İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > Mevzuat

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 05.07.1983 Resmi Gazete Sayısı: 18098
 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Kapsam
 
Kapsam
MADDE 1. Üniversiteler ve bunlara bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar ile üniversiteyi oluşturan ve kapsamına giren birimlerin çalışma alanları ile ilgili olarak tek başına veya bir arada oluşturulacak eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama faaliyetleri için 2547 sayılı Kanun’un 58. maddesi hükümleri ve bu Yönetmelik esasları çerçevesinde Döner Sermaye işletmeleri kurulabilir.
Yükseköğretim üst kuruluşları da bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kendi faaliyet alanlarının kapsamında kalmak ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınmak şartıyla döner sermaye işletmeleri kurabilirler.
 
Kuruluş
MADDE 2. Üniversite rektörleri doğrudan; üniversiteler bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul ve öteki birimlerin yöneticileri, ilgili yönetim kurulunun önerisi üzerine rektörün olumlu görüşünü aldıktan sonra, rektörlük aracılığı ile ve bu esaslara uygun şekilde düzenlenmiş bir yönetmelikle, Yükseköğretim Kurulunun onayı ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alındıktan sonra döner sermaye işletmesi kurabilirler. Özel yönetmeliklere sermayenin limiti, yönetim organları ile ilgili özel hükümlerle faaliyet alanları ve devir işlemleri dışında hüküm konulamaz.
 
Faaliyet Alanları
MADDE 3. Döner sermaye işletmelerinin yükseköğretim kurumlarının esas faaliyetlerini aksatmayacak şekilde çalıştırılması gerekir. Bu işletmelerin;
a) Bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma, uygulama ve benzeri hizmetler yapmak,
b) Belirli bilimsel sonuçların uygulamasını sağlamak,
c) Üniversite ve ona bağlı kurumlarda hasta muayene ve tedavisi yapmak ve bunlarla ilgili tahlil ve araştırmaları yürütmek,
d) Faaliyet alanları ile sınırlı olarak mal ve hizmet üretiminde bulunmak
amaçlarından biri veya birkaçına yönelik faaliyette bulunması gerekir.
Döner sermaye işletmeleri, çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutar.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Sermaye, Gelir ve Giderler
 
İlk Sermaye
MADDE 4. Döner sermaye işletmelerinin 2547 sayılı Kanun’un 48. maddesinin (a) fıkrasında belirtilen ilk sermayeleri, yürütülecek faaliyete uygun miktarda ve bütçeden ayrılacak ödeneklerle tespit edilir. İşletmenin kendi gelirleriyle sermaye artırımı yapılması halinde, durum 15 gün içinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. Üst kuruluşlarda Yükseköğretim Kurulunun kararı, üniversitelerde ilgili yönetim kurulunun önerisi ve rektörün onayı gereklidir.
Döner sermaye işletmelerinin sermaye limitleri, yönetmeliklerinde belirtilir.
 
Fiyatların Tespiti
MADDE 5. Bu işletmelerde üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlarının tespitinde piyasa fiyatları gözönünde tutulur. Ancak sosyal içerikli hizmetlerin fiyatlandırılmasında piyasa fiyatları yanında özellikle kamu yararı dikkate alınır. Mal ve hizmetlerin fiyatları ilgili birim başkanlarının teklifi alınarak yönetim kurullarınca tespit edilir. Fiyat tespitinde diğer üniversitelerde uygulanan fiyatlar ile üretimin ve hizmetin niteliği ve çevre şartları da gözönünde tutularak gerekli koordinasyon Yükseköğretim Kuruluna bağlı Rektörler Komitesi tarafından sağlanır.
 
Gelirler
MADDE 6. Döner Sermaye işletmelerinin gelirleri şunlardır:
a) Bu işletmelerde yapılacak iş ve hizmetler ile üretilen malların satışı karşılığında sağlanan gelirler,
b) Bağış ve yardımlar,
c) Sair gelirler.
 
 
 
Giderler
MADDE 7. Her eğitim-öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili öğretim elemanlarının katkısı ile toplanan döner sermaye gelirlerinin en az yüzde otuzu; o kuruluş veya birimin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına, kalan kısmının üniversite yönetim kurulunun belirleyeceği bir oran çerçevesindeki miktarı bağlı bulunduğu üniversitenin araştırma fonuna aktarılmak üzere ayrılır.
Bu Yönetmeliğin 9. maddesine göre kurulanlar dışındaki döner sermayelerin gelirleriyle alınan araç, gereç ve öteki demirbaş eşya (canlı demirbaş hariç) her malî yılın sonunda üniversite ayniyat saymanlığına devredilir.
 
MADDE 8. Üniversitelerde halen faaliyet gösterenler ile bu Yönetmeliğe göre kurulacak döner sermayelerin 7. maddede belirtilen kişilerin katkılarıyla elde edilen gelirlerinden, 7. maddede yazılı ihtiyaçlara tahsis edilenler ve üniversite araştırma fonuna aktarılmak üzere ayrılanlar dışında geri kalan gelirler, üniversite yönetim kurulunun belirleyeceği oranlar çerçevesinde, döner sermayenin bağlı bulunduğu birimde görevli öğretim elemanları ve aynı birimde görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbi personel arasında paylaştırılır. Öğretim üyeleri ile Üniversitelerarası Kurulca önerilerek Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen teknik ve sanatla ilgili birimlerde görevli öğretim elemanlarına döner sermayeden bir yılda ayrılacak payın toplamı, bunların bir yılda alacakları aylık, (ek gösterge dahil) yan ödeme, ödenek ve her türlü tazminat toplamının iki katını, diğer öğretim elemanları için bir katını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbi personel için de % 50’sini geçemez. Şu kadar ki, öğretim üyelerinin mesai saati dışında döner sermayeye yaptıkları katkılardan dolayı alacakları pay iki kat kıyaslamasında nazara alınmaz.
Bir malî yılda önceki yıldan devredilen gelir fazlasıyla katkıda bulunanlara ödemede bulunulmaz. Bununla 7. maddede yazılı diğer ihtiyaçlar karşılanır.
Yükseköğretim üst kuruluşlarının döner sermaye gelirinden bu kurulların üyeleri herhangi bir pay ve ücret alamazlar.
 
MADDE 9. Öğretim üyelerinin katkılarına dayanmayan döner sermaye işletmeleri bu Yönetmeliğin 7. maddesi hükümlerine tâbi olmamak kaydıyla kurulabilir.
Bu şekilde kurulan döner sermaye işletmelerinin yıl sonu gelirleri araştırma fonuna eklenir.
Öğretim üyelerinin katkılarına dayanmayan döner sermaye işletmeleri bu Yönetmeliğin 8. maddesi hükümlerine tâbi değildir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim ve Örgüt
 
Yönetim
MADDE 10. Döner sermaye işletmelerinin oluşturulduğu üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokullar ve konservatuvar ile diğer birimlerin yönetim kurulları, ilgili döner sermaye işletmesinin yönetim kuruludur. Bu işletmelerin İta Amiri, Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara, enstitü, yüksekokul müdürleri ve diğer birim yöneticilerine devredebilir.
İki ya da daha fazla birimin birlikte kuracakları döner sermaye işletmesinin yönetim kurulları, bu birimleri müştereken kapsayan üst kurumların yönetim kurullarıdır, İta Amiri o üniversitenin rektörüdür.
Rektör, ita amirliği yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara, enstitü, yüksekokul müdürleri ve diğer birim yöneticilerine devredebilir.
Yönetim kurulları yetkilerini uygun gördükleri ölçüde kuracakları yürütme kurallarına devredebilirler.
Yükseköğretim üst kuruluşlarında döner sermayenin yönetim kurulu, yükseköğretim üst kuruluşları tarafından kendi kurul üyeleri dışında oluştururlar ve ita amirliği üst kuruluş başkanı veya onun yetkili kılacağı kişi tarafından yapılır.
 
