE 8 – (1) Yabancı uyruklu adaylar; lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen kontenjan dâhilinde ve bu Yönetmelik hükümlerine göre lisansüstü programlara kabul edilir.

             (2) Lisansüstü eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar, ALES veya Enstitünün belirleyeceği uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören GRE, GMAT ve benzeri bir sınava girmek zorundadırlar. Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde, GRE veya GMAT puanlarının geçerlilik süresi ALES puanlarının geçerlilik süresi kadardır.

             (3) Yabancı uyruklu adayların;

             a) Yüksek lisans programlarına başvurabilmeleri için; bir lisans diplomasına sahip olmaları, lisans mezuniyet notunun 100 tam puan üzerinden en az 70, harfli sistemde en az CC olması, tezsiz yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 75, 4 tam puan üzerinden en az 2.5, harfli sistemde en az CB olması ve ALES’e veya eşdeğer bir sınava girmiş olmaları gerekir.

             b) Doktora programlarına başvurabilmeleri için;

             1) Yüksek lisans mezuniyet notunun tezli yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 70, harfli sistemde en az CC olması, tezsiz yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 75, 4 tam puan üzerinden en az 2.5, harfli sistemde en az CB olması,

             2) ALES’e veya eşdeğer bir sınava girmiş olmaları,

             3) Ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden KPDS veya ÜDS’den en az 55 puan veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen yabancı dil sınavlarından bu puanlara karşılık gelen puanları almış olmak gerekir.

             (4) Yabancı uyruklu adayların başvurularında;

             a) Lisans veya yüksek lisans mezuniyet belgesi ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümesini,

             b) ALES sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısını,

             c) KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen sınavlardan alınan yabancı dil puanlarını gösterir belgenin aslı veya bilgisayar çıktısını,

             ç) Lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir Türkçe Eğitim ve Öğretim Merkezi (TÖMER)’nden alacakları belgeyi

             Enstitüye ibraz etmeleri gerekir.

             (5) Öğrenci kabulü için mülakat da yapılır. Diğer koşullar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir.

             (6) Yabancı uyruklu adayların; lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliği konusunda Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlar uygulanır. Bu kararlara aykırı bir durumun belirlenmesi halinde öğrencilerin Enstitü ile ilişikleri kesilir.

             Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

             MADDE 9 – (1) Enstitünün lisansüstü programları arasında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilmez.

             Kesin kayıt ve kayıt yenileme

             MADDE 10 – (1) Lisansüstü giriş sınavı sonuçları Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Öğrenci kayıt işlemleri, lisansüstü programların özellikleri ve Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak, Enstitü Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve denetlenir.

             (2) Kesin kayıt hakkını kazanmış adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; özel öğrenci olanlar hariç, herhangi bir üniversitede/yüksek teknoloji enstitüsünde açılmış bir lisansüstü programda kayıtlı öğrenci olmadıklarını belirten yazılı beyanlarını Enstitüye vermeleri gerekir. Bu beyana aykırı bir durumun ortaya çıkması halinde lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (3) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programdan mezun oluncaya kadar, her dönem başında kayıt yenilemek zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Program Açma Teklifi ve Ölçütleri           

Program açma

             MADDE 11 – (1) Lisansüstü program açma teklifleri; Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenen, Üniversitedeki anabilim/anasanat dalları ile uyumlu olmak kaydıyla daha önce açılmış olan bir programın bir sonraki öğrenim yılı için yeniden açılması yönündeki teklif, ilgili anabilim dalı kurulunun kararı üzerine, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca Enstitü tarafından belirlenen tarihlerde Enstitüye yazılı şekilde bildirilir.

             (2) Program açma tekliflerinde;

             a) Lisansüstü programlara başvuracak adayların kabulünde dikkate alınacak ALES puan türü ve kontenjanları,

             b) Açılacak program süresince her yarıyıl itibariyle okutulacak zorunlu ve seçimlik dersler,

             c) Okutulacak zorunlu ve seçimlik derslerin AKTS formları,

             ç) Dersleri yürütmesi teklif edilen öğretim üyelerinin isimleri ve unvanları

             belirtilir.

             (3) Devam etmekte olan bir programın yeniden açılması, ilgili programın ikinci yarıyıl ders dönemi tamamlanmadan teklif edilmez.

             (4) Programlarda yer alan zorunlu dersler, ders dönemleri tamamlanmadan değiştirilmez. Her yarıyıl için en az dört seçimlik ders bildirilir.

             (5) Yeni program açma tekliflerinde, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan program açmaya ilişkin esaslara uyulur.

             (6) Lisansüstü programın açılmayacak olması halinde, bu durum ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca Enstitü tarafından belirlenen tarihlerde Enstitüye yazılı şekilde bildirilir.

             (7) Yapılan program açma ya da açmama teklifleri ve programlara kaç öğrenci alınacağı ile bir programın en az kaç öğrenci ile açılacağı Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

             (8) Bir yarıyılda aynı programda bir öğretim üyesi için birden fazla ders teklif edilmez. Ancak, sanatta yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında, bir yarıyılda aynı programda bir öğretim üyesi bir kuramsal ve bir uygulamalı olmak üzere en çok iki ders verebilir.

             (9) İkinci öğretim lisansüstü programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi programı uygulanabilir. İkinci öğretimde doktora programı ve güz dönemi dışında yüksek lisans programı açılması için teklif yapılmaz. Güz dönemi dışında doktora programı açılması teklifi ise, güz döneminde programın açılmamış olması ve programa devam edecek araştırma görevlileri bulunması halinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

             (10) Devam eden bir programın bir sonraki öğretim yılı için açılmamasının teklif edilmesi veya programın Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sayıda öğrencinin kayıt yaptırmaması nedeniyle açılamadığı durumlarda; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından önceki yıldan seçimlik ders tekrarı bulunan öğrencilere, açılmış benzer bir programda bulunan aynı kredili, varsa aynı, yoksa benzer içerikte bir başka ders verilir. Önceki yıldan zorunlu ders tekrarı bulunan öğrencilere ise açılmış benzer bir programda bulunan, aynı kredili ve aynı içerikli bir başka ders verilir. Böyle bir dersin bulunmaması halinde ise bu durumdaki öğrenciler için sadece o ders açılır.

             (11) Açılması teklif edilen programa Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sayıda öğrencinin kayıt yaptırmaması halinde programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bu hakları saklı tutularak program açılmaz. Kayıt hakları saklı tutulan öğrenciler, sonraki yıllarda programın açılması halinde kontenjan gözetilmeden programa kaydedilirler.

 

             Program açma ölçütleri

             MADDE 12 – (1) İlk defa açılması teklif edilen lisansüstü programlar, aşağıdaki esaslar dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir:

             a) Açılması teklif edilen lisansüstü programların, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programı açma ölçütlerine uygun olması gerekir.

             b) Açılması teklif edilen programın, Üniversitedeki anabilim/anasanat dalları ile uyumlu olması, mevcut bir programla aynı isim ve içerikte olmaması gerekir.

             c) Farklı anabilim/anasanat dalları tarafından aynı nitelikte teklif edilen programlar, ortaklaşa tek bir program olarak açılır. Bu şekilde açılacak programlarda dersler, ilgili anabilim/anasanat dalları başkanları tarafından birlikte belirlenir ve Enstitüye sunulur. Ders programları farklı seçeneklere imkan tanıyacak şekilde düzenlenir.

             ç) Lisansüstü program açılması teklif edilen anabilim/anasanat dalında; yüksek lisans programları için teklif edilecek dersleri yürütebilecek en az dört öğretim üyesi, doktora programları için ise doçent ve profesör unvanlı olmak kaydıyla en az dört öğretim üyesi bulunur.

