İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > Mevzuat

Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar

Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
          Amaç
          MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı; Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetleri ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilen kadrolarda görev yapan yönetici, öğretmen, kadrolu eğitim uzmanı ve diğer görevlilerin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ve okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
          Kapsam
          MADDE 2 – (1) Bu Karar; Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetleri ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde uygulanan eğitim, öğretim, denetim, gözetim ve iyileştirme faaliyetlerini kapsar.
          Hukuki dayanak
          MADDE 3 – (1) Bu Karar; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi; 13/12/2004 tarihli 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 70, 75, 76 ve 88 inci maddeleri; 14/6/1973 tarihli 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 2, 7 ve 40 ıncı maddeleri ve 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununun verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.
          Tanımlar
          MADDE 4 – (1) Bu Kararda geçen;
          a) Aylık karşılığı ders görevi: Kurumda ders görevi verilen kadrolu eğitim uzmanı ve öğretmenlerin aylık karşılığında okutmak zorunda oldukları ders saatlerini,
          b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
          c) Denetim ve gözetim: Şüpheli, sanık, tutuklu ve hükümlülerin yükümlülüklerine uyup uymadıklarının belirlenmesi için toplum içinde izlenmeleri ve toplumla bütünleşmeleri açısından ihtiyaç duydukları her türlü hizmet, program ve kaynakların tespit edilmesi, haklarında rapor düzenlenmesi, görüşme yapılması, psiko-sosyal müdahale ve rehberlik amacıyla kurum içinde ve kurum dışında yapılan çalışmaları,
          ç) Ders niteliğinde iyileştirme görevi: Ceza ve infaz kurumlarında görev yapan yönetici, rapor hazırlama yetkisi verilen personel, eğitim sertifikalı kurum personeli ve meslek elemanlarının yönetim, eğitim, öğretim, psiko-sosyal çalışmalar, rehberlik, denetim ve gözetim gibi etkinlikleri ile benzeri hizmetleri karşılığı verilen haftalık ücretli ek ders saatlerini,
          d) Eğitici ve öğretici: Öğretmen ve eğitimci, emekli öğretmen ve öğretmen adayı ile fakülte veya yüksekokul mezunu Diyanet İşleri Başkanlığı personelini, özel ve resmî kuruluşların usta, teknisyen ve mühendis gibi eğitici ve öğretici personelini, serbest çalışan sanatkâr, zanaatkâr ve meslek sahibini,
          e) Eğitim sertifikalı kurum personeli: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim semineri sonucunda başarılı olarak sertifika almaya hak kazanan ve kurumda bulunan hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak uygulanan psikolojik müdahale programları ile iyileştirme, eğitim ve öğretim çalışmalarında kurum müdürü tarafından görevlendirilen kurum personelini,
          f) Ek ders görevi: Kurumda ders görevi verilen kadrolu eğitim uzmanı ve öğretmenlerin aylık karşılığı ders görevi dışında okuttukları dersler ile bu Karar uyarınca görevlendirilenlerden aylık karşılığı ders görevi bulunmayanların okuttukları her türlü dersleri,
          g) Hizmet içi eğitim faaliyetleri: Adalet Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülen hizmet içi eğitim etkinlikleri ile kurs ve seminerleri,
          ğ) İyileştirme faaliyetleri: Kurumda uygulanan rehabilitasyon programları, danışma, rehberlik ve mesleğin icrası için yürütülen her türlü proje ve faaliyetler ile suçtan zarar gören, şüpheli, sanık, hükümlü ve tutukluların doğru seçim yapmalarını, topluma uyum sağlamalarını ve etkili problem çözmelerini sağlamak için yapılan yardım ve yol gösterme hizmetlerini, çevre koşullarından doğan maddi, manevi ve sosyal ihtiyaçların giderilmesini, sosyal sorunların önlenmesini ve çözümlenmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetleri,
          h) Kadrolu eğitim uzmanı ve öğretmen: Kurumda görevli kadrolu eğitim uzmanı ve öğretmeni,
          ı) Kurum: 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 8 ila 15 inci ve 104 üncü maddeleri ile 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununun 8 ve 10 uncu maddelerinde belirtilen kurumları,