Örgüt
MADDE 11. Döner sermaye işletmelerinin hizmetleri yönetim kurulu, yürütme kurulu, İta Amiri, işletme müdürü, tahakkuk memuru, sorumlu sayman, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, mal sorumlusu, memurlar ile işçilerden oluşan bir teşkilât tarafından yürütülür.
 
İşletme Müdürü
MADDE 12. Döner Sermaye işletmesinin işletme müdürü, rektör tarafından üniversite personeli arasından atanır. İşletme Müdürünün görevleri şunlardır:
a) İşletmenin idari, malî ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek,
b) Döner sermaye kadrolarına atanan veya görevlendirilen memurlar ile işletmeye alınan işçilerin görevlerini iş bölümü esasları dahilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek,
c) Döner sermaye memurlarının atamalarını teklif etmek ve işletmeye işçi alınması, çıkarılması ve işçilerin özlük haklarına ilişkin işleri yapmak,
d) İşletmenin çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını sağlamak,
e) Canlı ve cansız demirbaşları ile malzemelerin iyi bir şekilde kullanılmasını, saklanmasını, korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,
f) Ambar ve ayniyat işlerinin usulüne göre yürütülmesini sağlamak, gerekli denetimi yapmak.
 
Tahakkuk Memuru
MADDE 13. Döner sermayeden yapılacak giderler ile tahsis edilecek gelirler, tahakkuk memuru tarafından tahakkuk ettirilir. Tahakkuk memurluğu işletme müdürü tarafından yürütülür.
 
Tahakkuk Memurunun Görevleri
MADDE 14. Tahakkuk memurları gider ve gelirlere ilişkin tahakkuk belgeleri üzerinde aşağıda belirtilen hususları aramakla yükümlüdür:
a) Yeteri kadar ödenek bulunması,
b) Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olması,
c) Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olması,
d) Maddi hata bulunmaması,
e) Verile emrine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olması,
f) İstihdamın kadro dahilinde bulunması,
g) Gelirlerin kanun ve yönetmeliklere uygun olması,
 
Sorumlu Sayman
MADDE 15. Döner sermayelerin malî işleri ile muhasebe işlemleri, Maliye Bakanlığınca atanacak döner sermaye sorumlu saymanı tarafından yürütülür. Sorumlu saymanın görevi başında olmadığı hallerde, rektör tarafından görevlendirilecek kefalete tâbi üniversite elemanlarından birisi bu görevi yürütür.
 
Sorumlu Saymanın Görevi
MADDE 16. Sorumlu saymanın başlıca görevleri şunlardır:
a) Malî işlemleri mevzuatta belirtilen usullere uygun biçimde yapmak ve yaptırmak,
b) Döner Sermaye Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen muhasebe, defter ve kayıtlarını tutmak, tutturmak,
c) Usulüne uygun olarak tahakkuk ettirilen istihkakları sahiplerine ödemek, gelirleri tahsil ettirmek,
d) Gelir ve gidere ilişkin her türlü belgeleri, defterleri ve makbuzları saklamak,
e) Ayniyat, ambar ve vezne işlerinin usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlamak,
f) Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak,
g) Banka ve kasada bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak,
h) İşletmenin bütün alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağlamak, bu yönde gerekli takibatı yapmak,
i) Aylık mizanları, izleyen ayın 15’ine kadar düzenlemek,
j) Malî yılın bitimini izleyen 2 ay içinde işletmenin envanterini, kesin mizanını ve bilançosunu düzenlemek ve asılları ile birlikte gelir gider belgelerini Sayıştay’a, bilanço ve eklerinin onaylı birer örneğini Maliye Bakanlığına göndermek,
k) Veznedar, ayniyat memuru ve ambar memurlarını, kefalet kanunu esasları dahilinde kontrol etmek,
l) Sayman mutemetleri ile İta Amiri mutemetlerinin hesaplarını kontrol etmek, Yönetmeliğe uymalarını sağlamak,
m) Muhasebe ile ilgili diğer işleri yapmak.
 
Sorumlu Saymanın Ödemeden Önce Yapacağı İşler
MADDE 17. Sorumlu sayman verile emirlerinde, aşağıdaki hususları aramak ve sağlamakla yükümlüdür:
a) Bütçede yeterli miktarda ödenek bulunması,
b) Giderlerin bütçedeki tertibe uygun olması,
c) Giderlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelere uygun olması,
d) Maddi hata bulunmaması,
e) Verile emirlerine bağlanması gereken belgelerin tamam olması,
f) Hak sahibinin kimliği,
g) Atama ve istihdamın kadro dahilinde bulunması,
Sorumlu sayman, yaptığı inceleme sonunda bu hususlara uygun görmediği ödemeleri yapmayarak, ödemeye ilişkin belgeleri gerekçesiyle birlikte, tahakkuk memuruna geri gönderir. Saymanın (a), (d), (e), (f), (g) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmeleri kesin olup sayman ödemeye zorlanamaz.
Bu maddenin (b) ve (e) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmelerde sorumluluk İta Amirince yazılı olarak üstlenildiği takdirde sayman ödemeyi yapar.
 
 
 
Saymanın Sorumlulukları
MADDE 18. Sayman bu Yönetmeliğin 16. ve 17. maddelerinde sayılan görevlerinden dolayı ilgisine göre tahakkuk memuru, İta Amiri ve ilgili diğer memurlarla birlikte sorumludur.
 
Birleşemeyecek Görevler
MADDE 19. İta Amirliği ile saymanlık ve tahakkuk memurluğu ile saymanlık görevleri bir kişide birleşemez. Yetkili tahakkuk memuru bulunmaması halinde İta Amiri tahakkuk memuru sayılır.
 
Veznedarlar
MADDE 20. Döner sermaye işletmelerinde para alma ve kasadan yapılan ödemelere ilişkin işler kefalete tâbi veznedarlar tarafından yapılır. Veznedar, rektör tarafından atanır.
Veznedarın izin ve hastalık gibi nedenlerle geçici olarak ayrılması halinde bu görev kefalete tâbi muhasebe memurlarından veya kefalete tâbi tutulacak diğer memurlardan birisine verilir.
 
Veznedarın Görevleri
MADDE 21. Veznedarın görevleri şunlardır:
a) Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak ödeme ve tahsilat yapmak,
b) Tahsil edilen paralarla ödemeleri günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak,
c) Döner sermayeye ait para ve kıymetli evrakı işletmenin kasasında saklamak,
d) Tahsilata ve ödemeye ilişkin belgelerin dip koçanlar ile kasa defterini ve sair belgeleri saklamak,
e) Saymanın vereceği sair işleri yapmak.
 
