İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > Mevzuat

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1) (2)
 
          Kanun Numarası                  : 2809
          Kabul Tarihi                         : 28/3/1983
          Yayımlandığı R. Gazete        : Tarih : 30/3/1983   Sayı : 18003
          Yayımlandığı Düstur             : Tertip : 5   Cilt : 22   Sayfa : 244
*
**
Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren
yönetmelikler için, “Yönetmelikler Külliyatı” nın kanunlara göre
düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
*
**
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam
             Amaç:
             Madde 1 – Bu Kanunun amacı; yükseköğretim kurumlarının teşkilatlanmasını düzenlemektir.
             Kapsam:
             Madde 2 – Bu Kanun yükseköğretim kurumlarının teşkilatlanması ile ilgili kurum ve kuruluşları kapsar.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Esasları
             Esaslar:
             Madde 3 – Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Bir üniversitede;
             a) (Mülga: 30/1/2008 – 5733/1 md.)
             b) Fen, edebiyat, eğitim, eğitim bilimleri, iktisadi ve idari bilimler, hukuk, tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner, mühendislik, mimarlık, ziraat, orman, ilahiyat ve güzel sanatlar fakülteleri veya bunların iki ya da daha fazlasının birlikte teşkil edeceği fakülteler ile ihtiyaca göre kurulacak diğer fakülteler; (4)
             c) Rektörlüğe bağlı; fen ve teknik alanlarla ilgili fen bilimleri; edebiyat, sanat, sosyal ve iktisadi bilim alanlarıyla ilgili sosyal bilimler; temel tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve diğer sağlık alanlarıyla ilgili sağlık bilimleri enstitüleri ile bu Kanunda belirlenen rektörlüğe veya fakültelere bağlı diğer enstitüler;
             d) Belirli bir meslek alanında, ön lisans veya lisans düzeyinde eleman yetiştiren yüksekokullar;
_________________
(1) “Karadeniz Teknik Üniversitesi“ deyimi 28/3/1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile „Karadeniz Üniversitesi“ şeklinde değiştirilmiş ise de 18/6/1987 tarih ve 3389 sayılı Kanunun mevzuatın tek metin halinde düzenlenmesi sırasında Ek Madde 1 haline çevrilen 11 inci maddesi ile aslına dönülerek yeniden “Karadeniz Teknik Üniversitesi“ olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) Bu Kanunun adı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun“ iken, 15/12/1999 tarih ve 4488 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(3) 27/6/200 tarihli ve 4587 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesiyle bu Kanunda geçen "Avrupa Topluluğu " ibareleri "Avrupa Birliği" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(4) 30/1/2008  tarihli ve 5733 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu bendin başında bulunan "İhtiyaca göre kurulacak;" ibaresi çıkarılarak yerine  "Fen, edebiyat," ve sonunda yer alan "fakülteler" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile ihtiyaca göre kurulacak diğer fakülteler" ibaresi eklenmiştir.
Sayfa 1


5658
 
             e) Bir yüksekokul olan ve buna bağlı hazırlayıcı birimlerden oluşan konservatuvarlar;
             f) Ön lisans düzeyinde ara insangücü yetiştiren meslek yüksekokulları;
             g) Belirli bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve uygulama yapmakla yükümlü araştırma, uygulama merkezleri;
             bulunabilir. Ancak bir üniversitede en az üç fakültenin bulunması zorunludur. (1)
             Bu maddede belirtilen fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezlerinin alt birimlerinin, anabilim dalı, anasanat dalı ve diğer ünitelerin teşkili, birleştirilmesi, kaldırılması ve işleyişi 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.
             Bilim dalı ve sanat dalı kurulması ve kadırılmasıyla ilgili düzenlemeler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun esaslarına uygun olarak ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak, üniversitelerin senatoları tarafından yapılır.
             Kurum ve kuruluşların imkanlarından yararlanma:
             Madde 4 – Yükseköğretim kurumlarının ve özellikle, meslek yüksekokullarının, eğitim – öğretim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için; ders araç – gereçleri ile öğretim elemanı temin etmek, öğrencilere atölye ve sağlık tesisleri ile diğer iş yerleri ve tesislerinde staj ve uygulama imkanları sağlamak üzere, ilgili bakanlıklar ile onlara bağlı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yararlanılır. Buna ait esaslar, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konacak bir yönetmelikle belirlenir.
             Hizmetiçi eğitim:
             Madde 5 – Üniversiteler, alt düzeydeki eğitim kurumlarının öğretmenlerine ve yöneticilerine ve imkanları dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeline hizmetiçi eğitimi ile ilgili kursları açmak ve düzenlemekle yükümlüdürler. Buna ait esaslar, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konacak bir yönetmelikle belirlenir.
             Faaliyete geçirilme:
             Madde 6 – Bu Kanun kapsamında olup, yeni kurulan birimler; eğitim – öğretim için yeterli kuruluş hazırlıklarının tamamlanmasını, mali ve idari şartların yerine getirilmesini müteakip, Yükseköğretim Kurulunun kararı ile faaliyete geçirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üniversiteler
            Ankara Üniversitesi (2)
             Madde 7 – Ankara Üniversitesi;
             a) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/1 md.) Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi, Fen Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ile Basın-Yayın Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adının değiştirilmesiyle oluşturulan İletişim Fakültesi ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesinden;
             b) Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Bilimleri Fakültesi‘nden;
 
______________
(1)        30/1/2008  tarihli ve 5733 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu fıkranın sonunda yer alan "Bulunur." ibaresi "bulunabilir." şeklinde değiştirilmiş ve bu ibareden sonra gelmek üzere "Ancak bir üniversitede en az üç fakültenin bulunması zorunludur." cümlesi eklenmiştir.
(2)  a)   24/8/1994 tarih ve 94/6138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Sağlık Eğitim, Çankırı Teknik Eğitim, Çankırı Orman Fakültesinin kurulması kararlaştırılmış, 4/12/1996 tarih ve 96/9184 sayılı Bakanlanlar Kurulu Kararı ile de Çankırı Teknik Eğitim Fakültesi kapatılarak yerine Güzel Sanatlar Fakültesi, (23/9/1997 tarih ve 97/9977 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu‘nun kurulması kararlaştırılmıştır. 15/8/2006 tarihli ve 2006/10888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sağlık Eğitim Fakültesinin adı “Sağlık Bilimleri Fakültesi“ olarak değiştirilmiştir.
      b)   2/5/2001 tarihli ve 2001/2553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ziraat Fakültesinde bağlı Ev Ekonomisi Yüksekokulu doğrudan Rektörlüğe bağlanmıştır.
      c) 26/1/2002 tarihli ve 2002/3651 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı, Yabancı Diller Yüksekokulu‘nun kurulması kararlaştırılmıştır.
     d) 2/9/2002 tarihli ve 2002/4749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı, Biyoteknoloji Ensti- tüsü  kurulması kararlaştırılmıştır.
     e)    19/10/2006 tarihli ve 2006/11162 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı, Nükleer Bilimler Enstitüsü  kurulması kararlaştırılmıştır.     
Sayfa 2


5659
             c) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/1 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adli Tıp Enstitüsü ile Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hepatoloji Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsünden;
             d) (Değişik : 3/7/1992 – 3837/1 md.) Rektörlüğe bağlı Kastamonu Meslek Yüksekokulu, Çankırı Meslek Yüksekokulu, Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulu, Ziraat Fakültesine bağlı Ev Ekonomisi Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan;
             Oluşur.
             Ankara Üniversitesine bağlı, Temel Bilimler Yüksekokulu ile Yabancı Diller Yüksekokulu; Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ile Ziraat Fakültesine bağlı Diploma Sonrası Yüksekokulu; kaldırılmıştır.
             Orta Doğu Teknik Üniversitesi: (1)
             Madde 8 – Ortadoğu Teknik Üniversitesi;
Rektörlüğe bağlı Mühendislik, Mimarlık, Gaziantep Mühendislik fakülteleri‘nden;
             b) Fen ve Edebiyat Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen – Edebiyat Fakültesi‘nden;
             c) İdari Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi‘nden;
             d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Fakültesi‘nden;
             e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile İçel – Erdemli Deniz Bilimleri Bölümünün enstitüye dönüştürülmesiyle oluşturulan İçel – Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü‘nden;
             f) Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Gaziantep Mühendislik Fakültesine bağlanan Gaziantep Meslek Yüksekokulu ile Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu‘ndan;
             Oluşur.
             Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Fakültesi kaldırılmıştır.
             Hacettepe Üniversitesi :(2)
             Madde 9 – Hacettepe Üniversitesi ;
             a) Rektörlüğe bağlı Fen, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık fakülteleri’nden ;
             b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Fakültesi, Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesinin ikiye ayrılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Edebiyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden ;
             c) Kimya Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi’nden;
             d) (Değişik : 18/6/1987 – 3389/1 md.) Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Zonguldak Mühendislik Fakültesi, Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi, Zonguldak’ta Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden ;
             e) (Değişik : 3/7/1992 – 3837/2 md.) Rektörlüğe bağlı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Entitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsü ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Halk Sağlığı Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ile Güzel Sanatlar Enstitüsü‘nden;
 
______________
(1) a) 9/5/1996 tarihli ve 96/8176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı, İnformatik Enstitüsünün kurulması kararlaştırılmıştır.
b)16/5/2002 tarihli ve 2002/4210 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı, Uygulamalı Matematik Enstitüsünün kurulması kararlaştırılmıştır.
(2) a) 2/6/2000 tarihli ve 2000/854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı, Kırşehir iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunun kurulması kararlaştırılmıştır.
b)17/9/2003 tarihli ve 2003/6289 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı, Bilişim Enstitüsü kurulması kararlaştırılmıştır.
c)12/7/2005 tarihli ve 2005/9161 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı, İletişim Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
d)14/7/2005 tarihli ve 2005/9184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı, Hukuk Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
e) 26/3/2007 tarihli ve 2007/11855 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı, Kastamonu ilinde Tıp Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
f) 21/5/2007 tarihli ve 2007/12216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı, Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
 
Sayfa 3


5660
 
             f) (Değişik : 3/7/1992 – 3837/2 md.) Rektörlüğe bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Hemşirelik Yüksekokulu, Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Sağlık Teknolojisi Yüksek-
Okulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, Sağlık İdaresi Yüksekokulu, Mesleki Teknoloji Yüksekokulu ve Eğitim Fakültesinin Spor Bilimleri ve Teknolojisi Bölümünün Yüksekokula dönüştürülmesi ile oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundan;
             g) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Ankara Meslek Yüksekokulu, Zonguldak Mühendislik Fakültesine bağlanan Zonguldak Meslek Yüksekokulu, Zonguldak Ereğli Meslek Yüksekokulu, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken, Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan Ankara Devlet Konservatuvarı‘ndan;
             Oluşur.
             Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi kaldırılmıştır.
             Gazi Üniversitesi: (1)
             Madde 10 – Ankara‘da Gazi Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;
             a) (Değişik: 18/6/1987 – 3389/2 md.) Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İstatistik ve Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Fen – Edebiyat Fakültesi, Ekonomi, İşletme, Maliye ve Yönetim Bilimleri Fakülteleriyle Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunun birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden;
             b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Gazi Yükseköğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi Ankara ve Zonguldak Ereğli‘si Yabancı Diller yüksekokullarının ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ankara Ondokuz Mayıs Gençlik ve Spor Akademisinin bu Fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşurulan ve rektörlüğe bağlanan Gazi Eğitim Fakültesi‘nden;
             c) (Değişik : 25/7/2000 – KHK – 612/1 md.; Aynen kabul : 29/3/2001 – 4633/1 md.)  Rektörlüğe bağlı Teknik Eğitim Fakültesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi ve Mesleki Eğitim Fakültesi ile Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi’nin birleştirilmesiyle oluşturulan Mesleki Eğitim Fakültesi’nden;
             d) (Değişik : 25/7/2000 – KHK – 612/1 md.; Aynen kabul : 29/3/2001 – 4633/1 md.) Rektörlüğe bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Çorum İlahiyat Fakültesi, Çorum Veteriner Fakültesi, Kastamonu Orman Fakültesi, Kırşehir Ziraat Fakültesi, Çorum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İnebolu Su Ürünleri Fakültesi, Çorum Mühendislik Fakültesi ile İletişim Fakültesi’nden;
             e) Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Elektrik, Makine, İnşaat, Kimya, İşletme Mühendisliği ve Mimarlık Fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik – Mimarlık Fakültesi‘nden;
             f) (Değişik : 3/7/1992 – 3837/3 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Bilimleri Enstitüsünden;
             g) (Değişik : 3/7/1992 – 3837/3 md.) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İhsangazi Meslek Yüksekokulu, Kastamonu Sivil Havacılık Yüksekokulu, Kastamonu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Gazi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünün yüksekokula dönüştürülmesi ve rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan;
_______________
(1)  (a) 4/7/1995 tarih ve 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı, Hemşirelik Yükseko    kulunun kurulması kararlaştırılmıştır.
(b) 29/4/1997 tarih ve 97/9414 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı, Güzel Sanatlar Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
(c) 7/10/1999 tarih ve 99/13517 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı, Kırşehir‘de Fen-Edebiyat Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
(d) 25/8/2003 tarih ve 2003/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversite Rektörlüğüne  bağlı olarak; Çorum ve Kastamonu illerinde birer Fen-Edebiyat Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
(e) 8/2/2006 tarihli ve 2006/10065 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe  bağlı olarak; Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
(f) 15/5/2006 tarihli ve 2006/10440 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Çankırı   İli’nde Güzel Sanatlar Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
(g) 24/5/2006 tarihli ve 2006/10494 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Bilişim Enstitüsü kurulması kararlaştırılmıştır.
(h) 12/5/2008 tarihli ve 2008/13689 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
(ı) 14/7/2008 tarihli ve 2008/13928 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı, Sağlık Bilimleri Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
 
 
 
Sayfa 4


5661
 
             h) Gazi Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığına Bolu, Kırşehir, Kastamonu Eğitim enstitülerinin adlarının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Gazi Eğitim Fakültesine bağlanan Bolu Eğitim Yüksekokulu, Kastamonu Eğitim Yüksekokulu, Kırşehir Eğitim Yüksekokulu, Erkek Sanat Yüksek Öğretmen Okulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Teknik Eğitim Fakültesine bağlanan Sanat Eğitimi Yüksekokulu; Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Mesleki Eğitim Fakültesine bağlanan Kız Sanat Eğitimi Yüksekokulu‘ndan;
             ı) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken rektörlüğe bağlanan Kırşehir Meslek Yüksekokulu, Bolu Meslek Yüksekokulu, Maliye Bakanlığına bağlı iken İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanan Maliye Meslek Yüksekokulu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanan Bolu İdari Bilimler Yüksekokulu ile Başbakanlığa bağlı iken İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanan Tapu – Kadastro Meslek Yüksekokulu‘ndan;
             Oluşur.
             İstanbul Üniversitesi:(1)
             Madde 11 – İstanbul Üniversitesi;
             a) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/4 md.) Rektörlüğe bağlı Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Orman Fakültesi, Veteriner Fakültesi ile Basın-Yayın Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adının değiştirilmesiyle oluşturulan İletişim Fakültesi ve Su Ürünleri Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan Su Ürünleri Fakültesi ile yeni kurulan İlahiyat Fakültesinden;
             b) İstanbul Üniversite Kimya Fakültesi ile Yer Bilimleri Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi’nden;
             c) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/4 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Adli Tıp Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Enstitüsü, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İşletme Fakültesine bağlı İşletme İktisadı Enstitüsü ile Muhasebe Enstitüsü ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü ile Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsünden;
                 d) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/4 md.)  Rektörlüğe bağlı Hemşirelik Yüksekokulundan;
             e) (Değişik: 18/6/1987 – 3389/3 md.) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulu‘ndan;
             Oluşur.
             İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ile Temel Bilimler Yüksekokulu kaldırılmıştır.
_______________
(1) a)       17/2/1997 tarih ve 97/9124 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
b) 9/12/1997 tarih ve 97/10371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
c) 12/8/1998 tarih ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
d) 4/6/1999 tarih ve 99/13038 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Ulaştırma Yüksekokulunun kurulması kararlaştırılmış olup daha sonra 23/11/2000 tarih ve 2000/1711 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Yüksekokulun adı Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.
e) 3/8/2000 tarihli ve 2000/1163 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Şişli Sağlık Yüksekokulunun kurulması kararlaştırılmıştır.
f) 31/1/2002 tarihli ve 2002/3683 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Avrasya Arkeoloji Enstitüsü‘nün kurulması kararlaştırılmıştır.
g) 3/2/2006 tarihli ve 2006/10045 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı; “Avrasya Arkeoloji Enstitüsü“nün adının “Avrasya Enstitüsü“ olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır.
 
Sayfa 5


5662
 
             İstanbul Teknik Üniversitesi: (1)
             Madde 12 – İstanbul Teknik Üniversitesi;
             a) Rektörlüğe bağlı İşletme, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri, Maden Fakülteleri‘nden;
             b) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen – Edebiyat Fakültesi‘nden;
             c) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/5 md.) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesiyle Maçka İnşaat Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İnşaat Fakültesi, Elektrik Fakültesiyle Maçka Elektrik Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Elektrik – Elektronik Fakültesi, Makina Fakültesi ile Maçka Makina Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Makina Fakültesi, Kimya Fakültesi ile Metalurji Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Kimya Metalurji Fakültesi, Mimarlık Fakültesiyle Maçka Mimarlık Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mimarlık Fakültesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı Denizcilik Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle kurulan Denizcilik Fakültesinden;
             d) Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sakarya Mühendislik Fakültesi‘nden;
             e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Enerji Enstitüsü‘nden;  
             f) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/5 md.) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Sakarya Mühendislik Fakültesine bağlanan Sakarya Meslek Yüksekokulu ile Düzce Meslek Yüksekokulu; Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarından;
             Oluşur.
             İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Okulu kaldırılmıştır.
             Boğaziçi Üniversitesi: (2)
             Madde 13 – Boğaziçi Üniversitesi;
             a) Rektörlüğe bağlı Mühendislik Fakültesinden;
             b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Fakültesinden;
             c) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen – Edebiyat Fakültesi, İdari Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi‘nden;
             d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Enstitüsü, Biyo – Medikal Mühendisliği Enstitüsü ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kandilli Rasathanesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü‘nden;
             e) Rektörlüğe bağlı Önlisans Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan Meslek Yüksekokulu ile Yabancı Diller Yüksekokulu‘ndan;
Oluşur.
_________________
(1)  a) 9/5/1996 tarih ve 96/8176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Avrasya Yerbilimleri Enstitüsünün kurulması kararlaştırılmıştır.
      b) 8/4/1999 tarih ve 99/12735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Bilişim Enstitüsünün kurulması kararlaştırılmıştır.
       (c)2/6/2000 tarihli ve 2000/854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Yabancı Diller Yüksekokulunun kurulması kararlaştırılmıştır.
      d)İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulu bulunan "Nükleer Enerji Enstitüsü"nün adı; 3/4/2003 tarihli ve 2003/5442 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Enerji Enstitüsü" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
      (e) 4/10/2004 tarihli ve 2004/8126 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
(2) a) 14/11/1995 tarih ve 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun kurulması kararlaştırılmıştır.
    b) 23/9/1999 tarih ve 99/13406 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Aydın Doğan İletişim Enstitüsünün kurulması kararlaştırılmıştır.
 
 
Sayfa 6


5662-1
 
             Marmara Üniversitesi: (1)
             Madde 14 – İstanbul‘da Marmara Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;
a) (Değişik: 18/6/1987 – 3389/4 md.) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi‘nden;
             b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Atatürk Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, İstanbul Yabancı Diller Yüksekokulunun bu Fakültenin ilgili bölümlerine  katılması,  Gençlik  ve Spor  Bakanlığına bağlı Anadoluhisarı Gençlik ve
 
 
 
 
 
(Dikkat: Devamı 5663 üncü sayfadadır)
 
 
 
__________________
(1) a) 24/8/1994 tarih ve 94/6138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Sağlık Eğitim Fakültesinin kurulması kararlaştırılmış, 17/5/2007 tarihli ve 2007/12191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile adının Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır.
b) 4/7/1995 tarih ve 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunun kurulması kararlaştırılmıştır.
c) 23/5/1997 tarih ve 97/9519 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı, Veteriner Fakültesi-
nin kurulması kararlaştırılmıştır.
d) 26/1/2002  tarih ve 2002/3651 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü‘nün adı, Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü olarak değiştirilmiştir.
e) 3/2/2006  tarihli ve 2006/10044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
 f) 8/1/2007 tarihli ve 2007/11549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı "Avrupa Topluluğu Enstitüsü"nün adının "Avrupa Birliği Enstitüsü" olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır.
 
