İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Yıkım kararından sonra imar planı değişmiş ise yapı ruhsat başvurusu yeni plana göre değerlendirilir.

 
Ruhsatsız yapıların 3194 sayılı yasa'nın 32. maddesi uyarınca yıktırılmasına ilişkin 10.10.2000 günlü, 2677-2842 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılan davada; uyuşmazlık konusu yeni yapılaşma koşulları öngören 1/5000, 1/1000 ve 1/50000 ölçekli imar planlarının onaylandığı anlaşıldığından yeni planlar incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken davanın reddi yolunda verilen ısrar kararında hukuki isabet görülmediği hk.
 
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kururlunun 22.11.2007 gün ve E:2004/2183, K:2007/2336 sayılı kararı.
Dava; Ankara, Yenimahalle, ? Köyü, ? parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ruhsatsız yapıların 3194 sayılı Yasanın 32. maddesi uyarınca yıktırılmasına ilişkin Yenimahalle Belediye Encümeninin 10.10.2000 günlü, 2677-2842 sayılı kararlarının iptali istemiyle açılmıştır.
Ankara 6. idare Mahkemesi, 3.10.2001 günlü, E:2001/75, K:2001/1120 sayılı kararıyla; bakılan davada, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi ... Köyünde bulunan davacı Kooperatife ait kadastral ? no'lu parsel üzerinde bulunan inşaatların mahallinde 3.7.2000 tarihinde davalı idare elemanlarınca yapılan denetiminde; imarsız alanda ruhsatsız olarak 9.40x9.50 mt ebatlarında bodrum + zemin+normal kat ve çatı katından oluşan (çatı katında 5.20x3 mt ebadında üstü kiremit ile kapalı teras, 5.20x3 mt ebadında çatı arasında 1 adet oda ve 3x1 mt. Ebadında tuvaletten oluşan) toplam 166 adet dublex villa inşaatı yapıldığı, inşaatın durumunun çatısı kapanmış, dış sıva ve kaplaması bitmiş, pencere doğrama ve camları takılmış, iç kısmında ince işlerin devam ettiğinin tespit edildiği, aykırılıkların giderilmesi için bir aylık süre verilerek 3.7.2000 gün ve 2 ila 167 sayılı toplam 166 tespit zaptı tanzim edilerek mahalle muhtarına 23.8.2000 tarihinde tebliğ edildiği, ayrıca aynı günlü mühürleme tutanağı düzenlenerek inşaatların mühürlendiği, 22.9.2000 tarihinde yapılan ikinci denetimde, tespit zabtındaki aykırılıkların giderilmediğinin anlaşılması üzerine dava konusu edilen Encümen kararlarıyla inşaatların yıkılmasına karar verildiği, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları ile parselasyon planları henüz yapılmamış bir alanda ruhsatsız olarak yapılan toplam 166 adet villanın ruhsata bağlanması imkanının olmaması karşısında tesis edilen dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.
Bu karar temyiz incelemesi sonucunda; Danıştay Altıncı Dairesinin 22.4.2003 günlü, E:2002/344, K:2003/2508 sayılı kararıyla, uyuşmazlık konusu taşınmazların da aralarında bulunduğu bölgeye ilişkin olarak 1/5000 ölçekli imar planının Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.3.1999 günlü, 151 sayılı kararıyla onaylandığı ve 30.4.1999, 30.5.1999 tarihleri arasında ilan edildiği, 1/1000 ölçekli mevzi imar planının ise 31.1.2001 günlü,, 29 sayılı ilçe belediye meclisi kararıyla onaylandığı, yine anılan bölgeye ilişkin olarak yeni yapılaşma koşulları öngören 1/50000 ölçekli Ankara Nazım İmar Planı Kısmi Revizyonun Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 18.7.2001 günlü, 1734 sayılı işlemiyle onaylandığı anlaşıldığından anılan imar planlarında uyuşmazlık konusu parselin hangi kullanım amacına ayrıldığı araştırılarak ve öngörülen yapılaşma koşulları gözönünde bulundurularak uyuşmazlık hakkında yeniden karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmuş ise de İdare Mahkemesince; uyuşmazlık konusu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planının inşaatların başlamasından (1995) çok sonra 12.3.1999 tarihinde, 1/1000 ölçekli imar planlarının yargılama süreci içerisinde 3.4.2002 tarihinde yapıldığı, parselasyon planlarının ise henüz kesinleşmediği bir alanda ruhsatsız olarak yapılan 166 adet villanın 3194 sayılı Yasanın 32. maddesi uyarınca yıkılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddi yolundaki ilk kararında ısrar etmiştir.
Davacı, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 19.2.2004 günlü, E:2004/362, K:2004/186 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
Temyiz istemine konu dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu taşınmazların da aralarında bulunduğu bölgeye ilişkin olarak 1/5000 ölçekli imar planının Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.3.1999 günlü, 151 sayılı kararıyla, 1/1000 ölçekli mevzi imar planının ise 31.1.2001 günlü, 29 sayılı ilçe belediye meclisi kararıyla, yine anılan bölgeye ilişkin olarak yeni yapılaşma koşulları öngören 1/50000 ölçekli Ankara Nazım İmar Planı Kısmi Revizyonundan da Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 18.7.2001 günlü, 1734 sayılı işlemiyle onaylandığı anlaşıldığından yeni planlar incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken İdare Mahkemesince davanın reddi yolunda verilen ısrar kararında hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davacı temyiz isteminin kabulü ile Ankara 6. İdare Mahkemesinin 19.2.2004 günlü, E:2004/362, K:2004/186 sayılı ısrar kararının BOZULMASINA dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine 22.11.2007 gününde oyçokluğu ile karar verildi.
K A R Ş I O Y
X- Dosyanın incelenmesinden uyuşmazlık konusu taşınmazların da aralarında bulunduğu bölgeye ilişkin olarak 1/5000 ölçekli imar planının Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.3.1999 günlü, 151 sayılı kararıyla onaylandığı, 1/1000 ölçekli mevzi imar planının ise 31.1.2001 günlü,, 29 sayılı ilçe belediye meclisi kararıyla onaylandığı, yine anılan bölgeye ilişkin olarak yeni yapılaşma koşulları öngören 1/50000 ölçekli Ankara Nazım İmar Planı Kısmi Revizyonun Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 18.7.2001 günlü, 1734 sayılı işlemiyle onaylandığı anlaşılmakta ise de; idari işlemlerin tesis edildikleri tarih itibarıyla hukuki durumları gözönünde bulundurularak yargı denetimine tabi tutulmalarının esas olması nedeniyle, hukuka aykırı olarak tesis edilmiş olan bir işlemin daha sonraki başka bir işlemle hukukilik kazanmasına olanak bulunmadığından, bu durum davanın reddi yolundaki Mahkeme ısrar kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir. Bu nedenle temyiz isteminin reddi ile, anılan kararın onanması oyuyla, karara karşıyız.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.