             (2) Program açmayla ilgili teklif usulü ve diğer hususlarda, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan mevcut programları açmaya ilişkin esaslar uygulanır.

             (3) Yeni program açılmasına ve açılacak programa alınacak öğrenci sayısına; Enstitünün araç, gereç ve fiziki durumunu ve mevcut öğretim üyelerinin ders ve danışmanlık yüklerini göz önünde bulundurarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Öğretimin Yürütülmesi, Dersler, Ders Sınavları ve Değerlendirme

                         Anabilim/anasanat dalı başkanlarının sorumluluğu

             MADDE 13 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanları, kendi anabilim/anasanat dallarıyla ilgili lisansüstü öğretimin uygulanmasından ve yürütülmesinden Enstitüye karşı sorumludurlar.

             Öğretim elemanı görevlendirilmesi

             MADDE 14 – (1) Lisansüstü programların yürütülmesi için öğretim elemanları; ilgili anabilim/anasanat dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler arasından ve Üniversite bünyesinde aynı nitelikte eğitim-öğretim yapan anabilim/anasanat dallarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler arasından ya da gerekli görüldüğü takdirde başka bir anabilim/ana sanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan Enstitü Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. İhtiyaca göre yükseköğretim kurumları dışından, konusunda uzman ya da üst düzeyde görev yapmış kişiler arasından da görevlendirme yapılabilir.

             Danışmanlık

             MADDE 15 – (1) Bir öğretim üyesinin, yüksek lisans ve doktora programlarına ilişkin tez çalışmalarında aynı anda yürütebileceği danışmanlık sayısı toplam olarak onbeşten fazla olmamak koşuluyla Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             (2) Danışman, danışman olarak atandığı tarihten itibaren öğrencinin; ders seçme, tez konusu belirleme, tez projesi önerisi, dönem projesi, tez çalışması ara raporu, tez önerisi savunması, tez izleme komitesi, yeterlik, tez savunma sınavı, sergi, proje ve benzeri konularda görev yapar.

             (3) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazereti olması halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler ile danışmanın mazereti ilgili anabilim/anasanat dalı başkanınca onaylanır ve söz konusu belgeler süresi içinde Enstitüye öğrenci tarafından teslim edilir.

             Ders kaydı ve muafiyet

             MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, her yarıyıl dersler başlamadan önce, Enstitüce belirlenen takvim ve esaslara göre, ders ve tez kayıtlarını yaptırırlar. Akademik takvimde belirlenen süre içerisinde öğrenime katkı payını yatırmayan öğrencinin kaydı silinir.

             (2) Öğrencilerin tekrar edecekleri ders veya derslere kayıt yaptırmaları zorunludur. Ders tekrarı için kayıt yaptırmayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (3) Lisansüstü programlardaki derslerden muafiyet talebinde bulunulmaz. Ancak, daha önce son dört yarıyıl herhangi bir enstitü lisansüstü programlarından ders almış ve bu derslerden başarılı olmuş, fakat herhangi bir nedenle enstitü ile ilişiği kesilmiş ve ilişiğinin kesildiği programdan farklı lisansüstü programlarına yeniden kayıt hakkı kazanmış olan öğrencilere; bu durumlarını belgelemeleri halinde ve dört yarıyılı geçmemek koşuluyla, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile söz konusu derslerden muafiyet tanınabilir.

             Derslerin açılması

             MADDE 17 – (1) Bir seçmeli derse, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen asgari sayının altında öğrencinin kayıt olması halinde bu ders açılmaz ve derse kayıt yaptıran öğrencilerin, açılan bir seçmeli derse kayıt yaptırabilmeleri için, yarıyılın başladığı günden itibaren beş gün süre verilir.

Derslere devam durumu

             MADDE 18 – (1) Öğrenciler; kayıt yaptırdıkları ders, dönem projesi ve seminerlerin, ondört haftadan oluşan yarıyıl süresinin en az on haftasına devam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına giremez. Devam şartını yerine getirmediği halde sınava giren öğrencinin sınav sonucu iptal edilir.

             Ders tekrarı

             MADDE 19 – (1) Öğrenciler, başarısız olduğu bir dersi bir kez daha tekrar alabilir. İkinci kez aldığı derste de başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Ders sınavları ve değerlendirme

             MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlarda; en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavı yapılmak suretiyle alınan notların aritmetik ortalaması hesaplanarak her derse ait yarıyıl başarı notu belirlenir. Yüksek lisans programlarında değerlendirme, bu Yönetmeliğin 27 nci ve 39 uncu ve 48 inci maddelerine; doktora programlarında değerlendirme ise 57 nci maddesine göre yapılır.

             (2) Lisansüstü programlarda yapılan sınavların sonuçları ve belgeleri Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre en geç on gün içinde Enstitüye teslim edilir.

             (3) Öğrenciler lisansüstü derslerde aldıkları notlara ilişkin maddi hata itirazlarını, notların ilanından itibaren yedi gün içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak yaparlar. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz sonucunda yapılacak inceleme; bütün cevapların değerlendirilmeye tabi tutulup tutulmadığı, not toplamının doğruluğu ve sınav sonuç listesine doğru yazılıp yazılmadığı konularından oluşur. Maddi hata belirlenmesi halinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından düzeltilir.

             (4) Lisansüstü ders sınavlarında, ödev veya proje çalışmalarında kopya çektiği veya kopya çekme girişiminde bulunduğu tespit edilen öğrenciler, o sınavdan sıfır (0) almış sayılır.

             (5) Yurt dışı değişim programları çerçevesinde almış oldukları dersler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kayıtlı olduğu yüksek lisans programlarındaki derslerin yerine sayılır.

             Başarı notu

             MADDE 21 – (1) Başarı notuna ilişkin esaslar şunlardır;

             a) Kredili bir dersin dönem sonu başarı notu, ara sınavlar ve/veya dönem içi çalışmalar, dönem sonu sınavı ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirilerek öğretim elemanı tarafından belirlenir.

             b) Öğrencilere aldıkları kredili dersler için aşağıdaki çizelgeye göre harf notlarından biri başarı notu olarak verilir:

             Puan                       Harf Notu                       Katsayı

             90-100                         AA                                 4,0

             85-89                           BA                                 3,5

             80-84                           BB                                 3,0

             75-79                           CB                                 2,5

             70-74                           CC                                 2,0

             65-69                           DC                                 1,5

             60-64                           DD                                 1,0

             50-59                           FD                                 0,5

             0 – 49                           FF                                 0,0

             c) Yukarıdaki çizelgede yer alan harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki harfler kullanılır:

             1) B: Başarılı,

             2) K: Başarısız, Kalır,

             3) D: Devamsız,

             4) G: Girmedi.

             (2) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yüksek lisansta en az CC veya 70, doktorada ise en az CB veya 75 notu almak gerekir.

             (3) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler devamsız (D) sayılır ve bu durumdaki öğrencilerin harf notu FF olarak işlem görür. Tez çalışması, seminer ve dönem projesi gibi kredisiz dersler başarılı (B) ya da başarısız (K) olarak değerlendirilir. (B) ve (K) notları genel not ortalamasına katılmaz. Sınavlara katılmayan öğrencilere girmedi (G) notu verilir ve FF olarak işlem görür.

             Mazeret, sağlık raporu ve öğrenime ara verme

             MADDE 22 – (1) Öğrencilere; evlenme, doğum ve benzeri mazeretlerde beş gün, ölüm veya doğal afet ve benzeri durumlarda ise Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek süre kadar mazeret izni verilir.