          i) Meslek elemanı: Kurumda kadrolu olan veya diğer kurumlardan görevlendirilen psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı, uzman tabip, tabip, diş tabibi, psikolog, sosyolog, eğitim rehberi, çocuk gelişimcisi, pedagog, çocuk eğitimcisi, sosyal çalışmacı ve sağlık memurunu,
          j) Rapor: Soruşturma, kovuşturma, kovuşturma sonrası ve salıverilme sonrası evrelerde şüpheli, sanık veya hükümlülerin, denetim, gözetim ve iyileştirilmeleri amacıyla denetimli serbestlik görevlilerince düzenlenen sosyal araştırma raporu, sosyal inceleme raporu, salıverilme öncesinde düzenlenecek rapor, denetim planı, denetim raporu adlı belgeleri,
          k) Rapor hazırlama yetkisi verilen personel: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim semineri sonucunda başarılı olarak sertifika almaya hak kazanıp şube müdürü tarafından rapor hazırlama yetkisi verilen en az lise mezunu denetimli serbestlik personelini,
          l) Ücretli ek ders görevlisi: Kadrolu eğitim uzmanı ve öğretmen bulunmayan dersler veya ihtiyaca binaen herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konuları için ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen üniversite öğretim elemanları, yükseköğrenim görmüş Kurum personeli ile diğer kamu idarelerinin personeli ve serbest meslek mensuplarını,
          m) Yaygın eğitim programları: Okuma ve yazma, yetişkin ikinci kademe eğitimi başarı, meslek eğitimi, açık ilköğretim okulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim fakültesi ve öğrenci seçme sınavlarına hazırlık kurslarını, koruma kurullarınca uygun görülen proje kapsamında verilen meslek kurslarını,
          n) Yönetici: Kurumda görev yapan birinci müdür, eğitim sertifikalı ikinci müdür ve idare memuru, şube müdürü ve şefi,
          ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri
          Hizmet içi eğitim faaliyetleri
          MADDE 5 – (1) Bu Karar uyarınca Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde açılan hizmet içi eğitim faaliyetlerinde;
          a) Yükseköğrenimli Bakanlık personeline; günde (5), haftada (25) ve yılda (300) saati,
          b) Yükseköğrenimli diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek personele, haftada (15) saati,
          c) Üniversite öğretim elemanlarına, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda belirtilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saatini,
          ç) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil personele, çalışmakta oldukları kurumun ek ders görevi ile ilgili mevzuatında belirtilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saatini,
          d) Üzerinde resmî görev bulunmayanlara, haftada (15) saati,
          aşmayacak şekilde ve eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olanlara fiilen derse girmeleri kaydıyla ek ders görevi verilebilir.
          (2) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde, yönetici ve yönetici yardımcısı olarak görevlendirilenlerin, fiilen yerine getirdikleri ders görevleri hariç, bu görevleri ek ders görevinden sayılmaz.
          (3) Bu maddede aranan nitelikleri taşıyanlardan kendilerine ek ders görevi verilecekler; Bakanlık merkez teşkilatı bünyesindeki hizmet içi eğitim faaliyetlerinde Bakan onayı, taşra teşkilatı bünyesindeki hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ise ilgili genel müdürlük onayı ile tespit edilir. Bu faaliyetler için alınacak onayda ders görevi verilen personelin adı, unvanı, girecekleri dersler ile saat sayısı ve ilgili mevzuat uyarınca ödenecek ek ders ücret miktarı belirtilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ders ve Ek Ders Görevi ile İlgili Hükümler
          Kadrolu eğitim uzmanı ve öğretmenlerin ders ve ek ders görevi saatleri
          MADDE 6 – (1) Bakanlığa bağlı kadrolu eğitim uzmanı ve öğretmenler; eğitim, öğretim, iyileştirme ile denetim ve gözetim faaliyetlerini yürütmek üzere aylık karşılığı olarak haftada (18) saat ders okutmak zorundadır. Bunun dışında kendilerine kurumda yaptıkları akşam ve hafta sonu çalışmaları da dahil (22) saati zorunlu olmak üzere, haftada (24) saate kadar ek ders görevi verilebilir.
          (2) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında aynı amaçla kadrolu veya geçici olarak görevlendirilen eğitim uzmanı ve öğretmenlere, bu Karar çerçevesinde (22) saati zorunlu olmak üzere, haftada (24) saate kadar ek ders görevi verilebilir.
