İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Kamu Mali Yönetimi > Kamu Malî Yönetiminde Denetimler > İç denetim > Mevzuat

Birden Fazla Kamu İdaresi İç Denetçilerinin Ortak Çalışma Esas Ve Usulleri

Birden Fazla Kamu İdaresi İç Denetçilerinin Ortak Çalışma Esas Ve Usulleri
 
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1- Bu düzenlemenin amacı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla (Kanun) düzenlenen iç denetim sistemine dahil birden fazla kamu idaresi iç denetçilerinin ortak çalışmasını gerektiren, iç denetim faaliyetlerinin belirlenmesi, bu amaçla iç denetçi görevlendirilmesi ve ortak çalışmaların yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2- Bu düzenleme, İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 51 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Ortak çalışmayı gerektiren haller
MADDE 3- Aşağıdaki hallerde iç denetçilerin ortak çalışmasını gerektiren durumlar doğabilir;
a)      Birden fazla idareyi ilgilendiren faaliyetlerin denetimlerinin yapılması gerektiğinde,
b)      Bir iç denetim faaliyeti sırasında başka idareleri ilgilendiren konuların ortaya çıkması halinde,
c)      İç denetçilerin mesleği ile bağdaşmayan fiillerinin bulunup bulunmadığının tespitiyle ilgili incelemelerde,
d)      Kalite güvence ve geliştirme faaliyeti kapsamında yapılacak denetimlerde,
e)      Bilgi teknolojilerinin denetiminde bu alanda uzman iç denetçilerden yararlanılması gerektiğinde.
 
(a), (d) ve (e) bentleri çerçevesinde doğan ortak çalışma ihtiyaçları, planlı faaliyetler olacağından, denetim programları hazırlanırken bu hususlar da dikkate alınır.
 
Ayrıca, bir idaredeki iç denetim biriminin yetersizliği halinde veya başka idaredeki iç denetçilerin bilgi ve tecrübesine ihtiyaç duyulduğunda üst yönetici, iç denetçi sağlanmasına aracılık etmesi konusunda Kuruldan talepte bulunabilir.
 
Görevlendirmeler ve taleplerin karşılanması
MADDE 43 üncü maddenin;
(a), (b) ve (e) bendi çerçevesinde yürütülecek çalışmalar, ilgili idarelerin iç denetim birimlerinin talebi üzerine üst yöneticileri arasında doğrudan iletişim kurulmak suretiyle planlanır.
(c) bendinde belirtilen hallerde, üst yönetici, ihtiyacın mahiyetini belirterek diğer idarenin üst yöneticisinden iç denetçi görevlendirilmesi talebinde bulunur, durum bir yazı ile İç Denetim Koordinasyon Kuruluna da bildirilir. İhtiyacı karşılayacak sayıda iç denetçi ilgili üst yönetici tarafından en geç on gün içinde talepte bulunan idarede görevlendirilir.
(d) bendi çerçevesinde yapılacak çalışmalar Kalite Güvence ve Geliştirme Rehberi çerçevesinde gerçekleştirilir.
Ortak çalışma sonucu gerçekleşen denetimler ile elde edilen sonuçlar iç denetim birimlerinin faaliyet raporlarında ayrıca gösterilir.
Talebin karşılanması ve bildirim
MADDE 5 Ortak çalışmaya ilişkin iç denetçi görevlendirilmesi talebi ilgili idarelerce öncelikle karşılanır. Görevlendirmenin mümkün olmadığı haller, gerekçesiyle birlikte talepte bulunan idareye bildirilir. Talebi karşılanmayan idare, durumu alınan cevaplarla birlikte Kurula bildirir. Kurulca uygun çözümler tavsiye edilir.
Koordinatörlük
MADDE 6– Ortak çalışmalarda koordinatörlük görevini talepte bulunan idarenin kıdemli iç denetçisi yürütür.
Görev Süresi
MADDE 7 Planlı ortak çalışmalarda, çalışmanın süresi denetim programlarında gösterilir. Planlamanın mümkün olmadığı durumlarda, çalışmalar iki ay içerisinde tamamlanır. Çalışmanın bu sürede tamamlanamaması halinde, nedenleri ve ne zaman sonuçlanacağı hakkında talepte bulunulan idareye bilgi verilir.
Raporlama
MADDE 8- İç denetçilerin ortak çalışması sonucunda hazırlanacak rapor, faaliyetin yürütüldüğü kamu idaresinin üst yöneticisine sunulur ve bir örneği Kurula gönderilir. Diğer idarelerin iç denetçileri, raporun kendi idarelerini ilgilendiren bölümünü üst yöneticilerine sunarlar.
Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 9- Bu düzenlemeye ilişkin tereddütleri gidermeye Kurul yetkilidir.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer Mevzuatlar

İç denetim

  İçtihatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.