Sayfa 7


5662-2
Sayfa 8


5663
 
Spor Akademisinin bu Fakültenin Beden Eğitimi Bölümüne katılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Atatürk Eğitim Fakültesi’nden;
             c) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yüksek Teknik Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Teknik Eğitim Fakültesi’nden;
             d) İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Ekonomi, İşletme, Siyasal Bilimler ve Ticari Bilimler fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden;     
             e) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/6 md.) Rektörlüğe bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ile Basın-Yayın Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adını değiştirilmesiyle oluşturulan İletişim Fakültesinden;
             f) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi‘nden;
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Güzel Sanatlar Fakültesi‘nden;
             h) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/6 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Avrupa Topluluğu Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gastroenteroloji Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Enstitüsünden;
             ı) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/6 md.) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hemşirelik Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan;
             Oluşur.
             Yıldız Teknik Üniversitesi (1) (2) (3) (4)
             Madde 15 – İstanbul‘da Yıldız Üniversitesi adı ile yeni bir Üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;
             a) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Temel Bilimler Fakültesinin bağlantısının ve adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen – Edebiyat Fakültesi‘nden;
             b) (Değişik: 3/7/1992-3837/7 md.) Rektörlüğe bağlı Mühendislik Fakültesinin dört ayrı fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Elektrik-Elektroteknik Fakültesi, İnşaat Fakültesi, Makine Fakültesi ve Kimya-Metalurji Fakültesi ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden;
             c) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi ile diğer fakültelerin mimarlık bölümlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mimarlık Fakültesi‘nden;
             d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü‘nden;
             e) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Kocaeli Mühendislik Fakültesine bağlanan Kocaeli Meslek Yüksekokulu‘ndan;
             Oluşur.
             Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: (5)
             Madde 16 – İstanbul‘da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite; (5)
________________
(1)       Bu madde başlığı, 3/7/1992/tarih ve 3837 Sayılı Kanunun 7 inci maddesiyle değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir.
(2)       1/9/1997 tarih ve 97/9892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Üniversiteye bağlı; Sanat ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur.
(3)       12/8/1998 tarih ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Yabancı Diller Yüksekokulunun kurulması kararlaştırılmıştır.
(4)     24/10/2003 tarih ve 2003/6406 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı;Eğitim Fakültesi    kurulması kararlaştırılmıştır
(5)     Bu madde başlığı ve birinci fıkrada geçen "Mimar Sinan Üniversitesi“ ibareleri 22/1/2004 tarihli ve 5076 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
Sayfa 9


5664
 
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen – Edebiyat Fakültesi‘nden;
             b) İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Fakültesi ile Yapı Üretimi ve Çevre Düzenleme Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mimarlık Fakültesi‘nden;
             c) İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin Mimarlık Fakültesi ile Yapı Üretimi ve Çevre Düzenleme Fakültesi dışında kalan İstanbul, Ankara ve Bursa‘daki tüm fakülte ve birimlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Güzel Sanatlar Fakültesi‘nden;
             d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü‘nden;
             e) Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan İstanbul Devlet Konservatuvarı‘ndan;
             Oluşur.
             Ege Üniversitesi: (1)
             Madde 17 – Ege Üniversitesi;
             a) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/8 md.) Rektörlüğe bağlı Fen Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Basın Yayın Yüksekokulunun Fakülteye dönüştürülmesi ve adının değiştirilmesiyle oluşturulan İletişim Fakültesi ile Su Ürünleri Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan Su ürünleri Fakültesinden;
             b) Sosyal Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Edebiyat Fakültesi‘nden;
             c) Kimya Fakültesi, Tekstil Fakültesi ile Gıda Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi‘nden;
             d) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/8 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Estitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Nükleer Bilimler Enstitüsü, Güneş Enerjisi Enstitüsü ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ve Uluslararası Bilgisayar Enstitüsünden;
             e) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/8 md.) Rektörlüğe bağlı Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Hemşirelik Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan;
             Oluşur.
             Ege Üniversitesine bağlı Denizli Tıp Fakültesi, Yabancı Diller Okulu ve Lisansüstü Yüksekokulu kaldırılmıştır.
             Dokuz Eylül Üniversitesi: (2)
             Madde 18 – İzmir‘de Dokuz Eylül Üniversitesi adı ile yeni bir Üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;
             a) (Değişik: 18/6/1987 – 3389/6 md.) Yeni kurulan ve Rektörlüğe bağlanan Fen – Edebiyat Fakültesi ile Aydın‘da yeni kurulan ve Rektörlüğe bağlanan Veteriner ve Ziraat Fakülteleri‘nden;
             b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Buca Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, İzmir Yabancı Diller Yüksekokulunun bu Fakültenin ilgili bölümlerine katılması, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Manisa Gençlik ve Spor Akademisi ile Ege üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu‘nun bu Fakültenin beden eğitimi bölümüne katılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Buca Eğitim Fakültesi‘nden;
             c) (Değişik: 18/6/1987 – 3389/6 md.) Ege Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesinin adının değiştirilmesi ile oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı olarak Denizli‘de yeni kurulan Denizli Tıp Fakültesi ve daha önce Ege Üniversitesine bağlı olan Hukuk Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi‘nden;
––––––––––––––
(1)   a) 12/8/1998 tarih ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Eğitim Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
      b) 18/6/2004 tarihli ve 2004/7490 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı; Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
      c) 30/11/2007 tarihli ve 2007/12957 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı; Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü kurulması kararlaştırılmıştır.
(2)   a) 30/5/1997 tarih ve 97/9535 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Yabancı Diller Yüksekokulunun kurulması kararlaştırılmıştır.
b) 1/9/2008 tarihli ve 2008/14108 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileRektörlüğe bağlı; Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
 
Sayfa 10


5665
 
            d) Ege Üniversitesine bağlı İşletme ve İktisat fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi‘nden;               
             e) Denizli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Denizli Mühendislik Fakültesi‘nden;
             f) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/9 md.) Rektörlüğe bağlı Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin iki ayrı fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İşletme Fakültesinden;
             g) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İzmir Yüksek İslam Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi‘nden;
             h) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/9 md.) Rektörlüğe bağlı Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Onkoloji Enstitüsü, Hemodiyaliz-Tramsplantasyon Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü ve Din Bilimleri Araştırma Enstitüsünden;
             ı) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/9 md.) Rektörlüğe bağlı Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ile Hemşirelik Yüksekokulundan;
             j) (Değişik: 18/6/1987 – 3389/6 md.) Buca Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Denizli Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Buca Eğitim Fakültesine bağlanan Denizli Eğitim Yüksekokulu, Demirci Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan Buca Eğitim Fakültesine bağlı Demirci Eğitim Yüksekokulu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı iken İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanan Muğla İşletmecilik Yüksekokulu, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesine bağlı Aydın Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulunun adı değiştirilerek İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanan Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulu, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan İzmir Devlet Konservatuvarı, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı iken Rektörlüğe bağlanan İzmir Meslek Yüksekokulu, daha önce İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı Manisa Maliye – Muhasebe Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşan ve Rektörlüğe bağlanan Manisa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi‘nden;
             Oluşur.
             Erkek Sanat Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Buca Eğitim Fakültesine bağlanan Sanat Eğitimi Yüksekokulu kaldırılmıştır.
             Trakya Üniversitesi: (1)
             Madde 19 – Edirne‘de Trakya Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;
             a) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/10 md.)Rektörlüğe bağlı Fen-Edebiyat Fakültesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Çorlu Mühendislik Fakültesinden;
             b) İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesinin bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi‘nden;
             c) Edirne Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik – Mimarlık Fakültesi‘nden;
_______________
(1)  a)14/11/1995 tarihli ve 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun kurulması kararlaştırılmış, daha sonra 12/10/2005 tarihli ve 2005/9552 sayılılı Bakanlar Kurulu Kararı ile adı “Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu“ olarak değiştirilmiştir.
      b) 12/8/1998 tarihli ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Teknik Eğitim Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
      c) 30/9/2005 tarihli ve 2005/9489 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
      d) 30/9/2005 tarihli ve 2005/9490 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
      e) 30/7/2008 tarihli ve 2008/14019 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
     f) 2/2/2009 tarihli ve 2009/14652 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
 
 
Sayfa 11


5666
 
             d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü‘nden;
             e) Milli Eğitim Bakanlığı Edirne Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Yüksekokulu, Çanakkale Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Çanakkale Eğitim Yüksekokulu, rektörlüğe bağlanan Edirne Meslek Yüksekokulu, Çanakkale Meslek Yüksekokulu, Kırklareli Meslek Yüksekokulu ile Tekirdağ Ziraat Fakültesine bağlanan Tekirdağ Meslek Yüksekokulu‘ndan;
             Oluşur.
             Uludağ Üniversitesi : (1)
             Madde 20 – Bursa Üniversitesinin adı Uludağ Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Bu Üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı Tıp, Ziraat, Veteriner fakülteleri‘nden;
             b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen- Edebiyat Fakültesi‘nden;
             c) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bursa Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Bursa Yabancı Diller Yüksekokulunun bu Fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi‘nden;
             d) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Balıkesir Necati Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Necatibey Eğitim Fakültesi‘nden;
             e) Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi‘nden;
             f) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/11 md.) Rektörlüğe bağlı Mühendislik Fakültesinin Mühendislik-Mimarlık Fakültesine dönüştürülmesiyle oluşan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden;
             g) Balıkesir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Balıkesir Mühendislik Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bursa Yüksek İslam Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi‘nden;
            h) (Ek: 17/5/2007-5662/1 md.) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Gemlik Necati Kurtuluş Denizcilik Yüksekokulundan,
            ı) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü‘nden;
           j) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/11 md.) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Karacabey Meslek Yüksekokulundan;
             Oluşur.
             Bursa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır.
             Anadolu Üniversitesi: (2)
             Madde 21 – Anadolu Üniversitesi;
             a) (Değişik: 13/8/1993 – KHK – 496/1 md.) Rektörlüğe bağlı İletişim Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hukuk Fakültesi,Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen Fakültesinden;
             b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eskişehir Yabancı Diller Yüksekokulunun katılmasıyla yeni kurulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi‘nden;
             c) (Değişik: 13/8/1993 – KHK – 496/1md.) Rektörlüğe bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile önlisans,lisans tamamlama ve her türlü mesleki sertifika programları ile yaygın eğitim hizmetlerini yapmasının yanı sıra,üniversitenin tamamıyla açıköğretim uygulayan fakülte ve yüksekokulları ile örgün öğretimininyanında ekstern öğrenci alan birimlerine,açıköğretim sistemi ile ilgili kitap, radyo TV programları, bilgisayar, akademik danışmanlık, organizasyon, sınav ve her türlü öğrenci işleri gibi servisleri vermekle yükümlü olan Açıköğretim Fakültesinden;
__________________
(1) a) 4/7/1995 tarih ve 95/7044 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Güzel Sanatlar, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakültelerinin, 4/3/2002 tarih ve 2002/3811 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
      b) 20/12/2006 tarihli ve 2006/11486 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
     c) Bu maddeye; 17/5/2007 tarihli ve 5662 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle “h” bendi eklenmiş ve takip eden bent numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.
(2)  26/8/1999 tarih ve 99/13561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Yabancı Diller Yüksekokulunun kurulması kararlaştırılmıştır.
     
Sayfa 12


5667
 
            d) Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Eskişehir Tıp Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi ile Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eczacılık Fakültesi‘nden;
             e) (Değişik: 18/6/1987 – 3389/7 md.) Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Endüstri Bilimleri Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, İktisadi Bilimler Fakültesine bağlı Kütahya İdari Bilimler Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İktisadi Bilimler Fakültesine bağlı Afyon Maliye – Muhasebe Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden;
             f) (Değişik: 13/8/1993-  KHK – 496/1 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Enstitüsü ile yeni kurulan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Ulaştırma Ekonomisi Araştırma Enstitüsü, İletişim Bilimleri Enstitüsü ve Engelliler Araştırma Enstitüsü, Uydu ve Uzay Bilimleri Araştırma Enstitüsünden;
             g) (Değişik: 13/8/1993 – KHK – 496/1 md.) Rektörlüğe bağlı Sivil Havacılık Yüksek okulu Engelliler Entegre Yüksekokulu ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan;
             h) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Afyon Meslek Yüksekokulu, Bilecik Meslek Yüksekokulu, Bolvadin Meslek Yüksekokulu, Kütahya Meslek Yüksekokulu‘ndan;
             i) (Ek: 13/8/1993 – KHK – 496/1 md.) Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İş İdaresi programlarına dahil öğrencilerin devredilmesi ile yeniden oluşturulan ve merkezi açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan İşletme Fakültesi ile İktisat Fakültesinden
             Oluşur.
             Selçuk Üniversitesi: (1)
             Madde 22 – Selçuk Üniversitesi;
             a) (Değişik: 18/6/1987 – 3389/8 md.) Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Fen – Edebiyat Fakültesi ile yeni kurulan Diş Hekimliği Fakültesinden;
             b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Selçuk Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Konya, Isparta ve Antalya Yabancı Diller yüksekokullarının fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi’nden;
             c) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/13 md.) Rektörlüğe bağlı Hukuk Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İletişim Fakültesi ve Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden;
             d) Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Konya Yüksek İslam Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi’nden;
             e) (Değişik: 16/1/1991 – 3699/3 md.) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünden;
             f) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/13 md.) Rektörlüğe bağlı Konya Meslek Yüksekokulu ile Eğitim Fakültesinin Beden Eğitimi ve spor bölümünün yüksekokula dönüştürülmesi ve rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan;
             Oluşur.
             Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır.
__________________
(1)  a) 9/9/1997 tarih ve 97/9930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Teknik Eğitim Fakültesinin kurulması, kararlaştırılmıştır.
      b) 6/11/1997 tarih ve 97/10204 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile üniversiteye bağlı; Karaman Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
      c) 26/8/1999 tarih ve 99/13561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Güzel Sanatlar Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
      d) 3/7/2000 tarih ve 2000/993 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
e) 24/10/2001 tarihli ve 2001/3216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile mevcut, Tıp Fakültesi’nin adının Meram Tıp Fakültesi olarak değiştirilmesi ve Rektörlüğe bağlı olarak Selçuklu Tıp Fakültesi adıyla ikinci bir tıp fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
f) 17/7/2006 tarihli ve 2006/10735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı; Karaman Edebiyat Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.    
g) 8/1/2007 tarihli ve 2007/11548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Kamil Özdağ Fen  Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
     h) 12/6/2008 tarihli ve 2008/13786 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı Eğitim Fakültesinin adı Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
      ı) 10/11/2008 tarihli ve 2008/14344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Fen-Edebiyat Fakültesinin kapatılarak Rektörlüğe bağlı olarak Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
 
 
Sayfa 13


5668
 
             Akdeniz Üniversitesi: (1)
             Madde 23 – Antalya‘da Akdeniz Üniversitesi adı ile bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;
             a) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/14 md.) Rektörlüğe bağlı Fen-Edebiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Hukuk Fakültesi ve Burdur Veteriner Fakültesinden;
             b) Ankara Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesinin bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi‘nden;
             c) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/14 md.) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sanatlar Fakültesinden;
             d) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/14 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsünden;
             e) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/14 md.) Rektörlüğe bağlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Antalya Meslek Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan;
             Oluşur.
             Çukurova Üniversitesi: (2)
             Madde 24 – Çukurova Üniversitesi;
             a) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/15 md.) Rektörlüğe bağlı Tıp ve Ziraat Fakülteleri ile yeni kurulan İlahiyat Fakültesinden;
             b) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen – Edebiyat Fakültesi‘nden;
             c) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, İskenderun Yabancı Diller Yüksekokulu ve Tarsus Yabancı Diller Yüksekokulunun katılmasıyla yeni kurulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi‘nden;
             d) İdari Bilimler Fakültesi ile Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin Mühendislik Fakültesi dışındaki birimlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi‘nden;
             e) Mühendislik Fakültesi ile Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik – Mimarlık Fakültesi‘nden;
             f) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü‘nden;
             g) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Su Ürünleri Fakültesi, Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan EğitimYüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hatay Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilme-siyle  oluşturulan  ve  Eğitim  Fakültesine  bağlanan  Hatay Eğitim Yüksekokulu ile  Adana  İktisadi ve  Ticari
________________
(1)  a) 25/5/1998 tarih ve 98/11189 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Eğitim Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
        b)Bu bentte yeralan „....Alanya Reisoğlu Hukuk Fakültesi...“ ibaresi 5/6/1996 tarih ve 4142 sayılı Kanunla „... Alanya Hukuk Fakültesi...“şeklinde değiştirilmiştir. Daha sonra 21/2/2002 tarihli ve 2002/3704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Alanya Hukuk Fakültesinin adındaki “Alanya“ ibaresi kaldırılmıştır.
        c) 12/8/1998 tarih ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; İletişim Fakültesi ile Su Ürünleri Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
        d) 20/6/2003 tarih ve 2003/5813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı; Antalya İli Alanya İlçesinde İşletme  Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
(2)  a) 20/11/1992 tarihli ve 92/3795 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Su Ürünleri Yüksekokulu‘nun adı Su Ürünleri Fakültesi olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
b)3/4/1993 tarihli ve 93/4313 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı Diş Hekimliği  Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi‘nin kurulması kararlaştırılmıştır.
c) 24/8/1994 tarih ve 94/6138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Beden Eğitimi ve Spor Yükseokullarının kurulması kararlaştırılmıştır.
d) 19/8/2005 tarihli ve 2005/9311 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun adının Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır.
e) 20/4/2006  tarihli  ve  2006/10380sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı İletişim Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır
f) 5/6/2006 tarihli ve 2006/10546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Osmaniye İlinde Mühendislik Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
g) 19/2/2007 tarihli ve 2007/11760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
h) 25/2/2009 tarihli ve 2009/14693 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
Sayfa 14


5669
 
İlimler Akademisine bağlı Mersin İşletmecilik ve Turizm Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanan Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu‘ndan;
             h) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan İskenderun Meslek Yüksekokulu Osmaniye Meslek Yüksekokulu, Mersin Meslek Yüksekokulu, Ceyhan Meslek Yüksekokulu, Antakya Meslek Yüksekokulu‘ndan;
             Oluşur.
             Çukurova Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu ile Mezuniyet Sonrası Yüksekokulu kaldırılmıştır.
             Erciyes Üniversitesi: (1)
             Madde 25 – Kayseri Üniversitesinin adı Erciyes Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Bu Üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen – Edebiyat Fakültesi, Gevher Nesibe Tıp Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi‘nden;
             b) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/ 16 md.) Rektörlüğe bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile yeni kurulan Veteriner Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi ile Yozgat Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Yozgat Ziraat Fakültesinden;
             c) Kayseri Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi‘nden;
             d) (Değişik: 10/1/2001 – 4617/1 md.) Rektörlüğe bağlı İlahiyat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi zve İletişim Fakültesinden;  
             e) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/ 16 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsünden;
             f) (Değişik : 10/1/2001 – 4617/1 md.) Rektörlüğe bağlı Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Kayseri Meslek Yüksekokulu ve Yozgat Meslek Yüksekokulundan;
             Oluşur.
–––––––––––––––
(1)  a) 24.8.1994 tarihli ve 94/6138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile üniversiteye bağlı; Yozgat İktisadi ve İdari Bilimler, Yozgat Fen-Edebiyat Fakültelerinin kurulması kararlaştırılmıştır.
b) 4/7/1995 tarihli ve 95/7044 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunun kurulması kararlaştırılmıştır.
c) 1/9/1997 tarihli ve 97/9892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Üniversiteye bağlı Nevşehir İlinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuştur.
d) 12/8/1998 tarihli ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Yabancı Diller Yüksekoukulunun kurulması kararlaştırılmıştır.
e) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesine dayanılarak Erciyes Üniversitesine bağlı olarak kurulan Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu; 26/4/2000 tarihli ve 2000/617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sivil Havacılık Yüksekokuluna dönüştürülmüştür.
f) 22/12/2001 tarihli ve 2001/3552 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Eğitim Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır
g) 9/6/2003 tarihli ve 2003/5730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı; Eczacılık Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
h) 30/7/2003 tarihli ve 2003/6032 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı; Hukuk Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
      ı)13/6/2005 tarihli ve 2005/8983 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı; Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
      j)27/12/2005 tarihli ve 2005/9849 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı; Seyrani Ziraat Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
Sayfa 15


5670
 
Cumhuriyet Üniversitesi: (1)
             Madde 26 – Cumhuriyet Üniversitesi;
             a) Rektörlüğe bağlı Tıp Fakültesi’nden
             b) Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen – Edebiyat Fakültesi’nden;
 
 
–––––––––––––––
 
(1)  a) 31/1/1994 tarihli ve 94/5679 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye Bağlı; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun kurulması kararlaştırılmıştır.
b) 3/1/1995 tarihli ve 95/6413 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Diş Hekimliği Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
c) 14/11/1995 tarihli ve 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Eğitim  Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
d) 9/6/2003 tarihli ve 2003/5742 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe  bağlı; Teknik Eğitim  Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
e) 11/9/2006 tarihli ve 2006/10958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı İletişim Fakültesi, 11/9/2006 tarihli ve 2006/10959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
f) 21/5/2007 tarihli ve 2007/12141  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı, Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
g) 21/5/2007 tarihli ve 2007/12217  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu  kurulması kararlaştırılmıştır.
h)8/7/2008 tarihli ve 2008/13943 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe  bağlı; Hemşirelik Yüksekokulu ile Sağlık Yüksekokulunun kapatılması kararlaştırılmıştır.
Sayfa 16


5670-1
 
             c) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/ 17 md.) Rektörlüğe bağlı Mühendislik Fakültesi ve yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İlahiyat Fakültesinden;
             e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden;
                 e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hemşirelik Yüksekokulu’ndan;
             f) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Sivas Meslek Yüksekokulu ile Tokat Ziraat Fakültesine bağlanan Tokat Meslek Yüksekokulu’ndan;
             Oluşur.
             Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Yer Bilimleri Maden Fakültesi, Modern Diller Yüksekokulu, Temel Bilimler Yüksekokulu kaldırılmıştır.
             Ondokuz Mayıs Üniversitesi: (1)
             Madde 27 – Ondokuz Mayıs Üniversitesi;
             a) Rektörlüğe bağlı Tıp ve Ziraat fakülteleri’nden;
             b) Fen ve Mühendislik Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen – Edebiyat Fakültesi’nden;
             c) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/18 md.) Rektörlüğe bağlı Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Diş Hekimliği Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı, Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Sinop Su Ürünleri Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan Sinop Su Ürünleri Fakültesinden;
             d) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/18 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile yeni kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsünden;
             e) (Değişik: 17/11/1999 – 4480/1 md.) Rektörlüğe bağlı Amasya Meslek Yüksekokulu, Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi ve Sinop Eğitim Fakültesinden;
             Oluşur.
                  