             (2) Üniversite hastanelerinden, olmadığı takdirde diğer sağlık kurumlarından alınan sağlık raporlarının Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Merkezi tarafından onaylanarak belgelenmesi kaydıyla; kısa süreli tedavi gerektiren hastalıklarda her yarıyıl için öğrenciye on güne kadar, uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklarda ise raporda belirtilen süre kadar sağlık izni verilir.

             (3) Mazereti belgeleyen belgenin ya da sağlık raporlarının mazeretin bitiminden itibaren on gün içinde Enstitüye yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Süresinde ve usulüne uygun olarak beyan edilmeyen mazeretler ve sağlık raporları kabul edilmez.

             (4) Başvuru tarihi itibariyle çeşitli nedenlerle öğrenimini tamamlayamayacağı belirlenen öğrenciler hariç, mazeretlerini belgelendirmek ve yazılı olarak başvurmak koşuluyla, öğrencilere; aşağıdaki sebeplerden dolayı, belirtilen sürelerde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile izin verilebilir:

             a) Öğretim dönemini kapsayan en az iki aylık sağlık raporu olan öğrencilere, en çok iki yarıyıla kadar,

             b) Bir ayı aşan kamu kurumlarınca yapılan görevlendirmeler ile eğitim, öğretim, araştırma, hastalık, refakat ve benzeri nedenlerle yurt dışına çıkmak durumunda olanlara, en çok iki yarıyıla kadar,

             c) Yurt dışı öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenim gören öğrencilere yurt dışında geçirdikleri eğitim ve öğretim süresi kadar,

             ç) Derslerini başarıyla tamamlamış olmaları koşuluyla öğrenim süresi içinde askere gidecek öğrencilere, askerlik süresi kadar.

             (5) Mazeret ya da raporları Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olan veya öğrenimine ara verilen öğrenciler, raporlu ya da mazeretli veya öğrenimine ara verilen süre içinde derslere veya ders sınavlarına ya da tez savunma sınavlarına giremez. Bu süre içinde girilen dersler ve ders sınavları ile yapılan tez savunma sınavları geçersiz sayılır.

             (6) Verilen izin süresi içinde, öğrencilerden gelecek geçerli taleplere uygun olarak, verilen iznin kalan kısmı iptal edilebilir. Ancak, izin nedeninin geçerli olmadığının belirlenmesi halinde, Enstitü Müdürlüğü verilen izni iptal eder ve o tarihe kadar izinde geçen süre program süresinden sayılır.

             (7) Öğrenimine ara verilen öğrenciler; öğrenime ara verme nedeni ortadan kalktıktan sonra, on gün içinde öğrenime ara verme durumunu kanıtlayan belgelerle birlikte, öğrenimlerine kaldığı yerden devam etmek üzere, Enstitüye yazılı olarak başvurur. Başvurunun süresi içinde yapılmaması ya da belgelerin Enstitü Yönetim Kurulunca yeterli görülmemesi durumunda öğrenime ara verme süresi iptal edilir ve verilen süre öğrenim süresinden sayılır.

             (8) Bu maddenin ikinci fıkrasına göre mazeretini belgeleyen doktora yeterlik aşamasındaki öğrencilerin doktora yeterlik sınavının bir sonraki döneme ertelenebilmesi için, sınav dönemini kapsayan otuz günlük sağlık raporuyla mazeretini belgelemesi gerekir. Kısa süreli raporlarda öğrencilerin, raporun bitim tarihini izleyen tarihte yeterlik sınavına girmesi gerekir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı            

Amaç ve kapsam

             MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

             (2) Bu program; toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

             (3) Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

 

             Süre

             MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Öğrencinin, bu Yönetmelik hükümlerine göre, bu süreden önce de Enstitü ile ilişiği kesilebilir.

             (2) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (3) Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren, tez projesi önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen bir öğrenciye, tez teslim tarihinden önce öğrencinin danışmanının uygun görüşü ve anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

             (4) Danışman veya tez konusu değişikliği durumlarında geçen süre, öğrencinin öğrenim süresine ilave edilmez.

             Dersler

             MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programında öğrencilerin alacağı derslerin belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

             a) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri; tez danışmanı atanana kadar akademik danışman tarafından, tez danışmanı atandıktan sonra ise tez danışmanı tarafından yürütülür.

             b) Öğrencinin tezli yüksek lisans programında, her birinin kredi değeri üç olan toplam sekiz ders ve kredisiz bir seminer dersi yer alır. Kredili derslerin dördü programın birinci yarıyılında, kredili dört ders ile seminer dersi programın ikinci yarıyılında açılır. Uzmanlık alanı dersi; danışman tarafından diğer tüm akademik, idari yük ve görevlerine ek olarak, Enstitü Yönetim Kurulunca kabulünü izleyen aybaşından itibaren her yarı yıl ve öğrencinin tezini Enstitüye teslim ettiği tarihe kadar olan sürede, haftalık üç saati geçmemek şartı ile açılabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Sonuç, Enstitüye başarılı veya başarısız olarak bildirilir. Uzmanlık alan derslerinden üst üste iki, aralıklarla üç kez başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             c) Her yarıyılda yer alan kredili dört dersin ikisi zorunlu, diğer ikisi seçmeli derstir. Seçmeli dersler, her yarıyıl için önerilen en az dört seçimlik ders arasından seçilir. İkinci yarıyılda yer alan seminer dersi zorunludur.

             ç) Yüksek lisans programının ikinci yarıyılında alınan seminer dersine devam zorunludur. Seminerlerin yazılmasında, Senato tarafından belirlenen tez yazım esaslarına uyulur. Seminer dersi dönem sonunda başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer çalışmasının bir kopyası, semineri değerlendiren öğretim üyesinin imzası ve değerlendirme sonucu ile birlikte Enstitüye teslim edilir.

             d) Öğrenci, tez danışmanı atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tez çalışmasına kayıt yaptıran öğrenci, tez danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine de kayıt yaptırmış sayılır.

            

Ders tekrarı

             MADDE 26 – (1) Öğrenci başarısız olduğu dersleri, üçüncü ve/veya dördüncü yarıyıllarda tekrar alır.

             (2) Zorunlu derslerden başarısız olan öğrenciler, başarısız olduğu dersi, dersin açıldığı ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır. Öğrencinin başarısız olduğu zorunlu dersin açılmaması durumunda, o dersin yerine açılan zorunlu ders alınır.

             (3) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar edebileceği gibi, başarısız olduğu seçmeli dersin yerine başka bir seçmeli dersi de alabilir.

             (4) Öğrencilerin, dördüncü yarıyılın sonuna kadar, ders tekrarları dahil derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlamaları zorunludur.

 

             Sınavlar ve değerlendirme

             MADDE 27 – (1) Öğrenciler; kayıt yaptırdığı kredili derslerden her dönem içinde en az bir defa ara sınavına girerler. Ara sınav, öğrenciler tarafından hazırlanmış ödev ya da ödevlerin değerlendirilmesi şeklinde de olabilir. Öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için, ara sınavdan tam notun %50'sini almak zorundadır. Birden fazla ara sınav yapılması halinde, sınavların aritmetik ortalaması esas alınır. Öğrenci, ara sınavda tam notun %50'sinin altında not aldığı dersin yarıyıl sonu sınavına giremez ve o dersi tekrarlar. Ara sınav tarihleri, akademik takvimde belirtilen sürelere uygun olarak, ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve duyurulur.

             (2) Yarıyıl sonu sınavı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak hazırlanmış dönem ödevinin değerlendirilmesi şeklinde de olabilir.

             (3) Yarıyıl sonu sınavından alınan notun, tam notun %70'inden az olmaması gerekir.

