İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

657 sayılı Yasanın 68/b maddesi uyarınca verilen kadro kazanılmış hak sayılamaz

 
 
657 sayılı yasanın 68/b maddesi uyarınca verilen kadronun kazanılmış hak sayılamayacağı hk.
 
 Davacının 1. dereceli kadroda APK Uzmanı olarak görev yapmakta iken Teftiş Kurulu Başkanlığına 3. derecenin 3. kademesine şef olarak atanmasına ilişkin 4.8.1997 günlü, 2314 sayılı işlemin iptali ve bu nedenle yoksun kaldığı maaş farklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilmesi istemiyle dava açılmıştır.
... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76. maddesiyle memurların naklen atanmaları konusunda idarelere tanınan takdir yetkisinin yargı denetimine tabii olduğu, 657 sayılı Yasanın 68/B maddesiyle ise memurların mükteseplerinden daha üst derecelerde görev yapmasına belli şartlar altında olanak tanındığı, ancak yine aynı maddede bu şekilde üst derecelerde görev yapmanın başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmayacağı kuralının yeraldığı; dosyanın incelenmesinden, davacının kazanılmış hak aylığı 3. derecenin 3. kademesi iken 1. dereceli kadroda 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre APK Uzmanı olarak görev yaptığı, Bakanlık Müşavirliği görevinde bulunan ve müktesebi 1. derece olan ...'in bu görevden alınması üzerine 1. dereceli boş kadro olmaması nedeniyle davacının üzerinde bulunan 1. dereceli kadronun alınarak ...'in bu kadroya ve davacının da kazanılmış hak aylık derecesine uygun 3. derecenin 3. kademesinde şef kadrosuna atandığının anlaşıldığı; bu durumda, davacıya 657 sayılı Yasanın 68/B maddesi uyarınca verilmiş bulunan kadronun yine aynı maddeye göre başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmayacağı kuralı karşısında ihtiyaca dayanılarak davacının 1. dereceli kadrodan müktesebine uygun 3. dereceli kadroya atanmasında hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Bu karar, Danıştay Beşinci Dairesinin 30.11.1999 günlü, E:1999/3008, K:1999/3979 sayılı kararıyla; davacının 17.8.1994 tarihinde atandığı APK Uzmanlığı görevini sürdüğü dönemde herhangi bir başarısızlığından, olumsuzluğundan sözedilmediği, sadece 657 sayılı Yasanın 68/B maddesine göre atanması nedeniyle ve kadro açmak amacıyla tesis edilen işlemde takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun kullanılmadığı sonucuna varıldığından davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuştur.
... İdare Mahkemesi ... günlü, ... sayılı kararıyla, Danıştay Beşinci Dairesince verilen bozma kararına uymayarak, davanın reddi yolundaki ilk kararında ısrar etmiştir.
Davacı, anılan ısrar kararını; kendisinin görevden alındığı tarihte boş 1. dereceli APK Uzmanı kadrosuna idarenin sahip olduğunu, boş kadro olmasa bile kendisiyle aynı durumda başka kişilerinde bulunduğundan bunlar arasında objektif bir değerlendirme yapılarak işlem tesis edilmesinin gerektiğini öne sürerek temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.
Temyiz dosyanın incelenmesinden bozulması istenen kararın usul ve hukuka uygun olduğu ve dilekçede ileri sürülen temyiz sebeplerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından davacının temyiz isteminin reddi ile ... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı ısrar kararının ONANMASINA, dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, 13.10.2000 günü oyçokluğu ile karar verildi.
KARŞI OY
Davalı idarede 1. derece kadrolu APK Uzmanı olarak görev yapan davacının 3. derecenin 3. kademesine şef olarak atandığı, idare tarafından davaya konu işlemin ihtiyaç nedeniyle tesis edildiğinin savunulduğu, dosya içerisinden anlaşılmıştır.
İdarelerin 657 sayılı Yasanın 68/B maddesine göre daha üst derecelere atadığı kişilerden herhangi birinin kadrosuna ihtiyacının bulunması halinde, hizmet süresi, müktesep dereceleri ve bu göreve atandığı tarihler değerlendirilerek objektif bir belirlemede bulunmak suretiyle tesbit edeceği kişiyi görevden alması gerekmekte olup; bu hususlarda herhangi bir tesbit yapılmadan davacının görevden alınmasında hukuka uyarlık bulunmadığından, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi ısrar kararının bozulması oyuyla, onammasına ilişkin karara katılmıyoruz.
KARŞI OY
Davalı idarede 1. derece kadrolu APK Uzmanı olarak görev yapan davacının 3. derecenin 3. kademesine şef olarak atandığı, idare tarafından davaya konu işlemin, Bakanlık müşaviri olan ve görevden alınan başka bir şahsın atanacağı 1.derecee bir kadroya ihtiyaç bulunması nedeniyle tesis edildiği anlaşılmaktadır.
657 sayılı Yasanın 68 inci maddesinin B bendi eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3, ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmelerindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağı derecelerden atama yapılabileceği hükmünü getirmiştir. Bu hükmün getiriliş nedeni hizmetinde başarılı olan kişilerin maddede belirtilen kıstaslara uyulmak koşulu ile belli derece kadrolu görevlere atanabilme imkanı sağlamaktır. Nitekim davacı da anılan maddeye göre APK uzmanlığına atanmıştır. Davacının bu görevden alınması için hizmetinde başarısızlık, uyumsuzluk, kamu yararı gibi nedenlerin bulunması veya hizmet gereği olması gerekir. Olayımızda 17.8.1994 tarihinde APK uzmanlığına atanan davacının görevden alınmasına neden olabilecek hiçbir husus ileri sürülmediği gibi, ileri sürülen Bakanlık Müşavirliğinden alınan bir kişiye 1. derece kadro bulmak için işlemin tesis edildiği gerekçesi de 68 inci madde ile getirilen amaca aykırı olduğu gibi bu gibi uygulanmaların idareleri subjektif işlem tesis etmeye yönelteceğini de gözardı etmemek gerekir.
Açıklanan bu durum karşısında davacının görevden alınmasında hukuka uyarlık bulunmadığından, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi ısrar kararının bozulması oyuyla, onanmasına ilişkin karara katılmıyorum.


 
Dairesi
Karar Yılı
Karar No
Esas Yılı
Esas No
Karar Tarihi
İDARİ DAVA DAİRELERİ
2000
1000
2000
444
13/10/2000

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.