İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Haberler > 

Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, imar planının sonradan iptali, inşaatın ruhsat ve eklerine aykırı olmadığı, inşaat açısından kazanılmış hakkın varlığı

Taşınmazın "kreş alanından sosyal ve kültürel tesis alanına" dönüştürülmesi, yapı sahibinin hatası, hilesi, ya da kusuru olmadan yapıma devam edilmesi,… yapı ruhsatının yürürlükte olan nazım ve uygulama imar planlarına uygun olarak düzenlendiği, taşınmaz üzerinde inşaata başlandığı ve yapımına devam edildiği, yapı sahibinin hatası, hilesi, ya da kusurunun olmadığı, inşaatın ruhsat  ve eklerine aykırı olduğu yolunda herhangi bir saptamanın da bulunmadığı,
 
          T.C.
D A N I Ş T A Y
ALTINCI DAİRE
Esas    No : 2013/276
Karar No : 2013/1030
 
Kararın Düzeltilmesini İsteyen  : 1- … Belediye Başkanlığı-ANKARA
Vekili : Av.
          2- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
       Vekili  : Av.
          3- 
          Vekili       : Av.
 
Karşı Taraf (Davacı)   :
Vekili : Av.
 
İstemin      Özeti :  Danıştay Altıncı Dairesince verilen 21.05.2012 tarihli, E:2009/1896, K:2012/2583 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi  uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.
Savunmanın Özeti :       Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hâkimi :
Düşüncesi   : Kararın düzeltilmesi isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
 
Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Dava, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Batıkent Mahallesi, 15488 ada, … parsel sayılı taşınmazın "kreş alanından sosyal ve kültürel tesis alanına" dönüştürülmesine ilişkin Yenimahalle Belediye Meclisinin 07.12.2005 tarihli, 727 sayılı kararı ile onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2006 tarihli, 656 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği ile bu planlara dayanılarak taşınmazda yüksek öğrenim erkek öğrenci yurdu inşa edilmesi için verilen 20.04.2007 tarihli, 235 sayılı yapı ruhsatının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda söz konusu alan ile yakın çevresinde yapılaşmanın düşük silüetli olduğu, konutlarda iki kata izin verildiği, plan değişikliği ile yapı emsalinin 2,00'ye çıkarılarak 7 katlı bir yapıya yol açılarak çevrenin yapılaşma biçimini öngören plan ana kararlarının bozulduğu, taşınmazın bulunduğu Batıkent'in adından çok söz edilen komşuluk kavramı üzerinden kurgulandığı, kreş kullanımı kararının da konut kullanıcılarına hizmet verecek bir merkez yaratmak amacıyla alındığı, plan değişikliği ile yapılan yurt yapısının yöreye hizmet vermeyeceği ve bu nedenle plan bütünlüğü ve sürekliliğinin bozulacağı, kreş kullanımından yurt kullanımı alanına çevirme yönünde yapılan plan değişikliğinin bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelerinin bulunmadığı gibi zorunluluk koşulunun da ortaya konulamadığı, plan değişikliği ile E:1,00 şeklinde ve 2 katlı olan yapı yoğunluğunun E:2,00 olarak belirlemek ve yükseklik serbest bırakılmak suretiyle tek bir parselde yoğunluk artışı getirilmesi nedeniyle plan değişikliği öncesindeki durumla karşılaştırıldığında çevresindeki konut alanının olumsuz etkilenmesine yol açıldığı, bu tür olası olumsuz etkilerinde plan değişikliklerinde dikkatle incelenmesi gereken konular olduğundan, plan değişikliğine ilişkin meclis kararlarında bu tür irdelemelerin yapılmadığı gerekçesiyle dava konusu imar planı değişikliklerinin iptaline, yapı ruhsatının verildiği tarihte yürürlükte olan nazım uygulama imar planlarına uygun olarak düzenlenmiş, inşaata başlanmış olması, yapı sahibinin hatası, hilesi, ya da kusuru olmadan yapıma devam edilmesi, inşaatın ruhsat ve eklerine aykırı olduğu yolunda herhangi bir saptamanın da bulunmaması karşısında, ortada söz konusu inşaat açısından kazanılmış hakkın söz konusu olduğu gerekçesiyle davanın yapı ruhsata ilişkin kısmının reddine karar verilmiş, bu karar taraflar vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
Danıştay Dava Daireleri ile İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarının temyiz üzerine verilen kararları hakkında ancak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinde yazılı nedenlerle kararın düzeltilmesi istenebilir. Düzeltilmesi istenen Danıştay Altıncı Dairesinin 21.05.2012 tarihli, E:2009/1896, K:2012/2583 sayılı kararının; Yenimahalle Belediye Meclisinin 07.12.2005 tarihli, 727 sayılı kararı ile onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2006 tarihli, 656 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli imar planı değişikliğinin iptaline yönelik mahkeme kararının onanmasına ilişkin kısmı incelendiğinde;
Danıştay Dava Daireleri ile İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarının temyiz üzerine verilen kararları hakkında ancak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinde yazılı nedenlerle kararın düzeltilmesi istenebilir. Kararın düzeltilmesi dilekçesinde öne sürülen hususlar ise adı geçen yasa maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymamaktadır.
Kararın, yapı ruhsatına ilişkin kısmı yönünden; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinin 1.fıkrasının (c) bendi uyarınca düzeltme istemi yerinde görüldüğünden, Dairemizin 21.05.2012 tarihli, E:2009/1896, K:2012/2583 sayılı kararının bozmaya ilişkin bu kısmı kaldırılarak işin esasına geçildi.
Uyuşmazlık konusu taşınmaza 20.04.2007 tarihli, 235 sayılı verilen yapı ruhsatının yürürlükte olan nazım ve uygulama imar planlarına uygun olarak düzenlendiği, taşınmaz üzerinde inşaata başlandığı ve yapımına devam edildiği, yapı sahibinin hatası, hilesi, ya da kusurunun olmadığı, inşaatın ruhsat  ve eklerine aykırı olduğu yolunda herhangi bir saptamanın da bulunmadığı, ortada söz konusu inşaat açısından yapı kullanma izninin de alınmış olduğu anlaşıldığından; yapı ruhsatının iptali istemiyle açılan davanın reddine karar veren temyize konu İdare Mahkemesi kararının yapı ruhsatına ilişkin kısmı açısından 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49/1. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, Yenimahalle Belediye Meclisinin 07.12.2005 tarihli, 727 sayılı kararı ile onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2006 tarihli, 656 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli imar planı değişikliğinin iptali ilişkin olarak verilen onama kararının bu kısım yönünden kararın düzeltilmesi isteminin reddine, yapı ruhsatına ilişkin kısmı yönünden ise karar düzeltme istemi kabul edilerek Ankara 9. İdare Mahkemesinin 31.10.2008 günlü, E:2007/357, K:2008/1892 sayılı kararının yapı ruhsatına dair kısmının ONANMASINA, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 20/02/2013  gününde oybirliğiyle karar verildi.


Tarih :
29 Ocak 2016

Yazdır  E-posta ile gönder

 


Yorum Eklemek için Üye Olmalısınız

Henüz yorum yapılmamış.
 
  Haberleri
  Haberler Anasayfa
  Haber Kategorileri
 
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.