İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Kaçak Yapıya 775/18. madde mi Yoksa 3194/32.madde mi uygulanmalıdır ?

Yapının tümü ile 775 sayılı yasanın 18. Maddesinde sayılan yerlerde kalması durumunda bu madde kuralı uyarınca işlem tesis edileceği aksi halde 3194 sayılı yasanın 32. Maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi gerektiği hk.
Danıştay Altıncı Dairesinin 8.12.2006 gün ve E:2006/5781, K:2006/2099 sayılı kararı.
 
İstemin Özeti : Bursa 2. İdare Mahkemesinin 6.2.2006 günlü, E:2005/1342, K:2006/150 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi …'ın Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı …'ın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Dava, Bursa, Merkez, Yıldırım İlçesi, ? Mahallesi, ? Mevkiinde bulunan davacıya ait yapının 775 sayılı Gecekondu Kanunu hükümleri uyarınca tahliye edilerek yıkılması gerektiğine ilişkin 28.6.2002 günlü, 280 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; Danıştay Altıncı. Dairesinin 8.7.2005 günlü, E:2003/7273, K:2005/3967 sayılı bozma kararına uyularak yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporla dosyada yer alan bilgi ve belgelerin birlikte incelenmesinden, davacının hissedarı olduğu birbirine bitişik iki adet yapıdan 79.11 m2 alana sahip yapının 41.35 m2 lik kısmının, 76.14 m2 alana sahip diğer yapının ise 66.37 m2 lik kısmının kadastro yenilemesi sonucu oluşan H22d08b4d pafta, 4142 ada, 56 parsel sınırlarının dışında mülkiyeti hazineye ait tescil harici alanda ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yol ve rekreasyon alanında kaldığı anlaşıldığından korunmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle anılan yapıların tahliye ve yıkımına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.
775 sayılı Gecekondu Kanununun 18.maddesinde, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, belediye sınırları içinde veya dışında, belediyelere, hazineye, özel idarelere, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar hakkında ve özel kişilere veya bu maddenin 1.fıkrasında sözü geçenler dışındaki tüzel kişilere ait arazi ve arsalar üzerindeki izinsiz yapılar hakkında da arsa sahibinin yazılı müracaatı üzerine bu madde hükümlerinin uygulanmasının mümkün olduğu kuralı yer almaktadır.
Bu durumda, yapının tümü ile 775 sayılı Yasanın 18.maddesinde sayılan yerlerde kalması durumunda, bu madde kuralı uyarınca yıkım işleminin tesis edilmesi mümkündür.
Uyuşmazlık konusu olayda ise, yapıların davacının hissedarı olduğu parsel üzerinde yapılıp kadastro uygulaması ile kısmen hazineye ait alan üzerinde kaldığı anlaşıldığından 775 sayılı Yasanın 18.maddesi uyarınca yıkım işlemi tesis edilmesi olanağı bulunmamakta olup, dava konusu yapılar için 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, Bursa 2. İdare Mahkemesinin 6.2.2006 günlü, E:2005/1342, K:2006/150 sayılı kararının BOZULMASINA, 25.10 YTL karar harcı ile fazladan yatırılan 18.60 YTL harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine 8.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.