Veznedarın Sorumlulukları
MADDE 22. Veznedar, Vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından, veznedeki kıymetlerin ziyan veya eksilmesinden doğrudan doğruya sorumludur.
 
Vezne İşlemleri
MADDE 23. Döner sermaye işletmesinde kasadan yapılacak ödemeler ile kasada bulundurulacak nakit miktarı yönetim kurulunun önerisi ve rektörün onayı ile tespit edilir. Belirlenen limitleri aşan nakit, Merkez Bankasına yoksa onun muhabiri olan Ziraat Bankası şubelerinden birisinde saymanlık adına açtırılacak hesaba yatırılır. Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu her gün sorumlu saymanca kontrol edilir ve kasa defteri veznedarlar ve saymanca imzalanmak suretiyle kapatılır.
 
Giderlerin Ödenmesine İlişkin Belgeler
MADDE 24. Döner sermaye işletmesinden yapılacak giderler için Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği kıyasen uygulanır.
 
Ayniyat Memuru
MADDE 25. Döner sermaye işletmesinde ayniyat işleri, saymana karşı sorumlu olan kefalete tabi ayniyat memuru tarafından yapılır. Ayniyat memuru ilgili amirin teklifi üzerine rektörce atanır.
Ayniyat memurunun izin veya hastalık gibi nedenlerle görevi başında bulunmadığı zamanlar, bu görev işletmenin kefalete tâbi diğer memurlarından birisi tarafından yerine getirilir.
 
Ayniyat Memurunun Görevleri
MADDE 26. Ayniyat memurunun görevleri şunlardır:
a) Ayniyat talimatnamesi gereğince ayniyat işlerini yürütmek, bunlarla ilgili kayıt ve defterleri tutmak,
b) Ayniyat kayıtlarına ilişkin defter ve belgeleri saklamak,
c) Sorumlu saymana ayniyat hesabını vermek,
d) Ambar memuru bulunmadığı hallerde ambar memurunun görevlerini yapmak,
e) Ambar işlemlerini kontrol etmek,
f) Yetkililerce verilecek diğer işleri yapmak.
 
Ambar Memuru
MADDE 27. Döner sermaye işletmesinin çalışma konusu ve ambar işlemlerinin hacmi gözönünde tutularak gerekli görülen hallerde aşağıda belirtilen işlerin yürütülmesi için ayrıca ambar memuru görevlendirilebilir.
Ambar memuru ayniyat memurlarına ilişkin usule göre atanırlar. Görevden ayrı kalınan hallerde de aynı esaslar uygulanır.
 
 
 
Ambar Memurunun Görevleri
MADDE 28. Ambar memurunun görevleri şunlardır:
a) Ambar sevk ve idaresini sağlamak,
b) Gerek hariçten satın alınarak ve gerekse işletme tarafından üretilerek veya imal edilerek ambara giren her türlü madde, eşya, makine, taşıt, malzeme ve benzeri şeylerin kaydını tutmak, muhafaza etmek, bunları yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak, kendilerinin alamayacakları koruma tedbirleri için ilgililere yazılı olarak bilgi vermek.
c) Ambar stok kartlarının kartoteks usulü ile tutulmasını sağlamak,
d) Ambara giren malzeme ve malları tasnifli, tertipli ve iyi bir durumda muhafaza etmek,
e) Ambara giren ve (b) bendinde sayılan malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı emirlerine dayanarak, belge karşılığında ilgililere vermek,
f) Başka yerlerden gelen veya satın alınan malları muayene komisyonlarına muayene ettirmek ve ambara girişlerini düzenlemek,
g) Ambardan sevk edilecek mal ve malzemenin sevk ve belgelerini düzenlemek,
h) Ambar mizanlarını çıkarmak ve bunların muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,
i) Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli tutunakları düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yaparak ayniyat memuruna vermek,
j) Saymanın ve diğer yetkililerin verecekleri işleri yapmak.
 
Ambarın Sayımı
MADDE 29. Döner sermaye işletmesinin ambarı, her malî yılın sonunda İta Amirince görevlendirilecek bir komisyon tarafından sayılır ve sayım sonuçları cetvellere yazılır. Ambar noksanı, normal fireler gözönünde tutularak saptanır. Ambar fazlası gelir kaydedilir. Ayniyat ve ambar memurları ambar ve ambar işlemlerinden dolayı mütesebilen sorumludur.
 
Sayman Mutemetleri
MADDE 30. Saymanlıkça tahsilinde güçlük görülen döner sermaye gelirleri saymanca teklif edilen ve mutemetliği İta Amirince onaylanan kefalete tâbi sayman mutemetlerince tahsil edilir. Döner sermaye gelirlerinden hangilerinin sayman mutemetlerince tahsil edileceği, saymanın teklifi ve İta Amirinin oluru ile saptanır.
Sayman mutebetlerine saymanca uygun görülecek sayıda tahsil fişi verilir. Sayman mutemetlerince tahsil edilen paralar, tahsil fişlerinin tarih ve numarası itibariyle, kasa defterlerine kaydedilir. Mutemetlerce yapılan tahsilat Maliye Bakanlığınca çıkarılan Genel Tebliğlerde belirtilen süre ve miktarlar dahilinde döner sermaye saymanlığınına yatırılır. Tahsilat miktarının Maliye Bakanlığınca tespit edilen miktara ulaşması halinde tahsil edilen para en geç izleyen gün saymanlığa yatırılır.
Saymanlıkca para tahsil edilirken mutemetçe tutulan kasa defterine “…………………… …………….. numaradan …………….numaraya kadar tahsil fişleri ile kasa kayıtları karşılaştırılmış, kasa kayıtlarının doğru olduğu görülmüş ve fişlerin kapsamı olan…………… lira …………..tarihli ve ………………..sayılı vezne alındısı ile tahsil edilmiştir.” şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır. Ayrıca, son tahsilata ilişkin tahsil fişinin arkasında da "…………. Numaradan ………… numaraya kadar olan tahsil fişleri kasa defterine tam ve hatasız kaydedilmiş ve bu fişlerle tahsil edilen toplam ……………. Lira ……………. Tarihli ve ………………. Sayılı vezne alındısı karşılığında saymanlığa yatırılmıştır." şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır.
Sayman her zaman sayman mutemetlerini kontrol edebilir ve iş yerlerinde bulunan paranın saymanlığa yatırılmasını isteyebilir.
 
Devir ve Teslim
MADDE 31. Sayman, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru gibi para ve mal işleri ile görevli memurlar arasındaki devir ve teslim işlemleri, Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.
 
Avans İşlemleri
MADDE 32. Tahakkuk ve ödeme belgeleri ile ilgili işlemlerin tamamlanması beklenilmeyecek derecede ivedi giderler için İta Amirinin göstereceği lüzum üzerine görevlendirilecek mutemede, üst sınırı Genel Bütçe Kanunu’na bağlı (i) cetveli ile saptanan tutarda avans verilebilir. Bu iş için verilen avans, yalnız o iş için kullanılır. Her mutemet aldığı avansa ilişkin harcama belgelerini, avansın alındığı tarihi izleyen bir ay içinde saymanlığa vermeye ve üzerinde kalan avansın tamamını veya bakiyesini nakden ödemeye mecburdur. Malî yılın son ayında alınan avanslar bir aylık süreye bakılmaksızın en geç malî yılın son günü tamamen kapatılır.
 
