İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Köy konağı ve muhtarlık binasının ruhsat gerektiren yapılardan olduğu 3194/27 madde kapsamında olmadığı

T.C
D A N I Ş T A Y
Altıncı Daire
Esas No:2001/192
Karar No:2002/1517
 
Özeti : Köy konağı ve muhtarlık binasının ruhsat gerektiren yapılardan olduğu 3194/27 madde kapsamında olmadığı hk.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan       : ... Muhtarlığı adına ...
            Vekili                                        : Av. ...
            Karşı Taraf                               : ... Valiliği
            İstemin Özeti                           : ... 4.İdare Mahkemesinin 8.9.2000 günlü, E:1999/544,K:2000/618 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.
            Savunmanın Özeti                    : Savunma verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi …'in Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı …'ın Düşüncesi              : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
            Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
            Dava, ... İli, ... İlçesi,... Köyü, ... Mevkii, ... pafta, ... ve ... parseller ile dere yatağı üzerine yapılan yapının 3194 sayılı Yasanın 32. maddesi uyarınca yıktırılmasına ilişkin 22.4.1999 günlü, 89 sayılı il lidare kurulu kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte incelenmesinden 3194 sayılı Yasanın 27. maddesi kapsamında olan ve dere içine inşa edilen köy konağının meydana gelecek bir sel taşkınında taşıyıcı duvarlarının hasar görerek stabilitesini yitirebileceği ve tehlike arz edeceği, yer seçiminin fenne uygun olmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
            3194 sayılı Yasanın 27. maddesinde, belediye ve mücavir alanlar dışında köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yaptıracağı konut, hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapılar için inşaat ve iskan ruhsatı aranmaz, ancak yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve muhtarlıktan izin alınması gerekir, hükmü yer almıştır.
            Uyuşmazlık konusu köy konağı ve muhtarlık binası anılan maddede sayılmadığından inşaası için ruhsat gerektiren yapılardandır. Dosyadaki bilirkişi raporunun incelenmesinden ise 7.5.1998 günlü tutanakla tespit edilerek mühürlenen ruhsatsız inşaatın dere yatağı içine inşa edilmiş olması nedeniyle ruhsata bağlanmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından, tesis edilen dava konusu yıkım işleminde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
            Bu durumda, davanın reddine ilişkin mahkeme kararında sonucu itibariyle isabetsizlik görülmemiştir.
            Açıklanan nedenlerle temyize konu İzmir 4.İdare Mahkemesinin 8.9.2000 günlü, E:1999/544 K:2000/618 sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle ONANMASINA, ..., dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 13.3.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.