İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > Mevzuat

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na 2984 Sayılı Kanun’la Eklenen Geçici Madde Hükümlerinin Uygulama Esaslarını Belirten Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 14.04.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18372
 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na 2984 Sayılı Kanun’la Eklenen Geçici Madde Hükümlerinin Uygulama Esaslarını Belirten Yönetmelik
Amaç
MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na bir geçici madde eklenmesine dair olan 2984 sayılı Kanun’un uygulama esaslarını göstermektir.
Kapsam
MADDE 2. Bu Yönetmelik 1976-1977 eğitim-öğretim yılının başından 1983-1984 eğitim–öğretim yılı sonuna kadar kaydı silinen veya silinme durumuna gelen veya kendi isteği ile ayrılan öğrencilerin (yabancı uyruklu öğrenciler dahil) öğrenimlerine devam edebilmeleri için yapılacak iş ve işlemleri kapsar.
Başvurma Süreleri
MADDE 3. a) 1976-1977 eğitim-öğretim yılının başından 1983-1984 eğitim öğretim yılının sonuna kadar Yükseköğretim Kurumlarının hazırlık sınıfı, ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programları ile yüksekokulların (2809 sayılı Kanun’la adı ve yapısı değiştirilen yükseköğretim kurumlarının öğrencileri dahil) herhangi bir sınıfında kaydı silinen veya silinme durumuna gelen veya kendi isteği ile ayrılan öğrenciler 2984 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik Hükümlerine göre eğitim-öğretim programlarına bıraktıkları yerden devam etmek üzere Kanun’un yürürlüğe girdiği 8 Mart 1984 tarihinden başlamak üzere 3 ay içinde ve en geç 8 Haziran 1984 Cuma günü çalışma saati sonuna kadar ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurabilirler.
b) 1983-1984 eğitim–öğretim yılı içinde veya sonunda ilişkileri kesilenler; ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir hafta içinde ilgili yükseköğrenim kurumuna başvurabilirler.
c) 1983-1984 eğitim-öğretim yılı içinde 2984 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce (8 Mart 1984’den önce) yükseköğretim kurumları ile ilişikleri kesilenlerin 15 Mart 1984 akşamına kadar kayıtları yenilenir.
Bunlardan 15 Mart 1984 akşamına kadar kayıtları yenilenmemiş bulunanlar, bu maddenin (a) fıkrası hükmünden faydalanırlar.
İlişiği kesilmiş, kesilme durumuna gelmiş veya kendi isteği ile ayrılmış öğrencilerin, halen bir başka yükseköğretim programını takip etmeleri veya bunu tamamlamış bulunmaları, ayrılmış oldukları programa kayıt yenilemek için başvurmalarını engellenmez.
Ancak; iki yükseköğretim programına aynı zamanda devam edemezler. Bu mecburiyete aşağıdaki hallerde uyulmaz:
aa) Kaydı yenilenen öğrencilerin izlemiş olduğu eğitim-öğretim programları açık öğretim programlarında mevcut olduğu ve öğrenciler de kendi istekleri ile bu programlara yazıldığı takdirde, bu gibi öğrencilerin iki yükseköğrenim programına aynı zamanda devam etmeleri mümkündür.
bb) 2984 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik Hükümlerine göre, devam mecburiyeti olan fakülte ve yüksekokulların son sınıfında tek dersten başarısız duruma düşmüş öğrenciler için devam şartı aranmadığından bu durumda olan öğrencilerin iki yükseköğretim programına aynı zamanda devam etmelerine yasal bir engel yoktur.
cc) Halen bir yükseköğretim kurumuna devam eden öğrencilerden 2984 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik Hükümlerine göre kayıt yenileme hakkından faydalanarak ilgili yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptıranlara bağlı oldukları üniversiteler tarafından bildirilen öğrenime başlama yılı ve programı halen devam ettikleri yükseköğrenim programı ile zaman itibarıyla çatışmadığı takdirde sözü edilen öğrencilerin bu konudaki hakları saklıdır.
Başvurulacak Yükseköğretim Kurumları
MADDE 4. Öğrenciler kayıtlarının silinmiş bulunduğu eğitim–öğretim programının sürdüğü yükseköğretim kurumlarına (üniversitelere, fakültelere, enstitülere, yüksekokullara, konservatuvarlara ve meslek yüksekokullarına) başvururlar. 20 Temmuz 1982 tarihinden önce kayıtları silinmiş veya silinme durumuna gelmiş veya kendi arzusu ile ayrılmış öğrencilerin ayrılmış oldukları kurumun 2809 sayılı Kanun’la bağlandığı üniversite rektörlüğüne başvurmaları gerekir.
