İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Kamu Mali Yönetimi > Kamu Zararı, Ödenek Üstü Harcama > Ödenek Üstü harcama > Makale

Ödenek Üstü Harcamada Sorumluluk

Ödenek Üstü Harcamada Sorumluluk
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Ödenek üstü harcama” başlığını taşıyan 70 inci maddesinde, “Kamu zararı oluşturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar para cezası verilir.” hükmü yer almakta ve “Para cezaları ve yetkili merciler” başlığını taşıyan 73 üncü maddesinde de, “Bu Kanunda belirtilen para cezaları, ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi tarafından verilir. Para cezaları, karar verilmesini izleyen ay başından başlamak üzere ve herhangi bir hüküm almaya gerek kalmaksızın; ilgililerine yapılan her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil bir aylık net ödemelerin dörtte biri oranında kesilerek tahsil olunur.” hükmüne yer verilmiştir.
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin 5 inci fıkrasında ise “Sayıştay denetçileri tarafından inceleme sırasında mevzuata uygun bulunmayan veya noksan görülen işler hakkında kendilerine gönderilen kamu zararına ilişkin sorguların bir örneği, ilgili kamu görevlisince ilgisine göre üst yönetici veya en üst yöneticiye bildirilir. Bu sorgular, kamu idaresince ihbar kabul edilerek gerekli kontrol, denetim ve inceleme başlatılabilir.” kuralı getirilmiştir.
Bu hükümlere göre bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar Müsteşar tarafından para cezası verilmesi gerekmektedir. Kanunda iki tutarına kadar ifadesi bulunduğu için takdir hakkı üst yöneticiye (Müsteşar) tanınmıştır. Para cezasının miktarı konusunda üst yöneticiye takdir hakkı tanınırken bu cezanın verilip verilmemesinde takdir hakkı tanınmamıştır.
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin 5 inci fıkrasında, Sayıştay denetçileri tarafından inceleme sırasında mevzuata uygun bulunmayan veya noksan görülen işler hakkında kendilerine gönderilen kamu zararına ilişkin sorguların bir örneği, ilgili kamu görevlisince ilgisine göre üst yönetici veya en üst yöneticiye bildirileceği kurala bağlanmıştır.
5018 sayılı Kanunun 70 ve 73 üncü maddeleri uyarınca üst yöneticinin (Müsteşar) ödenek üstü harcama sonucunda cezai işlemi gerçekleştirebilmesi için ödenek üstü harcama nedeniyle yapılan Sayıştay sorgularından bilgilendirilmesi gerekir.
Bu nedenle, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin 5 inci fıkrası hükmü de dikkate alındığında ödenek üstü harcamaya ilişkin Sayıştay sorgularının birer örneğinin üst yöneticiye sunulmak üzere 5018 sayılı Kanun’un 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi[1] uyarınca Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmesinin genel bir yazı ile Bakanlığımız merkez ve merkez dışı birimlere duyurulması gerekmektedir.
 
 
 


[1]          Malî hizmetler birimi
            Madde 60- (Değişik: 22/12/2005-5436/7 md.)
            Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi tarafından yürütülür:
…………
k) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer Makaleler

Ödenek Üstü harcama

  Mevzuatlar
  İçtihatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.