Kredi İşlemleri
MADDE 33. Saptanan avans miktarını aşan belirli giderler için İta Amirinden alınacak onaya dayanılarak, mutemet adına banka nezdinde kredi açılabilir.
Kredi;
a) Saymanlığın cari hesabının bulunduğu bankada,
b) Saymanlığın bulunduğu yerdeki herhangi bir milli bankada,
c) Saymanlığın bulunduğu yer dışındaki herhangi bir bankada
açılabilir.
Adına kredi açılan mutemet, bu krediden kendi adına çek düzenleyerek para alamaz. Banka, mutemedin göstereceği istihkak sahibine doğrudan doğruya ödeme yapar. Krediden sadece mutemet tarafından düzenlenen çekler uyarınca banka ödeme yapabilir.
Adına kredi açılan mutemet, harcamalarından sonra artan paranın iadesi için bankaya talimat vermek zorundadır. Aynı şekilde kredi konusu ortadan kalktığında mutemet krediyi iptal ettirmek zorundadır.
Bu görevlerin mutemetçe yerine getirilmemesi halinde saymanlıkça ilgili bankaya talimat verilerek, açılan kredi saymanlığın banka cari hesabına aktarılır.
Adına kredi açılan mutemedin herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde birinci fıkrada belirtilen esaslara göre kredi, yeni mutemet adına aktarılır.
Her mutemet, adına açılan krediye ait harcama belgelerini en çok üç ay içinde saymanlığa vermek zorundadır. Bu süre dolduğu halde verilmeyen harcama belgeleri, İta Amiri kanalıyla mutemetten alınır. Adına açılan kredinin mahsubu konusunda gerekli işlemleri süresinde yapmayan mutemet adına bir daha kredi açılmaz.
 
Kayıt Usulleri
MADDE 34. Döner sermaye saymanlığınca tutulacak defterler ve muhasebe kayıtları hakkında 15.2.1968 günlü ve 12827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği” uygulanır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bütçe İşlemleri
 
Hesap Dönemi
MADDE 35. Döner sermaye işletmelerinin bütçe dönemi malî yıldır.
 
Bütçe ve Uygulama
MADDE 36. Döner sermaye işletmesinin bütçe tasarısı işletme müdürü ve sayman tarafından hazırlanarak en geç Ekim ayı başında döner sermaye işletmesinin yönetim veya yürütme kuruluna sunulur. Bütçe, rektörün onayı ile kesinleşir.
Döner sermaye gelirleri, bütçedeki harcama kalemleri ile program hedefleri dışındaki amaçlara tahsis edilemez. Yıl içindeki bütçe tertipleri arasındaki aktarmalar yönetim veya yürütme kurulu kararı ve rektörün onayı ile yapılır.
Bütçede yılı içinde yapılacak ek ve değişiklikler 1. fıkrada öngörülen usullere uygun olarak yapılır.
 
Malî Denetim
MADDE 37. Döner sermaye işletmesinin malî işlemleri, gelirleri ve giderleri, Maliye Bakanlığınca her zaman denetlenebilir.
Döner Sermaye İşletmeleri, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’na tâbi değildir. Döner sermayeden elde edilen ve her yıl sonunda kullanılmayan gelir, ertesi yılın döner sermaye gelirine eklenir. Malî yılın bitiminden başlayarak iki ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri denetim için Sayıştay’a birer örneği de aynı süre içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına verilir.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Alım-Satım ve İhale İşleri
 
Kapsam
MADDE 38. Döner sermaye işletmesinin küçük onarım, kiralama, yaptırma ile makine, teçhizat, malzeme, demirbaş, hizmet alım ve satım işlerinde aşağıdaki hükümler uygulanır:
 
Organlar
MADDE 39. Satınalma ve ihale işleri ile görevli organlar şunlardır:
a) Satınalma Müdürü: İta Amiri tarafından ilgili birim personeli arasından bu iş için ayrıca ücret verilmeksizin satınalma ve ihale işlerini bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütmek üzere görevlendirilir.
b) Satınalma Komisyonu: İta Amirince görevlendirilecek üniversitede görevli bir öğretim üyesinin başkanlığında, döner sermaye işletme müdürü, satınalma müdürü, sorumlu sayman ve İta Amirinin ilgili birim personeli arasından görevlendireceği bir görevliden oluşur.
c) Muayene ve Kabul Komisyonu: Satınalınan mal ve hizmetlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak ve en az birisi o işle ilgili olmak üzere İta Amiri tarafından seçilecek en az üç kişiden oluşur.
 
 
Komisyonların Karar Vermeleri
MADDE 40. Satınalma komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verir. Çekimser oy kullanılamaz. Muhalif kalan sebebini gerekceli olarak karara yazmak ve imzalamak zorundadır.
Kararlar işletmenin yararı dikkate alınarak, fiyat, kalite en iyi hizmet ve iş esasına göre tercih yapılmak suretiyle verilir.
 
Karar ve Onay Yetkileri
MADDE 41. Döner sermaye İşletmesinin her türlü harcamaları:
a) 32. maddede öngörülen avans limiti içinde olan harcamalar ilgili birim başkanlarının teklifi ve Amiri İta onayı ile,
b) (a) fıkrasında belirtilen miktar ile 2.000.000.-liraya kadar olan harcamalar ilgili birim başkanlarının teklifi, satınalma komisyonu kararı ve İta Amirinin onayı ile,
c) 2.000.000.- lirayı aşan harcamalar ise ilgili birim başkanlarının teklifi, satınalma komisyonu kararı ve yönetim kurulu veya yürütme kurulunun onayı ile
yapılır.
 
Alım-Satım ve İhale Usülleri
MADDE 42. Döner sermaye işletmesinin her türlü alım ve satım işlerinde aşağıdaki usuller uygulanır:
a) Kapalı zarf,
b) Teklif isteme,
c) Açık eksiltme ve artırma,
d) Pazarlık,
e) Resmi ve özelliği olan kuruluşlardan sağlama,
f) Emanet,
Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak her türlü satınalmalarda aksine hüküm olmadıkça kapalı zarf usulü; satışlarda ise açık artırma usulü esastır.
 