________________
(1) a) 14/11/1995 tarih ve 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Veteriner, İktisadi ve İdari Bilimler ve Hukuk Fakülteleri kurulmuş, daha sonra 7/2/1998 tarih ve 98/10569 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla bu Üniversiteye bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmasına ilişkin hüküm iptal edilmiş, aynı Kararname ile Üniversiteye bağlı olarak Ordu İlinde Fen-Edebiyat Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
b) 29/4/1997 tarih ve 97/9414 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun kurulması kararlaştırılmıştır.
c) 12/8/1998 tarih ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sinop ilinde kurulmuş olan Denizcilik Fakültesinin kapatılarak aynı ilde Üniversiteye bağlı, Fen-Edebiyat Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
d) 16/5/2002 tarih ve 2002/4210 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı, Amasya İlinde Fen-Edebiyat Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
e) 9/6/2003 tarih ve 2003/5731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı, Amasya İlinde Mimarlık Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
 f) 9/6/2003 tarih ve 2003/5730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı, Amasya İlinde Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
g) 6/10/2003 tarih ve 2003/6284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı, Ordu İli, Fatsa İlçesinde Deniz Bilimleri Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
      h) 29/12/2008 tarihli ve 2008/14492 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı, Hukuk Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.     
Sayfa 17


5670-2
 
Karadeniz Teknik Üniversitesi: (1)
             Madde 28 – Karadeniz Teknik Üniversitesinin adı Karadeniz Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Bu Üniversite;
             a) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/ 19 md.) Rektörlüğe bağlı Orman Fakültesi ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Rize İlahiyat Fakültesi, Rize Su Ürünleri Fakültesi, Gümüşhane Mühendislik Fakültesi ile Ordu Ziraat Fakültesi ve Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Sürmene Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adının değiştirilmesiyle oluşturulan Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesinden;
             b) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen – Edebiyat Fakültesi‘nden;
             c) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Fatih Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fatih Eğitim Fakültesi‘nden;
––––––––––––––––
(1)  a) 1/9/1997 tarih ve 97/9892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla  Üniversiteye bağlı; Rize ilinde Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi ile, Ordu İlinde Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuş, daha sonra 7/2/1998 tarih ve 98/10569 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Ordu ilinde Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmasına ilişkin hüküm iptal edilmiş, aynı Kararname ile Üniversiteye bağlı olarak Giresun ilinde Fen-Edebiyat Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
b)    2/5/2001 tarihli ve 2001/2553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır,
c) 30/5/2002 tarihli ve 2002/4306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı Artvin Eğitim Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
d) 26/3/2003 tarihli ve 2003/5415 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı Giresun ilinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
e)17/6/2003 tarihli ve 2003/5782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı Diş Hekimliği Fakültesi ile İletişim Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
f)2/8//2003 tarihli ve 2003/6034 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı Eczacılık Fakültesi  kurulması kararlaştırılmıştır.
g)16/2/2004 tarihli ve 2004/7209 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı; Güzel Sanatlar Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu ile Of İlçesinde Teknik Eğitim Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
h) 4/7/2005 tarihli ve 2005/9127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin kapatılarak yerine Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
ı) 20/4/2006 tarihli ve 2006/10382 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
      i) 10/9/2007 tarihli ve 2007/12598 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı, Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
      j) 10/9/2007 tarihli ve 2007/12968 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı, Hukuk Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
k) 25/2/2009 tarihli ve 2009/14724 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü kurulması kararlaştırılmıştır.
 
Sayfa 18


5670-3
 
           d) Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi‘nden;
            e) Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat – Mimarlık, Makine – Elektrik, Yer Bilimleri fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik – Mimarlık Fakültesi‘nden;
            f) Trabzon İktisadi ve Ticari ilimler Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi‘nden;
             g) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü‘nden;
             h) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/19 md.) Rektörlüğe bağlı Rize Meslek Yüksekokulu, Gümüşhane Meslek Yüksekokulu, Ordu Meslek Yüksekokulu, Giresun Meslek Yüksekokulundan;
             Oluşur.
             Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır.          
             Atatürk Üniversitesi: (1)
             Madde 29 – Atatürk Üniversitesi;
             a) (Değişik: 18/6/1987 – 3389/12 md.) Rektörlüğe bağlı Tıp, Diş Hekimliği, Kars Veteriner, Mühendislik, Ziraat fakülteleri ile Erzincan‘da yeni kurulan Hukuk Fakültesinden;
             b) Edebiyat Fakültesi ile Fen Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, İşletme Fakültesinin adının değiştirilmesiyle ve Erzincan İşletmecilik ve Tarım Ekonomisi Yüksekokulunun da bünyesine alınmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden;
             c) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kazım Karabekir Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi ve Erzurum Yabancı Diller Yüksekokulunun bu Fakültenin ilgili bölümleriyle birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi‘nden;
______________
(1)   a) 30/5/1997 tarih ve 97/9535 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Veteriner, Eczacılık ile İletişim Fakültelerinin, 10/8/1998 tarih ve 98/11908 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Rektörlüğe bağlı olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu‘nun kurulması, 4/3/2002 tarih ve 2002/3811 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Bayburt İlinde Rektörlüğe bağlı Bayburt Eğitim Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
b) 1/7/2003 tarih ve 2003/5867 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı Erzincan İli’nde   Fen-Edebiyat Fakültesi'nin kurulması kararlaştırılmıştır.
c) 3/2/2006 tarihli ve 2006/10043 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller   Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
d) 7/8/2006 tarihli ve 2006/10912 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk   Fakültesi kurulması  kararlaştırılmıştır.
e) 21/7/2008 tarihli ve 2008/13955 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Oltu Yer    Bilimleri Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
 f) 17/9/2008 tarihli ve 2008/14169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğü bünyesinde bulunan Fen-Edebiyat Fakültesinin kapatılarak adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
g) 25/2/2009 tarihli ve 2009/14727 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
 
Sayfa 19


5670-4
 
            d) İslami İlimler Fakültesi ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Erzurum Yüksek İslam Enstitüsünün birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat fakültesinden;
             e) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/20 md.) Rektörlüğe bağlı olarak Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsünden;
             f) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/ 20 md.) Rektörlüğe bağlı Hemşirelik Yüksekokulu, Erzurum Meslek Yüksek Okulu, Erzincan Meslek Yüksekokulu ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan;
             Oluşur.
                Atatürk Üniversitesine bağlı Temel Bilimler ve Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır.
 
Sayfa 20


5671
             İnönü Üniversitesi:(1)
             Madde 30 – İnönü Üniversitesi;
             a) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/21 md.) Rektörlüğe bağlı Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Tıp Fakültesi ile yeni kurulan Darende İlahiyat Fakültesinden;
             b) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Malatya İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulunun katılmasıyla yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden;
             c) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/21 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile yeni kurulan Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden;
             d) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Malatya Meslek Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Adıyaman Meslek Yüksekokulu’ndan;
             Oluşur.
             Fırat Üniversitesi :(2)
             Madde 31 – Fırat Üniversitesi ;
             a) Rektörlüğe bağlı Tıp ve Veteriner fakültelerinden ;
             b) Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen – Edebiyat Fakültesi’nden ;
             c) (Değişik : 3/7/1992 – 3837/22 md.) Rektörlüğe bağlı Teknik Eğitim Fakültesi ile yeni kurulan İlahiyat Fakültesi, Bingöl Ziraat Fakültesi, Tunceli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Su ürünleri Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan Su ürünleri Fakültesinden ;
             d) Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin, fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi’nden ;
             e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden ;
             f) (Mülga: 3/7/1992 – 3837/22 md.)
             g) (Değişik: 18/6/1987 – 3389/14 md.) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tunceli Meslek Yüksekokulu ve Bingöl Meslek Yüksekokulu ile Bingöl‘de yeni kurulan Hayvan Sağlığı Yüksekokulundan;
             Oluşur.
             Dicle Üniversitesi : (3)
             Madde 32 – Diyarbakır Üniversitesinin adı Dicle Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Bu üniversite ;
             a) (Değişik : 3/7/1992 – 3837/23 md.) Rektörlüğe bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İlahiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi ile Veteriner Fakültesi’nden ;
             b) Fen Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hukuk Fakültesi ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden ;
             c) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Diyarbakır Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Diyarbakır Yabancı Diller Yüksekokulunun bu Fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinden ; (3)
________________
(1)  a)12/8/1998 tarih ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Fen-Edebiyat Fakültesi’(Adıyaman İlinde) nin kurulması kararlaştırılmıştır.
b) 24/10/2001 tarihli ve 2001/3249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar ve Eczacılık  fakültelerinin kurulması kararlaştırılmışıtr.
(2) a) 30/5/1997 tarih ve 97/9535 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı ;Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 9/9/1997 tarih ve 97/9930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de İletişim Fakültesi ve Eğitim Fakültesi, 6/8/1998 tarih ve 98/11462 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Muş İlinde Eğitim Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
  b) 15/2/2009 tarihli ve 2009/14671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Rektörlüğe bağlı olarak İktisadi ve İdari  Bilimler Fakültesi  kurulması kararlaştırılmıştır.
 (3) a) 14.10.1996 tarih ve 96/8727 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Üniversiteye bağlı ; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 12/9/1997 tarih ve 97/9957 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Batman ilinde Teknik Eğitim Fakültesi, 23/9/1997 tarih ve 97/9977 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Sivil Havacılık Yüksekokulu’nun kurulması kararlaştırılmıştır. 18/7/2001 tarihli ve 2001/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Dicle Üniversitesine bağlı Eğitim Fakültesinin adı, « Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi » olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
 b) 20/1/2006 tarihli ve 2006/9987 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Rektörlüğe bağlı olarak Mardin İli’nde Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
c) 2/2/2007 tarihli ve 2007/11664 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Rektörlüğe bağlı olarak İktisadi ve İdari    Bilimler Fakültesi  kurulması kararlaştırılmıştır.
 
Sayfa 21


5672
 
             d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden ;
             e) (Değişik: 18/6/1987 – 3389/15 md.) Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu ile Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Siirt Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Eğitim Fakültesine bağlanan Siirt Eğitim Yüksekokulu, Rektörlüğe bağlanan Diyarbakır Meslek Yüksekokulu, Batman Meslek Yüksekokulu Şanlıurfa Ziraat Fakültesine bağlanan Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu ile yeni kurulan Mardin Meslek Yüksekokulundan;
             Oluşur.
             Yüzüncü Yıl Üniversitesi:(1)
             Madde 33 – Van‘da Yüzüncü Yıl Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;
             a) Atatürk Üniversitesi Van Fen – Edebiyat Fakültesinin adının ve bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi‘nden;
             b) (Değişik: 25/7/2000 – KHK – 612/3 md.; Aynen kabul : 29/3/2001 – 4633/ 2md.) Rektörlüğe bağlı Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Tıp Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Hakkari Eğitim Fakültesi‘nden;
             c) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/ 24 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve yeni kurulan Sağlık Bilimleri Enstitüsü‘nden;
             d) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Van Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesi ile oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Yüksekokulu‘ndan;
             e) (Değişik: 3/7/1992 – 3837/24 md.) Rektörlüğe bağlı Hakkari Meslek Yüksekokulu ile yeni kurulan Bitlis Meslek Yüksekokulu‘ndan;
             Oluşur.
             Yürürlükten kaldırılan kanunlar:
             Madde 34 – Aşağıdaki kanunlar, kadrolara ilişkin hükümleri hariç yürürlükten kaldırılmıştır.
             a) 4619 sayılı İstanbul Teknik Üniversitesi Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,
             b) 6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla Trabzon‘da Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,
             c) 6595 sayılı Ege Üniversitesi Adıyla İzmir‘de Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,
             d) 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri,
             e) 7307 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri,
             f) 892 sayılı Hacettepe Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,
             g) 1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi Adıyla İstanbul‘da Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,
             h) 1785 sayılı Diyarbakır Üniversitesi Kuruluş Kanunu,
             ı) 1786 sayılı Çukurova Üniversitesi Kuruluş Kanunu,
             k) 1787 sayılı Anadolu Üniversitesi Kanunu,
             l) 1788 sayılı Cumhuriyet Üniversitesi Kanunu,
             m) 1872 sayılı İnönü Üniversitesi Kanunu,
             n) 1873 sayılı Dört Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,
___________________
(1)  a) 30/5/1997 tarihli ve 97/9535 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik-Mimarlık Fakülteleri ile Güzel Sanatlar Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
b) 22/6/2005 tarihli ve 2005/9063 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Ahlat Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmış, daha sonra bu Yüksekokulun adı 17/7/2006 tarihli ve 2006/10810 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Kanık Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu” olarak değiştirilmiştir.
c) 15/5/2006 tarihli ve 2006/10428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Erciş İşletme Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
d) 5/2/2007 tarihli ve 2007/11618 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Bitlis  Fen-Edebiyat Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
e) 5/9/2008 tarihli ve 2008/14120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi  ve Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
f) 25/2/2009 tarihli ve 2009/14694 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
Sayfa 22


5672-1
 
             o) 2175 sayılı Kayseri Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun,
             p) 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanunu ile ek ve değişiklikleri,
             r) 1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Kanunu ile ek ve değişiklikleri,
             s) 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Kanunu ile ek ve değişiklikleri,
             t) 1418 sayılı Yeniden Açılacak (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri) nin Kuruluş, Hazırlık ve Esasları Hakkında Kanun,
             u) 1472 sayılı Özel Yüksekokul Öğrencilerinin Öğrenimlerine Devam Edebilmeleri için Açılacak Resmi Yüksekokullar Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,
             v) 5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ve bu Kanuna ek kanunlar ile Ankara Üniversitesine bağlı birimlere ait kanunlar,
             y) 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu Kanuna ek kanunlar,
             z) 2151 sayılı Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin Açılışı ve Bu Eğitim Kuruluşunun Kadro Kanunu.
             Yürürlükten kaldırılan hükümler:
             Madde 35 – 7555 sayılı Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanunun, Sosyal Hizmetler Akademisine ilişkin hükümleri ile bu Kanun kapsamına alınan yükseköğretim kurumlarıyla ilgili diğer kanunların, bu Kanuna aykırı hükümleri; yürürlükten kaldırılmıştır.
             Ek Madde 1 – (18/6/1987 tarih ve 3389 sayılı Kanunun 11. Maddesi hükmü olup ek maddeye çevrilerek teselsül için numaralandırılmıştır.)
             28/3/1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ve madde başlığı ile Kanunun diğer bölümlerinde "Karadeniz Üniversitesi" olarak yer alan ibareler, "Karadeniz Teknik Üniversitesi" olarak değiştirilmiştir.
             Gaziantep Üniversitesi: (1)
             Ek Madde 2 – (18/6/1987 tarih ve 3389 sayılı Kanunla eklenen numarasız ek madde olup, teselsül için numaralandırılmıştır.)
             Gaziantep’te Gaziantep Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Kahramanmaraş‘ta Ziraat Fakültesi ve Şanlıurfa‘da İlahiyat Fakültesi ve Adıyaman‘da yeni kurulan Eğitim Fakültesinden,
             b) Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı iken Rektörlüğe bağlanan Gaziantep Mühendislik Fakültesinden,
             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarından,
                 d) Rektörlüğe bağlanan Gaziantep Meslek Yüksekokulu, Kilis Meslek Yüksekokulu ve Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu ile Şanlıurfa Meslek Yüksekokulundan,
             e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
             Oluşur.
________________
(1)  a) 25/8/1997 tarih ve 97/9888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Üniversiteye bağlı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur.
     b) 12/8/1998 tarih ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi‘(Kilis İlinde) nin kurulması kararlaştırılmıştır.
     c) 26/1/2002 tarih ve 2002/3651 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Üniversiteye bağlı,Eğitim Fakültesi‘nin kurulması kararlaştırılmıştır.
    d) 3/6/2003 tarih ve 2003/5714 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Rektörlüğe bağlı,Kilis Fen-Edebiyat Fakültesi‘nin kurulması kararlaştırılmıştır.
   e)1/7/2003 tarih ve 2003/5866 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Rektörlüğe bağlı, Adıyaman İli’nde Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi‘nin kurulması kararlaştırılmıştır.
    f) 26/12/2003 tarih ve 2003/6685  sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Rektörlüğe bağlı, Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun kurulması kararlaştırılmıştır.
   g)5/10/2006 tarihli ve 2006/11087 ve 2006/11088 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Rektörlüğe bağlı, Diş Hekimliği Fakültesi ve Mimarlık Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
   ğ) 2/2/2009 tarihli ve 2009/14642 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Rektörlüğe bağlı, Güzel Sanatlar Fakültesi ile İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulması       kararlaştırılmıştır.
 
Sayfa 23


5672-2
 
            Kadir Has Üniversitesi (1)
             Ek Madde 3 – (Ek: 5/3/1992 – 3785/1 md.; Değişik: 28/5/1997 – 4263/1 md.) İstanbul’da Türk Eğitimine Özgü Kadir Has Vakfı (…)(2) tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi ve kamu tüzelkişiliğine sahip olmak üzere Kadir Has Üniversitesi adıyla yeni bir Üniversite kurulmuştur.
             (Değişik ikinci fıkra:22/3/2006-5475/1 md.) Bu Üniversite;
             a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
             b) Mühendislik Fakültesinden,
             c) İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden,
             d) Güzel Sanatlar Fakültesinden,
             e) İletişim Fakültesinden,
             f) Hukuk Fakültesinden,
             g) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan,
             h) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan,
             ı) Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
             oluşur.
             Koç Üniversitesi (3)
             Ek Madde 4 – (Ek: 5/3/1992 – 3785/1 md.) İstanbul’da Vehbi Koç Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi ve kamu tüzelkişiliğine sahip olmak üzere Koç Üniversitesi adıyla yeni bir Üniversite kurulmuştur.
             Bu Üniversite;
a) Fen-İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
             b) (Değişik: 17/11/1999 – 4480/2 md.) İşletme Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
             Oluşur.
 
–––––––––––––––––––––––––
1)  a)12/8/1998 tarih ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulunun kurulması kararlaştırılmıştır.
          b)16/8/2000 tarihli ve 2000/1187 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; İletişim Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
          c) 20/5/2002 tarihli ve 2002/4221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ünüversiteye bağlı “Temel Bilimler Enstitüsü”nün adı, “Fen Bilimleri Enstitüsü” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
          d) 3/4/2003 tarihli ve 2003/5442 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
(2) 22/3/2006 tarihli ve 5475 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu arada yer alan "ile Türk Kardiyoloji Vakfı" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
(3) a) 12/8/1998 tarih ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Mühendislik Fakültesi ile Sağlık Yüksekokulunun kurulması kararlaştırılmıştır.
          b) 8/4/1999 tarih ve 99/12735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı, Fen Bilimleri Enstitüsünün kurulması kararlaştırılmıştır.
          c) 28/4/2003 tarihli ve 2003/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı, Hukuk Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
          d) 12/12/2005 tarihli ve 2005/9786 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı Sağlık Yüksekokulu'nun adı "Hemşirelik Yüksekokulu" olarak değiştirilmiştir.
          e) 30/6/2008 tarihli ve 2008/13864 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversite bünyesinde bulunan Fen-İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesinin kapatılarak Rektörlüğe bağlı olarak Fen Fakültesi ile İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
          f) 2/3/2009 tarihli ve 2009/14763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı Tıp Fakültesi  kurulması kararlaştırılmıştır.
 
