İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > Mevzuat

2922 sayıyı Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun

Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun
 
Kanun Numarası                  : 2922
Kabul Tarihi                         : 14/10/1983
Yayımlandığı R.Gazete         : Tarih : 19/10/1983   Sayı : 18196
Yayımlandığı Düstur             : Tertip : 5   Cilt : 22   Sayfa : 756
 
*
* *
 
Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren
yönetmelik için, "Yönetmelik Külliyatı" nın kanunlara göre
düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
 
*
* *
 
             Amaç
             Madde 1 – Bu kanunun amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelişleri, öğretim kurumlarına kabulleri, ilgili kurum ve kuruluşların ve yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri ile ilgili esasları düzenlemektir.
             Kapsam
             Madde 2 – Bu Kanun; ilgili kurum ve kuruluşlar ile çeşitli anlaşmalar çerçevesinde Hükümetimizce yabancı hükümetler emrine verilen burslardan yararlanmak suretiyle veya kendi imkanlarıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrencileri kapsar.
             Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı okullara kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler, bu Kanunun kapsamı dışındadır.
             Değerlendirme Kurulu
             Madde 3 – Öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelecek olan ve Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin işlemleri düzenlemek amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Başbakanlığa bağlı bu konuyla ilgili kuruluşların birer, Yükseköğretim Kurulunun iki temsilcisinden oluşan bir "Değerlendirme Kurulu" kurulur.
             Değerlendirme Kurulu, gündemindeki konulara göre, gerektiğinde ilgili diğer bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcilerini de toplantılarına çağırabilir.
             Değerlendirme Kurulunun görevleri
             Madde 4 – Değerlendirme Kurulu;
             a) Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'ye gelişleri, öğretim kurumlarına kabulleri, Türkiye'deki ögrenimlerini sürdürebilmeleri ile ilgili esasları,
             b) Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için sağlanacak öğretim ve sosyal amaçlı rehberlik hizmetlerinin ilkelerini,
             c) Yükseköğretim Kurulunun önerilerini dikkate alarak, yükseköğretim kurumlarına alınacak, yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını,
             d) Türkçe öğrenmek için kurslara katılmak üzere Türkiye'ye gelecek olan yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin esasları,
             e) Yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin uygulamaları değerlendirerek, gerektiğinde ilgili mercilere sunulacak önerileri
             Tespit eder ve Milli Eğitim Bakanının onayına sunar.
             Kurum ve kuruluşların yükümlülükleri
             Madde 5 – Öğretim kurumları; yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenimlerini başarılı bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, rehberlik hizmeti sağlamak, kurumlarındaki yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili bilgileri toplamak, durumlarını izlemek, Milli Eğitim Bakanlığına ve gerektiğinde diğer ilgili mercilere bilgi vermekle yükümlüdürler.
             Resmi ve özel öğrenci yurdu müdürlükleri, yurtlarında barınan yabancı uyruklu öğrencilerin durumlarını izlemek, bu öğrencilere ait bilgileri Milli Eğitim Bakanlığına bildirmek ve gerektiğinde diğer ilgili mercilere bilgi vermekle yükümlüdürler.
             Milli Eğitim Bakanlığı; tüm yabancı uyruklu öğrencilere ait bilgileri derlemek ve lüzumlu hallerde gerekli işlem yapılmak üzere ilgili mercilere bildirmekle yükümlüdür.
             Yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri
             Madde 6 – Öğrenim amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim görecekleri ve ikamet edecekleri kurum ve kuruluşların ilgili mevzuatına, 5682 sayılı Pasaport Kanununa, 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadırlar.
             Yönetmelik
             Madde 7 – Değerlendirme Kurulunun toplanma ve çalışma esas ve usulleri, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'ye gelişleri, öğretim kurumlarına kabulleri, ayrılışları, ilgili kurum ve kuruluşlar ile yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri ve bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar, Milli Eğitim Bakanlığınca, ilgili bakanlıkların, kurum ve kuruluşların görüşleri alınmak kaydıyla hazırlanarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
             Yürürlük
             Madde 8 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             Madde 9 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer Mevzuatlar

  İçtihatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.