İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > Makale

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Neleri değiştirdi

 

Ülkemizde imar planlarının yapımına yön veren, temel ilke esasları belirleyen Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik ile Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik 14.6.2014 tarihli, 29030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır.

Bu düzenleme ile yeni plan türleri ile birlikte yeni mekânsal tanımlar ve kullanım esasları, mekânsal plan kademelenmesi ve planlama kademeleri ve ilişkileri, gösterim –lejant teknikleri ve mekânsal standartlar yeniden belirlenmiş bulunmaktadır.
 
Çevre düzeni, koruma amaçlı imar planı ile nazım ve uygulama planları yeniden tanımlanırken, kıyıların koruma ve kullanma dengesini sağlayan, bütüncül bir bakış açısı getiren, kıyı ve etkileşim alanlarına yönelik olarak yapılacak bütünleşik kıyı alanları ile eylem planının yanısıra, mekânsal plan kavramı, sektörel ve tematik paftalardan oluşan mekânsal strateji, ana ulaşım ve uzun devreli gelişme planları ayrıntılı biçimde düzenlenmiş, kentsel tasarım projelerine dair esaslar belirlenirken, imar mevzuatı içinde halen mevcut olan mevzii imar planına yer verilmemiştir.
 
Yönetmelik, mekânsal planları kapsadıkları alan ve amaçları açısından, Mekansal Strateji Planları, Çevre Düzeni Planları ve İmar Planları olarak belirlenmiş bulunmaktadır.
 
Planlama kademeleri ya da plan hiyerarşisi, Mekansal Strateji Planı, Çevre Düzeni Planı, Nazım ve Uygulama İmar Planı şeklinde belirlenmiştir.
 
İl bütününde hazırlanan Çevre Düzeni Planının, yürürlükteki bölge ve havza düzeyindeki Çevre Düzeni Planlarına uygun olması gerektiği kurala bağlanmıştır.
 
Planların kamu yararı amacıyla yapılması vurgusu ile ölçek ayrımı yapılmaksızın bütün planların, pafta, gösterim, plan notları ve plan raporu ile bir bütün oluşturduğu, her planın bir alt kademedeki planı yönlendirmesi gerektiği, üst kademe planların, alt kademedeki planlara mekânsal nitelikte hedef koyması, yol göstermesi ve ilke belirlemesi zorunluluğunun altı çizilmiştir.
 
Plan yapımına yetkili idareler, plan türüne göre anket, kamuoyu yoklaması ve araştırması, toplantı, çalıştay, internet ortamında duyuru ve bilgilendirme gibi yöntemlerle kurum ve kuruluşların yanında,plan kapsamındaki bölgede diğer ilgililerinde görüşlerini alarak katılımcı bir süreç izlemekle yükümlü kılınmışlardır.
 
Plan değişikleri ve revizyonları sıkı kurallara ve esaslara bağlanmış, yüksek yoğunluklu ve çok katlı yapılaşmayı denetleme yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiştir.

Afete yönelik mikro bölgeleme veya jeolojik etüd raporlarının Bakanlık tarafından onaylanmadan imar planlarının hazırlanamayacağı, afet ve acil durumlar için her planda mutlaka yer ayrılacağı, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin, korunma ve kullanma dengesinin gözetilmesi gerektiği, yaşam kalitesi yüksek mekanların oluşturulması için kentsel tasarım projelerinin geliştirilmesi zorunlu olduğu vurgulanmıştır.
 
Araç trafiğinin azaltmak yönünde düzenlemelere ağırlık verilerek, kent merkezlerinin yayalaştırılması, gerekli otopark alanlarının oluşturulması suretiyletoplu taşımanın özendirilmesinin yanı sıra, yol ölçüleri de yeniden belirlenmiştir.
 
Buna göre, gelişme alanlarında geçiş amaçlı olarak 3 metreden dar yaya yolu, 10 metreden dar trafik yolu açılması mümkün değildir. Yerleşik alanlarda ise, mülkiyet ve yapılaşma durumlarının elverdiği ölçüde bu standartlara uyulması zorunludur. Ayrıca, bir parsel 7 metreden dar bir yoldan mahreç alamayacaktır.
 
Planların izlenmesi, kontrol edilmesi ve incelenmesine yönelik bir denetim mekanizması kurularak, her tür ve ölçekteki mekânsal planların; üst kademe planlara, 3194 sayılı Kanuna ve yönetmeliğe uygunluğunu izleme ve inceleme işlerini yürütmekle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilendirilmiştir.
 
Buna göre, mekansal planlar ile bu planlara ilişkin, revizyon, ilave ve değişiklikleri, plan notları, plan raporu, onaya esas ilgili idare meclisi kararı ile diğer bilgi ve belgelerle birlikte bakanlıkça belirlenen formatta ve sayısal ortamda depolanarak, bir arşiv oluşturulacağı kuralı yer yer almıştır.
 
Bakanlıkça, planlarda; usul, şekil, üst ölçekli planlar ve ilgili yönetmeliklere aykırılık belirlenmesi durumunda, gerekli düzeltmelerin yapılması ve aykırılığın giderilmesi amacıyla plana yapan idarenin bilgilendirilerek gereğinin yapılması hususu hükme bağlanmıştır.
 
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer Makaleler
Başka makale kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  İçtihatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.