             (4) Başarı notu, ara sınav notu ile dönem sonu sınav notunun aritmetik ortalaması alınmak suretiyle hesaplanır. Başarı notunun, tam notun %70'inden az olmaması gerekir. Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı açılmaz.

             (5) Öğrenciler devam ettikleri programın her döneminde en az iki dersten başarılı olmak zorundadır. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

 

Tez danışmanı atanması

             MADDE 28 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı; her öğrenci için tez danışmanını, danışmanlık yüklerini ve uzmanlık alanlarını dikkate alarak, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Enstitü Yönetim Kurulu, öğretim üyelerinin uzmanlık alanları, ders ve danışmanlık yükleri ile öneriyi de dikkate alarak tez danışmanını belirler ve atamasını yapar. Yeterli sayıda öğretim üyesinin bulunmaması halinde, doktorasını tamamlamış öğretim görevlileri de danışman olarak önerilebilir.

             (2) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması ya da anabilim dalı başkanlığının danışmanlık görevini yerine getirmediğine veya getiremediğine ilişkin gerekçeli görüşünü Enstitüye bildirmesi halinde, birinci fıkraya göre öğrenciye yeni danışman atanır.

             Tez konusu ve tez projesi önerisi

             MADDE 29 – (1) Öğrenci, danışman atanmasına ilişkin Enstitü Yönetim Kurulu karar tarihini izleyen doksan gün içinde, tez danışmanının denetiminde bir tez konusu belirler ve tez yazım esaslarına uygun olarak hazırladığı tez projesi önerisini danışmanının onayından sonra ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder.

             (2) Tez konusu ve tez projesi önerisi, ilgili anabilim dalı kurulunda değerlendirilip, kabul edildikten sonra anabilim dalı başkanlığı tarafından, Enstitüye gönderilir. Tez konusu ile birlikte tez projesi önerileri Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

             (3) Danışman atanmasına ilişkin Enstitü Yönetim Kurulu karar tarihini izleyen doksan gün içinde, tez konusu ve tez projesi önerisini, ilgili anabilim dalı başkanlığına geçerli bir mazereti olmadan teslim etmeyen öğrenciye, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre ek süre talep etmesi halinde, bir yarıyıldan fazla ek süre verilmez.

             Tez konusu değişikliği

             MADDE 30 – (1) Tez konusu değişikliklerinde, bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen işlemler tekrar edilir.

             Tez çalışması ara raporu

             MADDE 31 – (1) Tez öğrencisi; tez projesinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesine ilişkin karar tarihinden itibaren, tez çalışmaları ile ilgili olarak her üç ayda bir tez çalışması ara raporunu hazırlar ve danışmanının onayına sunar. Tez danışmanı tarafından başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilen rapor, en geç on gün içinde Enstitüye öğrenci tarafından teslim edilir.

             (2) Tez çalışması ara raporlarının değerlendirilmesinde üst üste iki veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (3) Tez çalışması raporlarını üst üste iki veya aralıklı olarak üç kez süresinde hazırlamayan ya da danışmanının onayına sunmayan veya Enstitüye teslim etmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Tezin niteliği, yazımı ve tez sınavı için teslimi

             MADDE 32 – (1) Yüksek lisans tezi; tez yazım esaslarına uygun olarak yazılır ve sınama, inceleme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama niteliğini taşır.

             (2) Tez danışmanı tarafından onaylanan tez, en geç yüksek lisans programının tamamlanması için öngörülen süre içinde altı kopya olarak çoğaltılarak, Enstitüye teslim edilir.

             (3) Tez danışmanı tarafından olumlu değerlendirilmeyen ve savunmaya alınması uygun bulunmayan tezler için tez savunma jürisi kurulmaz ve tez savunması yapılmaz.

 

             (4) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesine uygun olarak kabul edilmiş bir mazereti olmadan süresinde tezini teslim etmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

             MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

             (2) Yüksek lisans tez jürisi oluşturmak amacıyla, ilgili anabilim dalı başkanlığı, öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak, her tez için on öğretim üyesini Enstitü Yönetim Kuruluna önerir. Enstitü Yönetim Kurulu önerileri ve öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarını dikkate alarak tez jürisini oluşturur ve atamasını yapar. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, üç öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, birisi ilgili anabilim dalından, diğeri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalı ya da başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir.

             (3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak, öğrenciyi tez danışmanının koordinatörlüğünde tez savunma sınavına alır. Geçerli bir mazeret nedeniyle jürinin toplanamaması halinde, tez danışmanı tarafından toplanamama nedenleri, aynı gün yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Yeni tez savunma sınavı tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen onbeş günlük süreyi geçmemek üzere, Enstitü tarafından belirlenerek jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. Bu süreler içinde toplanamayan jüriler için, Enstitü yeni jüri kurar.

             (4) Jüri üyeleri, tezle ilgili olarak tez değerlendirme raporlarını, Enstitüye teslim ederler.

             (5) Tez savunma sınavı; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve bu sınav Enstitüde sözlü olarak yapılır.

             (6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak, tez hakkında, oy birliği ya da oy çokluğuyla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığı adına, jüri başkanı tarafından tez savunma sınavının bitiminde tutanakla Enstitüye bildirilir.

             (7) Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, kendisine ayrıca yazılı bir tebligat yapılmadan, en geç üç ay içinde gerekli olan veya önerilen düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde ikinci kez savunmak üzere Enstitüye teslim eder. İkinci tez savunma sınavı sonunda da tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (8) Tez savunma sınavına, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen bir mazereti olmadan gelmeyen öğrenci, tez savunma sınavı hakkını kaybeder ve öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Tezin veya dönem projesinin yayımlanması

             MADDE 34 – (1) Kabul edilmiş olan tez veya dönem projesi tamamen veya kısmen Enstitü tarafından yurt içinde veya yurt dışında yayımlanabilir. Tez veya dönem projesi, Enstitünün yazılı izni olmadan hiçbir kişi veya kuruluş tarafından tamamen ya da kısmen yayımlanamaz.

             Yüksek lisans diploması

             MADDE 35 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tezini Enstitüye teslim eden yüksek lisans öğrencisine, yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere, öğrencinin yazılı talebiyle mezuniyet geçici belgesi verilir.

                (2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

 

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı            

Amaç ve kapsam

             MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

             (2) Bu program toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda dönem projesi raporu vermek zorundadır. Tezsiz yüksek lisans programı sonunda yeterlik sınavı uygulanır.

             (3) Tezsiz yüksek lisans programları ikinci öğretimde yürütülür. Hangi alanlarda ve ne zaman ikinci öğretim uygulaması yapılacağına Enstitü Kurulunun görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

             (4) Öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptıramaz.

             Danışman atanması

             MADDE 37 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı; her öğrenci için, danışmanlık yüklerini ve uzmanlık alanlarını dikkate alarak ve en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar akademik danışmanı Enstitüye önerir. Enstitü Yönetim Kurulu, öğretim üyelerinin uzmanlık alanları, ders ve danışmanlık yükleri ile öneriyi de dikkate alarak akademik danışmanı belirler ve atamasını yapar. Yeterli sayıda öğretim üyesinin bulunmaması halinde, doktorasını tamamlamış öğretim görevlileri de danışman olarak önerilebilir.

             Süre

             MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi altı yarıyıldır.

             Dersler ve dönem projesi

             MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında; 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile kredisiz olan dönem projesi dersi alınır.

             (2) Derslerin her yarıyıl en fazla iki tanesinin Enstitüde yürütülen diğer lisansüstü programlardan seçilebilmesi için, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı gerekir.