Kapalı Zarf Usulü
MADDE 43. Kapalı zarfla eksiltme, istenilen işin veya malın şartnamesindeki şartlar esas alınarak yalnız fiyat bakımından en uygun teklifte bulunan talibe ihalesidir.
Kapalı zarf usulü ile yapılacak eksiltmelerde, teklif mektubu mühürlü veya imzalı bir zarf içine konulur. Zarfın üzerine isteklinin ismi, adresi yazılır. Bu zarf geçici teminata ait makbuz veya banka teminat mektubu ve diğer istenilen belgelerle birlikte başka bir zarfa konularak bu zarf da mühürlenir veya imzalanır. Bu dış zarfın üzerine yalnız teklif mektubunun hangi işe ait olduğu yazılır.
Teklif mektubunda, şartnamelerin tamamen okunup kabul edildiğinin kaydedilmesi ve teklif olunan fiyatların hem yazı hem de rakamla açık olarak yazılması, kazıntı ve silinti olmaması lazımdır.
Teklif zarfları ilânda gösterilen saate kadar numaralı makbuzlar karşılığında Satınalma Komisyonu Başkanlığına verilir, makbuzun numarası zarf üzerine yazılır. Usulüne uygun teklif mektupları iadeli taahhütlü mektup şeklinde de gönderilebilir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Gecikme iade makbuzuna kaydedileceği gibi bir tutanakla da tespit olunur. Verilen teklif mektupları geri alınamaz. Zarf verme süresi tamam olunca komisyonca bir tutanak düzenlenir ve imzalanarak dosyasına konulur.
Dış zarflar sıra numarasına göre ve hazır bulunan talipler önünde birer birer açılarak eksiltmeye girmek için aranılan genel ve özel şartların yerine getirilmiş olup olmadığı ve istenilen geçici teminatın miktar, şekil ve diğer bakımlardan ilgili mevzuata uygunluğu incelenir.
Bu inceleme ve araştırma sonunda kimlerin eksiltmeye kabul edileceği orada bulunanlara bildirilir ve bir tutanakla durum tespit edilir. Kabul edilmeyen tekliflerin iç zarfları açılmayarak sahiplerine veya yetkililerine geri verilir. Bütün bu işlemler tutanağa geçirilerek ihale dosyasına konulur. İç zarflar açılmadan önce teklifleri kabul edilenler dışındakiler artırma ve eksitme odasından çıkarılırlar.
İlân ve şartnamelere uymayan veya şartname dışı hükümler taşıyan teklifler kabul edilmez. Ancak belgelerdeki pul, imza, ticaret odası belgesi ve iştirak belgesi, teminata ilişkin belge gibi tamamen şekle ait noksanlar komisyon huzurunda derhal tamamlatılır.
Yukarıda zikredilen hususlara uygun olmayan ve içinde şartname dışı kayıtlar ve karşı teklifler bulunan teklifler nazara alınmaz.
Tekliflerin incelenmesi sonucunda en uygun bedeli teklif eden anlaşıldıktan sonra, bu bedelin layık hadde olup olmadığına bakılarak ihalenin yapılacağı veya yetkili makamın onayı şartıyla ihalenin yapılacağı yahut şartnameye aykırı olmayan bazı teknik hususların tetkiki için kararın komisyonca tayin edilen başka bir güne bırakıldığı veyahut eksitmenin hükümsüz sayıldığı hazır olanlara açıklanır ve durum gerekçesiyle tutanağa geçirilir.
Bir kaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunlar da uygun görüldüğü taktirde talipler hazır ise aynı celsede, hazır değilse ilgililere tebligat yapılarak tatil günleri hariç beş gün sonra aynı saatte ve komisyon huzurunda aralarında açık eksiltme yapılır.
İhale kararının onayı veya reddi, ilgililere ihale tarihinden itibaren 30 gün içinde tebliğ edilir.
Bu süre içerisinde tebligat yapılmadığı taktirde teklif sahibi teklifinden dönebilir ve bu suretle idare bir zarara uğrarsa ilgililer hakkında kanuni kovuşturma açılır.
Kapalı zarfla eksiltme esnasında bulunmayan veya noterde onaylı vekaletnameyi haiz vekil veya temsilci göndermeyen teklif sahipleri ihalenin icra tarzına itiraz edemezler.
 
Teklif İsteme Usulü
MADDE 44. Teklif isteme usulü, eksiltme şartnamesine kaydedilmek şartıyla fiyat, evsaf ve müddet hakkında istekli tarafından teklifte bulunması suretiyle eksiltme yapılmasından ibarettir. Hangi hususlarda teklif istenildiği, teklifin şart veya şartlara tâbi olup olmadığı eksiltme şartnamesinde belirtilir.
a) Tahmin edilen bedeli 5.000.000.-liraya kadar olan işlerde satınalma müdürünün teklif ve komisyon kararı ile bu işle gerçekten ilgili olan ve birbirleriyle hiçbir ilişkisi bulunmayan en az üç firmadan, bu firmaların seçilme nedenleri açıkca belirtilerek, yazılı teklif istemek,
b) 5.000.000.- liranın üstündeki işlerde gazetelerde yapılacak ilân üzerine çıkacak isteklilerden aranılan şartları haiz olanlara yazı ile müracaat edilerek teklif istemek,
c) Veya doğrudan doğruya gazetelerde ilân etmek şeklinde uygulanır. Müddeti içinde gelmeyen veya istenmeyenlerden gelen teklifler dikkate alınmaksızın, teklifler komisyonca açılır ve karşılaştırılır. Bu işlemde, fiyat, nitelik ve işin yerine getirilme süresi, garanti ve bakım şartları ve özellikle isteklilerin o işteki liyakat ve iktidarı itibariyle işletmenin menfaatına en uygun teklif sahibine ihale yapılır ve gerekçeli karar onaylanır.
 
Açık Eksiltme ve Artırma Usulü
MADDE 45. Açık eksiltme ve artırma usulü istenilen işin veya malın, evvelce ilân edilen şartnamesinde yazılı şartlara uygun kimselerin katılabileceği hazırlar arasından birbirini izleyen tekliflerle uygun fiyatın belli olması üzerine en uygun teklifte bulunana ihalesidir.
Bu Yönetmeliğin 38. maddesinde yazılı işlerden tahmini bedeli 2.000.000.-liraya kadar olan ve ilgili komisyon onay merciince işin diğer usullerden biriyle yapılmasında idareye bir yarar sağlanmayacağına karar verilen işler açık eksiltme suretiyle ihale edilir.
Açık eksiltmeye ve artırmaya katılmaya hak kazananlar bir tutanakla tespit olunduktan ve bu husus hazır bulunanlara duyurulduktan sonra komisyon başkanı şartnameyi imzaya ve pey sürmeye çağrı yapar. Şartnameyi imza etmeyen pey sürmeye iştirak edemez.
Açık eksiltmeye ve artırmaya ilân edilen şartnamede gösterilen kayıtlara göre teminatını vermek ve gerekli belgeleri komisyona ibraz etmek şartıyla herkes katılabilir. Komisyonca teminatı ve belgeleri incelenerek durumları şartnameye ve mevzuata uygun bulunmayanlardan açık eksiltmeye ve artırmaya giremeyecek olanlara teminatları ve belgeleri iade edilir. Bu husus ayrıca bir tutanakla belirtilir.
Sürülen peyler, açık eksiltme ve artırma pey kağıdına yazılır ve pey sürene imza ettirilir. Peyden el çekenler keyfiyeti pey kağıdına yazmaya ve imza etmeye mecburdurlar. İmza etmezlerse komisyonca pey kağıdına şerh verilip imzalanır. Pey sürme isteği kalmadığı, sürülen en son ve en düşük veya en yüksek pey (teklif) uygun görüldüğü taktirde komisyonca yetkili makamın onayı şartına bağlı olmak üzere ihalenin bu teklif sahibine yapıldığı bildirilir ve bu husus karara yazılarak imzalanır.
Komisyon bu açık eksiltme veya artırmada peyin uygunluğuna 40. maddenin son paragrafını gözönünde bulundurarak karar verir.
Açık eksiltme ve artırmalarda sürülen pey (teklif) uygun görülmediği veya talip çıkmadığı taktirde ikinci açık eksiltme veya artırma en az yedi gün sonra yapılır. Bu halde bir defa ilân yeterlidir.
Açık eksiltme ve artırmalarda isteklilerin rağbetini kıracak sözler söylenmesi veya istekliler arasında anlaşmaya daveti ima edecek işaretler veya hareketlerde bulunulması ve eksiltme veya artırmanın doğruluğunu bozacak şekilde görüşme ve münakaşalar yapılması yasaktır. Bu yasağa karşı gelenler komisyon kararı ile eksiltme veya artırma yapılan mahalden uzaklaştırılırlar ve durumları bir tutanak ile tespit olunup haklarında kanuni işlem uygulanır.
 
