İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Ruhsata aykırılık varsa yapı kul. izni bu aykırılığı korumayamaz.

Yapı kullanma izni verilmiş olması ruhsata aykırılıktan doğacak olan sorumluluğu kaldırmayacağından yıkıma ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hk.
Danıştay Altıncı Dairesinin 12.4.2006 gün ve E:2004/1650, K:2006/1921 sayılı kararı.
 
Temyiz İsteminde Bulunan : Konak Belediye Başkanlığı
Vekili : Av?.
Karşı Taraf : ?
Vekili : Av. ?
İstemin Özeti : İzmir 2. İdare Mahkemesinin 20.11.2003 günlü, E:2003/1484, K:2003/1457 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi …..'in Düşüncesi : Bilirkişi raporuyla yapının ruhsata aykırı yapıldığının sabit olması karşısında yapı kullanma izni verilmiş olması bu ruhsata aykırılığı ortadan kaldırmayacağından anılan yapının yıktırılarak ruhsatın dayanağı onaylı projeye uygun hale getirilmesi yolunda tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Bu durumda davanın reddi gerektiğinden aksi yöndeki mahkeme kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı …'nun Düşüncesi : İdare ve Vergi Mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, anılan maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine girmediğinden, davalı belediye temyiz isteminin reddi ile Danıştay bozma kararına uyularak verilen İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Dava, İzmir İli, Konak İlçesi, ? ada, ? sayılı parseldeki binanın bodrum katındaki otoparkın daire ile birleştirilmesi suretiyle yapılan ruhsatsız inşaatın 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca yıktırılmasına ilişkin 27.7.2000 günlü, 2072 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; Danıştay Altıncı Dairesince verilen 16.9.2003 günlü, E:2002/1088, K:2003/4295 sayılı bozma kararına uyularak, mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, yapının yapı kullanma iznine aykırı olmadığı, ruhsatının da iptal edilmediği anlaşıldığından ortada ruhsatsız bir yapının olduğundan söz edilemeyeceği, bu durumda dava konusu işlemin hukuka aykırı bulunduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, karar davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
3194 sayılı İmar Kanununun yapı kullanma izni verilmesi başlıklı 30. maddesinde, "Bu maddeye göre verilen iznin, yapı sahibini kanuna, ruhsat ve eklerine riayetsizlikten doğacak mesuliyetten kurtarmayacağı gibi her türlü vergi resim ve harç ödeme mükellefiyetinden de kurtarmaz." hükmü yer almıştır.
Dosyada bulunan bilirkişi raporunun incelenmesinden, yapı ruhsatının dayanağı projede, 5,50 m² yatak nişi, 11,20 m² oda, 1,50 m² kömürlük olmak üzere dairenin alanının 18,20 m² olduğu, 40 m² lik de otopark bulunduğu, yapı kullanma izin belgesinde ise dairenin yüzölçümünün 68 m² olarak belirtildiği, halihazırda yapılmış olan dairenin yüzölçümünün ise, 61,19 m² olduğu anlaşılmıştır.
Yukarıda içeriği yazılı madde hükmü uyarınca yapı kullanma izni verilmiş olması ruhsata aykırılıktan doğacak olan sorumluluğu ortadan kaldırmayacağından ruhsata aykırı olarak yapıldığı bilirkişi raporuyla sabit olan yapının 14.6.2000 günlü yapı tatil tutanağı ile tesbit edilmesi üzerine yıktırılarak mimari projeye uygun hale getirilmesi yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Bu durumda, dava konusu işlemin iptaline ilişkin mahkeme kararında isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, temyize konu İzmir 2. İdare Mahkemesinin 20.11.2003 günlü, E:2003/1484, K:2003/1457 sayılı kararının BOZULMASINA, 10,12 YTL karar harcı ile fazla yatırılan 7,53 YTL harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 12.4.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.