             (3) Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesi dersinin alındığı yarıyıl başında kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi raporu, tez yazım esaslarına uygun olarak yazılır ve danışman tarafından onaylanır. Dönem projesi dersinden ikinci kez başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (4) Öğrencilerde, devam ettikleri programın; birinci ve ikinci yarıyıllarının her birinde en az iki dersten, üçüncü yarıyılda ise en az bir kredili dersten başarılı olmaları şartı aranır. Bu şartı yerine getirmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Ders tekrarı

             MADDE 40 – (1) Öğrenci başarısız duruma düştüğü dersleri, programın üçüncü, dördüncü ve/veya beşinci yarıyılında tekrar alabilir. Üçüncü yarıyılda en çok iki, sonraki her tekrar döneminde en çok dört tekrar dersi alınabilir.

             (2) Zorunlu derslerden başarısız olan öğrenciler, başarısız olduğu dersi, dersin açıldığı ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır. Öğrencinin başarısız olduğu zorunlu dersin açılmaması durumunda, o dersin yerine açılan zorunlu ders alınır. Dersin ikinci tekrarında da başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (3) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu seçmeli dersi açıldığı ilk yarıyılda tekrar edebileceği gibi, başarısız olduğu seçmeli dersin yerine başka bir seçmeli dersi de alabilir.

             (4) Öğrencilerin, beşinci yarıyılın sonuna kadar, ders tekrarları dahil derslerini başarıyla tamamlamaları zorunludur.

             Yeterlik sınavı

             MADDE 41 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrenci iki ay içinde, bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesindeki esaslara göre belirlenecek jüri tarafından yeterlik sınavına alınır. Sınav, sözlü veya yazılı olarak yapılır. Bu süre içinde toplanamayan jüriler için Enstitü yeni jüri kurar.

             (2) Yeterlik sınavının tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak kararını başarılı veya başarısız olarak oy birliği ya da oy çokluğuyla verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığı adına, jüri başkanı tarafından tez sınavının bitiminde tutanakla Enstitüye bildirilir.

             (3) Yeterlik sınavının birincisinde başarısız olan öğrenci; üç ay içerisinde, aynı jüri tarafından ikinci kez sınava alınır. Yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Yüksek lisans diploması

             MADDE 42 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini ve yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine, diğer şartları da yerine getirmek kaydı ile yüksek lisans diploması verilir.

             (2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

             Programa ilişkin diğer hususlar

             MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarının yürütülmesine ilişkin olarak yukarıda belirtilmeyen hususlarda, bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programlarına ilişkin hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

             Amaç ve kapsam

             MADDE 44 – (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

             (2) Bu program; toplam 36 krediden az olmamak koşuluyla en az 12 adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda dönem projesi raporu vermek zorundadır. Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı sonunda yeterlik sınavı uygulanır.

             (3) Hangi alanlarda ve ne zaman ikinci öğretim uygulaması yapılacağına Enstitü Kurulunun görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.    

             (4) Öğretim elemanları uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptıramaz.

            

Danışman atanması

             MADDE 45 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı; her öğrenci için akademik danışmanını, danışmanlık yüklerini ve uzmanlık alanlarını dikkate alarak, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Enstitü Yönetim Kurulu, öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarını, ders ve danışmanlık yükleri ile öneriyi de dikkate alarak akademik danışmanı belirler ve atamasını yapar. Yeterli sayıda öğretim üyesinin bulunmaması halinde, doktorasını tamamlamış öğretim görevlileri de danışman olarak önerilebilir.

             (2) Danışman atanıncaya kadar öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür. İlgili anabilim dalı başkanının onayı ile ders kayıtları kesinlik kazanır.

             Süre

             MADDE 46 – (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi altı yarıyıldır.

             Dersler ve dönem projesi

             MADDE 47 – (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programında; birinci yarıyılda ve ikinci yarıyılda kredili zorunlu ve seçmeli dersler, üçüncü yarıyılda kredili zorunlu ve seçmeli dersler ile kredisiz olan dönem projesi alınır.

             (2) Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesi dersinin alındığı yarıyıl başında kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi raporu, tez yazım esaslarına uygun olarak yazılır ve danışman tarafından onaylanır. Dönem projesi dersinden ikinci kez başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (3) Öğrencilerin devam ettikleri programın birinci ve ikinci yarıyıllarında; her yarıyılda en az üç dersten, üçüncü yarıyılda ise en az iki kredili dersten başarılı olmaları şartı aranır. Bu şartı yerine getirmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Sınavlar ve değerlendirme

             MADDE 48 – (1) Öğrenciler; kayıt yaptırdıkları kredili derslerden her dönem içinde en az bir defa ara sınavına girerler. Öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için, ara sınavdan tam notun %50'sini almak zorundadır. Birden fazla ara sınav yapılması halinde, sınavların aritmetik ortalaması esas alınır. Öğrenci, ara sınavda tam notun %50'sinin altında not aldığı dersin yarıyıl sonu sınavına giremez ve o dersi tekrarlar. Ara sınav tarihleri, akademik takvimde belirtilen sürelere uygun olarak, ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve duyurulur.

             (2) Başarı puanı, ara sınavdan alınan notun %25’i final sınavından alınan notun %75’i alınarak hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek başarı notunun, tam notun %70'inden az olmaması gerekir.

             Ders tekrarı

             MADDE 49 – (1) Öğrenci başarısız duruma düştüğü dersleri, programın üçüncü, dördüncü ve/veya beşinci yarıyılında tekrar alabilir. Üçüncü yarıyılda en çok iki, sonraki her tekrar döneminde en çok beş tekrar ders alınabilir.

             (2) Zorunlu derslerden başarısız olan öğrenciler, başarısız olduğu dersi, dersin açıldığı ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır. Öğrencinin başarısız olduğu zorunlu dersin açılmaması durumunda, o dersin yerine açılan zorunlu ders alınır.

             (3) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu seçmeli dersi açıldığı ilk yarıyılda tekrar edebileceği gibi, başarısız olduğu seçmeli dersin yerine başka bir seçmeli dersi de alabilir. Dersin ikinci tekrarında da başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (4) Öğrencilerin, beşinci yarıyılın sonuna kadar, ders tekrarları dahil derslerini başarıyla tamamlamaları zorunludur.

             Yeterlik sınavı

             MADDE 50 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrenci iki ay içinde, bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesindeki esaslara göre belirlenecek jüri tarafından yeterlik sınavına alınır. Sınav, sözlü veya yazılı olarak yapılır. Bu süre içinde toplanamayan jüriler için Enstitü yeni jüri kurar.

             (2) Yeterlik sınavının tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak, kararını başarılı veya başarısız olarak oy birliği ya da oy çokluğuyla verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığı adına, jüri başkanı tarafından tez sınavının bitiminde tutanakla Enstitüye bildirilir.

             (3) Yeterlik sınavının birincisinde başarısız olan öğrenci; üç ay içerisinde, aynı jüri tarafından ikinci kez sınava alınır. Yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Yüksek lisans diploması

             MADDE 51 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini ve yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans öğrencisine, diğer şartları da yerine getirmek kaydı ile yüksek lisans diploması verilir.

             (2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

             Programa ilişkin diğer hususlar

             MADDE 52 – (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarının yürütülmesine ilişkin olarak yukarıda belirtilmeyen hususlarda, bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin hükümleri uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

             Amaç ve kapsam

             MADDE 53 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, yeni bilgi üretme, bilimsel yöntemlerle alanını geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

             Süre

             MADDE 54 – (1) Doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır.

             (2) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye; tez teslim tarihinden önce öğrencinin danışmanının uygun görüşü ve anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

             (4) Danışman veya tez konusu değişikliği durumlarında geçen süre, öğrencinin öğrenim süresine ilave edilmez.

