İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Taşınmazın okul alanı kullanımından çıkarılarak farklı bir kullanıma ayrılmasına dair imar planı tadilatı

DairesiALTINCI DAİRE
Karar Yılı2007
Karar No580
Esas Yılı2004
Esas No8103
Karar Tarihi06/02/2007
 
 
 
Taşınmazın okul alanı kullanımından çıkarılarak farklı bir kullanıma ayrılmasına dair tadilatı, zorunluluk bulunmaması halinde, milli eğitim bakanlığı'nın uygun görüşünün alınması, tesisin hizmet götürdüğü bölgede eşdeğer alan ayrılması ve yönetmelik eki hissede belirtilen standartlarda uygulanması koşulları ile yapılabileceğinden, uyuşmazlığın bu çerçevede incelenmesi gerektiği hk.
 

Temyiz İsteminde Bulunan : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Vekili : Av. ?
 Karşı Taraf : ?
Vekili : Av. ?
İstemin Özeti : İstanbul 5 İdare Mahkemesinin 21.4.2004 günlü, E:2002/614, K:2004/545 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi …'nun Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı …'in Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Dava, İstanbul ,Tuzla, Kafkala Mevkiinde bulunan, ? pafta, ? parsel sayılı taşınmazın okul alanından çıkartılarak konut alanına ayrılması istemiyle davacılar tarafından yapılan 29.11.2001 günlü, başvurunun cevap verilmeyerek reddine ilişkin davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi üzerine düzenlenen raporun dosyada bulunan bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirilmesi sonucunda, uyuşmazlık konusu yerdeki davacılara ait ? ve komşu ? parsel sayılı taşınmazların 2.1.1985 onanlı 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 31.3.1986 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında okul alanı olarak belirlendiği ve bu yerdeki 6602 parsel sayılı komşu taşınmaz üzerine 12.8.1998 günlü işlemle çekme mesafesinin 5 metreye indirilmesi suretiyle okul inşa edildiği, davacıların 4710 m² yüzölçümlü 6091 sayılı parseline ise o dönemde okul inşa edilmediği gibi halen de bu amaçla kullanılmadığı, ihtiyacın tek parselde karşılandığı, Yönetmelik ile belirlenen okul için gerekli asgari alan standardının özel eğitim tesisi alanları için geçerli olduğu, uyuşmazlık konusu yerdeki okulun ise Devlet okulu olduğu ve asgari alan standartlarını sağlamasının aranmayacağı, bu nedenle davacıların parselinin okul alanı olarak korunmasına gerek bulunmadığı, dava konusu işlemin şehircilik ve planlama ilkelerine kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu yerdeki davacılara ait ? ve komşu ? parsel sayılı taşınmazların 2.1.1985 onanlı 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 31.3.1986 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında okul alanı olarak belirlendiği ve bu yerdeki 6602 parsel sayılı komşu taşınmaz üzerine 12.8.1998 günlü işlemle çekme mesafesinin 5 metreye indirilmesi suretiyle okul inşa edildiği, davacıların 4710 m² yüzölçümlü ? sayılı parselinin ise o dönemde okul alanı olarak kullanılmadığı, halen de bu amaçla kullanılmasına yönelik herhangi bir işlem tesis edilmediği, taşınmazın imar planında değişiklik yapılarak okul alanı dışına çıkartılması yolundaki 29.11.2001 günlü davacılar isteminin cevap verilmeyerek reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. maddesinde, imar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişikliklerinin zorunluluk olmadıkça yapılamayacağı, zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için, imar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı ve kuruluşların görüşünün alınacağı, imar planındaki bir sosyal ve teknik altyapı alanının kaldırılabilmesinin ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabileceği; aynı Yönetmeliğin 16. maddesinde, hazırlanan her ölçekteki imar planlarının yapım ve değişikliklerinde planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile gelecekteki gereksinimlerinin gözönünde tutulacağı, sosyal ve teknik donatı alanlarında Ek-1 deki tabloda belirtilen asgari standartlara uyulacağı kurala bağlanmış; Yönetmeliğe eklenen Ek-1 tabloda ise ilköğretim okulu alanları için 8000 m²-15.000 m² alan büyüklüğü öngörülmüş, özel eğitim tesisi alanları için de bu standartlara uyulacağı belirtilmiştir.
Anılan kurallar uyarınca, uyuşmazlık konusu yerde bulunan okul alanının bir bölümünün farklı bir kullanıma tahsis edilmesine ilişkin plan tadilatı, zorunluluk bulunması halinde, yatırımı gerçekleştirecek Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygun görüşünün alınması, tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer bir alanın ayrılması ve Yönetmelik eki listede belirtilen asgari alan standartlarına da uyulması koşulları ile yapılabileceğinden, dava konusu işlemin mevzuata uygunluğunun bu çerçevede incelenmesi suretiyle şehircilik ve planlama ilkeleri ile kamu yararına uygunluğunun değerlendirilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, İdare Mahkemesi kararına esas alınan bilirkişi raporunda Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin eki listede belirlenen ilköğretim alanları için gerekli alan büyüklüğünün Devlet okullarında aranmayacağı, bu nedenle uyuşmazlık konusu parselin okul alanı dışına çıkartılabileceği yolundaki yorumda mevzuata uyarlık bulunmadığı gibi, bölgenin nüfus artışı da dikkate alındığında okul alanına olan ihtiyacına yönelik açıklamalarda da çelişkiler bulunduğu anlaşılmıştır.
Belirtilen bu durum karşısında, yukarıda anılan konuların araştırılması, bu araştırma sunucunda gerekli görülmesi durumunda yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması suretiyle davanın karara bağlanması gerektiği sonucuna varılmış, idare mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle İstanbul 5 İdare Mahkemesinin 21.4.2004 günlü, E:2002/614, K:2004/545 sayılı kararının BOZULMASINA, 22,60 YTL. karar harcı ile fazladan yatırılan 15,30 YTL harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 6.2.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 
 
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.