          Ek ders görevi alacak kişiler
          MADDE 7 – (1) Kurumda;
          a) Bakanlık merkez teşkilatında ve kurumda görevli yönetici, kadrolu eğitim uzmanı, öğretmen, meslek elemanı, rapor hazırlama yetkisi verilen personel ile eğitim sertifikalı kurum personeli,
          b) İş ve meslek, sınavlara hazırlık, beden eğitimi ve spor kursları gibi hükümlü ve tutukluların eğitim, öğretim ve iyileştirilmelerinde etkili olabilecek kurslarda Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatı uyarınca görevlendirilen kurum personeli,
          c) Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları,
          ç) Resmî görevi bulunmayanlardan veya resmî kurumlardan görevlendirilecek eğitici ve öğreticiler ile meslek elemanları,
          d) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumları öğretmenleri,
          e) Fakülte veya yüksekokul mezunu Diyanet İşleri Başkanlığı personeli,
          f) Hükümlü ve tutukluların eğitim, öğretim ve iyileştirilmesinde etkili olabilecek kurslarda Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatı uyarınca görevlendirilecek eğitici ve öğreticiler,
          ek ders görevi alabilir.
          (2) Bu maddede aranan nitelikleri taşıyanlardan kendilerine ek ders görevi verilecekler; ilgisine göre genel müdür veya valilik onayı ile tespit edilir. Alınacak onayda ek ders görevi verilen personelin adı, unvanı, girecekleri dersler ile saat sayısı belirtilir.
          Resmî görevi bulunmayanlardan ek ders görevi alacaklarda aranacak nitelikler
          MADDE 8 – (1) Resmî görevi bulunmayanlardan, Kurumda ek ders görevi alacak kişiler; bölücü, irticai ve yıkıcı faaliyetlerle ilgisi olmayan, Atatürk ilkelerine, Anayasaya ve kanunlara bağlı, dürüst, tecrübeli, bilgili, tutum ve davranışlarıyla hükümlü ve tutukluları olumlu etkileyebilecek ve örnek olabilecek kimseler arasından, eğitim ve öğretim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olanlar seçilerek görevlendirilir.
          Kurum dışından görevlendirilecek kişilerin ek ders görevi saatleri
          MADDE 9 – (1) Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarından eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek üzere kurumda tam gün çalıştırılmakla görevlendirilen öğretmenlere, 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükmüne göre ek ders görevi verilir. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarından öğretmen temin edilemediği takdirde üzerinde resmî görev bulunmayanlardan tam gün çalıştırılmak üzere ceza infaz kurumlarında genel müdürlük, denetimli serbestlik şube müdürlüklerinde ise şube müdürü tarafından görevlendirilen öğretmen adaylarına veya emekli öğretmenlere haftada (40) saate kadar ek ders görevi verilebilir.
          (2) Kurumda okuma yazma, yetişkin ikinci kademe eğitimi başarı, açık öğretim programları sınavlarına ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlara hazırlık, iş ve meslek eğitimi, beden eğitimi ve spor, halk oyunları, müzik, resim-iş vb. kursları ile iyileştirme faaliyetlerini uygulamak üzere;
          a) Resmî görevi bulunmayanlardan görevlendirilecek eğitici ve öğreticilere fiilen derse girmeleri kaydıyla, akşam ve hafta sonu çalışmaları dahil olmak üzere haftada (40) saate kadar,
          b) Kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek eğitici ve öğreticilere fiilen derse girmeleri kaydıyla, kendi kurumlarından aldıkları ek ders saati dışında akşam ve hafta sonu çalışmaları dahil olmak üzere haftada (10) saate kadar,
          c) İstekli hükümlü ve tutuklulara Adalet Bakanlığı Din ve Ahlak Bilgisi Müfredat Programına göre uygulanan dersler için görevlendirilen, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı fakülte veya yüksekokul mezunu müftülük personeli ile din ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerine, fiilen derse girmeleri kaydıyla akşam ve hafta sonu çalışmaları dahil olmak üzere günde (2), haftada (14) saate kadar,
          ç) İş ve meslek, sınavlara hazırlık, beden eğitimi ve spor kursu gibi hükümlü ve tutukluların eğitim, öğretim ve iyileştirilmesinde etkili olabilecek kurslarda Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatı uyarınca görevlendirilen kurum personeline fiilen derse girmeleri kaydıyla akşam ve hafta sonu çalışmaları dahil olmak üzere haftada (24) saate kadar,
          d) İyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, resmî görevi bulunmayanlardan görevlendirilecek meslek elemanlarına fiilen görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak üzere, haftada (24) saate kadar,
          ek ders görevi verilebilir.