            

Dersler

             MADDE 55 – (1) Doktora programı; toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi savunması ve tez çalışmasından oluşur.

             (2) Dersler birinci ve ikinci yarıyılda eşit sayıda alınır. Her yarıyılda yer alan derslerin ikisi zorunludur. Seçmeli dersler, her yarıyıl için önerilen en az dört seçimlik ders arasından seçilir. Zorunlu ve Seçmeli dersler arasında “Seminer” dersi yer almaz.

             (3) Kredisiz olan uzmanlık alanı dersi tez yazımı aşamasında alınır. Uzmanlık alanı dersi; danışman tarafından diğer tüm akademik, idari yük ve görevlerine ek olarak, tez projesinin Enstitü Yönetim Kurulunca kabulünü izleyen aybaşından itibaren her yarıyıl ve öğrencinin tezini Enstitüye teslim ettiği tarihe kadar olan sürede, haftalık üç saati geçmemek şartı ile açılabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Sonuç, Enstitüye başarılı veya başarısız olarak bildirilir.

            

Ders tekrarı

             MADDE 56 – (1) Öğrenci başarısız duruma düştüğü dersleri, programın üçüncü veya dördüncü yarıyılında tekrar alır. Her tekrar döneminde en çok dört ders alınabilir.

             (2) Zorunlu derslerden başarısız olan öğrenciler, başarısız olduğu dersi tekrar almak zorundadır. Öğrencinin başarısız olduğu zorunlu dersin açılmaması durumunda, o dersin yerine açılan zorunlu ders alınır.

             (3) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar edebileceği gibi, başarısız olduğu dersin yerine başka bir seçmeli dersi de alabilir.

             Sınavlar ve değerlendirme

             MADDE 57 – (1) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları kredili derslerden her yarıyıl içinde en az bir defa ara sınavına girer. Ara sınav, tez yazım esaslarına uygun olarak hazırlanmış ödev/ödevlerin değerlendirilmesi şeklinde de olabilir. Öğrenciler, yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için ara sınavdan tam notun % 60'ını almak zorundadır. Birden fazla ara sınav yapılması halinde sınavların aritmetik ortalaması esas alınır. Öğrenci, ara sınavda tam notun % 60'ının altında not aldığı dersin yarıyıl sonu sınavına giremez ve o dersi tekrarlar. Ara sınav tarihleri, akademik takvimde belirtilen sürelere uygun olarak, ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve duyurulur.

             (2) Yarıyıl sonu sınavı, tez yazım esaslarına uygun olarak hazırlanmış dönem ödevinin değerlendirilmesi şeklinde de olabilir.

             (3) Yarıyıl sonu sınavından alınan notun, tam notun % 75'inden az olmaması gerekir.

             (4) Başarı notu ara sınav notu ile dönem sonu sınav notunun aritmetik ortalaması alınmak suretiyle hesaplanır. Başarı notunun tam notun % 75'inden az olmaması gerekir. Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı açılmaz.

             (5) Öğrenciler, devam ettikleri programın her döneminde en az iki dersten başarılı olmak zorundadır. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Tez danışmanı atanması

             MADDE 58 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı; her öğrenci için tez danışmanını, danışmanlık yüklerini ve uzmanlık alanlarını dikkate alarak, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar profesör veya doçent unvanlı öğretim üyeleri arasından Enstitüye önerir. Enstitü Yönetim Kurulu, danışmanlık yüklerini ve öneriyi de dikkate alarak tez danışmanını belirler ve atamasını yapar. Yeterli sayıda öğretim üyesinin bulunmaması halinde, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre, yardımcı doçent unvanlı anabilim dalı öğretim üyelerinden veya Üniversite dışından da profesör ve doçent unvanlı öğretim üyeleri danışman olarak atanabilir.

             (2) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması ya da anabilim dalı başkanlığının danışmanlık görevini yerine getirmediğine veya getiremediğine ilişkin gerekçeli görüşünü Enstitüye bildirmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasına göre öğrenciye yeni danışman atanır.

             Doktora yeterlik komitesi

             MADDE 59 – (1) Doktora yeterlik komitesi (DYK); ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen, profesör veya doçent unvanlı on öğretim üyesi arasından, öğretim üyelerinin uzmanlık alanları ve önerileri de dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ataması yapılır.

             (2) DYK, beş asil ve iki yedek üyeden oluşur ve iki yıl süreyle görev yapar. Asil üyeliklerin boşalması halinde, ilk sıradaki yedek üyeden başlamak suretiyle yedek üyeler asil üyelerin kalan süresini tamamlamak üzere görev yapar. Yedek üye kalmaması halinde yedek üyelik için aynı usulle kalan süre için seçim yapılır.

             (3) DYK; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla beş asil, iki yedek üyeden oluşan sınav jürileri kurabilir. Kurulan sınav jürilerinde, öğrencinin danışmanının yanı sıra, Üniversite dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarının aynı anabilim dallarında veya yakın anabilim dallarında görevli profesör veya doçent unvanlı en az bir öğretim üyesi yer alır.

             Yeterlik sınavı

             MADDE 60 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

             (2) Yeterlik sınavları, DYK veya bu komite tarafından kurulan yeterlik sınav jürisi tarafından yapılır.

             (3) Yeterlik sınavları Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki defa yapılır.

             (4) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için;

             a) ÜDS’den 100 üzerinden en az 55 puan almış olmak veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen yabancı dil sınavlarından bu puanlara karşılık gelen puanları almış olmak gerekir.

             b) Yabancı uyruklular; ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden KPDS veya ÜDS’den en az 55 puan veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen yabancı dil sınavlarından bu puanlara karşılık gelen puanları almış olmak gerekir.

             (5) Öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, DYK tarafından yeterlik sınavına davet edilir. Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen mazeretler dışında yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, bir sınav hakkını kullanmış sayılır.

             (6) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrenci, yazılı sınavın yapıldığı tarihi izleyen en geç üç gün içinde sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınav birlikte değerlendirilir. DYK ve/veya yeterlik sınav jürisinin kararı; oy birliği ya da oy çokluğuyla, başarılı veya başarısız olarak ilgili anabilim dalı başkanlığına bildirilir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından, sözlü sınavın yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde, öğrencilerin sınavlardan aldıkları notların da yer aldığı bir tutanakla ve sınav evrakıyla birlikte Enstitüye bildirilir.

             (7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yeterlik sınavı döneminde, tekrar yeterlik sınavına alınır. İkinci yeterlik sınavında da başarısız olan öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir. Mazereti nedeniyle yeterlik sınavına giremeyen ve mazeretini bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtildiği şekilde sunan ve mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, bir sonraki yeterlik sınavı döneminde sınava girer.

             (8) Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen mazeretleri olmadan yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, sınav hakkını kullanmış sayılır.

             Tez izleme komitesi

             MADDE 61 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından, en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunda görev yapan on profesör veya doçent unvanlı öğretim üyesi Enstitüye önerilir. Enstitü Yönetim Kurulu, önerileri de dikkate alarak, yeterlik sınavını izleyen bir ay içinde Tez İzleme Komitesi (TİK) oluşturur.

             (2) Bu komite; üç öğretim üyesinden oluşur, ayrıca iki yedek üye belirlenir. Komitede, öğrencinin tez danışmanından başka, tez konusu dikkate alınarak, ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. TİK üyelerinden en az biri başka bir yükseköğretim kurumundaki öğretim üyeleri arasından seçilir.

             (3) TİK’de asil üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, ikinci fıkradaki şartlara bağlı kalmak kaydıyla yedek üyelerden biri asıl üye olarak görev yapar. Yedek üye kalmaması halinde, yedek üyelik için aynı usulle kalan süre için seçim yapılır.