Pazarlık Usulü
MADDE 46. Pazarlık usulü, yapılacak işin, fiyat, nitelik, işin yerine getirilme müddeti ve diğer şartlarında karşılıklı fedakarlık yapılarak bir anlaşma zemini ile ihalenin yapılmasıdır.
Aşağıda belirtilen işler pazarlık usulüyle yapılır:
a) Tahmini veya keşif bedeli 150.000.-liraya kadar olan ve süreklilik göstermeyen alım, yapım, onarım ve taşıma işleri,
b) Kapalı zarfla yapılacak ihalelerde talip çıkmaması veya taliplerin idarece kabul edilmeyecek teklifler ileri sürmeleri halinde (ancak tahmini bedel dahil kapalı zarf usulüne esas olan evsaf ve şartlar değiştirilemez.),
c) Yalnız bir firma veya kimseden sağlanmasının gerektiği Ticaret Odaları, Borsa Birlikleri veya benzeri kuruluşlar tarafından verilen, Türkiye çapında geçerli ve marka ihtiva etmeyen yedi vakit belgesi ile tevsik edilen mal ve hizmet alımlarında,
d) Güzel sanatlara mahsus baskı, cilt, elişleri, resim, heykel, tablo gibi işlerin yaptırılmasında,
e) Evvelce düşünülmeyen ani ve olağanüstü bir durum ile faaliyeti aksatacak bilinmeyen bir durumun ortaya çıkması üzerine acele olarak yaptırılmasına gerek görülen alım ve onarım işlerinde,
f) Sözleşmenin feshi üzerine müteahhit adına ve hesabına acele yapılması gereken işlerde,
 
Resmi ve Özelliği Olan Kuruluşlardan Sağlama Usulü
MADDE 47. Resmi ve özelliği olan kurum ve kuruluşlardan mal ve iş sağlanması;
a) Genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlar ile bunlara bağlı sabit veya döner sermayeli işletmelerden,
b) Kamu iktisadi teşebbüslerinden,
c) Sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte yukarıdaki bendlerde yazılı kuruluşlara ait olan kuruluşlardan,
d) Özel kanunlarla kurularak kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliği olan kuruluşlardan
kıymet takdiri suretiyle yapılır.
Bu usulün uygulanabilmesi için, sözkonusu iş ve alımların bu kuruluşun kadrosunda bulunan personel ve demirbaşında kayıtlı araç ve gereçlerle bilfiil üretilmesi, yapılması ve taşınması, sağlanacak iş ve alımların bedel ve kalitelerinin piyasa fiyat ve evsafının uygun olması zorunlu olup, bu kuruluşlar aracılığıyla piyasadan mal, iş ve hizmet sağlanmaz.
Bu kuruluşlardan yapılacak alımlar için komisyon kararına gerek bulunmamakla beraber, İta Amiri onayı alınması zorunludur.
Protokol yapıp yapmamak hususu idarenin takdirindedir.
 
Emanet Usulü
MADDE 48. İdarenin yeterli işgücü, makine, araç ve gereçlere sahip olması halinde;
a) İhaleye konulması faydalı olmayan, yılı içinde bitebilecek yapım onarım işleri,
b) Can ve mal kaybı tehlikesi nedeniyle acele olarak yapılması gereken yapım ve onarım işleri,
c) Sözleşmenin bozulması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle bitirilmemiş olup hızla bitirilmesinde zorunluluk görülen işlerin tamamlanması,
d) İhaleye konulmasına imkan bulunmayan veya ihaleye konulduğu halde istekli çıkmayan ve beklemeye de tahammülü olmayan işler,
İta Amiri tarafından idari ve teknik personelden seçilecek ve biri mutemet olmak üzere en az üç kişiden oluşacak Emanet Komisyonunca yapılır. Komisyon üyelerinden biri İta Amiri tarafından başkan seçilir.
Emanet komisyonu geçici süre ile işçi çalıştırabileceği gibi işin bünyesine giren gerekli madde, araç ve gereçleri, öncelikle bunları üreten veya yapan ve sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine ya da belediyelere ait olan kuruluşlardan doğrudan doğruya tarife, yoksa piyasa satış fiyatları üzerinden alabilir. Bu yolla sağlanması mümkün olmayanlar teklif alınmak ve piyasa satış değerlerini uygunluğu belgelendirilmek şartıyla piyasadan sağlanır.
İşin emanet komisyonunca yapılamayacak kısımları, her an taahhütnamesi feshedilmek kaydıyla bu Yönetmeliğin uygun görülen diğer usullerinden biriyle satınalma komisyonu tarafından taşeronlara ihale edilebilir. Taşeronlara verilecek işler toplam işin tahmini bedelinin yarısını geçemez.
İşin bitiminden sonra en geç üç ay içinde İta Amirinin kuracağı kabul heyeti tarafından işyerinde yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucu düzenlenecek ikinci keşif kabul raporu ile kesin hesap çıkarılır ve komisyon ibra edilir.
 
Şartnameler
MADDE 49. Yapılacak olan ihalelerde, idari şartnameler ve ihaleye yarayacak diğer belgeler satınalma komisyonunca hazırlanır. Özellik taşıyan işlerde bilimsel, teknik ve özel şartnameler uzmanlarca hazırlanır.
Bedel karşılığında verilecek şartnamelerden alınacak ücret, satınalma komisyonunca tayin olunur.
Şartnamelerde taahhüdün ilgili olduğu maddelerin veya işlerin mahiyetine göre bilimsel, teknik ve özel şartlardan genel olarak aşağıdaki hususlar kaydolunur:
a) İşin çeşidi, tahmini bedeli,
b) İşin başlama ve bitirilme günleri ve süresi,
c) İşin gereği gibi yapılmaması, süresinde bitirilmemesi gibi hallerde uygulanacak cezai şartlar ve idare için doğacak hakların ne olduğu,
d) Kontrol, muayene, teslim etme ve teslim alma şekli, yeri ve şartları,
e) Vergi harç ve benzeri giderlerin kanuni mükelleflerince ödeneceği,
f) Geçici veya kesin teminat miktarı, teminat olarak kabul edilebilecek değerlerin ne olduğu,
g) İhaleye katılma şartları ve katılmayacak olanlar,
h) Süre uzatımını gerektirecek zorunlu sebeplerin neler olduğu,
i) Verilen teklif mektuplarının geri alınamayacağı,
j) Ödeme ve avansa ilişkin hükümler,
k) Sözleşme konusu işlerin malzeme ve birim fiyatlarındaki değişiklikler nedeni ile eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,
l) İta Amirinin onay veya red kararını ihalenin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde müteahhide bildirileceği,
m) Tebliğ tarihinden itibaren tatil günleri, hariç 10 gün içinde geçici teminatın kesin teminat miktarına çıkarılarak sözleşmenin yapılacağı,
n) İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbest olduğu,
o) Makine ve teçhizat alımlarında da montaj, yedek parça temini, bakım şartları ve garanti süresi,
p) Bu Yönetmeliğin şartnamenin tâbii eki olacağı.
 
