İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Usulüne uygun biçimde davacıya tebliğ edilmiş ve davacıya ait taşınmaz için tekemmül etmiş bir kamulaştırma işlemi bulunmadığından, kamulaştırma işleminin tebliğ edilmediği gerekçesiyle iptali yolundaki idare mahkemesi kararında isabet görülmediği hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 11.4.2006 gün ve E:2004/982, K:2006/1855 sayılı kararı.

Dava, Erzurum, Pazaryolu İlçesi, Kuymaklı Köyü, Bernak Mevkiinde bulunan davacının paydaşı olduğu taşınmazın bir bölümünün içme suyu temini amacıyla 12.6.2000 günlü kamuyararıkararı uyarınca kamulaştırılmasına ilişkin davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, Danıştay Altıncı Dairesince verilen 28.1.2003 günlü, E:2001/6979, K:2003/731 sayılı bozma kararına uyularak, dosyanın incelenmesinden, dava konusu kamulaştırma işleminin 2942 sayılı Yasa uyarınca davacıya tebliğ edildiğine dair bir belge bulunmadığı gibi, kamulaştırma bedelinin davacı tarafından bankadan çekildiği hususunun da idarece kanıtlanamadığı anlaşıldığından, usulüne uygun biçimde tebliğ edilmeyen kamulaştırma işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, 12.6.2000 günlü kamuyararı kararının alınmasından sonra 23.6.2000 günlü kararla kıymet takdir komisyonunun oluşturulduğu, 8.11.2000 günlü davalı idare yazısı ile kaymakamlığa bildirilen kamulaştırma işleminin 28.8.2000-9.10.2000 günleri arasında Kuymaklı Köyü meydanında ilan edildiği, kamulaştırma bedelinin maliklerin hisse oranları belirlenerek Ziraat Bankasına yatırıldığı, adresi tesbit edilen maliklere tebligat yapılmak üzere kamulaştırma evrakının notere verildiği, davacıya ise tebligat yapılmadığı ve davacının işlemi haricen öğrendiğini belirterek bu davayı açtığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, usulüne uygun biçimde davacıya tebliğ edilmiş ve davacıya ait taşınmaz için tekemmül etmiş bir
kamulaştırma işlemi bulunmadığından, kamulaştırma işleminin tebliğ edilmediği gerekçesiyle iptal edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, Erzurum İdare Mahkemesinin 23.9.2003 günlü, E:2003/1272, K:2003/1112 sayılı kararının BOZULMASINA, 16,09 YTL. karar harcı ile fazladan yatırılan 11,97 YTL. harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 11.4.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.