 
 
Sayfa 24


5673
 
             Bilkent Üniversitesi (1)
             Ek Madde 5 – (Ek: 5/3/1992 – 3785/1 md.)
             Ankara’da Hacettepe Çocuk Sağlığı Enstitüsü Vakfı, Hacettepe Tıp Merkezi Vakfı ve Hacettepe Üniversitesi Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğini haiz Bilkent Üniversitesi adıyla bir Üniversite kurulmuştur.
             Bu Üniversite;
             a) Fen Fakültesi, Güzel Sanatlar-Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinden,
             b) Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu ile Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulundan,
             c) (Değişik: 22/6/2006-5526/1 md.) Dünya Sistemleri, Ekonomileri ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsanî Bilimler ve Edebiyat Enstitüsü, İşletme Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü ile Ankara, Erzurum, Malatya, Şanlıurfa ve Van illerindeki eğitim bilimleri enstitülerinden,
             Oluşur.
             (Ek fıkra: 22/6/2006-5526/1 md.) İkinci fıkranın (c) bendinde belirtilen eğitim bilimleri enstitüleri, kampüslerinde uluslararası yüksek kalite ve standarda sahip eğitim merkezi olmak amacıyla kurulabilecek 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa tâbi ilk ve orta öğretim okullarını laboratuvar okulları olarak kullanır. Ankara'daki laboratuvar okulu ile Bilkent Üniversitesi hazırlık okulları ve Bilkent Uluslararası Okulu öğrencileri ve öğretmenleri müşterek akademik ve sosyal çalışmalarda bulunur.
             (Ek fıkra: 22/6/2006-5526/1 md.) Laboratuvar okullarındaki öğretmenler, kampüslerindeki eğitim bilimleri enstitüsünde yüksek lisans veya doktora öğrencisi olabileceği gibi, eğitim bilimleri enstitüsü öğretim elemanları da laboratuvar okullarında öğretmenlik yapabilir.
             (Ek fıkra: 22/6/2006-5526/1 md.) Laboratuvar okullarında onuncu sınıftan onbirinci sınıfa geçişte, Bilkent Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenecek uluslararası sınavlarda başarılı olma şartı da aranır. Bu liselerden mezun olabilmek için uluslararası bakalorya diploması alınması da gereklidir.
             (Ek fıkra: 22/6/2006-5526/1 md.) Bilkent Üniversitesinin Erzurum, Malatya, Şanlıurfa ve Van illerindeki kampüslerinin laboratuvar okullarında öğrenim gören öğrencilerin en az yüzde yetmişinin burslu olması zorunludur. Bu kampüslerde eğitim ve araştırma birimleri ile sağlık merkezi, lojmanlar, misafirhaneler gibi her türlü tesisin kurulması ve işletilmesiyle ilgili, ücretler dâhil her türlü giderler ile okullarda burslu okuyacak öğrencilere sağlanacak burslar,
             a) Bilkent Üniversitesinin ve Üniversitenin bu fıkrada belirtilen illerdeki kampüslerinde bulunan okulların tüm personelinin ücretlerinden 1/3/2006 tarihinden itibaren yirmibeş yıl süreyle kesilecek gelir vergisi tutarının özel bir hesaba aktarılmasıyla oluşan kaynaktan,
             b) Bu fıkrada belirtilen illerde bulunan kampüslerdeki burssuz öğrencilerden alınacak eğitim ücretlerinden,
             c) Bilkent Üniversitesinin temin veya kabul edeceği diğer gelir kaynakları ile bağışlardan,
             karşılanır. (a) bendinde belirtilen özel hesabın oluşturulması, kullanımı ve denetimine ilişkin usûl ve esaslar, Maliye ve Millî Eğitim bakanlıkları ile Bilkent Üniversitesince birlikte hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
 
–––––––––––––––––––––––––––––
(1)  a) 12/8/1999 tarih ve 99/13297 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Eğitim Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
b) 23/9/1999 tarih ve 99/13406 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün kurulması kararlaştırılmıştır
c) 9/4/2002 tarihli ve 2002/4026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Hukuk Fakültesi’nin kurulması kararlaştırılmıştır.
d) 28/4/2003 tarihli ve 2003/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağl;, "Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu"nun adı, "Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
e) 19/4/2007 tarihli ve 2007/12047 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı; Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü’nün kurulması kararlaştırılmıştır.
Sayfa 25


5674
 
             Harran Üniversitesi (1)
             Ek Madde 6 – (Ek: 3/7/1992 – 3837/25 md.) Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
             Bu üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Gaziantep Üniversitesine bağlı Şanlıurfa İlahiyat Fakültesi ve Dicle Üniversitesine bağlı Şanlıurfa Ziraat Fakültesinin adları ve bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan İlahiyat Fakültesi ve Ziraat Fakültesi’nden;
             b) Gaziantep Üniversitesine bağlı Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu ile Dicle Üniversitesine bağlı Şanlıurfa Meslek Yüksekokulunun birleştirilerek ve bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Şanlıurfa Meslek Yüksekokulundan;
             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsünden
             Oluşur.
             Süleyman Demirel Üniversitesi(2)
             Ek Madde 7 – (Ek: 3/7/1992 – 3837/25 md.) Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
             Bu Üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Akdeniz Üniversitesine bağlı Isparta Mühendislik Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerik rektörlüğe bağlanmasıyla oluşan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Akdeniz Üniversitesine bağlı Burdur Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülerek bağlantısının değiştirilmesi ve rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Burdur Eğitim Fakültesi, Akdeniz Üniversitesine bağlı Eğirdir Su ürünleri Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi, adı ve bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi’nden;
             b) Akdeniz Üniversitesine bağlı iken bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Isparta Meslek Yüksekokulu ve Burdur Meslek Yüksekokulu’ndan;
             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Güzel Sanatlar Enstitüsü’nden;
             Oluşur.
             Adnan Menderes Üniversitesi (3)
             Ek Madde 8 – (Ek: 3/7/1992 – 3837/ 25 md.) Aydın’da Adnan Menderes Üniversitesi adıyla yeni bir Üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Aydın Ziraat Fakültesi ve Aydın Veteriner Fakültesinin adları ve bağlantılarının değiştirilmesiyle rektörlüğe bağlanmasından oluşturulan Ziraat Fakültesi ile Veteriner Fakültesi’nden;
             b) Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek okulunun adı ve bağlantısının değiştirilmesi ve rektörlüğe bağlanmasından oluşturulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Söke Meslek Yüksekokulundan;
             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden;
             Oluşur.
_______________________
(1)   a) 4/7/1995 tarihli ve 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Veteriner Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
b) 26/6/2007 tarihli ve 2007/12400 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı; Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
c) 2/11/2007 tarihli ve 2007/12786 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
(2)  a) 24/10/2001 tarihli ve 2001/3248 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu’nun kurulması kararlaştırılmıştır.
      b) 12/8/2008 tarihli ve 2008/14045 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
      c) 16/2/2009 tarihli ve 2009/14682 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Isparta Sağlık Yüksekokulu kapatılarak, adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
 (3)  a) 29/4/1997 tarihli ve 97/9414 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Kurulması, 1/9/1997 tarih ve 97/9892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Eğitim Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
      b) 21/6/2006 tarihli ve 2006/10644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik Fakültesi  kurulması kararlaştırılmıştır.
c) 25/2/2009 tarihli ve 2009/14725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
 
 
Sayfa 26


 
5674-1
 
            Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (1)
             Ek Madde 9 – ( Ek: 3/7/1992 – 3837/ 25 md.) Zonguldak’ta Zonguldak Karaelmas Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Bartın Orman Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı Zonguldak Mühendislik Fakültesi ile Zonguldak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adları ve bağlantısının değiştirilmesi ile rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi ve  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden;
             b) Hacettepe Üniversitesine bağlı iken bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Zonguldak Meslek Yüksekokulu, Alaplı Meslek Yüksekokulu, Safranbolu Meslek Yüksekokulu’ndan;
             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden;
             Oluşur.
 
 
 
 
  
 
___________________
(1)  a) 3/1/1995 tarihli ve 95/6413 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Ereğli Eğitim Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
b) 30/5/2002 tarihli ve 2002/4306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Karabük İli Safronbolu İlçesinde Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
c) 9/9/2005 tarihli ve 2005/9466 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak  Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
d)21/11/2005 tarihli ve 2005/9691 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  Devrek Fen-Edebiyat Fakültesi'nin adı "Fen-Edebiyat Fakültesi", Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin adı "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
e) 12/12/2005 tarihli ve 2005/9744 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Karabük Fen-Edebiyat Fakültesi ile Karabük Mühendislik Fakültesi’nin kurulması kararlaştırılmıştır.
f) 19/3/2007 tarihli ve 2007/11885 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun kurulması kararlaştırılmıştır.
g) 4/2/2008 tarihli ve 2008/13232 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
ğ) 30/7/2008 tarihli ve 2008/14010 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
 
 
Sayfa 27


5674-2 
             Mersin Üniversitesi (1) 
             Ek Madde 10 – (Ek: 3/7/1992 – 3837/25 md.) İçel’de Mersin Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
             Bu üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinden;
             b) Çukurova Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Mersin Meslek Yüksekokulu, Gülnar Meslek Yüksekokulu, Mut Meslek Yüksekokulu ile yeni kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu’ndan;
             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden;
             Oluşur.
             Pamukkale Üniversitesi (2)
             Ek Madde 11 – (Ek: 3/7/1992 – 3837/25 md.) Denizlide Pamukkale Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Denizli Tıp Fakültesi ve Denizli Mühendislik Fakültesinin ad ve bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Denizli Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi, adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Eğitim Fakültesinden;
             b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Denizli Meslek Yüksekokulu ve yeni kurulan Çivril Meslek Yüksekokulundan;
             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden;
             Oluşur.
             Balıkesir Üniversitesi(3)
             Ek Madde 12 – (Ek: 3/7/1992 – 3837/25 md.) Balıkesir’de Balıkesir Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Uludağ Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Necatibey Eğitim Fakültesi ile Uludağ Üniversitesine bağlı Balıkesir Mühendislik Fakültesinin adı ve Bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Mühendislik Fakültesinden; ile yeni kurulan Tıp Fakültesinden,
          b) Uludağ Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Balıkesir Meslek Yüksekokulu ile Uludağ Üniversitesine bağlı Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun adı ve  bağlantısı değiştirilerek  rektörlüğe bağlanmasıyla oluştu-
–––––––––––––––
(1)    a)16/2/1999 tarihli ve 99/12444 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Mimarlık ve Eğitim Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun kurulması kararlaştırılmıştır.
         b)2/6/2000 tarihli ve 2000/854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Eczacılık Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
         c) 2/5/2001 tarihli ve 2001/2553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak; İletişim Fakültesi ile Tarsus Teknik Eğitim Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
         d) 8/11/2001 tarihli ve 2001/3299 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak, Yabancı Diller Yükseko kulu’nun kurulması kararlaştırılmştır.
         e) 6/8/2002 tarihli ve 2002/4656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulunun kurulması kararlaştırılmıştır.
         f) 27/6/2005 tarihli ve 2005/9091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörüğe bağlı olarak Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
         g)11/11/2005 tarihli ve 2005/9654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
         h) 20/9/2006 tarihli ve 2006/10995  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
2)     a) 25/4/2002 tarihli ve 2002/4092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
      b) 18/5/2004 tarihli ve 2004/7337 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
      c) 17/5/2007 tarihli ve 5662 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle; (a) bendine, "Fen-Edebiyat Fakültesi" ibaresinden sonra gelmek üzere "Mimarlık ve Tasarım Fakültesi" ibaresi eklenmiş, (b) bendinde yer alan "Serinhisar Tütün Eksperliği Yüksekokulu" ibaresi "Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
      d) 8/7/2008 tarihli ve 2008/13919 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı; Çivril Kadir Kameroğlu Sağlık Yüksekokulunun kapatılması kararlaştırılmıştır.
3)     a) 2/6/2000 tarihli ve 2000/854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulması, 4/3/2002 tarihli ve 2002/3811 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de    Rektörlüğe bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi kurulması
         kararlaştırılmıştır.
     b) 1/3/2006 tarihli ve 5467 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle (a) bendinin sonuna "ile yeni kurulan Tıp Fakültesinden," ibaresi, (c) bendine "Fen Bilimleri Enstitüsü," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sağlık Bilimleri Enstitüsü," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
     c) 2/5/2006 tarihli ve 2006/10408 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
     ç) 2/10/2007 tarihli ve 2007/12675 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
     d) 22/9/2008 tarihli ve 2008/14189 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Veteriner Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
  
Sayfa 28


5674-3
 
rulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Bandırma Meslek Yüksekokulu, Burhaniye Meslek Yüksekokulu, Havran Meslek Yüksekokulu ve Ayvalık Meslek Yüksekokulundan;
             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erdemit Zeytincilik Enstitüsü ile Gönen Jeotermal Enstitüsünden;
             Oluşur.
             Kocaeli Üniversitesi (1)             
             Ek Madde 13 – (Ek: 3/7/1992 – 3837/25 md.) Kocaeli’nde Kocaeli Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi ile Yıldız Üniversitesine bağlı Kocaeli Mühendislik Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Mühendislik Fakültesinden;
             b) Yıldız Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Kocaeli Meslek Yüksekokulundan;
             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden;
             Oluşur.
             Sakarya Üniversitesi (2)
             Ek Madde 14 – (Ek: 3/7/1992 – 3837/ 25 md.) Sakarya’da Sakarya Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ile İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı Sakarya Mühendislik Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Mühendislik Fakültsinden;
             b) İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Sakarya Meslek Yüksekokulundan;
             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünden;
             Oluşur.
             Celal Bayar Üniversitesi (3)
             Ek Madde 15 – (Ek: 3/7/1992 – 3837/25 md.) Manisa’da Celal Bayar Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Manisa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Demirci Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi, adı ve bağlantı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Eğitim Fakültesinden,
             b) Ege Üniversitesine bağlı Akhisar Tütün Eksperliği Yüksekokulunun adının ve bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tütün Eksperliği Yüksekokulu ile Ege Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Alaşehir Meslek Yüksekokulu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Beden Eğitimi Bölümünün ad ve bağlantısı değiştirilerek yeni kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Salihli Meslek Yüksekokulundan,
             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden;
             Oluşur.
_________________
(1) a) 30/5/1997 tarih ve 97/9535 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Güzel Sanatlar ile İletişim Fakültelerinin kurulması kararlaştırılmıştır.
       b) 12/8/1998 tarih ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun kurulması kararlaştırılmıştır.
        c) 21/6/1999 tarih ve 99/13008 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Eğitim Fakültesinin  kurulması kararlaştırılmıştır.
        d) 18/6/2004 tarihli ve 2004/7490 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı; Yabancı Diller Yüksekokulu  kurulması kararlaştırılmıştır.
          e) 17/1/2005 tarihli ve 2005/8400 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Karamürsel Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
          f) 14/2/2005 tarihli ve 2005/8491  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Acısu Meslek Yüksekokulunun, Sivil Havacılık Yüksekokuluna dönüştürülmesi kararlaştırılmıştır.
          g) 10/8/2005 tarihli ve 2005/9291 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
          h) 3/2/2006 tarihli ve 2006/10062 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
       ı) 17/5/2006 tarihli ve 2006/10485 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
       i) 6/2/2007 tarihli ve 2007/11919 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Barbaros Denizcilik Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
(2)    a) 29/4/1997 tarihli ve 97/9414 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Güzel Sanatlar Fakültesinin ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun kurulmaları kararlaştırılmıştır.
          b) 30/5/1997 tarih ve 97/9535 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Eğitim Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
c) 9/7/2007 tarihli ve 2007/12388 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı; Tıp Fakültesi’nin kurulması kararlaştırılmıştır.
(3)  30/5/1997 tarihli ve 97/9535 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı;Akhisar  Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmış ve 24/3/2005 tarihli ve 2005/8687 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile adı “Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu” olarak değiştirilmiştir.
Sayfa 29


5674-4
 
            Abant İzzet Baysal Üniversitesi (1)
             Ek Madde 16 – (Ek: 3/7/1992 – 3837/25 md.) Bolu’da Abant İzzet Baysal Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Gazi Üniversitesine bağlı Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Gazi Üniversitesine bağlı Bolu Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi, adı ve bağlantısının değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Eğitim Fakültesi, Düzce’de yeni kurulan Orman Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ile Tıp Fakültesinden;
             b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Akçakoca Meslek Yüksekokulu, Gerede Meslek Yüksekokulu ile Gazi Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Bolu Meslek Yüksekokulu ve İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Düzce Meslek Yüksekokulundan;
             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden
             Oluşur.
             Mustafa Kemal Üniversitesi (2)
             Ek Madde 17 – (Ek: 3/7/1992 – 3837/25 md.) Hatay’da Mustafa Kemal Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Çukurova Üniversitesine bağlı Antakya Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ile adı ve bağlantısının değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasından oluşturulan Eğitim Fakültesinden;
             b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Çukurova Üniversitesine bağlı iken bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Antakya Meslek Yükseokulu ve İskenderun Meslek Yüksekokulundan;
             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden;
             Oluşur.
             Afyon Kocatepe Üniversitesi (3)
             Ek Madde 18 – (Ek: 3/7/1992 – 3837/25 md.) Afyon’da Afyon Kocatepe Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) (Değişik : 10/1/2001 – 4617/ 2 md.) Rektörlüğe bağlıFen-Edebiyat Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Uşak Eğitim Fakültesi, Uşak Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültesi, Uşak Fen-Edebiyat Fakültesi, Uşak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Afyon Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Füzel Sanatlar Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan;
             b) Anadolu Üniversitesine bağlı iken bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Afyon Meslek Yüksekokulu, Bolvadin Meslek Yüksekokulu ve Ege Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Uşak Meslek Yüksekokulundan;
__________________
(1) a) 4/7/1995 tarihli ve 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 26.11.1996 tarih ve 96/9091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Tıp Fakültesi, 23/9/1997 tarih ve 97/9977 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin kurulması kararlaştırılmıştır.
b) 31/1/2005 tarihli ve 2005/8441 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
(2) a) 14/11/1995 tarihli ve 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Tıp, Güzel Sanatlar Fakültelerinin ve İskenderun Sivil Havacılık Yüksekokulunun kurulması kararlaştırılmıştır.18/7/2001 tarihli ve 2001/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı Tıf Fakültesinin adı, “Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi” olarak değiştirilmiştir.
        b) 23/9/2008 tarihli ve 2008/14198 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;Rektörlük bünyesinde bulunan Mühendislik –Mimarlık  Fakültesinin kapatılarak, Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
c) 25/2/2009 tarihli ve 2009/14728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
(3) a)4/7/1995 tarihli ve 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Veteriner      Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
b) 16/3/1998 tarihli ve 98/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Tıp Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
c) 26/8/1999 tarihli ve 99/13561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Uşak Fen – Edebiyat Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
c) 26/8/1999 tarihli ve 99/13561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Uşak Fen – Edebiyat Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
d) 11/11/2005 tarihli  ve 2005/9635 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğüne bağlı; Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
 
Sayfa 30


5674-5
 
         c) (Değişik : 10/1/2001 – 4617/2 md.)  Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden;
             Oluşur.
             Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (1)
             Ek Madde 19 – (Ek: 3/7/1992 – 3837/25 md.)
             Gebze’de Gebze Yüksek Teknoloji Entitüsü adıyla bir Yüksek Teknoloji Enstitüsü  kurulmuştur. Bu Enstitü;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Teknik Eğitim Fakültesinden;
             b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünden;
             Oluşur.
             Kafkas Üniversitesi (2)
             Ek Madde 20 – (Ek: 3/7/1992 – 3837/25 md.)
             Kars’ta Kafkas Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Artvin Orman Fakültesi ile Atatürk Üniversitesine bağlı Kars Veteriner Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşan Veteriner Fakültesinden;
             b) Atatürk Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Kars Meslek Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan;
             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden;
             Oluşur.
             Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (3) (4)
             Ek Madde 21 – (Ek: 3/7/1992 – 3837/25 md.)
             Çanakkale’de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyet Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Trakya Üniversitesine bağlı Çanakkale Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi, adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Eğitim Fakültesinden;
             b) Trakya Üniversitesi’ne bağlı iken bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Çanakkale Meslek Yüksekokulu ve Biga Meslek Yüksekokulu ile yeni kurulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan;
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü’nden;
             Oluşur.
             Niğde Üniversitesi (5)
             Ek Madde 22 – (Ek: 3/7/1992 – 3837/25 md.) Niğde’de Niğde Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,  Aksaray’da  Mühendislik  Fakültesi,  Aksaray  İktisadi  ve  İdari Bilimler Fakültesi ile Selçuk  Üniversitesine  bağlı   Niğde   İktisadi   ve   İdari   Bilimler   Fakültesinin   adı   ve    bağlantısının   değiştirilerek   rektörlüğe
 