             (4) TİK'in kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

             (5) TİK’in kurulmasını izleyen dönemlerde, danışmanın görevden ayrılması halinde bu Yönetmeliğin 58 inci maddesine uygun olarak yeni danışman belirlenir.

             Tez konusu ve tez proje önerisi savunması

             MADDE 62 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde danışmanı nezaretinde belirlediği tez konusunu ve yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce Komite üyelerine dağıtır.

             (2) Anabilim dalı başkanlığı tarafından toplantıya çağrılan tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine oy birliği veya oy çokluğu ile karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığı tarafından üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. TİK tarafından incelenen tez konusu ve proje önerisi Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır. Tez konu değişiklikleri TİK aracılığıyla yapılır ve Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır.

             (3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, kendisine bu Yönetmeliğin 58 inci maddesine göre yeni bir danışman atanmasını ve bu maddeye göre yeni bir tez konusu belirlenmesini isteyebilir. Bu durumda, bu Yönetmeliğin 61 inci maddesi hükümlerine uygun olarak yeni bir Komite atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Belirtilen nedenlerden dolayı geçen süreler öğrencinin öğrenim süresine ilave edilmez. Tez önerisi ikinci savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Haziran ve Aralık aylarında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine dağıtılmak üzere ilgili anabilim dalı başkanlığına, yazılı bir tez çalışması raporu sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, Komite tarafından oy birliği ya da oy çokluğu ile başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (5) Komite üyelerine iki kez üst üste veya aralıklı olarak üç kez rapor vermeyen öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Tezin niteliği, yazımı ve tez sınavı için teslimi

             MADDE 63 – (1) Doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama ve benzeri niteliklerden en az birini yerine getirmesi gerekir.

             (2) En geç doktora programının tamamlanması için öngörülen süre içinde, tez yazım esaslarına uygun olarak yazılan, sekiz kopya olarak çoğaltılan ve tez danışmanının onayladığı tez, öğrenci tarafından Enstitüye teslim edilir.

             (3) Tez danışmanı tarafından olumlu değerlendirilmeyen ve savunmaya alınması uygun bulunmayan tezler için tez savunma jürisi kurulmaz ve tez savunması yapılmaz.

             (4) Öğrencilerin tez savunma sınavına girebilecekleri en son tarih öğrencilere verilecek akademik takvimde belirtilir.

             (5) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen bir mazereti olmadan süresinde tezini teslim etmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Doktora tezinin sonuçlanması

             MADDE 64 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

             (2) Doktora tez jürisi oluşturmak amacıyla, ilgili anabilim dalı başkanlığı, öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak, en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunda görev yapan öğretim üyesi olmak üzere, profesör ya da doçent unvanlı on öğretim üyesini Enstitü Yönetim Kuruluna önerir. Enstitü Yönetim Kurulu önerileri de dikkate alarak tez jürisini oluşturur ve atamasını yapar. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri olmak üzere, beş asil öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, iki yedek üye belirlenir. Asıl ve yedek jüri üyelerinin en az birer üyesi başka bir yükseköğretim kurumunda görev yapan öğretim üyelerinden oluşur.

             (3) Jüri üyeleri; tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak, öğrenciyi tez danışmanın koordinatörlüğünde tez savunma sınavına alır. Geçerli bir mazereti nedeniyle, jürinin toplanamaması halinde, tez danışmanı tarafından toplanamama nedenleri, aynı gün yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Yeni tez savunma sınavı tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen onbeş günlük süreyi geçmemek üzere, Enstitü tarafından belirlenerek jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. Bu süreler içinde toplanamayan jüriler için Enstitü yeni jüri kurar.

             (4) Jüri üyeleri, tez değerlendirme raporlarını, tez savunma sınavı başlamadan önce öğrencinin dosyasına konulmak üzere, Enstitüye teslim eder.

             (5) Tez savunma sınavı ve tez çalışmasının sunulması Enstitüde yapılır.

             (6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak tez hakkında, oy birliği veya oy çokluğu ile kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığı adına, jüri başkanı tarafından tez savunma sınavının bitiminde tutanakla Enstitüye bildirilir.

             (7) Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, kendisine ayrıca yazılı bir tebligat yapılmadan, en geç altı ay içinde gereken ve önerilen düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde ikinci kez savunmak üzere Enstitüye teslim eder. İkinci tez savunma sınavı sonunda da tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (8) Tez savunma sınavına, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen bir mazereti olmadan gelmeyen öğrenci, tez savunma sınavı hakkını kaybeder ve öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Tezin yayımlanması

             MADDE 65 – (1) Kabul edilmiş olan tez, tamamen veya kısmen Enstitü tarafından yurt içinde veya yurt dışında yayımlanabilir. Tez, Enstitünün yazılı izni olmadan hiçbir kişi ve kuruluş tarafından tamamen ya da kısmen yayımlanamaz.

             Doktora diploması

             MADDE 66 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tezini Enstitüye teslim eden doktora öğrencisine doktora diploması verilir. Doktora diploması düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere, öğrencinin yazılı talebiyle, mezuniyet geçici belgesi verilir.

             (2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

             (3) Tezin şekil yönünden uygun olması için; tezlerin tez yazım esaslarına uygun olarak yazılması ve çoğaltılması, Enstitü ağ sayfasında yayınlanan tez teslimine ilişkin kılavuzda ve Yükseköğretim Kurulu ağ sayfasında yayınlanan tez teslim kılavuzunda belirtilen şartları taşıması gerekir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

             Amaç ve kapsam

             MADDE 67 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.

             (2) Sanatta yeterlik programı; toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

             Süre

             MADDE 68 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Öğrencinin, bu Yönetmelik hükümlerine göre bu süreden önce de Enstitü ile ilişiği kesilebilir.

             (2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını süresinde tamamlayamayan öğrencilere ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

             (4) Danışman veya tez veya sergi veya proje konusu değişikliği durumlarında geçen süre öğrencinin öğrenim süresine ilave edilmez.

             Dersler

             MADDE 69 – (1) Dersler birinci ve ikinci yarıyılda eşit sayıda alınır. Her yarıyılda yer alan derslerin ikisi zorunludur. Seçmeli dersler, her yarıyıl için önerilen en az dört seçimlik ders arasından seçilir.

             (2) Lisansüstü dersler ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

             (3) Kredisiz olan uzmanlık alanı dersi tez yazımı veya sergi veya proje çalışması aşamasında alınır. Diğer tüm akademik, idari yük ve görevlerine ek olarak danışman; tez veya sergi veya proje çalışması projesinin Enstitü Yönetim Kurulunca kabulünü izleyen aybaşından itibaren her yarıyıl, haftalık üç saati geçmemek şartı ile öğrencinin tezini Enstitüye teslim ettiği tarihe kadar, danışmanı olduğu her öğrenci için uzmanlık alanı dersi açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Sonuç, Enstitüye başarılı veya başarısız olarak bildirilir.

             Ders tekrarı

             MADDE 70 – (1) Öğrenciler, başarısız duruma düştüğü dersleri, programın üçüncü veya dördüncü yarıyılında tekrar alır. Her tekrar döneminde en çok dört ders alınabilir.

             (2) Zorunlu derslerden başarısız olan öğrenciler, başarısız olduğu dersi tekrar almak zorundadır. Öğrencinin başarısız olduğu zorunlu dersin açılmaması durumunda, o dersin yerine açılan zorunlu ders alınır.

             (3) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar edebileceği gibi, başarısız olduğu dersin yerine seçmeli derslerden bir başkasını da alabilir.