Askerlik Hizmetini Yapmakta Olanların Kayıt Yenileme Hakları
MADDE 5. 2984 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevi yapmakta olanlar ile öğrenimleri sırasında yaş haddi sebebiyle askere alınanlar ve askerlik süresi gelmiş olanlardan adı geçen Kanun’a göre verilmiş hakları kullanamadan askerliğe sevk edilenlerin;
üç aylık başvurma süresi, askerlik hizmetinin bitim tarihinden (terhisleri tarihinden) itibaren başlar.
Bu hizmet süresinin başlangıç ve bitim tarihi, terhis belgesi veya askerlik hizmeti kayıtlı nüfus cüzdanı ile kanıtlanır.
Mücbir Sebeb Hallerinde Kullanılarak Kayıt Yenileme Hakkı
MADDE 6. 2984 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte veya bu Kanun’un uygulamasına ilişkin başvurma süreleri içinde aşağıda yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar öğrencinin kayıt yenileme hakkı saklı kalır. Üç aylık başvurma süreci bu mücbir sebep halinin kalktığı tarihten başlar.
Mücbir Sebepler:
a) Başvurunun yapılmasına engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk;
b) Başvurma hakkının kullanılmasına engel olacak yangın, deprem ve sel gibi afetler;
c) Öğrencinin iradesi dışında vukua gelen gaybubetler; (gözaltına alınma hali dahil);
gibi hallerdir.
Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat ve tevsik edilmesi lazımdır.
Mücbir sebepler, başvuran her öğrenci için eğitim–öğretim programının bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
Başvurma Şekli
MADDE 7. Kayıt yenileme hakkından faydalanmak suretiyle yeniden öğretime başlayacak veya bu öğretimi sürdürecek olan öğrenciler;
İlgili yükseköğretim kurumuna (üniversiteye, fakülteye, ensitüye, yüksekokula, konservatuvara, meslek yüksekokuluna) bizzat verecekleri veya posta ile taahhütlü olarak gönderecekleri dilekçelerle başvurmak suretiyle kayıtlarının yenilenmesini isteyebilirler.
Dilekçelerin postaya verildiği tarih ilgili yükseköğrenim kurumuna başvurma tarihi yerine geçer.
Hatalı Başvurular
MADDE 8. Dilekçelerin verildiği yükseköğretim kurumu kendisini görevsiz veya yetkisiz gördüğü takdirde, söz konusu yükseköğretim kurumu aldığı ve kayıtlarına geçtiği dilekçeyi derhal yetkili ve görevli yükseköğretim kurumuna gönderir ve bu husus ayrıca yazılı olarak öğrenciye bildirilir.
Hatalı başvurular öğrencinin kayıt yenileme hakkını düşürmez.
İntibak ve Öğrenime Başlama
MADDE 9. Başvuran öğrenciler, eğitim-öğretim programına bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu tarafından eğitim–öğretim programına bıraktıkları yerden intibak ettirilirler. Öğrenciler, intibak ettirildikleri yarıyıldan önceki yarıyıllarda yeniden konmuş veya değiştirilmiş derslerden sorumlu tutulmazlar. Ancak önceki yarıyıllarda olup başarısız olduğu dersleri veya bunlar yerine konmuş dersleri alırlar. Öğrencinin kaydının silinmiş olduğu eğitim-öğretim programı, o yükseköğretim kurumundan kaldırılmış ise, öğrenci eğitim–öğretim programının mevcut olduğu başka bir yükseköğretim kurumuna nakledilir. Eğitim–öğretim programı hiçbir yükseköğretim kurumunda mevcut değilse, öğrenci, kaydının silinmiş olduğu eğitim-öğretim programına yakın bir programa intibak ettirilir. Böyle intibak hallerinde öğrencinin almış ve başarmış olduğu derslerle, yakın eğitim-öğretim programının o yarıyıllardaki dersleri arasında denklik kurulur.
Yükseköğretim Kurumlarının Yapacağı İşler
MADDE 10. a) Başvuran öğrencilerin hangi eğitim-öğretim yılında öğretime başlayacakları ilgili üniversiteler tarafından 8 Eylül 1984 tarihine kadar belirlenir ve öğrencilere yazılı olarak bildirir.
b) İlişiği 1983-1984 eğitim–öğretim yılı içinde kesilen veya kesilme durumuna gelen öğrencilerin bir hafta içinde müracaatları halinde, müracaatlarını müteakip bir hafta içinde durumları karara bağlanır ve öğrenimlerine devam imkanı sağlanır.
c) İlişiği 1983-1984 eğitim–öğretim yılı sonunda, kesilenler için ünivesiteler ilişik kesme tarihinden itibaren iki hafta içinde hangi ders yılında öğrenime başlayacaklarına karar verir.