_________________
(1)   8/4/1999 tarihli ve 99/12735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsünün kurulması kararlaştırılmıştır.
(2) a) 12/8/1998 tarihli ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Eğitim Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin kurulması, 14/11/2000 tarih ve 2000/1664 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Üniversiteye bağlı Tıp Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
b) 20/4/2006 tarihli ve 2006/10381 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı Iğdır Ziraat Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
c) 14/5/2007 tarihli ve 2007/12144 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı; İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
(3)  9/9/1997 tarihli ve 97/9930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Güzel Sanatlar Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
(4)  a) 12/8/1998 tarihli ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun kurulması kararlaştırılmıştır.
       b) 3/7/2000 tarihli ve 2000/993 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Tıp Fakültesinin  kurulması kararlaştırılmıştır.
       c) 30/7/2008 tarihli ve 2008/14009 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı; Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır
      ç) 16/2/2009 tarihli ve 2009/14680 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı; Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
(5)  a)11/9/1996 tarihli ve 96/8563 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Aksaray’da Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,10/8/1998 tarih ve 98/11908 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Aksaray İlinde Eğitim Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
(b) 7/10/1999 tarih ve 99/13517 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Aksaray’da Fen-Edebiyat Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
Sayfa 31


5674-6
 
bağlanmasıyla oluşan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Selçuk Üniversitesi’ne bağlı Niğde Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi, adı ve bağlantısının değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Eğitim Fakültesin’den;
             b) Selçuk Üniversitesine bağlı iken, bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Niğde Meslek Yüksekokulu ve Aksaray Meslek Yüksekokulu ile yeni kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Ortaköy Meslek Yüksekokulundan;
             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden;
             Oluşur.
             Dumlupınar Üniversitesi (1)
             Ek Madde 23 – (Ek: 3/7/1992 – 3837/ 25 md.)
             Kütahya’da Dumlupınar Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Simav Teknik Eğitim Fakültesi ile Anadolu Üniversitesine bağlı Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı ve bağlantısının değiştirilmesi ile oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile yeni kurulan Bilecik İktisadi ve İdari İlimler Fakültesinden;
             b) Anadolu Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Kütahya Meslek Yüksekokulundan;
             d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden;
             Oluşur.
             Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2)
             Ek Madde 24 – (Ek: 3/7/1992 – 3837/25 md.)
             Tokat’ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Cumhuriyet Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Ziraat Fakültesinden;
             b) Cumhuriyet Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Tokat Meslek Yüksekokulu, Zile Meslek Yüksekokulu ile Niksar Meslek Yüksekokulundan;
             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Erbaa Fen Bilimleri Enstitüsünden;
             Oluşur.
             Muğla Üniversitesi (3) (4)
             Ek Madde 25 – (Ek: 3/7/1992 – 3837/25 md.)
             Muğla’da Muğla Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Muğla İşletmecilik Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi, adı ve bağlantısının değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden;
             b) Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı iken Bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Muğla Meslek Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan;
             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünden;
             Oluşur.
___________________
(1)   a)  12/3/1999 tarih ve 99/12628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun kurulması kararlaştırılmıştır.
        b) 9/9/2005 tarih ve 2005/9465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
       c) 24/5/2006 tarihli ve 2006/10493 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü   kurulması kararlaştırılmıştır.
          d) 2/11/2007 tarihli ve 2007/12785 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
(2)    a) 31/3/1994 tarihli ve 94/5564 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun kurulması kararlaştırılmıştır.            
          b) 4/7/1995 tarih ve 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; İktisadi ve İdari Bilimler, Tıp Fakültelerinin 26/9/1997 tarih ve 97/10050 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Zile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun, 4/3/2002 tarihli ve 2002/3811 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de    Rektörlüğe bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmasıı kararlaştırılmıştır.
       c) 26/8/1999 tarih ve 99/13561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Eğitim Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
       d)7/8/2002 tarih ve 2002/4648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
e) 13/4/2006 tarihli ve 2006/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı Zile Turizm İşletmeiciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun adı “Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu” olarak değiştirilmiştir.
f) 16/2/2009 tarihli ve 2009/14681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı Mühendislik ve Doğa Bilimleri  Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
(3) 4/7/1995 tarih ve 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Güzel Sanatlar Fakültesinin ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun kurulmaları kararlaştırılmıştır.
(4) a)2/6/2000 tarihli ve 2000/854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Eğitim Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
       b) 18/4/2001 tarihli ve 2001/2351 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve Fethiye Sağlık Yüksekokulunun kurulması kararlaştırılmıştır.
       c) 1/4/2005 tarihli ve 2005/8715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı; Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmış, daha sonra adı 27/2/2006 tarihli ve 2006/10121 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.
      d)14/5/2007 tarihli ve 2007/12149  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı Tıp Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
Sayfa 32


5674-7
 
             Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (1)
             Ek Madde 26 – (Ek: 3/7/1992 – 3837/25 md.) Kahramanmaraş’ta Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite; a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Orman Fakültesi ile Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı Kahramanmaraş Ziraat Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Ziraat Fakültesinden;
             b) Gaziantep Üniversitesine bağlı Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulunun adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulundan;
             c) (Değişik: 15/12/1999 – 4488/1 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden;
             Oluşur.
             İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
             Ek Madde 27 – (Ek: 3/7/1992 – 3837/25 md.) İzmir’de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adıyla yeni bir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kurulmuştur. Bu enstitü;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık Fakültesinden;
             b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünden;
             Oluşur.
             Kırıkkale Üniversitesi (2)
             Ek Madde 28 – (Ek: 3/7/1992 – 3837/25 md.)
             Kırıkkale’de Kırıkkale Üniversitesi adıyla yeni bir Üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi,Mühendislik Fakültesi,Veteriner Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden;
             b) Ankara Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Kırıkkale Meslek Yüksekokulundan;
             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden;
             Oluşur.
             Ek Madde 29 – (Ek: 3/7/1992 – 3837/25 md.)
             Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu, Gazi Eğitim Fakültesi ile; Teknik Eğitim Fakültesine bağlı Sanat Eğitimi Yüksekokulu, Teknik Eğitim Fakültesi ile; Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu, Atatürk Eğitim Fakültesi ile; Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu, Buca Eğitim Fakültesi ile; Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi ile; Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi ile; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi ile; Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu, Fatih Eğitim Fakültesi ile; Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi ile birleştirilmiştir.
             Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesine bağlı Kırşehir Eğitim Yüksekokulu ve Kastamonu  Eğitim  Yüksekokulu;  Trakya  Üniversitesine  bağlı Edirne Eğitim Yüksekokulu; Ondokuz
 
 
____________________
(1) a) 4/7/1995 tarih ve 95/7044 sayalı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Teknik Eğitim, Mühendislik ve Mimarlık İlahiyat Fakültelerinin kurulmaları kararlaştırılmıştır, 9/5/1996 tarih ve 96/8176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Teknik Eğitim Fakültesi kapatılarak yerine Tıp Fakültesi kurulmuştur.
      b) 2/6/2000 tarihli ve 2000/854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
      c) 17/3/2004 tarihli ve 2004/7032 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı; Güzel Sanatlar Fakültesi ile Eğitim Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
(2 ) a) 3.1.1995 tarih ve 95/6413 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı;Tıp,Hukuk ve Eğitim fakültelerinin kurulması kararlaştırılmıştır.
      b) 12/8/1998 tarih ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun kurulması kararlaştırılmıştır.
      c)  24/6/2002 tarih ve 2002/4449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Diş Hekimliği Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
      d) 6/6/2005 tarihli ve 2005/8969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı; Güzel Sanatlar Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
      e) 1/12/2008 tarihli ve 2008/14398 Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı; Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
 
Sayfa 33


5674-8
 
Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı Amasya Eğitim Yüksekokulu; Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesine bağlı Ağrı Eğitim Yüksekokulu ve Erzincan Eğitim Yüksekokulu; Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı Siirt Eğitim Yüksekokulu; Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı Giresun Eğitim Yüksekokulu; Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı Van Eğitim Yüksekokulu aynı üniversitelere bağlı Eğitim Fakültelerine ve Selçuk Üniversitesine bağlı Kız Sanat Eğitim Yüksekokulu aynı üniversiteye bağlı Mesleki Eğitim Fakültesine dönüştürülmüştür.
             Ek Madde 30 – (Ek: 3/7/1992 – 3837/25 md.; Değişik : 29/3/2001 – 4633/3 md.)
             Bakanlar kurulu, Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığının önerisi ile üniversitelere bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokul kurmaya; bu birimlerle ilgili olarak birleştirmeye, kapatmaya, bağlantı ve isim değişikliği yapmaya yetkilidir. Bağlantı değişikliği yapılan birimlere ait kadrolar, taşınmazlar ve demirbaşlar, bir başka işleme gerek kalmadan bağlanılan üniversiteye aktarılmış sayılır. (1)
             Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (2)(4)
             Ek Madde 31 – (Ek: 13/8/1993 – KHK – 496/2 md.)
             Eskişehir’de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Anadolu Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi,Tıp Fakültesi ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,
             b) Anadolu Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Eskişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken,bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Ek Madde 32 – (Ek: 13/8/1993 – KHK – 496/2 md.)
             Anadolu Üniversitesi,yurt düzeyinde ve yurtdışında çağdaş iletişim ve eğitim-öğretim teknolojilerini kullanan Açıköğretim Fakültesinin kendi programlarının yanı sıra,bu fakültenin servis ve organizasyonu ile diğer birimlerinin ekstern öğrencilerine ve yalnızca açıköğretim sistemi uygulamak üzere kurulan fakülte ve yüksekokullarına hizmet vererek,aynı zamanda ağırlıklı açık üniversite fonksiyonu yapmakla görevli bir üniversitedir.
             Merkezi Eskişehir’de olan Anadolu Üniversitenin,açıköğretim öğrencilerinin yüzyüze eğitim-öğretim,kültür ve sportif hizmetleri için yurtiçinde gereken yerlerde mevcut kamuya ait eğitim-öğretim,kültür ve spor tesislerinin boş zamanları ile kamu televizyonunun bir kanalı kuruluşlarca üniversitenin kullanımına tahsis edilir.
             Başkent Üniversitesi (3)
             Ek Madde 33 – (Ek : 23/8/1993 – KHK-515/1 md; Değiştirilerek kabul : 13/1/1994-3961/1 md.)
            Ankara’da Türkiye  Organ Nakli  ve Yanık  Tedavi  Vakfı  ile  Haberal Eğitim Vakfı  tarafından  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hü-                    
________________
(1)    Bazı üniversitelere bağlı olarak kurulan Sağlık yüksekokullarıyla ilgili olarak 2/11/1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi   Gazetede yayımlanan 10/10/1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listeye bakınız.
(2)    a)4/7/1995 tarih ve 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Ziraat Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
b) 14/11/1995 tarih ve 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; İlahiyat Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
c) 12/8/1998 tarih ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Eğitim Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
d)3/3/2006 tarihli ve 2006/10134 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
e) 10/3/2008 tarihli ve 2008/13383 sayılı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
(3)     a)27/2/1997 tarih ve 97/9235 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Hukuk, İletişim Fakülteleri ve Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
b) 12/8/1998 tarih ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurulması kararlaştırılmıştır.
c) 4/5/1999 tarih ve 99/12825 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı, Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
d) 29/11/2004 tarihli ve 2004/8254 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı, Ticari Bilimler Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
(4)   1/7/2005 tarihli ve 5379 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, madde başlığında ve madde metninde yer alan “Osmangazi Üniversitesi” ibaresi, “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
Sayfa 34


5674-9
 
kümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip Başkent Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
             Bu Üniversite;
             a) Tıp Fakültesi,
             b) Fen-Edebiyat Fakültesi,
             c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
             d) Mühendislik Fakültesi,
             e) (Değişik : 17/11/1999 - 4480/3 md.) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi,
             f) Rektörlüğe bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Hemşirelik Yüksekokulu,Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu ve Sağlık İdaresi ve İşletmesi Yüksek Okulundan,
             g) (Ek : 25/7/2000 -KHK- 612/5 md.; Aynen kabül: 10/1/2001 - 4617/3 md.)  Eczacılık Fakültesi ve Eğitim Fakültesinden;
             h) (Ek : 25/7/2000 -KHK- 612/5 md.; Aynen kabül : 10/1/2001 - 4617/3 md.) Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Avrupa Birliği Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Transplastanyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü ve Yanık, Yangın ve Doğal Afetler Enstitüsünden;
             Oluşur.
             Galatasaray Üniversitesi(1)
             Ek Madde 34 – (Ek: 1/6/1994-3993/1 md.)
             14 Nisan 1992 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanıp Bakanlar Kurulunun 4 Mayıs 1992 tarih ve 92/2991 Sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe girmiş olan Anlaşmaya göre kurulan Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu. "Galatasaray Üniversitesi"ne dönüştürülmüştür.
             Bu Üniversite, rektörlüğe bağlı olarak:
             a) Hukuk Fakültesi,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesinden:
             b) Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünden:
             c) Galatasaray Lisesi ve ona bağlı ilköğretim okulu (ilkokul)'ndan oluşur.
             Galatasaray Üniversitesinin Yükseköğretim birimlerinde yükseköğretimle ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.İlk ve orta öğretim birimlerinde ise eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinden,denetim ve gözetiminden,rektörlükle işbirliği halinde Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur.
             Galatasaray ilk ve ortaöğretim birimlerinin öğretmen ve yöneticileri rektörün inhası üzerine Milli Eğitim Bakanlığınca atanır.
             Işık Üniversitesi (2)
             Ek Madde 35 – (Ek: 5/6/1996 - 4142/2 md.)
             İstanbul'da Fevziye Mektepleri Vakfı tarafından, 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip Işık Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
             a) Fen-Edebiyat Fakültesi,
             b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
             c) Mühendislik Fakültesi,
             d) Fen Bilimleri Enstitüsü,
             e) Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden,
             Oluşur.
             Fatih Üniversitesi (3)
             Ek Madde 36 – (Ek: 5/6/1996 - 4142/2 md.)
             İstanbul'da Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip Fatih Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
 
––––––––––––––––––––––––––––––
(1)  10/9/2007 tarihli ve 2007/12586 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı Denizcilik Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
(2)  24/4/2007 tarihli ve 2007/12014 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı Güzel Sanatlar Fakültesinin  kurulması kararlaştırılmıştır.
(3)  6/5/2008 tarihli ve 2008/13662 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı Hukuk Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.    
Sayfa 35


5674-10
 
             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
             a) Fen-Edebiyat Fakültesi,
             b) Tıp Fakültesi,
             c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
             d) Mühendislik Fakültesi,
             e) Hemşirelik Yüksekokulu,
             f) Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu,
             g) Fen Bilimleri Enstitüsü,
             h) Sosyal Bilimler Enstitüsü,
             ı) Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
             i) Biyomedikal Mühendislik Enstitüsü'nden,
             Oluşur.
             Sabancı Üniversitesi
             Ek Madde 37 – (Ek: 5/6/1996 - 4142/2 md.)
             İstanbul'da Hacı Ömer Sabancı Vakfı tarafından, 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip Sabancı Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
             a) Fen-Edebiyat Fakültesi,
             b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
             c) Mühendislik Fakültesi,
             d) Fen Bilimleri Enstitüsü,
             e) Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden,
             Oluşur.
             İstanbul Bilgi Üniversitesi (1)
             Ek Madde 38 – (Ek: 5/6/1996 - 4142/2 md.)
             İstanbul'da Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip İstanbul Bilgi Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
             a) Fen-Edebiyat Fakültesi,
             b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
             c) İletişim Fakültesi,
             d) Fen Bilimleri Enstitüsü,
             e) Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden,
             Oluşur.
             Yeditepe Üniversitesi (2)
             Ek Madde 39 – (Ek : 5/6/1996 - 4142/2 md.)
             İstanbul'da İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip Yeditepe Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
——————————
(1)   a) 28/3/1997 tarih ve 97/9515 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı, Hukuk Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
        b) 19/4/2006 tarihli ve 2006/10374 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı Avrupa Birliği Enstitüsü kurulması kararlaştırılmıştır.
(2)   a)18/4/2001 tarihli ve 2001/2351 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı, Eğitim Bilimleri Enstitüsünün kurulması kararlaştırılmıştır.
        b)22/8/2001 tarihli ve 2001/2985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı, Eczacılık Fakültesi ileEğitim Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
        c)29/7/2003 tarihli ve 2003/6001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü kurulması kararlaştırılmıştır.
       d)29/7/2004 tarihli ve 2004/7700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu  kurulması kararlaştırılmıştır.
       e)16/9/2004 tarihli ve 2004/7952 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı, Ticari Bilimler Fakültesi  kurulması kararlaştırılmıştır.
       f) 9/7/2007 tarihli ve 2007/12480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı, Sağlık Bilimleri Fakültesi  kurulması kararlaştırılmıştır.
 
Sayfa 36


5674-11
 
             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Mimarlık-Mühendislik Fakültesi,
             b) Tıp Fakültesi,
c) Fen-Edebiyat Fakültesi,
d) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
e) Diş Hekimliği Fakültesi,
f) Güzel Sanatlar Fakültesi,
g) Hukuk Fakültesi,
             h) İletişim Fakültesi,
             ı) Yabancı Diller Yüksek Okulu,
i) Spor Yüksek Okulu,
             j) Fen Bilimleri Enstitüsü,
             k) Sosyal Bilimler Enstitüsü
             l) Sağlık Bilimleri Enstitüsü‘nden,
             Oluşur.
             Atılım Üniversitesi(1)
             Ek Madde 40 – (Ek: 9/7/1997 – 4281/1 md.)
             Ankara’da Atılım Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip “Atılım Üniversitesi” adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen-Edebiyat Fakültesi,
             b) İşletme Fakültesi,
c) Mühendislik Fakültesi,
d) Fen Bilimleri Enstitüsü,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsü‘nden,
             Oluşur.
             İstanbul Kültür Üniversitesi (2)
             Ek Madde 41 – (Ek: 9/7/1997 – 4281/1 md.)
             İstanbul’da Kültür Koleji Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip “İstanbul Kültür Üniversitesi” adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
             b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
b) Fen-Edebiyat Fakültesi,
c) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,
d) İşletmecilik Meslek Yüksekokulu,
 
 
__________________
(1)     28/4/2003 tarihli ve 2003/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı, Hukuk Fakültesi’nin  kurulması kararlaştırılmıştır.
(2)    a) 12/8/1998 tarih ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Hukuk Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
        b) 18/4/2001 tarihli ve 2001/2351 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı, Sanat ve Tasarım Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
       c)  2/2/2007 tarihli ve 2007/11665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
 
Sayfa 37


5674-12
 
   f) Fen Bilimleri Enstitüsü,
   g) Sosyal Bilimler Enstitüsü‘nden,
   Oluşur.
   Doğuş Üniversitesi(1)
   Ek Madde 42 – (Ek: 9/7/1997 – 4281/1 md.)
   İstanbul’da Doğuş Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip “Doğuş Üniversitesi” adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
   Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
b) Mühendislik Fakültesi,
c) Fen-Edebiyat Fakültesi,
d) Turizm Meslek Yüksekokulu,
e) Fen Bilimleri Enstitüsü,
f) Sosyal Bilimler Enstitüsü‘nden,
   Oluşur.
   Çankaya Üniversitesi
   Ek Madde 43 – (Ek: 9/7/1997 – 4282/1 md.)
   Ankara‘da Sıtkı Alp Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere,kamu tüzelkişiliğini haiz „Çankaya Üniversitesi“ adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
   Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen-Edebiyat Fakültesi,
b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
c) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
d) Hukuk Fakültesi,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsü,
f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
   Oluşur.
   Maltepe Üniversitesi (2)
   Ek Madde 44 – (Ek: 9/7/1997 – 4282/1 md.)
   İstanbul’da Marmara Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğini haiz “Maltepe Üniversitesi” adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
   Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Tıp Fakültesi,
b) Hukuk Fakültesi,
c) Fen-Edebiyat Fakültesi,
d) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,(2-b)
__________________
(1)     a) 16/1/2004 tarihli  ve 2004/6808 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe  bağlı, Sanat ve Tasarım Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
b) 6/5/2008 tarihli ve 2008/13665 Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe  bağlı Hukuk Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
(2)     a) 8/4/1999 tarih ve 99/12735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinin kurulması kararlaştırılmıştır.
b) 1/8/2003 tarih ve 2003/6033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin kapatılarak yerine Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi kurulması ve aynı Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi  kurulması kararlaştırılmıştır.
 
