İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Şehrin merkezinde yoğun yapılaşma bulunan araç trafiğine elverişsiz dar yollar ve çok küçük parsellerden oluşan eski dokunun modern ve nezih bir alışveriş merkezi

 
Şehrin merkezinde yoğun yapılaşma bulunan araç trafiğine elverişsiz dar yollar ve çok küçük parsellerden oluşan eski dokunun modern ve nezih bir alışveriş merkezi ve çevresinin de açık alan, yeşil alan ve yollar ile çevrelenmiş ticaret alanı haline getirilmesine ve bu suretle yoğunluğun da azaltılmasına ilişkin imar planında bölgenin ihtiyaçları da gözönünde bulundurulduğunda şehircilik ve planlama ilkeleri ile kamu yararına aykırılık bulunmadığı hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 28.4.2004 gün ve E:2003/2507, K:2004/2675 sayılı kararı.
 
Dava, Konya, Ereğli, Boyacı Ali Mahallesi, .. pafta, .. ada, .. parsel sayılı taşınmazların da içinde bulunduğu alana ilişkin imar planı değişikliği işleminin ve bu plan uyarınca yapılan kamulaştırma işleminin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, Danıştay Altıncı Dairesince verilen 11.12.2001 günlü, E:2001/5357 K:2001/6309 sayılı bozma kararına uyularak, daha önce mahkemece yaptırılmış olan keşif ve bilirkişi incelemesi üzerine düzenlenmiş olan bilirkişi raporunun dosyadaki bilgi ve belgelerle birlikte incelenmesi sonucunda, dava konusu planın bölgenin 1989 onanlı planı ile karşılaştırılması suretiyle, bölgeye 5-6 kat yoğunluk artışı getiren, inşaat alanını 2200 m2'den 12250 m2'ye çıkartan, otopark ve trafik yoğunluğu sorunlarını beraberinde getiren ve silueti de olumsuz yönde etkileyen planın şehircilik ve planlama ilkeleri ile kamu yararına aykırı olduğu, dolayısıyla bu plan uyarınca tesis edilen kamulaştırma işleminin de mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dairemizin 11.12.2001 günlü, E:2001/5357, K:2001/6309 sayılı kararı ile, dava konusu imar planı değişikliği işleminin yeni bir idari işlem niteliğinde olduğu, bu planın şehircilik ve planlama ilkeleri ile kamu yararına uygunluğunun bölgenin ihtiyaçları da gözönünde bulundurularak değerlendirilmesi gerektiğinden bahisle idare mahkemesince verilen karar bozulmuştur.
İdare Mahkemesince, bozma kararına uyularak verilen karara esas alınan bilirkişi raporunda bölgenin 1990 onanlı revizyon imar planı dikkate alınmaksızın 1989 onanlı planın esas alınması ve dava konusu 9.2.1996 onanlı plan ile karşılaştırılması suretiyle değerlendirme yapılmıştır. Oysa, 1990 onanlı plan tadilatı ile 1989 onanlı plan yürürlükten kalkmıştır. 1989 onanlı planda yaya yolu ve B-2 nizamlı ticaret alanı olarak düzenlenen ortası sebze hali, çevresi ise 68 adet dükkandan oluşan ticaret alanı olarak kullanılan bu yer 1990 onanlı planda bütünü ile ticaret alanı yapılmış ve inşaat emsali (5) olarak belirlenmiş, dava konusu 9.2.1996 onanlı revizyon imar planında ise bu imar adasının bir bölümü blok nizam 5 katlı yapılaşmaya müsait ticaret alanı ve aralarında davacıya ait taşınmazların da bulunduğu bölümü yeşil alan, yol ve umuma açık boş alan olarak düzenlenerek, yoğunluk büyük oranda azaltılmıştır. Bu nedenle, İdare Mahkemesince yapılan planlar arasındaki karşılaştırmada ve değerlendirmede isabet görülmemiştir.
Dava konusu imar planı değişikliği işlemi ve kamulaştırma işlemi ile, şehrin merkezinde, yoğun yapılaşma bulunan, araç trafiğine elverişsiz dar yollar ve 10-15 m2'lik çok küçük parseller üzerinde çok küçük dükkanlardan oluşan eski dokunun modern ve nezih bir alışveriş merkezi ve çevresinde açık alan, yeşil alan ve yollar ile çevrelenmiş bir ticaret alanı haline getirilmesi amaçlanmış, bu kapsamda 68 adet küçük dükkanın 60 adedi ile anlaşılarak, eski dükkanları karşılığında modern işhanından dükkanlar verilmiş ve aralarında davacının da bulunduğu 8 adet dükkanın maliki ile anlaşmaya varılamamıştır.
Bu durum karşısında, dava konusu imar planı değişikliği işleminde, bölgenin ihtiyaçları da gözönünde bulundurulduğunda şehircilik ve planlama ilkeleri ile kamu yararına aykırılık bulunmadığı ve bu plan uyarınca tesis edilen kamulaştırma işleminin de mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmış, İdare Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, Konya İdare Mahkemesinin 7.11.2002 günlü, E:2002/723, K:2002/1421 sayılı kararının BOZULMASINA, 16.090.000 lira karar harcı ile fazladan yatırılan 11.970.000 lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 28.4.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.