ç) Askerlikten terhis edilenler, terhislerinden sonraki ilk ders yılında öğrenimlerine devam edebilirler.
d) Mücbir sebeblerin kalkması üzerine başvuran öğrencilerin hangi ders yılında öğrenime başlayacakları ilgili üniversitelerce 15 gün içinde karara bağlanır ve öğrenciye tebliğ edilir.
Öğrencinin Öğrenime Başlama İlkeleri
MADDE 11. Kayıt yenileme hakkından faydalanmak suretiyle ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuran öğrencilerin hangi eğitim-öğretim yılında öğrenime başlayacakları ve alınacak öğrenci sayısı, bu kurumların sınıf kontenjanları ve ilave kontenjanlarına göre aşağıda sıralanan ilke ve öncelikler göz önünde tutularak, Kanun’un yürürlüğe girdiği 8/3/1984 tarihinden itibaren azami 6 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumlarınca tesbit edilir ve bu süre içinde öğrencilere yazılı olarak bildirilir.
a) 1983-1984 eğitim–öğretim yılı içinde ilişiği kesilenlerin bu öğretim yılı içinde öğrenimlerine devamları sağlanır.
b) 1976-1977 eğitim-öğretim yılından 1983-1984 eğitim–öğretim yılı başına kadar ilişiği kesilenler ile 1983-1984 eğitim-öğretim yılı sonunda ilişiği kesilenlerden;
1. Son sınıflardan ayrılanlar arasında en az dersten başarısız olanlardan başlamak üzere ders sayısı fazla olanlara doğru,
2. İleri sınıflardan alt sınıflara doğru ve az dersten ilişiği kesilenlerden çok dersten ilişiği kesilenlere doğru,
3. 1982-1983 eğitim–öğretim yılından 1976-1977 eğitim–öğretim yılına doğru,
öğrenim imkanları sağlanır.
4. Askerliğini yapmamış olanlardan 29 yaşında ve daha yaşlı olanların erteleme hakları kalmadığı için bunların öğrenime başlamaları askerlik hizmetlerini yapmalarını müteakip eğitim ve öğretim döneminde planlanır.
5. Askerlik hizmetini yapmamış öğrencilerden bu Kanun’dan yararlanarak tamamlayacakları normal öğrenim süresini 29 yaşına kadar bitirecek olanlar arasında, normal olarak sürdürecekleri öğretim süresi ile yaşları dikkate alınarak, yaşlılardan daha gençlere doğru sıralama yapılır.
Öğrenim Süresi
MADDE 12. Öğrenciler Üniversiteler tarafından kendilerine bildirilen öğrenime başlama tarihinden itibaren 2547 sayılı Kanun’un 44. maddesi ve öğrenim gördükleri kurumun "Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre öğrenimlerini sürdürürler. Her ne sebeple olursa olsun başarısız kaldıkları dersleri aldıklarında o dersi ilk defa alıyor sayılırlar. Bu öğrencilerin azami öğrenim süresi önceki sürelerine bakılmaksızın intibak ettirildikleri yarıyılın normal öğrencilerinin öğrenim süresi kadardır.
Öğrencilerin Tercih Hakları
MADDE 13. Kayıtları yenilenen öğrenciler izlemiş oldukları eğitim-öğretim programları açık öğretim programlarında mevcut olduğu takdirde, kendi istekleri ile bu programlara veya eşdeğer program yürüten yükseköğretim kurumlarına naklen yazılabilme hakkına sahiptir. Bunun için keyfiyeti kayıt yenilemek için başvurdukları yükseköğretim kurumuna (Üniversiteye) yazılı olarak bildirmeleri yeterlidir. Ancak bu hakkın kullanılabilmesi; naklen yapılmak istenilen yükseköğretim kurumu kontenjanının müsait olmasına bağlıdır.
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne başvuran açıköğretim öğrencileri için daha önce gördükleri, meslek yüksekokulu birinci sınıf düzeyindeki programları esas alınarak açıköğretim programları sürdürülür. Bu öğrencilerden “Mektupla Öğretim" adı altında öğrenim görmüş olanlar içinde aynı işlem yapılır. Ancak isteyen açık öğretim öğrencileri meslek yüksekokullarının birinci sınıflarına, mektupla öğretim öğrencileri ise eğitim yüksekokullarına yerleştirilir.
