İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

5393 sayılı Belediye Yasasının 26. maddesi uyarınca, gensoru önergesi

          T.C.
D A N I Ş T A Y
İdari Dava Daireleri
Kurulu
Esas No: 2006/212
Karar No: 2006/129
 
Özeti : 5393 sayılı Belediye Yasasının 26. maddesi uyarınca, gensoru önergesinin meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile gündeme alınıp alınamayacağı karara bağlandıktan sonra 3 tam gün geçmesi ve gensorunun görüşülerek sonucunun karara bağlanması gerektiği hakkında.
 
            İtiraz Eden (Davalı)    : İçişleri Bakanlığı-ANKARA
            Karşı Taraf                  : …
            İstemin Özeti              : Giresun İli, Alucra İlçesi Belediye Başkanı … hakkında 5393 sayılı Belediye Yasanının 26. maddesine göre verilen gensoru önergesinin belediye meclisince görüşülmesi sonucunda ilgilinin meclise yaptığı açıklamaların yeterli görülmemesi üzerine, meclis üye tam sayısının 3/4 çoğunluğu ile verilen yetersizlik kararının aynı yasa maddesi uyarınca incelenmesi istemiyle açılan dosyada; Danıştay Sekizinci Dairesince verilen ve Alucra Belediye Başkanının 5393 sayılı Yasanın 26. maddesi uyarınca Belediye Başkanlığından düşürülmesi isteminin reddine ilişkin bulunan 26.12.2005 günlü, E:2005/5506, K:2005/5385 sayılı karara, İçişleri Bakanlığı itiraz etmektedir.
            Danıştay Tetkik Hakimi ...'ın Düşüncesi: 5393 sayılı Belediye Yasasının 26.maddesi uyarınca Belediye Başkanlığından düşürülmeye dair uyuşmazlığa ilişkin olarak İl Valiliği tarafından gönderilen istem yazısına istinaden Danıştay Sekizinci Dairesince verilen karara itiraz hakkı bulunmayan, İçişleri Bakanlığı isteminin incelenmeksizin reddi gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı ....'ün Düşüncesi:İçişleri Bakanlığı, Danıştay Sekizinci Dairesinin 26.12.2005 gün ve E:2005/5506, K:2005/5385 sayılı Alucra Belediye Başkanının 5393 sayılı Belediye Yasasının 26. maddesi uyarınca Belediye Başkanlığından düşürülmesi isteminin reddine ilişkin kararının 2577 sayılı Yasanın Ek 2. maddesine göre itirazen incelenerek bozulmasını istemektedir.
            Danıştay Sekizinci Dairesi itiraza konu kararında 5393 sayılı Yasanın 26. maddesi uyarınca, gensoru önergesinin meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile gündeme alınıp alınamayacağı karara bağlandıktan sonra 3 tam gün geçmesi ve gensorunun görüşülerek sonucunun karara bağlanması gerekirken, gensoru önergesinin gündeme alınması ile görüşülmesinin aynı günlü 12.9.2005 meclis toplantısında yapılması yasada belirtilen usullere uymadığından bu yönüyle işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle Alucra Belediye Başkanının Belediye Başkanlığından düşürülmesi istemini reddetmişse de; İçişleri Bakanlığının itiraz dilekçesine ekli belgelerin incelenmesinden, gensoru önergesinin 7.9.2005 tarihinde Belediye Meclis Başkanlığına verildiği, aynı gün gündeme alınarak 12.9.2005 tarihinde saat 14 00 de görüşülmesine karar verildiği, 5393 sayılı Yasa uyarınca 3 tam gün geçtikten sonra 12.9.2005 tarihinde gensoru önergesinin görüşülerek karar verildiği anlaşılmaktadır.
            5393 sayılı Belediye Kanununun 26 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında, Belediye Meclisinin bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanacağı, aynı maddenin 4 üncü ve devamı fıkralarında da, belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamaların,meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanağın, meclis başkan vekili tarafından mahallin mülki idare amirine gönderileceği; valinin, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştay'a göndereceği, yetersizlik kararı, Danıştay'ca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanının, başkanlıktan düşeceği, meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla belediye başkanı hakkında gensoru önergesi verilebileceği, gensoru önergesinin, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gündeme alınacağı ve üç tam gün geçmedikçe görüşülemeyeceği,gensoru önergesinin karara bağlanmasında dördüncü fıkraya göre işlem yapılacağı hükümleri ile aynı yasanın 22 nci maddesinin 5 inci fıkrasında da, oylamanın gizli, işaretle veya ad okunarak yapılacağı, oy vermenin kabul, ret veya çekimser şeklinde olacağı hükmü öngörülmüştür.
            Dosyanın incelenmesinden, gensoru önergesine belediye başkanınca verilen cevapların, belediye meclisinde oylanmasına belediye başkanı dahil 12 kişinin katıldığı,
oylama sonucu 8 yetersiz, 3 yeterli, 1 "görevini suistimal etmiştir" şeklinde oy verildiği anlaşılmaktadır.
            Üye tam sayısı başkan dahil 12 olan belediye meclisinin, dörtte üç çoğunluğu 9 üyeden meydana geldiğinden, 8 üyenin oyu ile alınan yetersizlik kararında yukarıda anılan hükümde geçen dörtte üç çoğunluk sağlanmamış olup, ''görevini suiistimal etmiştir" şeklindeki oyun yetersiz oy kabulüne olanak bulunmadığından belediye başkanının düşürülme isteminin reddine ilişkin Danıştay Sekizinci Daire kararının bu gerekçeyle onanması gerekeceği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 3622 sayılı Kanunla eklenen Ek 2. madde uyarınca gereği görüşüldü:
            Giresun İli, Alucra İlçesi Belediye Başkanı … hakkında 5393 sayılı Belediye Yasanının 26. maddesine göre verilen gensoru önergesinin belediye meclisince görüşülmesi sonucunda ilgilinin meclise yaptığı açıklamaların yeterli görülmemesi üzerine, meclis üye tam sayısının 3/4 çoğunluğu ile verilen yetersizlik kararının aynı yasa madde uyarınca incelenmesi istemiyle açılan dosyada; Danıştay Sekizinci Dairesince verilen ve Alucra Belediye Başkanının 5393 sayılı Yasanın 26. maddesi uyarınca Belediye Başkanlığından düşürülmesi isteminin reddine ilişkin bulunan 26.12.2005 günlü, E:2005/5506, K:2005/5385 sayılı karara, İçişleri Bakanlığı itiraz etmektedir.
            Danıştay Sekizinci Dairesi 26.12.2005 günlü, E:2005/5506, K:2005/5385 sayılı kararı ile; Alucra İlçesi belediye başkanı hakkında, belediye meclisi üyelerinden altı kişinin 1.8.2005 tarihli , belediyenin tasarrufunda bulunan konkasör tesisi ile ilgili 3 maddelik soru önergesine, 9.8.2005 tarihinde belediye başkanınca verilen cevabın yeterli görülmemesi üzerine, meclis üyelerinden 7 kişinin gensoru açılması istemiyle 7.9.2005 tarihinde belediye meclisine başvurdukları ve 3 tam gün geçtikten sonra 12.9.2005 tarihinde saat 14.00 de yapılan meclis toplantısında gensoru önergesi gündeme alınarak oylamaya geçildiği ve yapılan oylama sonucunda 8 yetersiz, 3 yeterli ve 1 görevini suistimal etmiştir oyu ile belediye başkanının yetersizliğine karar verildiğinin anlaşıldığı, 5393 sayılı Belediye Yasasının 26. maddesi uyarınca, gensoru önergesinin meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile gündeme alınıp alınamayacağı karara bağlandıktan sonra 3 tam gün geçmesi ve gensorunun görüşülerek sonucunun karara bağlanması gerekirken, gensoru önergesinin gündeme alınması ile görüşülmesinin aynı günlü (12.9.2005) meclis toplantısında yapılmasının yasada belirtilen usullere uymadığından bu yönüyle işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle Alucra Belediye Başkanının, 5393 sayılı Belediye Yasanın 26. maddesi uyarınca Belediye Başkanlığından düşürülmesi isteminin reddine karar vermiştir.
            İçişleri Bakanlığı anılan kararın; 5393 sayılı yasada belirtilen usule uygun karar verildiği iddiasıyla itirazen incelenerek kaldırılmasını istemektedir.
            5393 sayılı Belediye Yasasının "Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları" başlıklı 26. maddesinde,
            "Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır.
            Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır.
            Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis başkanlığına istekte bulunarak, belediyenin işleriyle ilgili bir konuda genel görüşme açılmasını isteyebilir. Bu istek meclis tarafından kabul edildiği takdirde gündeme alınır.
            Belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından mahallin mülki idare amirine gönderilir.
            Vali dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştaya gönderir. 
            Yetersizlik kararı, Danıştayca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşer. 
            Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla belediye başkanı hakkında gensoru önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gündeme alınır ve üç tam gün geçmedikçe görüşülemez. 
            Gensoru önergesinin karara bağlanmasında dördüncü fıkraya göre işlem yapılır." hükmü yer almıştır.
            2575 sayılı Danıştay Kanununun ilk derece Mahkemesi olarak Danıştay'da görülecek davalar başlıklı 24. maddesinin 2. fıkrasında, Danıştay'ın, belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatını kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceleyeceği ve karara bağlayacağı belirlenmiştir.
            Danıştay Sekizinci Dairesinin itiraza konu kararı ile gensoru önergesinin gündeme alınması ile görüşülmesinin aynı günlü meclis toplantısında karara bağlanmasının 5393 sayılı Yasanın 26. maddesindeki "gensoru önergesinin meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile gündeme alınıp üç tam gün geçmedikçe görüşülemeyeceği" kuralına uymadığı gerekçesiyle Alucra Belediye Başkanının Belediye Başkanlığından düşürülmesi isteminin reddine karar verilmiş ise de; İçişleri Bakanlığının, itiraza konu karar aşamasında dosyada bulunmayan ve 15.2.2006 tarihinde Danıştay Genel Yazı İşleri Kalemi kayıtlarına giren itiraz dilekçesi ekinde sunduğu belgelerden Alucra Belediye Meclisinin 7.9.2005 günlü, 7 sayılı toplantısında aldığı kararla, 7 meclis üyesinin verdiği gensoru önergesinin gündeme alındığı, aynı günlü toplantıda gensorunun 12.9.2005 tarihinde görüşülmesine karar verildiği anlaşılmıştır.
            Belirtilen nedenle, İçişleri Bakanlığının Alucra Belediye Başkanı İbrahim Bıyıkçı'nın 2577 sayılı Yasanın Ek 2 maddesi uyarınca belediye başkanlığından düşürülmesi isteminin reddine ilişkin bulunan 26.12.2005 günlü, E:2005/5506, K:2005/5385 sayılı Danıştay Sekizinci Dairesi kararına karşı yapılan itirazının kabulü ile anılan kararın kaldırılmasına, ortaya çıkan yeni hukuksal durum da değerlendirilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Danıştay Sekizinci Dairesine gönderilmesine, 16.3.2006 günü oyçokluğu ile karar verildi.
K A R Ş I   O Y
            Danıştay Sekizinci Dairesince karar tarihinde dosyada mevcut bilgi ve belgelere göre verilen kararın yerinde olduğu ve İçişleri Bakanlığı itirazının reddi oyuyla karara karşıyım.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.