             Sınavlar ve değerlendirme

             MADDE 71 – (1) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları kredili derslerden her yarıyıl içinde en az bir defa ara sınavına girer. Ara sınav, tez yazım esaslarına uygun olarak hazırlanmış ödev/ödevlerin veya uygulamaların değerlendirilmesi biçiminde de olabilir. Öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için ara sınavdan tam notun % 60'ını almak zorundadır. Birden fazla ara sınav yapılması halinde sınavların aritmetik ortalaması esas alınır. Öğrenci, ara sınavda tam notun % 60'ının altında not aldığı dersin yarıyıl sonu sınavına giremez ve o dersi tekrarlar. Ara sınav tarihleri, akademik takvimde belirtilen sürelere uygun olarak, ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve duyurulur.

             (2) Yarıyıl sonu sınavı, tez yazım esaslarına uygun olarak hazırlanmış dönem ödevinin veya uygulamaların değerlendirilmesi biçiminde de olabilir.

             (3) Yarıyıl sonu sınavından alınan notun, tam notun % 75'inden az olmaması gerekir.

             (4) Başarı notu, ara sınav notu ile dönem sonu sınav notunun aritmetik ortalaması alınmak suretiyle hesaplanır. Başarı notunun tam notun % 75'inden az olmaması gerekir. Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı açılmaz.

             (5) Öğrenciler, devam ettikleri programın her döneminde en az iki dersten başarılı olmak zorundadır. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Danışman atanması

             MADDE 72 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini danışmanlık yüklerini ve uzmanlık alanlarını dikkate alarak, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Enstitü Yönetim Kurulu, danışmanlık yüklerini ve öneriyi de dikkate alarak tez danışmanını belirler ve atamasını yapar.

             (2) Araştırma görevlisi öğrenciler için atanacak olan tez danışmanı; profesör veya doçent unvanlı öğretim üyeleri arasından önerilir. Enstitü Yönetim Kurulu, danışmanlık yüklerini ve öneriyi de dikkate alarak tez danışmanını belirler ve atamasını yapar.

             (3) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması ya da anasanat dalı başkanlığının danışmanlık görevini yerine getirmediğine veya getiremediğine ilişkin gerekçeli görüşünü Enstitüye bildirmesi halinde, birinci fıkraya göre öğrenciye yeni danışman atanır.

             Tez veya sergi veya proje konusu önerisi

             MADDE 73 – (1) Öğrenci, danışman atanmasına ilişkin Enstitü Yönetim Kurulu karar tarihini izleyen otuz gün içinde, tez danışmanının denetiminde bir tez konusu ve tez konusuyla ilgili öneriyi danışmanının onayından sonra ilgili anasanat dalı başkanlığına teslim eder.

             (2) Tez konusu; ilgili anasanat dalı kurulunda değerlendirilip, kabul edildikten sonra anasanat dalı başkanlığı tarafından Enstitüye gönderilir. Tez veya sergi veya proje konusu önerileri Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

             Tez veya sergi veya proje konusu önerisi değişikliği

             MADDE 74 – (1) Tez veya sergi veya proje konusu değişikliklerinde, bu Yönetmeliğin 73 üncü maddesinde belirtilen işlemler tekrar edilir.

             Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

             MADDE 75 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasını sonuçlandırabilmek için; ÜDS’den 100 üzerinden en az 55 puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden başarılı olmak gerekir.

             (2) Yabancı uyrukluların; ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden KPDS veya ÜDS’den en az 55 puan veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen yabancı dil sınavlarından bu puanlara karşılık gelen puanları almış olmaları gerekir.

             Sanatta yeterlik çalışması sınavı

             MADDE 76 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni tez yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini yada projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

             (2) Jüri oluşturmak amacıyla, ilgili anasanat dalı başkanlığı, öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak, her tez için on öğretim üyesini Enstitü Yönetim Kuruluna önerir. Enstitü Yönetim Kurulu önerileri de dikkate alarak tez jürisini oluşturur ve atamasını yapar. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur. Ayrıca, biri üniversite içinden, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir.

             (3) Tez danışmanı tarafından olumlu değerlendirilmeyen ve savunmaya alınması uygun bulunmayan tezler için tez savunma jürisi kurulmaz ve tez savunması yapılmaz.

             (4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında öğrenciyi danışmanın koordinatörlüğünde sınava alır. Geçerli bir mazeret nedeniyle Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında jürinin toplanamaması halinde, danışman tarafından toplanamama nedenleri, aynı gün yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Yeni sınav tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen onbeş günlük süreyi geçmemek üzere, Enstitü tarafından belirlenerek jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. Bu süreler içinde toplanamayan jüriler için Enstitü yeni jüri kurar.

             (5) Jüri üyeleri, tez veya metinle ilgili olarak, tez veya metin değerlendirme raporlarını, tez savunma sınavı başlamadan önce öğrencinin dosyasına konmak üzere, Enstitüye teslim eder.

             (6) Sanatta yeterlik çalışması tez savunma sınavı, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması şeklinde ve Enstitüde sözlü olarak yapılır.

             (7) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında oy birliği ya da oy çokluğuyla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili anasanat dalı başkanlığı adına, jüri başkanı tarafından tez savunma sınavının bitiminde tutanakla Enstitüye bildirilir.

             (8) Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli ve önerilen düzeltmeleri yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde ikinci kez savunmak üzere Enstitüye teslim eder. İkinci sınav sonunda da sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (9) Sınava, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen bir mazereti olmadan gelmeyen öğrenci, tez savunma sınavı hakkını kaybeder ve öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (10) Sınavın, dördüncü fıkrada belirlenen sürelerde yapılamaması durumunda, sınavın yapılamadığı anasanat dalı başkanlığına Enstitü tarafından bildirilir. Anasanat dalı başkanlığının değerlendirmesi de dikkate alınarak sınavın yapılması için gerekli önlemler, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından alınır.

 

             Tez veya sergi veya projenin yayımlanması

             MADDE 77 – (1) Kabul edilmiş olan tez, sergi veya proje, tamamen veya kısmen Eser sahibi tarafından yurtiçinde veya yurtdışında yayımlanabilir.  Tamamı veya kısmı yayımlanmamış olan tez hakkında ancak eser sahibi bilgi verebilir. Tez, sergi veya projenin yayımlanmasına ilişkin konularda 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uygulanır.

             Sanatta yeterlik diploması

             MADDE 78 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan ve sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tezini, sergi veya projesini Enstitüye teslim eden öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanat dalı programının adının yer aldığı bir diploma verilir. Diploma düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere, öğrencinin yazılı talebiyle mezuniyet geçici belgesi verilir.

             (2) Diploma üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü sanat dalı programı adı bulunur.

             (3) Tezin şekil yönünden uygun olması için; tezlerin tez yazım esaslarına uygun olarak yazılması ve çoğaltılması, Enstitü ağ sayfasında yayınlanan tez teslimine ilişkin kılavuzda ve Yükseköğretim Kurulu ağ sayfasında yayınlanan tez teslim kılavuzunda belirtilen şartları taşıması gerekir.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Ana sanat dallarında yüksek lisans programı

             MADDE 79 – (1) Ana sanat dallarında yüksek lisans programları, sanatta yeterlik çalışması yapılan dallarda açılır. Bu programların yürütülmesinde anabilim dallarındaki yüksek lisans programlarına ilişkin hükümler uygulanır.

            

Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 80 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 81 – (1) 25/11/2006 tarihli ve 26357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 82 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 83 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/5/2009

27242

Yönetmelikte Değişiklik yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

4 Ocak 2010

27452

 

 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer Mevzuatlar

  İçtihatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.