Ayrıca, öğrencilerin öğrenim gördükleri eğitim–öğretim programında halen ekstern öğrenci statüsü uygulanıyorsa, istedikleri takdirde kendileri de dışarıdan öğretim (ekstern) öğrencisi olarak öğrenimlerini sürdürebilirler.
Askerlik İşlemleri
MADDE 14. İlişiği kesilen öğrencilerden süresi içinde başvuranların kayıtları askerlik durumlarına bakılmaksızın 2984 sayılı Kanun’a göre yenilenir. Bunların eğitim-öğretime başlama tarihlerinin planlanması askerlik durumlarına göre aşağıda açıklandığı gibi yapılır:
a) 1983-1984 eğitim–öğretim yılı içinde ilişiği kesilip bu Kanun’dan yararlanarak kayıtlarını yenilemek için başvuranların kayıtları süresi içinde yenilenir ve askerlik şubesine Örnek–1’deki belge gönderilir.
b) Daha önceki yıllarda ilişiği kesilip, askerlik hizmetini yapmış olanların nüfus cüzdanında terhisine dair kayıtlarını veya terhis belgelerini göstermeleri halinde eğitim-öğretim planlanmasına alınır. Askerlik şubesine bilgi vermeye gerek yoktur.
Keza herhangi bir sağlık durumu nedeniyle "askerliğe elverişli değidir" raporu bulunan öğrenciler de eğitim-öğretim planlamasına alınır. Askerlik şubesine bilgi verilmez.
c) İlişikleri kesilen öğrencilerden 29 yaşında veya daha yaşlı olanlardan askerlik hizmetini yapmamış blunanların kayıtları yenilenmekle bereber eğitim ve öğretime çağrılmaları askerlik hizmetini tamamlayıp terhislerinden sonraki döneme planlanır. Bunların askere alınacakları ve terhis edilcekleri tarihi belirlemek için (Örnek 2) form doldurulurak, askerlik şubesine gönderilir ve alınacak cevaba göre eğitim–öğretime katılacağı dönem tesbit edilir.
d) İlişikleri kesildiği sınıf ve sömestr dikkate alınarak eğitim ve öğretim için planlanan öğretim yılından itibaren fakülte ve yüksekokulu bitirmeleri için geçecek normal süre ile öğrenci 29 yaşını aşmıyorsa kayıtları yenilenmekle beraber, askerlik şubesine (Örnek 1) belge gönderilir.
e) Tamamlayacakları eğitim-öğretim normal süresi ile öğrenci 29 yaşında fakülte veya yüksekoklu bitiremiyorsa bunların kaydı yenilenmekle birlikte eğitim ve öğretime başlama tarihleri, öğrencinin de tercihleri sorularak:
aa) Askerlik hizmetini tamamlayıp terhisini takip eden ilk eğitim-öğretim dönemine bırakılması veya,
bb) Askere gitmeden 29 yaşına kadar eğitim ve öğretime devam etmesi şeklinde tespit edilir (Ancak öğrenci 29 yaşını doldurduğu ve öğrenimini tamamlamadığı halde askere çağrılması durumunda üniversitenin bu çağrıya uyacağı öğrenciye açıklanır). Bunlar için de (Örnek 1) belge askerlik şubesine gönderilir. Bu durumda eğitim ve öğretim süresi içinde askere alınanlar, askerlik süresince izinli sayılırlar.
f) Kaydı yerilenip eğitim ve öğretime başlayan öğrencilerin askerliklerinin erteleme işlemleri diğer öğrenciler gibi zamanı geldikçe yürütülür.
Kayıt Yenileme Hakkından Faydalanamayacak Olanlar
MADDE 15. 1402 sayılı Kanun’un uygulanması neticesinde kurumları ile ilişkisi kesilenler ile Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitabının Birinci Babında yer alan Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle hüküm giyenler ve 4/11/1981 tarihinden sonra disiplin cezası alarak üniiversiteden ilişiği kesilenler 2984 sayılı Kanun Hükümlerinden istifade edemezler. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar sebebiyle bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte hüküm giymemiş olanların kayıt yenileme hakları saklıdır. Bunlardan öğrenimleri sırasında Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar sebebiyle hüküm giyenler hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 54. ve müteakip maddeleri uyuranca işlem yapılır. Ayrıca haklarında disiplin soruşturması yapılması gerekenlerin işlemleri öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırılır.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavlarında kendi yerine bir başkasını sınava soktuğu tespit edilen ve bu yüzden yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilenler, haksız yere bu kurumlara girmiş olduklarından, ilişiği hangi tarihte ve nasıl kesilmiş olursa olsun 2984 sayılı Kanun Hükümlerinden yararlanamazlar.