Sayfa 38


5674-13
             e) İletişim Fakültesi,
             f) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
             g) Eğitim Fakültesi,
             h) Hemşirelik Yüksekokulundan,
             Oluşur.
             Beykent Üniversitesi (1)
             Ek Madde 45 – (Ek: 9/7/1997 – 4282/1 md.)
             İstanbul’da Adem Çelik-Beykent Eğitim Vakfı tarafından, 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğini haiz “Beykent Üniversitesi” adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
             a) Fen-Edebiyat Fakültesi,
             b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
             c) Mimarlık Fakültesi,
             d) Güzel Sanatlar Fakültesi,
             e) Sosyal Bilimler Enstitüsü,
             f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             Oluşur.
             Çağ Üniversitesi (2)
             Ek Madde 46 – (Ek: 9/7/1997 – 4282/1 md.)
             Tarsus’ta Bayboğan Eğitim Vakfı tarafından, 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğini haiz “Çağ Üniversitesi” adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
             a) Fen-Edebiyat Fakültesi,
             b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
             c) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
             d) Meslek Yüksekokulu,
             e) Sosyal Bilimler Enstitüsü,
             f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             Oluşur.
             Bahçeşehir Üniversitesi (3)
             Ek Madde 47 – (Ek: 15/1/1998 – 4324/1 md.)
             İstanbul‘da Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip "Bahçeşehir Üniversitesi" adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
             a) İşletme Fakültesi,
             b) Fen-Edebiyat Fakültesi,
__________________
(1)  a) 2/5/2001 tarihli ve 2001/2553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Rektörlüğe bağlı Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmiş, , 4/3/2002 tarihli ve 2002/3811 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Rektörlüğe bağlı     Yabancı Diler Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
       b) 6/5/2008 tarihli ve 2008/13666 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı Hukuk Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
(2)  6/11/1997 tarih ve 97/10212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Hukuk Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
(3)  a)  26/4/2000 tarih ve 2000/617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı; Hukuk ve  Mimarlık Fakültelerinin kurulması kararlaştırılmıştır.
      b)  12/2/2007tarih ve 2007/11774 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu  kurulması kararlaştırılmıştır.
      c) 9/6/2008 tarihli ve 2008/13783 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı; Mimarlık Fakültesinin adı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İşletme Fakültesinin adı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
 
Sayfa 39


5674-14
 
              c) İletişim Fakültesi,
              d) Mühendislik Fakültesi,
              e) Tıp Fakültesi, (1)
              f) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, (1)
              g) (Değişik : 29/3/2001 – 4633/4 md.) Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünden; (1)
             Oluşur.
             Haliç Üniversitesi(2)
             Ek Madde 48 – (Ek: 15/1/1998 – 4324/1 md.)
             İstanbul’da Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip “Haliç Üniversitesi” adıyla yeni vakıf üniversitesi kurulmuştur.
             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
             a) Fen-Edebiyat Fakültesi,
             b) Tıp Fakültesi,
             c) Mühendislik Fakültesi,
             d) İşletme Fakültesi,
             e) Hemşirelik Yüksekokulu,
             f) Su Ürünleri Yüksekokulu,
             g) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,
             h) Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
             ı) Konservatuar’dan,
             Oluşur.
             Okan Üniversitesi(3)
             Ek Madde 49 – (15/12/1999 – 4488/2 md.)
             İstanbul’da Okan Kültür Eğitim ve Spor Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yüksek öğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip “Okan Üniversitesi” adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
             a) Fen-Edebiyat Fakültesi,
             b) Mühendislik Fakültesi,
             c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
             d) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,(2)
             e) Meslek Yüksekokulu,
             f) Sosyal Bilimler Enstitüsü,
             g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             Oluşur.
             Ufuk Üniversitesi
             Ek Madde 50 – (15/12/1999 – 4488/2 md.)
             Ankara’da Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yüksek öğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip “Ufuk Üniversitesi” adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
             a) Fen-Edebiyat Fakültesi,
             b) Tıp Fakültesi,
             c) Eğitim Fakültesi,
                 d) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
___________________
(1)   9/5/2007 tarihli ve 5656 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle bu maddeye “e” bendi eklenmiş ve diğer bent numaraları buna göre yeniden teselsül ettirilmiştir.
(2)   a) 30/5/2002 tarihli ve 2002/4306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Fen Bilimleri   Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün kurulması kararlaştırılmıştır.
        b) 16/10/2003 tarihli ve 2003/6330 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
       c) 19/4/2006 tarihli ve 2006/10372 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mimarlık Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
 d) 9/7/2007 tarihli 2007/12481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Yüksekokulu  kurulması kararlaştırılmıştır.
(3)  a) 10/5/2005 tarihli ve 2005/8833 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
      b) 22/1/2007 tarihli ve 2007/11624  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı “Bilgisayar ve Turizm Yüksekokulu”nun adı “Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
c) 6/5/2008 tarihli ve 2008/13663 Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
d) 30/6/2008 tarihli ve 2008/13884 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı “Mühendislik Fakültesi” adının “Mühendislik -Mimarlık Fakültesi” olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır.               
 
 
     
Sayfa 40


5674-15
 
             e) Hukuk Fakültesi,
             f) Hemşirelik Yüksekokulu,
             g) Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulu,
             h) Sağlık İdaresi Yüksekokulu,
             ı) Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu,
             i) Sosyal Bilimler Enstitüsü,
             j) Fen Bilimleri Enstitüsü,
             k) Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
             l) Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsünden,
             Oluşur.
             Ek Madde 51 – (Ek: 15/12/1999 – 4488/2 md.)
             28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun” adı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu” şeklinde değiştirilmiştir.
             Çeşitli mevzuatlarda “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna” yapılmış atıflar “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa” yapılmış sayılır.
            Yaşar Üniversitesi(1)
             Ek Madde 52 – (Ek : 29/3/2001 – 4633/5 md.)
             İzmir’de Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Yaşar Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
             Bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
             a) Fen-Edebiyat Fakültesi,
             b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
             c) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
             d) İletişim Fakültesi,
             e) Hukuk Fakültesi,
             f) Meslek Yüksekokulu,
             g) Yabancı Diller Yüksekokulu,
             h) Fen Bilimleri Enstitüsü,
             i) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
             Oluşur
             İstanbul Ticaret Üniversitesi
             Ek Madde 53 – (Ek : 29/3/2001 – 4633/5 md.)
             İstanbul’da İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Ticaret Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
             Bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
             a) Fen-Edebiyat Fakültesi,
             b) Ticari Bilmiler Fakülttesi,
             c) Hukuk Fakültesi,
             d) İletişim Fakültesi,
             e) Mühendislik ve Tasarım Fakültesi,
             f) Meslek Yüksekokulu,
             g) Sosyal Bilimler Enstitüsü,
             h) Fen Bilimler Enstitüsü,
             i) Dış Ticaret Enstitüsünden,
             Oluşur.
 
–––––––––––––––––––
1) 9/7/2007 tarihli ve 2007/12479 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
 
Sayfa 41


5674-16
 
             İzmir Ekonomi Üniversitesi(1)
             Ek Madde 54 – (Ek : 29/3/2001 – 4633/5 md.)
             İzmir’de İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İzmir Ekonomi Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
             Bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
             a) Fen-Edebiyat Fakültesi,
             b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
             c) İletişim Fakültesi,
             d) Yabancı Diller Yüksekokulu,
             e) Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu,
             f) Banka ve Sigortacılık Yüksekokulu,
             g) Moda ve Desinatörlük Yüksekokulu,
             h) Meslek Yüksekokulu,
             i) Sosyal Bilimler Enstitüsü,
             j) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             Oluşur.
             TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi(2)
             Ek Madde 55- (Ek: 26/6/2003-4909/1 md.)
             Ankara’da Türkiye Odalar ve Borsalar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tâbi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
             a) Fen-Edebiyat Fakültesi,
             b) İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi,
             c) Mühendislik Fakültesi,
             d) Sosyal Bilimler Enstitüsü,
             e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             f) (Ek: 19/2/2009-5839/1 md.) Ankara ve kalkınmada öncelikli yöreler öncelikli olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından birlikte tespit edilecek illerdeki eğitim bilimleri enstitülerinden,
             Oluşur.
             (Ek fıkra: 19/2/2009-5839/1 md.) İkinci fıkranın (f) bendinde belirtilen eğitim bilimleri enstitüleri, kampüslerinde uluslararası yüksek kalite ve standartlara sahip eğitim merkezi olmak amacıyla kurulabilecek 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa tâbi ilk ve ortaöğretim okullarını laboratuvar okulları olarak kullanır. Kampüslerde açılacak ortaöğretim kurumları fen lisesi statüsünde eğitim verirler. Ankara’daki laboratuvar okulu ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin fakülteleri, enstitüleri ve diğer birimlerinin öğrencileri ve öğretmenleri müşterek akademik ve sosyal çalışmalarda bulunur.
 
–––––––––––––––––––––––
(1) a) 3/4/2003 tarihli ve 2003/5442 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Bilgisayar     Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
      b) 13/9/2006 tarihli ve 2006/10964 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tarımsal Teknoloji ve Gıda Bilimleri Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
(2)  a) 5/5/2005 tarihli ve 2005/8832 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
      b) 6/5/2008 tarihli ve 2008/13659 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.               
Sayfa 42


5674-17
 
             (Ek fıkra: 19/2/2009-5839/1 md.) Laboratuvar okullardaki öğretmenler, kampüslerindeki eğitim bilimleri enstitüsünde yükseklisans veya doktora öğrencisi olabileceği gibi, eğitim bilimleri enstitüsü öğretim elemanları da  laboratuvar okullarında öğretmenlik yapabilir.
             (Ek fıkra: 19/2/2009-5839/1 md.) Laboratuvar okullarında onuncu sınıftan onbirinci sınıfa geçişte, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenecek ve Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilerek onaylanacak uluslararası sınavlarda başarılı olma şartı aranır. Bu liselerden mezun olabilmek için uluslararası bakalorya diploması alınması da gereklidir.
             (Ek fıkra: 19/2/2009-5839/1 md.) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin eğitim bilimleri enstitülerine bağlı olarak kurulacak kampüslerdeki laboratuvar okullarında öğrenim gören öğrencilerin en az yüzde yetmişinin burslu olması zorunludur. Bu kampüslerde eğitim ve araştırma bilimleri ile sağlık merkezi, lojmanlar, misafirhaneler gibi her türlü tesisin kurulması ve işletilmesiyle ilgili ücretler dâhil her türlü giderler ile okullarda burslu okuyacak öğrencilere sağlanacak burslar;
             a) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Üniversitenin kampüslerinde bulunan okulların tüm personelinin ücretlerinden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren yirmibeş yıl süre ile kesilecek gelir vergisi tutarının özel bir hesaba aktarılmasıyla oluşan kaynaktan,
             b) Burssuz öğrencilerden alınacak eğitim ücretlerinden,
             c) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin temin veya kabul edeceği diğer gelir kaynakları ile bağışlardan,
             karşılanır. (a)  bendinde  belirtilen  özel hesabın oluşturulması, kullanımı ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, Maliye ve Milli Eğitim bakanlıkları ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesince birlikte hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
             Ahi Evran Üniversitesi (1)
             Ek Madde 56 – (Ek: 1/3/2006-5467/1 md.)
             Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp Fakültesi ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden,
             b) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulundan,
             c) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Kaman Meslek Yüksekokulu, Mucur Meslek Yüksekokulu ile Çiçekdağı Meslek Yüksekokulundan,
 
 
 
–––––––––––––––––––––––
(1) 17/5/2007 tarihli ve 5662 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; (a) bendinin başına "Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp Fakültesi ile" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
 
Sayfa 43


5674-18
 
d) (Değişik: 17/5/2007-5662/3 md.) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
             Kastamonu Üniversitesi (1)
             Ek Madde 57 – (Ek: 1/3/2006-5467/1 md.)
             Kastamonu'da Kastamonu Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Orman Fakültesi ile İnebolu Su Ürünleri Fakültesinden,
             b) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sivil Havacılık Yüksekokulundan,
             c) Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İhsangazi Meslek Yüksekokulundan,
             d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Düzce Üniversitesi (2)
             Ek Madde 58 – (Ek: 1/3/2006-5467/1 md.)
             Düzce'de Düzce Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Orman Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ve Tıp Fakültesinden,
             b) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulu ile Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan,
             c) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Akçakoca Meslek Yüksekokulundan,
             d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (3)
             Ek Madde 59 – (Ek: 1/3/2006-5467/1 md.)
             Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Veteriner Fakültesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesinden,
             b) Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
––––––––––––––––
(1) a) 22/9/2008 tarihli ve 2008/14190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Rektörlüğe bağlı olarak İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
     b) 25/2/2009 tarihli ve 2009/14695 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
(2) 28/4/2008 tarihli ve 2008/13603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
(3) 4/9/2007 tarihli ve 2007/12583 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Rektörlüğe bağlı olarak Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
Sayfa 44


5674-19
 
             c) Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Gölhisar Meslek Yüksekokulu ile Ağlasun Meslek Yüksekokulundan,
             d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Uşak Üniversitesi (1)
             Ek Madde 60 – (Ek: 1/3/2006-5467/1 md.)
             Uşak'ta Uşak Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden,
             b) Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
             c) Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Banaz Meslek Yüksekokulu, Eşme Meslek Yüksekokulu, Karahallı Meslek Yüksekokulu, Sivaslı Meslek Yüksekokulu ile Ulubey Meslek Yüksekokulundan,
             d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Rize Üniversitesi (2)
             Ek Madde 61 – (Ek: 1/3/2006-5467/1 md.)
             Rize'de Rize Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İlâhiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ile yeni kurulan Tıp Fakültesinden,
             b) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
             c) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Ardeşen Meslek Yüksekokulu  ile Fındıklı Meslek Yüksekokulundan,
             d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
            Namık Kemal Üniversitesi(3)
             Ek Madde 62 – (Ek: 1/3/2006-5467/1 md.)
             Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ve Tıp Fakültesi ile Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Ziraat Fakültesi ile Çorlu Mühendislik Fakültesinden,
 
–––––––––––––––––––––––
(1) 19/9/2007 tarihli ve 2007/12631 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
(2) 28/4/2008 tarihli ve 2008/13602 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Rektörlüğe bağlı olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
(3) 2/2/2009 tarihli ve 2009/14670 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Rektörlüğe bağlı olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
 
Sayfa 45


5674-20
 
             b) Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
             c) Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Çorlu Meslek Yüksekokulu, Çerkezköy Meslek Yüksekokulu, Hayrabolu Meslek Yüksekokulu, Malkara Meslek Yüksekokulu, Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu, Muratlı Meslek Yüksekokulu, Saray Meslek Yüksekokulu ile Şarköy Meslek Yüksekokulundan,
             d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Erzincan Üniversitesi (1)
             Ek Madde 63 – (Ek: 1/3/2006-5467/1 md.)
             Erzincan'da Erzincan Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile Hukuk Fakültesinden ile yeni kurulan Tıp Fakültesinden,
             b) Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
             c) Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, İlahiyat Meslek Yüksekokulu, Refahiye Meslek Yüksekokulu, Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu ve  Tercan Meslek Yüksekokulu ile Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulundan,
             d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Aksaray Üniversitesi
             Ek Madde 64 – (Ek: 1/3/2006-5467/1 md.)
             Aksaray'da Aksaray Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Eğitim Fakültesinden,
             b) Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan,
             c) Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ortaköy Meslek Yüksekokulu ile Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulundan,
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,  
oluşur.
 
–––––––––––––––––––
(1) a) 17/5/2007 tarihli ve 5662 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle;  bu maddenin (a) bendinin sonuna "ile yeni kurulan Tıp Fakültesinden," ibaresi, (d) bendine "Sağlık Bilimleri Enstitüsü" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
     b) 17/7/2008 tarihli ve 2008/13958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
     c) 30/3/2009 tarihli ve 2009/14846 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sivil Havacılık Yüksekokulu  kurulması kararlaştırılmıştır.
Sayfa 46


5674-21
 
            Giresun Üniversitesi (1)
             Ek Madde 65 – (Ek: 1/3/2006-5467/1 md.)
             Giresun'da Giresun Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp Fakültesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile Eğitim Fakültesinden,
             b) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
             c) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ve Tirebolu Meslek Yüksekokulu ile Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Alucra Meslek Yüksekokulu ve Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulundan,
             d) (Değişik: 17/5/2007-5662/5 md.) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Hitit Üniversitesi (2)
             Ek Madde 66 – (Ek: 1/3/2006-5467/1 md.)
             Çorum'da Hitit Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve İlâhiyat Fakültesi ile yeni kurulan Tıp Fakültesinden,
             b) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
             c) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Sungurlu Meslek Yüksekokulu ile Osmancık Meslek Yüksekokulundan,
             d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Bozok Üniversitesi (3)
             Ek Madde 67 – (Ek: 1/3/2006-5467/1 md.)
             Yozgat'ta Bozok Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp Fakültesi ile Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Ziraat Fakültesinden,
             b) Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
            
––––––––––––––––
(1)  a) 17/5/2007 tarihli ve 5662 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle; bu maddenin (a) bendinin başına "Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp Fakültesi ile" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
      b) 30/7/2008 tarihli ve 2008/14006 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Görele Güzel Sanatlar Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
      c)  30/7/2008 tarihli ve 2008/14007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tirebolu İletişim Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
      d) 30/7/2008 tarihli ve 2008/14008 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
      e) 23/9/2008 tarihli ve 2008/14177 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı bulunan Sağlık Yüksekokulunun kapatılarak,  yerine Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
      f) 1/10/2008 tarihli ve 2008/14179 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Bulancak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun kurulması kararlaştırılmıştır.
(2) 10/4/2009 tarihli ve 2009/14934 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor  Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
(3)  a) 17/5/2007 tarihli ve 5662 sayılı Kanunun 6 ncı  maddesiyle; bu maddenin (a) bendinin başına "Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp Fakültesi ile" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
      b) 10/11/2008 tarihli ve 2008/14323 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eğitim Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
      c) 2/2/2009 tarihli ve 2009/14641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İletişim Fakültesi ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
Sayfa 47


5674-22
 
             c) Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Cumhuriyet Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek  oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Akdağmadeni Meslek Yüksekokulundan,
             d) (Değişik: 17/5/2007-5662/6 md.) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Adıyaman Üniversitesi(1)
             Ek Madde 68 – (Ek: 1/3/2006-5467/1 md.)
             Adıyaman'da Adıyaman Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Adıyaman Meslekî ve Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesinden,
             b) İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
             c) Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Besni Meslek Yüksekokulu ve Gölbaşı Meslek Yüksekokulu ile İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Harran Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Kâhta Meslek Yüksekokulundan,
             d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Ordu Üniversitesi(2)
             Ek Madde 69 – (Ek: 1/3/2006-5467/1 md.)
             Ordu'da Ordu Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Ziraat Fakültesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Ünye İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ve Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi ile yeni kurulan Tıp Fakültesinden,
             b) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
             c) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mesudiye Meslek Yüksekokulu, Ünye Meslek Yüksekokulu ile Fatsa Meslek Yüksekokulundan,
             d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Amasya Üniversitesi
             Ek Madde 70 – (Ek: 1/3/2006-5467/1 md.)
             Amasya'da Amasya Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslekî ve Teknik Eğitim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesinden,
             b) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
––––––––––––––––––––––––––––––
(1) a) 9/7/2007 tarihli ve 2007/12386 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tıp Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır.
     b)7/4/2008 tarihli ve 2008/13497 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
(2) 25/3/2009 tarihli ve 2009/14849 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
 
Sayfa 48


5674-23
 
             c) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Merzifon Meslek Yüksekokulundan,
             d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             İstanbul Bilim Üniversitesi (1)
             Ek Madde 71(Ek : 22/3/2006-5475/2 md.)
             İstanbul’da Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi ve kamu tüzel kişiliğine sahip olmak üzere İstanbul Bilim Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
             Bu Üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesinden,
             b) Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Florance Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulundan,
             c) Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
             d) Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Özyeğin Üniversitesi
             Ek Madde 72 – (Ek: 9/5/2007-5656/1 md.)
             İstanbul’da Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tâbi olmak üzere kamu tüzel kişiliğine sahip Özyeğin Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
             a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
             b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
             c) Mühendislik Fakültesinden,
             ç) İletişim Fakültesinden,
             d) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan,
             e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             f) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
             oluşur.
             İstanbul Aydın Üniversitesi (2)
             Ek Madde 73 – (Ek: 9/5/2007-5656/1 md.)
             İstanbul’da  Anadolu  Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tâbi olmak üzere kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Aydın Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
––––––––––––
(1) 4/2/2008 tarihli ve 2008/13559 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
(2) a) 6/5/2008 tarihli ve 2008/13664 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
      b) 5/8/2008 tarihli ve 2008/14011 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Rektörlüğe bağlı olarak Eğitim Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
Sayfa 49


5674-24
 
             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
             a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
             b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
             c) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,
             ç) Diş Hekimliği Fakültesinden,
             d) Güzel Sanatlar Fakültesinden,
             e) İletişim Fakültesinden,
             f) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
             g) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulundan,
             ğ) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             h) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
             oluşur.
             Acıbadem Üniversitesi
             Ek Madde 74 – (Ek: 9/5/2007-5656/1 md.)
             İstanbul’da  Acıbadem Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tâbi olmak üzere kamu tüzel kişiliğine sahip Acıbadem Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
             a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
             b) Mühendislik Fakültesinden,
             c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
             ç) Tıp Fakültesinden,
             d) İletişim Fakültesinden,
             e) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
             f) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
             g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             ğ) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
             h) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             İzmir Üniversitesi (1)
             Ek Madde 75 – (Ek: 9/5/2007-5656/1 md.)
             İzmir’de Doğanata  Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tâbi olmak üzere kamu tüzel kişiliğine sahip İzmir Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
             a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
             b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
             c) Mühendislik Fakültesinden,
             ç) Mimarlık Fakültesinden,
             d) Güzel Sanatlar Fakültesinden,
             e) Konservatuvardan,
             f) Meslek Yüksekokulundan,
             g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             ğ) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
             oluşur.
 
