İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca yapılan parselasyon işlemlerine karşı ancak mülkiyet sahibi olanların dava açabileceği

T.C.
D A N I Ş T A Y
Altıncı Daire
Esas  No   : 2005/1982
Karar No   : 2007/5267
 
Özeti : 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca yapılan parselasyon işlemlerinin tapuda kayıtlı taşınmazlarla ilgili olması ve tapu maliklerini ilgilendirmesi nedeniyle, ancak mülkiyet sahibi olanların dava açabileceği, tapu ile ilişkisi olmayanların, parselasyon işlemini dava konusu edemeyecekleri hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan : …
            Vekili                : Av. …
            Karşı Taraf        : Maçka Belediye Başkanlığı
            Vekili                : Av. …
            İstemin Özeti    : Trabzon İdare Mahkemesinin 15.12.2004 günlü, E:2004/565, K:2004/1333 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
            Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi ...'nun Düşüncesi : Dava, …, … İlçesi, … Köyü, … Mahallesi, 68 ada, 1 parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda 3194 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca yapılan imar uygulamasının kabulüne ilişkin 27.8.1996 günlü, 531 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, davacının maliki olduğu taşınmazı kapsayan alanda yapılan imar uygulamasında mevzuata ve hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
            3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesi uyarınca yapılan parselasyon işlemlerinin tapuda kayıtlı taşınmazlarla ilgili olması ve tapu maliklerini ilgilendirmesi nedeniyle ancak mülkiyet sahibi olanların dava açabileceği, tapu ile ilişkisi olmayanların parselasyon işlemini dava konusu edemeyecekleri açıktır.
            Dosyanın incelenmesinden, dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte, 68 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetinin davalı belediyeye ait olduğunun belirtildiği anlaşılmaktadır.
            Bu durumda, İdare Mahkemesince, dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte söz konusu taşınmazın mülkiyetinin kime ait olduğu hususu açıklığa kavuşturulduktan sonra ulaşılacak sonuca göre yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.
            Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı ....'nun Düşüncesi :İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
            Dava, …, … İlçesi, … Köyü, … Mahallesi, 68 ada, 1 parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda 3194 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca yapılan imar uygulamasının kabulüne ilişkin 27.8.1996 günlü, 531 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, Danıştay Altıncı Daire'nin 23.01.2004 günlü, E:2002/3687, K:2004/387 sayılı bozma kararına uyularak, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, davacının maliki olduğu taşınmazı kapsayan alanda yapılan imar uygulamasında mevzuata ve hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
            3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca yapılan parselasyon işlemlerinin tapuda kayıtlı taşınmazlarla ilgili olması ve tapu maliklerini ilgilendirmesi nedeniyle ancak mülkiyet sahibi olanların dava açabileceği, tapu ile ilişkisi olmayanların parselasyon işlemini dava konusu edemeyecekleri sonucuna varılmaktadır.
            Dosyanın incelenmesinden, dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte, 68 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetinin davalı belediyeye ait olduğunun belirtildiği anlaşılmaktadır.
            Bu durumda, İdare Mahkemesince, dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte söz konusu taşınmazın mülkiyetinin kime ait olduğu hususu açıklığa kavuşturulduktan sonra ulaşılacak sonuca göre yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.
            Açıklanan nedenlerle, Trabzon İdare Mahkemesinin 15.12.2004 günlü, E:2004/565, K:2004/1333 sayılı kararının bozulmasina, fazladan yatırılan 17,00 YTL harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 28.9.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.