Bedel Tahmini
MADDE 50. Bu Yönetmelik hükümlerine göre sağlanacak her türlü mal, hizmet ve işin tahmini bedeli idarece tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bedelin hesabında kullanılan fiyatlar, Belediye, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Borsa gibi kuruluşlar ile diğer ilgili kuruluşlardan araştırılarak komisyonca tahkik edilir. Yasal olarak kullanılması gereken birim fiyatları ve usullerle bedeli tespit edilecek işlerde bunlara göre bedel tahmini yapılır.
 
İlân İşleri
MADDE 51. Açık eksiltme veya artırma ve kapalı zarf usulleriyle yapılacak ihaleler için aşağıda belirtilen şekilde ilân yapılır. Pazarlık usullerinde ilân yapıp yapmamakta idare serbesttir. Teklif isteme usulünde ilân, 44. maddedeki şartlara uygun olarak yapılır.
İlânlar, satınalma komisyonu kararına istinaden Resmi Gazete’de ihalenin yapılacağı yerde çıkan bir günlük gazetede ve işin özelliğine göre lüzum görülen yerlerde çıkan diğer gazetelerde en az birer defa olmak üzere yapılır. İlk ilân ile ihale günü arası on günden az süre olamaz.
 
İlânda Yer Alacak Hususlar
MADDE 52. İlânda aşağıdaki hususlar belirtilir:
a) İşin mahiyeti ve miktarı, gerekiyorsa tahmini bedeli,
b) Şartname, sözleşme tasarısı, proje, numune ve diğer evrakın (bedelli veya bedelsiz) nereden alınacağı,
c) İhalenin hangi gün ve saatte nerede yapılacağı,
d) İhalenin hangi usulle yapılacağı,
e) Teminat isteniyorsa miktarı,
f) İstenebilecek lüzumlu belgeler,
g) Kapalı zarf usulü ile yapılacak ihalelerde, teklif mektuplarının hangi tarih, gün ve saate kadar nereye verileceği veya gönderileceği,
h) İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbest olduğu,
i) İşin özelliğine göre diğer hususlar.
 
Yeniden İlân Halleri
MADDE 53. İhale tarihinden önce şartname ve eklerinde değişiklik yapılması gerekli ve zorunlu görüldüğünde veya çıkan ilânlarda esasa müessir yanlışlık görüldüğünde, son duruma göre aynı şartlarla yeniden ilân yapılır.
 
Geçici Teminat
MADDE 54. İhaleye gireceklerden işi tahmini bedelinin %3’ü oranında geçici teminat alınır. Tahmini bedel bildirilmeden teklif alma usulü ile yapılacak ihalelerde teklif edilen fiyatlar üzerinden % 3 oranında geçici teminat alınır. Yönetmeliğin 42. maddesinin (e) bendinde belirtilen usul ile 150.000.-liraya kadar olan işler için teminat alınmasına gerek yoktur.
 
Teminat Olarak Kabul Edilen Değerler
MADDE 55. Teminat olarak;
a) Tedavüldeki Türk parası,
b) Türkiye’de mevcut bankaların limit içi süresiz teminat mektupları,
c) Devlet iç istikraz tahvilleri ile özel kanunlarda teminat olarak kabul edileceği açıklanmış olan tahviller,
d) Borsada kote edilmiş esham ve tahvilat (borsa kıymetinin % 15 noksanı ile kabul edilir).
 
Kesin Teminat
MADDE 56. Kesin teminat, ihale bedeli üzerinden 54. maddede gösterilen oranın iki katı olarak hesap edilir. Müteahhit, ihale kararının kendisine veya kanuni ikametgahına veya yetkili temsilcisine tebliği tarihinden itibaren tatil günleri hariç 10 gün içinde geçici teminatını kesin teminat miktarına yükseltmek ve sözleşme yapmak zorundadır. Müteahhit bu görevini yerine getirmediği taktirde geçici teminat işletmeye gelir kaydedilir.
 
Teminatın Yatırılacağı Yer
MADDE 57. Teminat olarak verilecek nakit, esham, tahviller, döner sermaye veznesine makbuz karşılığı yatırılır.
İhaleden sonra saymanlık veznesine makbuz karşılığı yatırılmak kaydıyla satınalma komisyonuna yalnız banka teminat mektupları verilebilir.
 
Kesin Teminatın Değiştirilmesi
MADDE 58. Kesin teminat İta Amirinin uygun bulması ile 55. maddedeki teminat çeşitlerinden birisi ile değiştirilir.
 
Kesin Teminatın Geri Verilmesi
MADDE 59. Kesin teminatın % 50’si geçici kabulden sonra, geri kalan % 50’si de taahhüdün tamamen yerine getirilmesinden (kesin kabulde) sonra geri verilir. 506 sayılı Kanun’un 83. maddesi hükmü saklıdır.
 
Sözleşme
MADDE 60. 42. maddenin (e) bendine göre yapılacak alımlar ile taahhüdün tamamı şartname hükümlerine göre 10 gün içinde bitirilecek işlerde İta Amirince uygun bulunması halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.
 
Eksik veya Fazla İş Yaptırma
MADDE 61. Şartname ve sözleşmesinde belirtilmiş olmak ve ayrıca İta Amirinin onayı alınmak kaydı ile taahhüt miktarından % 40 eksik veya fazla iş yaptırılması veya malzeme alınması mümkündür.
 
Taahhüdün Yerine Getirilmemesi
MADDE 62. Taahhüdünü yerine getirmeyen müteahhit firma, müessese ve taşeronların kesin teminatları, hüküm almaya hacet kalmaksızın işletmeye irad kaydedilir. Nam ve hesaplarına yeniden Yönetmeliğin uygun görülecek usullerinden biri ile ihale yapılıp, iki ihale arasındaki idare aleyhine husule gelecek zarar ile ihale masrafları müteahhit firma, müessese ve taşeronlardan hükmen tahsis edilir. Zarar, kesin teminat miktarından az olsa da, kesin teminattan artan fark iade edilmez.
 