          Ders niteliğinde iyileştirme görevi
          MADDE 10 – (1) Kurumda fiilen görev yapan yönetici, rapor hazırlama yetkisi verilen personel, eğitim sertifikalı kurum personeli ve meslek elemanlarının kurumdaki her türlü eğitim-öğretim, denetim ve gözetim faaliyetleri, yönetim, iyileştirme çalışmaları, danışma, rehberlik ve rehabilitasyon hizmetleri gibi görevlerinden;
          a) Kurumda fiilen görev yapan yönetici ve meslek elemanlarının haftada (15) saati,
          b) Kurumda fiilen görev yapmak üzere Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aynı amaçla geçici görevle görevlendirilen meslek elemanlarının, fiilen görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak üzere, haftada (15) saati,
          c) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında aynı amaçla görevlendirilen kadrolu meslek elemanlarının, haftada (15) saati,
          ç) Rapor hazırlama yetkisi verilen personel ile eğitim sertifikalı kurum personelinin haftada (10) saati,
          ders niteliğinde iyileştirme görevi sayılır ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler
          Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller
          MADDE 11 – (1) Bu Karar kapsamında yer alan eğitim uzmanı ve öğretmenler ile bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlardan hizmet içi eğitim faaliyetleri nedeniyle Kurum veya il dışında geçici olarak görevlendirilenler; bu görevleri süresince, aylık karşılığı ders, ders niteliğinde iyileştirme görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri var ise, bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri görev yaptıkları birimler tarafından ödenir.
          Sınav ücreti
          MADDE 12 – (1) Eğitim uzmanı ve öğretmenler; sınav salonlarını düzenlemek, hükümlü ve tutukluların sınavda hazır bulundurulmalarını sağlamakla yükümlüdür. Eğitim uzmanı ve öğretmenlerden mesai saatleri dışında yapılan her bir açık ilköğretim okulu ve açık öğretim lisesi sınav oturumunda fiilen görev alanlara (6) saat ek ders ücreti ödenir. Kadrolu eğitim uzmanı veya öğretmen bulunmadığı veya sayısı yeterli olmadığı durumlarda, her sınav salonunda bir kişi olmak üzere, eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinde görevlendirilen kurum personelinden söz konusu sınavlarda fiilen görev yapanlara anılan sınav ücreti aynı şekilde ödenir.
          (2) Bu Kararın 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında sayılan ve sınav yapılması gereken kurslarda, kurs sonu bitirme sınavlarında fiilen görev yapanlara, her bir sınav oturumu için (6) saat ek ders ücreti ödenir. Kurs bitirme sınavının hem teorik hem de uygulamalı olarak yapılması gereken hâllerde ise her bir sınav için ayrı olmak üzere fiilen görev yapanlara (6) saat ek ders ücreti ödenir.
          (3) Hizmet içi eğitim faaliyetleri sonucunda sınav yapılması hâlinde bu madde kapsamında sınav ücreti ödenmez.
          Ek ders birim ücreti ve görevin fiilen yapılması
          MADDE 13 – (1) Bu Karar kapsamında kendilerine ek ders görevi verilenler ile verilmiş sayılanlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesi uyarınca ek ders ücreti ödenir.
          (2) Bu Karar kapsamındaki personele ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.
          (3) Yapılan inceleme sonucunda ek ders görevi fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır.
          (4) Bu Karar uyarınca ödenen ek ders ücretleri, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez.
          Anlaşmazlıkların karara bağlanması
          MADDE 14 – (1) Bu Kararın uygulanmasında ortaya çıkacak anlaşmazlıklar, Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa karara bağlanır.
          Yürürlükten kaldırma
          MADDE 15 – (1) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 23/8/1983 tarihli ve 83/6991 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Ücretlerine İlişkin Karar ile 10/12/1986 tarihli ve 86/11288 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Adalet Bakanlığına Bağlı Adalet Meslek Liselerinde Görevli Öğretmen ve Yöneticiler ile Hizmetiçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Görevlendirilenlerin Ücretli Ders Saatlerine Dair Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.
          Yürürlük
          MADDE 16 – (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
          Yürütme
          MADDE 17 – (1) Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer Mevzuatlar

  İçtihatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.