İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

İmar planı revizesi gerekirken 2981 sa. Yasa uyarınca ıslah imar planı yapılması uygun değildir.

 
İmar planı bulunan ve bu plana göre yapılmış alanlarda bu planın günün değişen şartlarına göre revize edilmesi gerekirken, 2981 sayılı yasanın amacını aşacak şekilde uzun yıllar sonra ıslah imar planı yapılması olanağı bulunmadığı hk.
Danıştay Altıncı Dairesinin 25.10.2004 gün ve E:2003/1469, K:2004/5143 sayılı kararı.
 
Dava, Kartal, Soğanlık Mah. ? pafta, ? ada, ? sayılı, ? pafta, ? ada ? sayılı, ? ada ? sayılı, ? ada ? sayılı, ? pafta ? ada ? sayılı; ? ada, ? sayılı, ? ada ? sayılı parsellerin 2981 sayılı Yasa uyarınca parselasyona tabi tutulmasına ilişkin 26.9.2000 günlü 2000/1250 sayılı belediye encümen kararının ve dayanağı olan ıslah imar planının iptali istemiyle açılmış, idare mahkemesince yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporun ve dosyanın birlikte değerlendirilmesinden 18.11.1998 ve 21.12.1999 onanlı ıslah imar planı ile sınır değişikliği yapıldığı, plan sınırının ada ortalarından geçirildiği, parselasyona dahil olan parsellerin tamamını içine almadığı, ayrıca ada bazında alan sınırları dışında parça parça yeni ve birbirinden kopuk sınırların oluşturulduğu, plan sınırlarının kadastral ada sınırları ve yol akslarından geçirilmesi gerekirken plan revizyonu ile sınır değişiklikleri ve alan genişletmeleri yapılarak plan sınırlarının kadastral adaların ortasından ve parsellerin üzerinden geçirildiği anlaşıldığından dava konusu ıslah imar planı ve buna dayalı olarak tesis edilen parselasyon işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idarece temyiz edilmiştir.
2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun'un 13.maddesinin (c) bendinde" Islah imar planları belediye veya valiliklerce mümkün olduğu kadar fiili durum dikkate alınarak ve yapılanma şartları da belirlenerek yapılır veya belediye veya valiliklerce Yeminli Özel Teknik Bürolara yaptırılır. Engeç (1) ay içinde belediye meclislerince kabul edilenler belediye meclislerince, büyük şehir yönetiminde ilçe belediye meclislerince kabul edilenler ilçe belediye meclislerince il idare kurullarınca kabul edilenler valilikçe tasdik edilerek yürürlüğe girer. Bu plan tescili de (1) ay içinde ivedilikle ve öncelikle yapılır. İmar planı olan yerlerde mevcut imar planları gerektiği takdirde ıslah imar planları şeklinde yeniden düzenlenir". hükmü yer almış, 3290 sayılı Kanun ile Bazı Maddeleri Değiştirilen ve Bazı Maddeler Eklenen 2981 sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Tanımlar ve Kısaltmalar başlığını taşıyan 4.maddesinin 24.bendinde ıslah imar planı" düzensiz ve sağlıksız biçimde oluşmuş yapı topluluklarının veya yerleşme alanlarının, sınırları belli edilmek suretiyle, mevcut durumu da dikkate alınarak dengeli, düzenli ve sağlıklı hale getirilmesi amacıyla, halihazır haritalar üzerine yapılan ve yapılanma şartlarını da belirleyen imar planıdır" şeklinde tanımlanmış, yine aynı yönetmeliğin 20.maddesinde"ıslah imar planları yapılacak yerler"Islah imar planı;
a) Bir yerleşme alanı yada yapı topluluğu niteliği kazanmış gecekondu alanlarında,
b) üzerinde bir yerleşme alanı ya da yapı topluluğu niteliği kazanmış imar mevzuatına aykırı yapılar ulunan hisseli arsa veya arazilerde,
c) Üzerinde imar planı ve mevzuat hükümlerine aykırı yapılanmalar bulunan ve bu nedenle, uygulama kabiliyeti kalmamış olan imar planı olan alanlarda,
d)Islah imar planı olabilecek nitelikleri taşımadığı belediye yada valilikçe belirlenen,özel parselasyon planı bulunan alanlarda yapılır." ifadesi ile belirlenmiş, anılan yönetmeliğin 24.maddesinde de 2981 sayılı Yasanın 13.maddesine paralel hüküm getirilerek ıslah imar planlarının yürürlük biçimi kurala bağlanmış bulunmaktadır.
Islah imar planlarının amacı sağlıksız ve düzensiz yapılaşmayı mevcut durum dikkate alınarak ıslah etmek olduğundan ıslah imar planı sınırlarının genişletilmesi ya da onanlı ıslah imar planında yapılan maddi bir hatanın ortaya çıkması durumunda bu hatanın giderilmesine yönelik değişiklik yapılması dışında mevcut ıslah imar planların ıslah imar planı tadilatı adı altında değişikliğe konu edilmesi mümkün olmayıp, bu planları geliştiren planların yürürlükte bulunan 3194 sayılı İmar Kanunu ve 3030 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak yapılması gerekir.
Diğer taraftan imar planı bulunan ve bu plana göre yapılmış alanlarda bu planın günün değişen şartlarına göre revize edilmesi gerekirken, 2981 sayılı Yasanın amacını aşacak şekilde, uzun yıllar sonra ıslah imar planı yapılması olanağı da bulunmamaktadır.
Dosyadaki mevcut paftalarının incelenmesinden, alana ilişkin 15.12.1981 onaylı bir planının bulunduğu ve değişik tarihlerde ıslah imar planlarının yapıldığı, dava konusu parselasyon işleminin ise 18.11.1999 onaylı ıslah imar planı doğrultusunda tesis edildiği anlaşıldığından, yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda, tesis edilen ıslah imar planında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu plana dayalı olarak tesis edilen parselasyon işleminin de iptali gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemlerin iptali yolundaki İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 28.6.2002 günlü E:2001/125, K:2002/922 sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçenin eklenmesi suretiyle ONANMASINA, fazla yatırılan 7.500.000.- lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 25.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.