 
 
 
 
Yükseköğretim Kuruluna Başvurulacak Haller
MADDE 16. Bu Yönetmelik’te açıkça belirlenmeyen hususlar hakkında Yükseköğretim Kurulunca karar verilir.
Koordinasyon Komitesinin Kurulması
MADDE 17. Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında koordinasyon sağlamak üzere Rektörler Komitesi bir Koordinasyon Komitesi kurabilir.
Yönetmeliğin Diğer Uygulama Alanları
MADDE 18. Bu Yönetmelik hükümleri, arada lisans diploması vermeden doğrudan doğruya yükseklisans düzeyinde eğitim yapan Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik öğrencilerine de uygulanır.
Tek Ders ile İlgili Uygulama
MADDE 19. Eğitim–öğretim programlarını tek ders dışında başarı ile tamamlamış öğrenciler, bu tek dersin uygulama devam ve ara sınav şartlarını tamamlamış iseler bu derse devam etmek ve uygulamalarını tekrar etmek zorunda değildirler. Ancak bu öğrenciler bu dersin iki müteakip sınav döneminde başarılı olamadıkları takdirde kendilerinin üniversite ile ilişkileri kesilir.
Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Kapatılan Enstitülerin Öğrencileri
MADDE 20. 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin çıkışından önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kapatılan yükseköğretim kurumları öğrencileri ekli listelerdeki kurumlarda kayıt yenileyebilirler.
Zorunlu Hallerde Öğrenciye İzin
MADDE 21. Sadece birinci yarıyılda (Güz) açılabilen ve ikinci yarıyılda (Bahar) açılamayan derslerden birine 2984 sayılı Kanun ile eğitim-öğretim hakkı verilen öğrencilerden 15 Mart 1984’e kadar kayıt yaptırması gerekenlerin bu hakkı saklı tutulur. Bunun için öğrencinin üniversiteye kaydı derhal yapılır. Ancak kendisine ikinci yarıyılda alması gereken dersi yoksa, ilgili yönetim kurulu kararı ile dersin verilebileceği ilk yarıyıl başına kadar izin verilir.
Devamsızlık Hakkındaki Esaslar
MADDE 22. 1983-1984 eğitim–öğretim yılı içinde ve Kanun’un yürürlüğe girdiği 8 Mart 1984 tarihinden önce kurumları ile ilişkileri kesilen veya kesilme durumuna gelen öğrencilerin 15 Mart 1984 akşamına kadar kayıtlarının yenilenmesi halinde kayıtlarının silinmesinden sonraki devamsızlıkları nazarıdikkate alınmadan öğrenimlerini sürdürmeleri sağlanır.
M. E. B. Yaygın Yükseköğretim Kurumunun Açıköğretim Programları Öğrencileri
MADDE 23. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken kaldırılan Yaygın Yükseköğretim Kurumunun uyguladığı açıköğretim programlarından “ara insangücü" yetiştirmeye yönelik önlisans düzeyinde Teknik Bilimler, Sosyal Bilimler ve Hayati Bilimler bölümleri programlarına kayıtlı öğrenciler, öğrencilik durumlarını belirtmek suretiyle, bu programların uygulandığı ve öğrenimlerini sürdümek istedikleri meslek yüksekokullarından birine (yabancı dille eğitim yapan meslek yüksekokulları hariç) başvururlar.
Rektörlükler; başvuran her öğrenci hakkında, 2984 sayılı Kanun kapsamında yapılacak işlemleri saptamak üzere Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığından bilgi isterler.
Lisans Tamamlama Eğitimine Tabi Olanlar
MADDE 24. İlkokul öğretmenleri için eğitim yüksekokulları bünyelerinde eskiden yürütülmekte olan sınıf öğretmenliği tamamlama programlarında ve iki yıllık yabancı diller yüksekokulu mezunlarına lisans düzeyinde öğrenim imkanları sağlanması için eğitim fakülteleri bünyesinde açılan lisans tamamlama eğitimi programından kaydı silinmiş olan veya silinecek olanlar öğrenciler de 2984 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabilir.
Uygulamada üniversite rektörlerinin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon ve işbirliği yapmaları gerekir.
Yürürlük
MADDE 25. Bu Yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26. Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer Mevzuatlar

  İçtihatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.