İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

1.derece arkeolojik sit alanında kalan taşınmaza ilişkin sertifika bedeli

1.derece arkeolojik sit alanında kalan taşınmaza ilişkin sertifika bedeliyle ilgili yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapıtırılması gerektiği hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 9.5.2007 gün ve E:2006/4519, K:2007/2605 sayılı kararı.
 Dava, davacılara ait Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, AOÇ Mahallesi, …. ada, … sayılı parsel için belirlenen sertifika bedelinin arttırılması isteminin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince 1. derece arkeolojik sit alanında kalan taşınmazın 6.2.2003 gününde davacılar tarafından m² si 65.651.800 liraya satın alınmasından sonra kıymet takdir komisyonunca 20.2.2003 gününde m² sine 250.000.000 lira değer biçildiği, bu durumda davalı idare işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar esas yönünden davacı vekili, gerekçe yönünden davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, davacılara ait uyuşmazlığa konu taşınmazın 1.derece arkeolojik sit alanında kalması nedeniyle 20.2.2003 tarihlerinden geçerli olmak üzere sertifika düzenlenerek davacılara verildiği, davacıların sertifika bedelinin arttırılması istemiyle davalı idareye yaptıkları başvurunun reddi üzerine taşınmazın değerinin çok daha yüksek olduğu iddiasıyla bu davayı açtıkları anlaşılmaktadır.
Bu durumda, dava konusu taşınmazın sertifikasının düzenlendiği tarihteki değerinin belirlenmesi için mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle Ankara 6. İdare Mahkemesinin 14.5.2004 gün ve E:2003/1081, K:2004/925 sayılı kararının BOZULMASINA, 20,60 YTL. karar harcı ile fazladan yatırılan 15,30 YTL harcın temyiz isteminde bulunan davacıya iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 9.5.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.