–––––––––––––––––
(1) a)6/5/2008 tarihli ve 2008/13660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
      b)30/6/2008 tarihli ve 2008/13885 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
Sayfa 50


5674-25
 
             İstanbul Arel Üniversitesi
             Ek Madde 76 – (Ek: 9/5/2007-5656/1 md.)
             İstanbul’da  Kemal Gözükara Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tâbi olmak üzere kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Arel Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
             a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
             b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
             c) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,
             ç) Güzel Sanatlar Fakültesinden,
             d) İletişim Fakültesinden,
             e) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan,
             f) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
             g) Meslek Yüksekokulundan,
             ğ) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             h) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
             oluşur.
             Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (1)
             Ek Madde 77 – (Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
            Karaman’da  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Edebiyat Fakültesi, Kamil Özdağ Fen Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden,
             b) Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan,
             c) Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Ermenek Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulundan,
             ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (2)
             Ek Madde 78(Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
            Ağrı’da Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesiadıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesinden,
             b) Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
             c) Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
             ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
–––––––––––––––
(1) 17/5/2007 tarihli ve 5662 sayılı Kanunun 7 nci maddesindeki hükme istinaden her ne kadar eklenen maddeler 72 ila 88 olarak numaralandırılmış ise de 2809 sayılı Kanuna daha önce eklenen maddeler nedeniyle bu madde numaraları teselsül ettirilerek yeniden numaralandırılmıştır.
(2) 19/6/2008 tarihli ve 5773 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle; bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan "Ağrı Dağı Üniversitesi" ibareleri "Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
Sayfa 51


5674-26
 
            Sinop Üniversitesi
             Ek Madde 79(Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
             Sinop’ta Sinop Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ile Boyabat İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden,
             b) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
             c) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Boyabat Meslek Yüksekokulu, Ayancık Meslek Yüksekokulu ve Gerze Meslek Yüksekokulundan,
             ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Siirt Üniversitesi
             Ek Madde 80  – (Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
             Siirt’te  Siirt Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile  Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesinden,
             b) Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
             c) Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan  Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
             ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Nevşehir Üniversitesi (1)
             Ek Madde 81(Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
             Nevşehir’de Nevşehir Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu iken adı ve bağlantısı değiştirilerek fakülteye dönüştürülen ve rektörlüğe bağlanan  Ticaret ve Turizm  Eğitim Fakültesi ile Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan  İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden,
             b) Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sema ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulundan,
–––––––––––––
(1)  a) 31/3/2008 tarihli ve 2008/13467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
b) 25/2/2009 tarihli ve 2009/14726 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
 
Sayfa 52


5674-27
 
             c) Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Hacıbektaş Veli Meslek Yüksekokulu ile Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulundan,
             ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Karabük Üniversitesi(1)
             Ek Madde 82  – (Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
             Karabük’te Karabük Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ile  Mühendislik Fakültesinden,
             b) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu ile Safranbolu Meslek Yüksekokulundan,
             c) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Kilis 7 Aralık Üniversitesi
             Ek Madde 83  – (Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
             Kilis’te Kilis 7 Aralık Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Muallim Rıfat Eğitim Fakültesinden,
             b) Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Yusuf  Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulundan,
             c) Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
             ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Çankırı Karatekin Üniversitesi
             Ek Madde 84(Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
             Çankırı’da Çankırı Karatekin Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile  Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Orman Fakültesinden,
             b) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ve  Güzel Sanatlar Fakültesinden,
 
–––––––––––––
(1) 10/11/2008 tarihli ve 2008/14322  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
Sayfa 53


5674-28
 
             c) Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
             ç) Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
             d) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Artvin Çoruh Üniversitesi
             Ek Madde 85(Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
             Artvin’de Artvin  Çoruh Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ve Karadeniz Teknik  Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi ile Kafkas Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Orman Fakültesinden,
             b) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
             c) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Arhavi Meslek Yüksekokulu ile Hopa Meslek Yüksekokulundan,
             ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Bilecik Üniversitesi
             Ek Madde 86  – (Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
             Bilecik’te Bilecik  Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan  İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden,
             b) Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
             c) Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Osmaneli Meslek Yüksekokulu, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu, Gölpazarı Meslek Yüksekokulu, Söğüt Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Bozüyük Meslek Yüksekokulundan,
             ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Bitlis Eren  Üniversitesi
             Ek Madde 87(Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
             Bitlis’te Bitlis Eren Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
Sayfa 54


5674-29
 
             a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan  Fen-Edebiyat Fakültesinden,
             b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulu ile Kanık Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan,
             c) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Adilcevaz Meslek Yüksekokulu, Ahlat Meslek Yüksekokulu, Hizan Meslek Yüksekokulu ile Tatvan Meslek Yüksekokulundan,
             ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Kırklareli  Üniversitesi
             Ek Madde 88(Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
             Kırklareli’nde Kırklareli  Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi,  Ticaret ve Turizm  Eğitim Fakültesi ile Trakya  Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Teknik Eğitim Fakültesinden,
             b) Trakya  Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
             c) Trakya  Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Babaeski Meslek Yüksekokulu, Lüleburgaz  Meslek Yüksekokulu,  Pınarhisar Meslek Yüksekokulu, Vize Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
             ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Osmaniye  Korkut Ata Üniversitesi
             Ek Madde 89(Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
             Osmaniye’de Osmaniye  Korkut Ata Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesinden,
             b) Çukurova  Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Kadirli Meslek Yüksekokulundan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Bahçe Meslek Yüksekokulu ile Düziçi  Meslek Yüksekokulundan,
             c) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
Sayfa 55


5674-30
 
             Bingöl  Üniversitesi
             Ek Madde 90(Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
             Bingöl’de  Bingöl  Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile  Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Ziraat Fakültesinden,
             b) Fırat  Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
             c) Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
             ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Muş Alparslan  Üniversitesi
             Ek Madde 91(Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
             Muş’ta  Muş Alparslan Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesinden,
             b) Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Malazgirt Meslek Yüksekokulundan,
             c) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
             d) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Mardin Artuklu Üniversitesi
             Ek Madde 92(Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
             Mardin’de  Mardin Artuklu  Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesinden,
             b) Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan  Sağlık Yüksekokulundan,
             c) Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Midyat Meslek Yüksekokulundan,
             ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
Sayfa 56


5674-31
 
             Batman  Üniversitesi
             Ek Madde 93(Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
             Batman’da  Batman  Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Teknik Eğitim Fakültesinden,
             b) Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan  Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
             c) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Piri Reis Üniversitesi
             Ek Madde 94(Ek: 30/1/2008-5733/2 md.)
             İstanbul’da Türk Deniz Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Piri Reis Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
             Bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
             a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
             b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
             c) Mühendislik Fakültesinden,
             d) Denizcilik Yüksekokulundan,
             e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             f) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
             oluşur.
Ardahan Üniversitesi
             Ek Madde 95 –  (Ek: 22/5/2008-5765/1 md.)
Ardahan’da Ardahan Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
             Bu Üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesinden,
             b) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Ardahan Meslek Yüksekokulu ile Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
 
Sayfa 57


5674-32
 
             Bartın Üniversitesi
             Ek Madde 96(Ek: 22/5/2008-5765/1 md.)
Bartın’da Bartın Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
             Bu Üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Bartın Orman Fakültesinden,
             b) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Bartın Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Bayburt Üniversitesi
             Ek Madde 97(Ek: 22/5/2008-5765/1 md.)
Bayburt’ta Bayburt Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
             Bu Üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Bayburt Eğitim Fakültesinden,
             b) Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Bayburt Meslek Yüksekokulu ile Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Gümüşhane Üniversitesi
             Ek Madde 98Ek: 22/5/2008-5765/1 md.)
Gümüşhane’de Gümüşhane Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
             Bu Üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İletişim Fakültesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Gümüşhane Mühendislik Fakültesi ile Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
             b) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Gümüşhane Sağlık Yüksekokulundan,
             c) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Gümüşhane Meslek Yüksekokulu, Şiran Meslek Yüksekokulu, Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulundan,
             d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
Sayfa 58


5674-33
 
             Hakkari Üniversitesi
             Ek Madde 99 (Ek: 22/5/2008-5765/1 md.)
Hakkari’de Hakkari Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
             Bu Üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Hakkari Eğitim Fakültesinden,
             b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Hakkari Meslek Yüksekokulu, Yüksekova Meslek Yüksekokulu ile Hakkari Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Iğdır Üniversitesi
             Ek Madde  100 – (Ek: 22/5/2008-5765/1 md.)
Iğdır’da Iğdır Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
             Bu Üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Iğdır Ziraat Fakültesinden,
             b) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Iğdır Meslek Yüksekokulu ile Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Şırnak Üniversitesi
             Ek Madde  101 – (Ek: 22/5/2008-5765/1 md.)
Şırnak’ta Şırnak Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
             Bu Üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile İlahiyat Fakültesinden,
             b) Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Şırnak Meslek Yüksekokulu ile Cizre Meslek Yüksekokulundan,
             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Tunceli Üniversitesi
             Ek Madde  102 –  (Ek: 22/5/2008-5765/1 md.)
Tunceli’de Tunceli Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Sayfa 59


5674-34
 
             Bu Üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesi ile Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
             b) Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Tunceli Meslek Yüksekokulundan,
             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Yalova Üniversitesi
             Ek Madde  103 – (Ek: 22/5/2008-5765/1 md.)
Yalova’da Yalova Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
             Bu Üniversite;
             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
             b) Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Yalova Meslek Yüksekokulundan,
             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
             Ek Madde  104 (Ek: 22/5/2008-5765/1 md.)
İstanbul’da Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
             a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
             b) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
             c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
             ç) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden,
             d) Tıp Fakültesinden,
             e) Eczacılık Fakültesinden,
             f) Hukuk Fakültesinden,
             g) Uygulamalı Bilimler Fakültesinden,
             ğ) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
             h) Meslek Yüksekokulundan (iki yıllık),
             ı) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             i) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
             j) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
 
Sayfa 60


5674-35
                                                                              
             İstanbul Şehir Üniversitesi
             Ek Madde  105 – (Ek: 22/5/2008-5765/1 md.)
İstanbul’da Bilim ve Sanat Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Şehir Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
             a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
             b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
             c) Mühendislik Fakültesinden,
             ç) İletişim Fakültesinden,
             d) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
             e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
             f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Gediz Üniversitesi
             Ek Madde  106 – (Ek: 31/7/2008-5796/1 md.)
             İzmir’de Sipahi Eğitim, Sağlık ve Spor Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Gediz Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
             a) Hukuk Fakültesinden,
             b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
             c) Mühendislik Fakültesinden,
             ç) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
             d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
          Gazikent Üniversitesi
             Ek Madde  107 – (Ek: 31/7/2008-5796/1 md.)
             Gaziantep’te Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Gazikent Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
             a) Eğitim Fakültesinden,
             b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
             c) Hukuk Fakültesinden,
             ç) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,
             d) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
             e) Sağlık Bilimleri Yüksekokulundan,
             f) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulundan,
             g) Sosyal Bilimler Enstitüsünden
             oluşur.
 
Sayfa 61


5674-36
 
             Melikşah Üniversitesi                              
             Ek Madde  108 – (Ek: 31/7/2008-5799/1 md.)
             Kayseri’de Burç Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Melikşah Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
             a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
             b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
             c) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,
             ç) Hukuk Fakültesinden,
             d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
             e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Zirve Üniversitesi
             Ek Madde  109 – (Ek: 19/2/2009-5839/2 md.)
             Gaziantep’te İpek Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Zirve Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
             a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
             b) Mühendislik Fakültesinden,
             c) Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden,
             ç) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
             d) İletişim Fakültesinden,
             e) Hukuk Fakültesinden,
             f) Eğitim Fakültesinden,
             g) Meslek Yüksekokulundan,
             ğ) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
             h) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
 
Sayfa 62


5674-37
 
             Yeni Yüzyıl Üniversitesi
             Ek Madde  110 – (Ek: 19/2/2009-5839/2 md.)
             İstanbul’da Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Yeni Yüzyıl Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
             a) Tıp Fakültesinden,
             b) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
             c) Diş Hekimliği Fakültesinden,
             ç) Eczacılık Fakültesinden,
             d) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
             e) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,
             f) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
             g) İletişim Fakültesinden,
             ğ) Güzel Sanatlar Fakültesinden,
             h) Hukuk Fakültesinden,
             ı) İşletmecilik Meslek Yüksekokulundan,
             i) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
             j) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
             k) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
             l) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             m) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsünden,
             oluşur.
Sayfa 63


5674-38
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Geçici Hükümler
 
             Geçici Madde 1 – Bu Kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarının rektör yardımcıları, fakülte dekanları ve yardımcıları enstitü ve yüksekokul müdürleri ve yardımcıları ile bölüm, anabilim, anasanat, bilim ve sanat dallarının başkanlarının atanmaları 31 Ağustos 1982 tarihine kadar; Üniversitelerarası Kurul ile yükseköğretim kurumlarının organlarının seçim ve teşkili 30 Eylül 1982 tarihine kadar; yapılır.
             Bu Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamına alınan yükseköğretim kurumlarında; bölüm, anabilim, anasanat, bilim ve sanat dallarının yönetimi ve çeşitli kurullarının teşkili için; bu Kanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamına alınan öğretim görevlileri, 31 Aralık 1987 tarihine kadar görevlendirilebilirler.
             Geçici Madde 2 – Yükseköğretim kurumları personel ve kadro kanunları çıkıncaya kadar sanatçılar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 16 ncı maddesine göre ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile üniversitelerce sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Bu elemanların sözleşme esasları ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar, Yükseköğretim Kurulunun önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.
             Geçici Madde 3 – Bu Kanun kapsamına alınan yükseköğretim kurumlarından ad, statü veya bağlantı değişikliğine tabi olanların bütün personeli ile öğrencileri yeniden bir atamaya veya kayıt işlemine gerek kalmadan görev veya öğrenimlerine devam ederler. Bunlardan;
a) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan sınıflardaki bütün personel kadrolarıyla birlikte kapsamına alındıkları yükseköğretim kurumlarına devredilmişlerdir.
             b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenler kadroları ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına devredilirler. Bunlara 31/7/1983 tarihine kadar „öğretim görevlisi“ olarak görev yaptıkları yükseköğretim kurumu bütçesinden kazanılmış hak aylık dereceleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aldıkları ek göstergeler ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu hükümleri (bu Kanunun 3 üncü maddesi ile 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrası hükümleri hariç)esas alınarak ödemede bulunulur.
             c) "b" bendine göre yükseköğretim kurumlarına devredilenlerden, en geç 1/7/1983 tarihine kadar yükseköğretim kurumlarında çalışmak istemediklerini yazılı olarak talepedenler ile yükseköğretim kurumlarında istihdamına gerek görülmediğine karar verilenler, 31/7/1983 tarihi itibariyle  ilgili  bakanlıklara  kadroları  ile   birlikte  iade   edilir.   Yükseköğretim   kurumlarında  istihdamına devam olunacakların    kadro  unvanları   1/8/1983   tarihi    itibariyle  "öğretim  görevlisi"   olarak değiştiril-
Sayfa 64


 
5675
 
miş sayılır, bunlara 1/8/1983 tarihinden itibaren “b“ bendi hükümleri dikkate alınmaksızın 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu hükümlerine göre ödemede bulunulur ve haklarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 32 nci maddesindeki süre sınırlaması 1/8/1988 tarihine kadar uygulanmaz.
             Öğretmen yetiştirilmek üzere bir kadroya atanmış olanlardan lisans düzeyinde eğitim görmemiş olanlar; kadroları, ilgili bakanlıklarda kalmak kaydı ile, azami iki öğretim yılı içinde lisans eğitimlerini tamamlamaküzere Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili üniversitelere yerleştirilirler. Bunlardan lisans düzeyinde eğitim görmüş olanlar, lisanüstü öğrenim görmek üzere araştırma görevlisi olarak atanabilirler veya eski kadrolarıyla lisansüstü öğrenime devam edebilirler.
             Bu Kanunla düzenlenen yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici hükümleri ile araştırma görevliliğine intibakı yapılanlara, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik 16 ncı maddesinde belirtilen aylıklarının % 40 oranında iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı ve gene % 40 oranında tam gün ödeneği olarak belirtilen yan ödemeler ile bütçe kanunlarının öngördüğü diğer ödemeler aynen ödenir.
             Bu kanunla üniversitelere intikal eden öğretim görevlileri ile diğer görevlilerin kurumlar arasındaki nakil işlemleri 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ve daimi görev yollukları ayrıldıkları üniversite bütçesinden ödenmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulunca ve kadrolarıyla birlikte ilgili bakanlıklara bilgi verilerek yapılır.
             Üniversitelerde tıpta uzmanlık öğrenimi yapmakta olanlara verilecek aylık ve her türlü ödemelerin net tutarı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının aynı durumda bulunan personeline verilen aylık ve her türlü ödemelerin net tutarından az olması halinde aradaki fark kendilerine hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ilgili üniversite bütçesinden ödenir.
             Üniversitelerin yeniden düzenlenmesinde, ihtiyaç fazlası olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar, öncelikle yeni kurulan üniversite ve birimlerine kadroları ile birlikte veya ilgili bakanlıklarda ihtiyaç duyulan görevlere atanırlar.
             Geçici Madde 4 – Bu Kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarından ad, statü veya bağlantı değiştirenlerin ya da kaldırılanların öğrencileri, 1981-1982 eğitim – öğretim yılı sonuna kadar; bu Kanunun yayımı tarihinden önceki mevzuata göre eğitim – öğretimlerini sürdürürler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yabancı diller yüksekokulları öğrencilerinin lisans programına intibaklarına ve bu maddede belirtilen diğer hususlara ait esaslar Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
             Geçici Madde 5 – Öğrencileri diğer yükseköğretim kurumlarına nakledilen yükseköğretim kurumlarının, taşınır ve taşınmaz malları; ilgili bakanlıkta bırakılır. Bu malların eğitim – öğretim amacıyla gerekli görülenlerin, Yükseköğretim Kurulunca kullanılmasına en geç 1 Eylül 1985 tarihine kadar devam edilebilir.
             Geçici Madde 6 – Bu Kanun ile ad, statü ve bağlantı değiştirerek üniversitelere bağlanan yükseköğretim kurumlarının;
             a) Maliki bulundukları mevcut taşınır veya taşınmaz mallar ve her türlü hak ve yükümlülükleri bağlandığı kuruma ait olur.
             b) Hazine malı olup da yükseköğretim üst kuruluş veya bir yükseköğretim kurumunun hizmetine tahsis edilmiş bulunan bina ve mallardan gerekli görülenlerin yükseköğretim üst kuruluşlarına veya bünyesine girdiği üniversitelere devir veya tahsisi Maliye Bakanlığınca düzenlenir.
Sayfa 65