Mücbir Sebepler
MADDE 63. Müteahhit veya taşeron, taahhüdün kısmen veya tamamen yerine getirilmemesinin mücbir sebeplerden ileri geldiğini iddia ettiği ve taahhüdün yerine getirilmesine imkan bırakmayan sebeplerin zelzele, tufan gibi yer ve gök afetleri, müteahhidin, kasıt ve ihmali dışında meydana gelen kara, deniz, hava kazaları, harp hali, sözleşme yapıldıktan sonra neşrolunan mevzuat ve hükümet emirleri, yangın, grev, lokavt, döviz transferinin zamanında yapılamaması gibi olaylar olduğu anlaşılırsa bu sebeplerin takdiri ve mücbir sebeplerle geçen müddetin sözleşme müddetine eklenmesi Amiri İtaya aittir.
Müddetin uzatılmasını icap ettiren hadiselerin vukuunda müteahhit bu hadiseleri vukuu tarihinden itibaren en çok 10 gün içinde idareye müracaat ederek bildirir. Bu süre içerisinde bildirilmediği taktirde süre uzatma talebi dikkate alınmaz.
Sözleşme ve şartnamelerde yazılı olmayan diğer nedenlerin taktiri ve bu nedenle sözleşmelerde yapılacak tadillere veya sürenin uzatılmasına ve sözleşmenin karşılıklı olarak tasfiyesine ait hususlara yönetim veya yürütme kurulu karar verir. Zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması ve buna ait belgelerin ishatinin hariçte mahalli Türk mümessilliğince ve dahilde de en büyük mülki makamca tasdik edilmesi şarttır.
 
Sözleşme Devri
MADDE 64. Sözleşmeye bağlanan iş İta Amirinin muvafakatı olmadıkça başkasına devredilemez. Aksi taktirde sözleşme bozulur. Muvafakatsız devir nedeniyle sözleşme bozulursa 63. madde hükümleri uygulanır.
 
Müteahhidin İflas veya Ölümü
MADDE 65. Müteahhit iflas ederse sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 63. madde hükümleri uygulanır.
Müteahhidin ölümü halinde teminatı varislerine geri verilir. Bu durumda İta Amiri sözleşmeyi yok saymaya veya bir hafta içinde o iş için gerekli teminatı vererek taahhüdün yapılmasına istekli olan varislere devre yetkilidir.
Müteahhit 6 aydan fazla hapis cezası veya sürgün ile mahkum olursa işletmenin kabul edeceği bir vekil gösterilmek suretiyle iş devam eder. Aksi halde sözleşme bozulur. Yalnız teminat irad kaydolunur.
 
Vekillik
MADDE 66. İstekliler artırma ve eksiltmelere ya bizzat ya da kanuni vekil veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.
 
İhalenin Kesinleşmesi
MADDE 67. İhale 41. madde hükümlerine göre kesinleşir. 41. maddece kesinleşme kararını vermeye yetkili organ ile satınalma komisyonu ucuz fiyat teklif edene ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Bu hallerde yetkili organlar ve komisyon, en ucuz fiyat teklif edene ihalenin yapılmaması sebebini ayrıntılı gerekçesiyle kararında belirtir. Kendisine ihale yapılmayan isteklilerin teminatları geri verilir.
 
İhaleye Giremeyecekler
MADDE 68. Aşağıda yazılı kimseler doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ihaleye giremezler:
a) Kanunlar veya Hükümet kararları ile geçici veya devamlı olarak genel ve katma bütçelerle idare olunan müesseselerin ve özel kanunlarla kurulmuş bankalar ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin ihalelerine girmekten men edilmiş olanlar,
b) Üniversitenin, fakültenin ve diğer öğretim kurumları ile bunlara bağlı kuruluşların aylık, ücret ve yevmiye ile çalışan bütün mensupları ve bu Yönetmelik’te görevli olan komisyon üyeleri,
c) Bu maddenin (b) fıkrasındaki sayılanların usul ve füruları, karısı, kocası, kardeşi, damadı, gelini, kayınbabası, kaynanası, kayınkardeşi, baldızı ve bacanakları ile bunların ortakları,
 
İhalenin Müteahhide Tebliği
MADDE 69. İhalenin yapıldığı kesinleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde müteahhide tebliğ edilir ve sözleşme yapmaya, geçici teminatını kesin teminata yükseltmeye davet edilir. Tebliğ tarihinden 10 gün içinde bu sorumlulukların yerine getirilmediği taktirde hüküm almaya hacet kalmaksızın geçici teminatı irad kaydedilir.
 
Dış Alımlar
MADDE 70. Bu Yönetmelik’te sayılan mal, iş ve hizmetlerin dış memleketlerden temin edilme zorunluluğunun doğması hallerinde:
1. İthalat Rejimi Kararı, İthalat Yönetmeliği ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki kararlarla, bu kararlara ilişkin tebliğler esaslarına uyulmak,
2. Söz konusu alımlara ilişkin komisyonlar bu Yönetmelik esasları uyarınca kurulmak,
3. Araya aracı ve komisyoncu girmeksizin doğrudan doğruya firmalara veya kanuni temsilcilerine sipariş verilmek,
4. Sözleşme akdetmek veya alınan proforma faturalarla yetinilmek,
5. Geçici veya kesin teminat aranmamak, gerekirse malın zamanında gelmesini sağlamak için mal bedeli üzerinden % 10 kontrgarantili teminat mektubu alınmak,
6. Firmalar veya kanuni vekillerine bu işler dolayısıyla komisyon veya benzeri nam altında herhangi bir ödeme yapılmamak,
7. Sigorta işleri milli sigorta şirketlerinden birine yaptırılmak,
8. Firmalarla yapılan anlaşmalardan sonra anlaşılan bedel üzerinden doğrudan doğruya firmalar lehine dönülmez akreditif açılmak suretiyle temin edilir.
9. 10.000 ABD $'nın üstündeki alımlarda mal ve hizmet bedellerinin normal düzeyde olduğunu firmanın bağlı olduğu ülkenin resmi kuruluşları ile o yer Türk resmi makamlarına onaylattırmak kaydıyla teklif istemek suretiyle temin edilir.
Çeşitli Hükümler
MADDE 71. Bu Yönetmelik’te geçen alım, satım ve ihale usulleri ile ilgili maddelerdeki parasal rakamlar, bütçe kanunları ile tespit edilen miktarların altında kaldığı taktirde bu rakamlar yönetim veya yürütme kurulu kararıyla bütçe kanunlarındaki rakamlar düzeyine yükseltilebilir.
 
MADDE 72. Bu Yönetmelik’te hüküm bulunmayan konularda 2547 Sayılı Kanun ile Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği, Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği ve Genel Hükümler uygulanır.
 
MADDE 73. Yönetmeliğin önceki maddelerinde öngörülen ücret ve primlerin ilgili maddelerde belirtilen şartlara aykırı olarak yapıldığının sonradan anlaşılması halinde yapılmış olan ödemeler, ilgililerden genel hükümlere göre tahsil edilir.
 
MADDE 74. 23 Şubat 1982 tarih ve 17614Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’unun 58. maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
 
GEÇİCİ MADDE 1. Mevcut döner sermayelerin devir işlemleri özel yönetmeliklerde gösterilir.
 
Yürürlük
MADDE 75. Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’ın görüşleri de alınmak suretiyle hazırlanan bu Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 76. Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer Mevzuatlar

  İçtihatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.