İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > Mevzuat

Enformatik Millî Komitesi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 01.03.2000 Resmi Gazete Sayısı: 23980
 
Enformatik Millî Komitesi Yönetmeliği
 
Amaç
Madde 1. Enformatik Milli Komitesi’nin amacı, yükseköğretim kurumlarında iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim ve enformatik alanlarında, Eğitim-öğretim olanaklarının planlanması ve eğitim etkinliğinin artırılması maksadıyla, Üniversitelerle işbirliği içinde araştırma, inceleme ve değerlendirmeler yaparak Yükseköğretim Kuruluna önerilerde bulunmaktır.,
Dayanak
Madde 2. Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (b) ve (m) bendlerine dayanılarak düzenlenmiştir.
Kuruluş ve İşleyiş
Madde 3. Enformatik Milli Komitesi;
a)Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri arasından, Genel Kurul’ca belirlenen 2 üye,
b)Üniversitelerde enformatik (bilişim) alanında araştırma yapan ilgili bilim adamları arasından Yükseköğretim Genel Kurulu’nca belirlenen 14 üye,
c)Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) tarafından belirlenen konu ile ilgili üst düzeyde yetkili 1 üye, 
d)TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi(ULAKBİM) tarafından belirlenen konu ile ilgili üst düzeyde yetkili 1 üye,
Olmak üzere toplam 18 üyeden oluşur.
Enformatik Milli Komitesi’nin Başkanı ve Başkan Yardımcısı, üyeler arasından Yükseköğretim Kurulu Başkanı’nca görevlendirilir. Milli Komite’nin sekreteryası Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili birimi tarafından yürütülür. Komite Sekreteri toplantılara oy hakkı olmaksızın raportör olarak katılır.
Komite Başkan ve üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyelikten ayrılan kişinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Başkan ve Yardımcısının görevi, üyelik süresi bitmeden de görevlendirildiği usulle sona erdirilebilir.
Komite, amaçlarını gerçekleştirmek ve çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun onayı ile alt komisyonlar kurabilir.
Komitenin Görevleri
Madde 4. Komitenin görevleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Yükseköğretimde enformatik (bilişim) alanında, eğitim, öğretim ve altyapı konusunda ilkeleri belirlemek, stratejik planlamalar yapmak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak.
b) Üniversitelerce yapılan çalışmaları izlemek,değerlendirmek, koordine etmek ve Yükseköğretim Kuruluna önerilerde bulunmak.
c) Enformatik ve uzaktan eğitim alanında faaliyette bulunan yurt içi, yurt dışı kamu ve özel kesim kuruluşları ve yükseköğretim kurumları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak.
d) "Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği"nin Enformatik Milli Komitesi'ne verdiği görevleri yerine getirmek.
e) Enformatik ve uzaktan öğretim alanlarında çalışmalar yapan yükseköğretim kuruluşlarına ve mensuplarına, çalışmalarında yardımcı olmak, Komite ve Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla projeler vermek, projeleri izlemek ve proje sonuçlarının ülke çapında etkili bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak.
f) Enformatik ve uzaktan öğretim alanlarında çalışma yapan kişi ve kuruluşların, Komite ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış projeler kapsamında olmak kaydıyla, yurt içi ve yurt dışında yapacakları, toplantı, temas ve kısa süreli çalışmalarına destek sağlamak.
g) Uzaktan öğretim ve enformatik kapsamında, Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.
Komitenin Toplanma Usulü
Madde 5. Komite, Başkanının çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Toplantı yer ve zamanı Komite Başkanı’nca belirlenir.
Mali Hükümler
Madde 6. (Değişik:RG-06/02/2001-24310)
Komite, her yıl Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bütçesinde milli komiteler için tahsis edilen toplu ödenekten Yükseköğretim Kurulu kararıyla ayrılan kısmı kullanır.
Yürütme
Madde 7. Bu Yönetmelik yayımı tarihinden yürürlüğe girer.
Yürürlük
Madde 8. Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer Mevzuatlar

  İçtihatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.