5676
 
c) Hazine malı olup da bu Kanun kapsamı dışındaki kurumlarla müşterek kullanılmakta olan bina ve malların müşterek kullanılması veya bu kurumlardan birine tahsis edilmesi, ilgili bakanlık ve Yükseköğretim Kurulunun önerileri üzerine, Maliye Bakanlığınca karara bağlanır.
d) Üniversitelerin yeniden düzenlenmesi suretiyle kurulan yükseköğretim kurumları arasında taşınır ve taşınmaz mallarının geçici veya sürekli olarak bölünmesine, mülkiyetlerinin tayinine Yükseköğretim Kurulunun teklifi üzerine Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Geçici Madde 7 – 1982 yılı öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı sonucunda bu Kanun ile kaldırılan veya başka bir yükseköğretim kurumu ile birleştirilen yükseköğretim kurumuna girmeye hak kazanan öğrenciler, Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uygun ve denk bir kuruma yerleştirilirler.
             Geçici Madde 8 – Bu Kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarından ad, statü ve bağlantı değiştirenlerin, her türlü harcamalarının 1982 Mali yılı bütçe kanunları ile bu kurumlara ayrılan ödeneklerden yapılmasına 1982 mali yılı sonuna kadar devam olunur.
             Geçici Madde 9 – 2547 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin (a) fıkrası gereğince Ocak ve Nisan aylarında yapılması gereken işlemler, 1984 yılı dahil Kasım ayı sonuna kadar yapılabilir.
             Geçici Madde 10 – (Değişik: 2/6/1986 – 3295/1 md.)
             Bu Kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenler ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışan lisans üstü öğrenim yapmış görevlilerden ve Devlet Güzel Sanatlar Akademileri ve bunlara bağlı Sinema TV. Enstitüsü ve diğer bağlı yüksekokullarda çalışan öğretim görevlilerinden, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun öğretim üyeliği için belirlediği bekleme süresi dışında kalan şartları 1987 yılı sonuna kadar yerine getirenler öğretim üyeliğine yükseltilip atanabilirler. Ancak bu gibilerin yardımcı doçentliğe atanmaları için en az 4, doçentliğe atanmaları için en az 8 profesörlüğe atanmaları içinen az 15 yıl, resmi eğitim – öğretim kurumlarında öğretim görevi yapmış veya Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışmış olmaları gerekir.
             Bu öğretmenlerden ve öğretim görevlilerinden sanat dallarının birinde görev yapan ve durumları Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikteki esasları uygun olanlar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun hükümlerine tabi olmaksızın ve bu maddedeki süreleri kendi alanlarında tamamlamış olmak şartıyla, 1983 yılı sonuna kadar müracaat etmiş olmaları halinde, Üniversitelerarası Kurulun önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile öğretim üyeliklerinden birine yükseltilip atanabilirler.
             Geçici Madde 11 – Bu Kanun içinde düzenlenen üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokulların rektör, dekan ve müdürlerinin özlük hakları 1982 Mali Yılında;
             a) Rektörler için,
             (1) Mimar Sinan Üniversitesinde, Milli Eğitim Bakanlığının 1982 Mali Yılı Bütçesinin Güzel Sanatlar Akademisi ile ilgili tertiplerinden;
             (2) Marmara Üniversitesinde, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 1982 Mali Yılı Bütçesinden;
             (3) Gazi Üniversitesinde, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 1982 Mali Yılı Bütçesinin özlük hakları ile ilgili tertiplerinden;
             (4) Yıldız Üniversitesinde, Milli Eğitim Bakanlığı 1982 Mali Yılı Bütçesinin İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile ilgili tertiplerinden;
Sayfa 66


5677
 
             (5) Dokuz Eylül Üniversitesinde, Ege Üniversitesi 1982 Mali Yılı Bütçesinin İşletme Fakültesi ile ilgili teptiplerinden;
             (6) Akdeniz Üniversitesinde, Ankara Üniversitesi 1982 Mali Yılı Bütçesinin Antalya Tıp Fakültesi ile ilgili tertiplerinden;
             (7) Yüzüncü Yıl Üniversitesinde, Atatürk Üniversitesi 1982 Mali Yılı Bütçesinin Van Fen- Edebiyat Fakültesi ile ilgili tertiplerinden;
             (8) Trakya Üniversitesinde, İstanbul Üniversitesi 1982 Mali Yılı Bütçesinin Edirne Tıp Fakültesi ile ilgili tertiplerinden;
             b) Dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri için; bu maddenin (a) fıkrasındaki temel ilkeye göre Maliye Bakanlığınca belirtilecek tertiplerden;
             ödenir.
             Geçici Madde 12 – „Boğaziçi Üniversitesi Burs ve Borçlandırma Yönetmeliği“ ile Boğaziçi Üniversitesinde Çalıştırılacak Yardımcı Öğrencilerin Seçim, Görevlendirme ve Ücret Esaslarını Belirten Yönetmelik“in 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, 31/12/1983 tarihine kadar geçerlidir.
             Geçici Madde 13 – (Ek: 13/5/1986 – 3286/2 md.) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden mezun olmuş bulunanlar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarının sahip olduğu bütün haklardan aynen istifade ederler.
             Geçici Madde 14 – (Ek: 18/6/1987 – 3389/17 md.)
             Bu Kanun ile Gaziantep Üniversitesine bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilatı ile birlikte mevcut kadroları ve personeli,bu kuruluşlarla ilgili 1987 yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuku bağlanması yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereçleri malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ili birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın Gaziantep Üniversitesine devredilmiş sayılır.
             Bu Kanunun yayımı tarihinde
 Teknik Üniversitesine bağlı olan Gaziantep Mühendislik Fakültesi ve Gaziantep Meslek Yüksekokuu ile Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mezuniyetleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi statüsü içerisinde sağlanır.
             Geçici Madde 15 – (Ek: 6/10/1988 – 3477/2 md.)
Denizcilik Yüksekokulunun maliki bulunduğu mevcut taşınır ve taşınmaz malları ile her türlü hak ve yükümlülükleri İstanbul Teknik Üniversitesine devredilmiştir.
             Ancak, Milli Savunma Bakanlığınca tahsisli askeri araç, gereç ve malzemeler gibi taşınır mallardan gerekenler, İstanbul Teknik Üniversitesi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında yapılacak protokolla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mülkiyetinde kalır.
             Geçici Madde 16 – (Ek: 6/10/1988 – 3477/2 md.)
             Denizcilik Yüksekokulu öğrencileri yeni düzenleme yapılıncaya kadar eğitim ve öğretimlerini mevcut mevzuat hükümlerine göre sürdürürler.
             Geçici Madde 17 – (Ek: 6/10/1988 – 3477/2 md.)
             Denizcilik Yüksekokulunda görevli öğretmenler ile sözleşmeli öğretim elemanları (Silahlı Kuvvetler personeli hariç) kadrolarıyla birlikte öğretim görevlisi olarak İstanbul Teknik Üniversitesine intikal ederler ve (1/8/1993 tarihine kadar) yeniden görevlendirilmelerine gerek olmaksızın görevlerini sürdürürler. Bu süreden sonra 2547 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine tabi olurlar.
Sayfa 67


5678
 
             Geçici Madde 18 – (Ek: 6/10/1988 – 3477/2 md.)
             Denizcilik Yüksekokulunda görevli idari personel (Silahlı Kuvvetler personeli hariç) kadrolarıyla birlikte İstanbul Teknik Üniversitesine intikal ederler.
             Geçici Madde 19 – (Ek: 6/10/1988 – 3477/2 md.)
             Milli Savunma Bakanlığı bütçesinde Denizcilik Yüksekokulu ihtiyaçları için 1988 yılında öngörülen ödeneklerden harcanmamış kısımlarını Milli Savunma Bakanlığının teklifi üzerine İstanbul Teknik Üniversitesi bütçesinin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine aktarmaya, kamu ile ilgili mali düzenlemeleri yapmaya ve tedbirleri almaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.
             Geçici Madde 20 – (Ek: 6/10/1988 – 3477/2 md.)
             2809 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesi hükümleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde Denizcilik Yüksekokulu öğretim elemanlarına da uygulanır.
             Geçici Madde 21 – (Ek: 6/10/1988 – 3477/2 md.)
             Denizcilik Yüksekokulundan ilişiği kesilen öğrenciler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde müracaatları halinde 25/12/1985 tarihli ve 3248 sayılı Kanun hükümlerinden, şartları taşımaları kaydıyla yararlanırlar.
             Geçici Madde 22 – (Ek: 6/10/1988 – 3477/2 md.)
             Denizcilik Yüksekokulunun İstanbul Teknik Üniversitesine devir-teslim işlemleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılır.
             Geçici Madde 23 – (Ek: 3/7/1992 – 3837/29 md.)
             Bu Kanunla kurulan Harran, Süleyman Demirel, Adnan Mehderes, Zonguldak Karaelmas, Mersin, Pamukkale, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Celal Bayar, Abant İzzet Baysal, Mustafa Kemal, Afyon Kocatepe, Kafkas, Çanakkale Onsekiz Mart, Niğde, Dumlupınar, Gaziosmanpaşa, Muğla, Kahramanmaraş Sütçü İmam ve Kırıkkale Üniversiteleri ile Gebze ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitülerine bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilatlarıyla birlikte mevcut kadroları ve personeli bu kuruluşlarla ilgili 1992 Mali Yılı Bütçe Ödenekleri, Bütçedeki Ödeneklerin tahakkuka bağlanması yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereçleri, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malların 2809 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından faaliyete geçirilmelerine karar verildiği tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın bağlandıkları üniversitelere ve Yüksek Teknoloji Enstitülerine devredilmiş sayılır.
             Yeni kurulan üniversitelere bağlanmış olan yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulunun yeni üniversiteleri faaliyete geçirme kararı vereceği tarihe kadar öğrencileri ile birlikte faaliyetlerini eski üniversitelerine bağlı olarak devam ettirirler.
             Bu Kanunla eğitim fakülteleri ile birleştirilen eğitim yüksekokulları ve Teknik Eğitim Fakültesi ile birleştirilen Sanat Eğitim Yüksek okulunun teşkilatı ile birlikte mevcut kadroları, personeli, bu kuruluşlarla ilgili 1992 Mali Yılı Bütçe Ödenekleri, Bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanması yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereçleri, malzeme, döşeme,demirbaş ve taşıtlarıyla birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları birleştirildikleri fakültelere devredilmiş sayılır.
             Bu Kanunla yeni kurulan, fakülteye dönüştürülen, fakültelerle birleştirilen ve bağlantısı değiştirilen yükseköğretim kurumlarında uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu kararıyla çözümlenir.
             Ayrıca bu Kanunla yeni kurulan üniversitelere bağlı olarak açılacak fakültelerin hangi illerde ve ne zaman faaliyete geçirileceğine Milli Eğitim Bakanlığı’nın olumlu görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir.
             Geçici Madde 24 – (Ek: 3/7/1992 – 3837/29 md.)
             Bu Kanunla yeni üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüsü ile bu Kanunun yayımından   önce   kurulmuş   bulunan   üniversitelerin   öğretim   elemanlarının  yetiştirilmesi  maksadıyla;
Sayfa 68


5678-1
 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet Personel Başkanlığı ve Yüksek-öğretim Kurulu temsilcilerinden oluşacak bir komisyonda 2000 yılına kadar uygulanacak bir program hazırlanır. Bu program çerçevesinde, her yıl, üniversitelerden Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek oranda öğretim elemanı Milli Eğitim Bakanı’nın onayı ile yurtdışına gönderilir.
             Geçici Madde 25 – (Ek: 3/7/1992 – 3837/29 md.)
             Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut üniversitelerde kayıtlı bulunan öğrenciler ile 1992-1993 öğretim yılında kaydolacak öğrencilere verilecek mezuniyet diplomaları, istekleri halinde fakülte veya yüksekokulların bağlandığı yeni üniversitelerin adına bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları üniversitelerin adıyla eski üniversitelerince verilir. Bu konularda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.
             Geçici Madde 26 – (EK: 13/8/1993 – KHK/6 md.)
             Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Osmangazi Üniversitesine bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilatlarıyla birlikte mevcut kadro ve personeli bu kuruluşlarla ilgili 1993 Mali Yılı Bütçe Ödenekleri, Bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanması yetkisi, Osmangazi Kampusündeki bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereçleri, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları başka bir işleme gerek kalmaksızın Osmangazi Üniversitesine devredilmiştir.
             Geçici Madde 27 – (Ek: 13/8/1993 – KHK – 496/6 md.) Bu Kanun Hükmündeki Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Anadolu Üniversitesinde kayıtlı bulunan öğrenciler ile 1993-1994 öğretim yılında kaydolacak öğrencilere verilecek mezuniyet diplomaları, istekleri halinde fakülte ve yüksekokulların bağlandığı yeni üniversitelerin adına bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları Anadolu Üniversitesince verilir.Bu konuda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.
             Geçici Madde 28 – (Ek: 13/8/1993 – KHK – 496/6 md.)
             Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra kadroları Anadolu Üniversitesinde kalan veya Osmangazi Üniversitesine geçen öğretim elemanlarından,bulundukları üniversiteden diğerine geçmek isteyenlerin atamaları, iki ay içinde başvuruları kabul edildiği takdirde,bu konudaki prosedür ve muvafakat aranmaksızın yapılır.
             Geçici Madde 29 – (Ek: 1/6/1994 – 3993/5 md.)
             Galatasaray Lisesine ayrılmış bulunan taşınır ve taşınmaz mallar Galatasaray Üniversitesine devredilmiş sayılır.
             Geçici Madde 30 – (Ek:1/6/1994 – 3993/5 md.)
             Galatasaray Eğitim ve öğretim Kurumunun, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce atanmış personeli, Kanunla öngörülen nitelik, unvan,derece ve kazanılmış haklarına uygun kadrolara atanmış sayılırlar.
             Geçici Madde 31 – (Ek: 1/3/2006-5467/8 md.)
             Bu Kanunla kurulan Ahi Evran Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Rize Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Ordu Üniversitesi ve Amasya Üniversitesine bağlanan yükseköğretim  kurumlarının  teşkilatı,  mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu
Sayfa 69


5678-2
 
kuruluşlarla ilgili yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları başka bir işleme gerek kalmaksızın bağlandıkları üniversitelere devredilmiş sayılır.
             Bu Kanunla yeni kurulan ve bağlantısı değiştirilen yükseköğretim kurumlarında uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu kararıyla çözümlenir.
             Geçici Madde 32- (Ek: 1/3/2006-5467/8 md.)
             Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut üniversitelerde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, istekleri hâlinde fakülte veya yüksekokulların bağlandığı yeni üniversitelerin adına bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları üniversitelerin adıyla eski üniversitelerince verilir. Bu konuda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.
             Geçici Madde 33(Ek: 22/3/2006-5475/3 md.)
             Kadir Has Üniversitesine bağlı olan Tıp Fakültesi, Florance Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünde halen öğrenimlerini sürdüren öğrenciler ile bu yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları ve malvarlığı, bu Kanunla Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından İstanbul’da kurulan İstanbul Bilim Üniversitesine devredilir.
             Kadir Has Üniversitesinin 28/5/1997 tarihli ve 4263 sayılı Kanun ve diğer düzenlemeler uyarınca kazanmış olduğu bütün hak ve yetkiler saklıdır.
             Geçici Madde 34(Ek: 17/5/2007-5662/8 md.)
             Bu Kanunla kurulan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Ağrı Dağı Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Bilecik Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi ve Batman Üniversitesine bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu kuruluşlarla ilgili yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları başka bir işleme gerek kalmaksızın bağlandıkları üniversitelere devredilmiş sayılır.
             Bu Kanunla yeni kurulan ve bağlantısı değiştirilen yüksek öğretim kurumlarında uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu kararıyla çözümlenir.
             Geçici Madde 35(Ek: 17/5/2007-5662/8 md.)
             Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut üniversitelerde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, istekleri halinde fakülte veya yüksekokulların bağlandığı yeni üniversitelerin adına bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları üniversitelerin adıyla eski üniversitelerince verilir. Bu konuda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.
Sayfa 70


5678-3
 
            Geçici Madde 36(Ek: 22/5/2008-5765/2 md.)
Bu Kanunla kurulan Ardahan Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi ve Yalova Üniversitesine bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu kuruluşlarla ilgili yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları başka bir işleme gerek kalmadan bağlandıkları üniversitelere devredilmiş sayılır.
             Bu Kanunla yeni kurulan ve bağlantısı değiştirilen yükseköğretim kurumlarında uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu kararıyla çözümlenir.
Geçici Madde 37(Ek: 22/5/2008-5765/2 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut üniversitelerde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, istekleri hâlinde fakülte veya yüksekokulların bağlandığı yeni üniversitelerin adına bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları üniversitelerin adıyla eski üniversitelerince verilir. Bu konuda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.
Geçici Madde 38(Ek: 19/6/2008-5773/2 md.)
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 14/12/2007 tarihli ve 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Ağrı Dağı Üniversitesine yapılmış olan atıflar Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine yapılmış sayılır.
             Yürürlük :
             Madde 36 – Bu Kanunun;
             a) 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden aynen kabul edilen hükümleri 20 Temmuz 1982 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
             b) Değiştirilen ve eklenen hükümleri ise yayımı tarihinde,
             Yürürlüğe girer.
             Yürütme :
             Madde 37 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
Sayfa 71


5678-4
 
28/3/1983 TARİHLİ  VE 2809 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN
GEÇİCİ MADDELER
 
             1) 22/1/2004 tarihli ve 5076 sayılı Kanunun geçici maddesi:
             Geçici Madde 1 - Çeşitli mevzuatta Mimar Sinan Üniversitesine yapılmış olan atıflar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine yapılmış sayılır.
             2) 1/3/2006 tarihli ve 5467 sayılı Kanunun geçici maddesi:
             Geçici Madde 1 – (İptal: Ana Mah.’nin 4/5/2006 tarihli ve E:.2006/51, K.:2006/57 sayılı Kararı ile; Yeniden Düzenleme: 11/1/2007-5573/1 md.; İptal: Ana.Mah.nin 7/2/2007 tarihli ve E:2007/5, K:2007/18 sayılı Kararı ile)
 
Sayfa 72


5679
 
             2809 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
                             YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
 
  Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe
     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                       giriş tarihi
________ __________________________________________________                 ___________
        3286                                                        —                                                             22/5/1986
        3295                                                        —                                                               7/6/1986
        3389                                                        —                                                             27/6/1987
        3477                                                        —                                                           14/10/1988
        3699                                                        —                                                             24/1/1991
        3785                                                        —                                                               7/3/1992
        3837                                                        —                                                             11/7/1992
KHK/496                                                        —                                                             18/8/1993
KHK/515                                                        —                                                             14/9/1993
        3961                                                        —                                                             15/1/1994
        3993                                                        —                                                               6/6/1994
        4142                                                        —                                                               7/6/1996
        4263                                                        —                                                             30/5/1997
        4281                                                        —                                                             15/7/1997
        4282                                                        —                                                             15/7/1997
        4324                                                        —                                                             18/1/1998
        4480                                                        —                                                           22/11/1999
        4488                                                        —                                                           18/12/1999
KHK/612                                                        —                                                             12/9/2000
        4617                                                        —                                                             16/1/2001
  Değiştiren                                                                                                                     Yürürlüğe
  Kanun                            2809 sayılı Kanunun değişen maddeleri                          giriş tarihi
    ________    __________________________________________________           ___________
         4633                                            1 ve 2 nci maddeleri                                             12/9/2000
                                                               Diğer hükümleri                                                 14/4/2001
         4909                                                        —                                                             1/7//2003
         5076                                                       16                                                             29/1/2004
         5379                                                       Ek Madde 31                                              6/7/2005
         5467            Ek Madde 12, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
                             68, 69, 70,  Geçici Madde 31, 32 İşlenemeyen Hüküm                      17/3/2006
         5475            Ek Madde 3, Ek Madde 71, Geçici Madde 33                                    28/3/2006
         5526            Ek Madde 5                                                                                           4/7/2006
         5573            İşlenemeyen Hüküm                                                                            17/1/2007
         5656            Ek Madde 47, 72, 73, 74, 75, 76                                                         18/5/2007
         5662            21, Ek  Madde 11, 56, 63, 65, 67 ve Ek Madde 77 ila 93
                             Geçici Madde 34 ve 35                                                                        29/5/2007
        5733             3, Ek Madde 94                                                                                     8/2/2008
        5765             Ek Madde 94 ila 105, Geçici Madde 36 ve 37                                     31/5/2008
        5773             Ek Madde 78, Geçici Madde 38                                                          28/6/2008
        5796             Ek Madde 106, 107                                                                              19/8/2008
        5799             Ek Madde 108                                                                                      19/8/2008
        5839             Ek Madde 55, 109 ve 110                                                                    28/2/2009
Sayfa 73


5680
 
                2809 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
                          YÜRÜRLÜKTEN KALDlRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ
                                                          GÖSTERİR LİSTE
 
                                                                                                Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
                                                                                                   ______________________________
                 Kanun veya Kanun Hükümleri                            Tarihi         Sayısı       Maddesi
_______________________________________________ ___________ ________ ___________
18/8/1981 tarihli ve 2507 sayılı Kanun                                      6/10/1988         3477              3
28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun 31 inci madde-
sinin (f) bendi                                                                               3/7/1992         3837            22
 
Sayfa 74

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer Mevzuatlar

  İçtihatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.