İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Haberler > 

Radyoloji Personelinin çalışma saatleri - mesaisi

RADYOLOJİ PERSONELİ GÜNDE KAÇ SAAT ÇALIŞTIRILMALI
Cafer ERGEN[1]
 
2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunun 2. maddesinde,  kamu sağlık hizmetlerinde çalışan personelin haftalık kanunî çalışma süresinin 45 saat, 4 üncü maddede tanınmış olan haktan yararlananlar için ise 40 saat olduğu,  personelin günlük çalışma saatlerinin, 657 ve 926 sayılı kanunlardaki hükümlere göre tespit edileceği, ancak, bu personelden iyonlaştırıcı radyasyon ile teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personel, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenen radyasyon dozu limitleri içinde çalıştırılabileceği hükme bağlanmıştır.
657 sayılı Yasanın 99. maddesinde de memurların haftalık çalışma sürelerinin 40 saat olduğu, ancak özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma sürelerinin tespit edileceği kuralı yer almıştır.
Görüldüğü gibi Yasa koyucu Devlet memurlarının haftalık çalışma sürelerini tüm kamu personeli yönünden ortak bir esasa mutlak olarak bağlamamış kurumların ve hizmetlerin özelliklerine göre genel esastan ayrılarak farklı çalışma süreleri saptanmasına izin vermiştir.
Röntgen ve radyumla tedavi müesseselerinde görevli personelin sağlıklarının yakın ve ağır bir tehlike altında bulunması nedeniyle bu personel yönünden 657 sayılı Yasa ve Devlet memurları için öngörülen haftada 40, günde 8 saat çalışma süresinden farklı bir düzenlemeye gidilmesinin hizmetin bir gereği olduğu tartışmasız olup, anılan 2. maddedeki “bu personelden iyonlaştırıcı radyasyon ile teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personel, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenen radyasyon dozu limitleri içinde çalıştırılabileceğihükmün bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir. Bu hükmün karşılığınıda 3153 sayılı Yasada görmekteyiz.
Nitekim 3153 sayılı Radyoloji, Radyom ve Elektirikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun 3. maddesi[2] uyarınca çıkarılan Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkındaki Tüzüğün 2. maddesinde çalışma tarzına dair hükümlere yer verilmiş 19. ve 24. maddesinde de çalışma ve sağlık koşullarına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
Anılan tüzüğün 21. ve 22. maddesinde röntgen ve radyomla günde 5 saatten fazla çalışılmayacağı, bu şekilde çalışanların hastanenin başka işlerinde kullanılmayacakları ve bu kişilere gece uykularını ihlal edecek işler verilemeyeceği açıkça belirtilerek hizmetin özelliği vurgulanmıştır.
Bu durumda, 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunun değişik 2. maddesi, 3153 sayılı Radyoloji, Radyom ve Elektirikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun 3. maddesi ve Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkındaki Tüzüğün 2. maddesi yürürlükte olduğundan, her ne kadar 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunun değişik 2. maddesinin sonradan yürürlüğü giren yasa olsa da 3153 sayılı Radyoloji, Radyom ve Elektirikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun 3. maddesi radyoloji personeli açısından özel bir düzenleme olması nedeniyle bu gün radyoloji personelinin çalışma saatlerinin düzenlenmesinde dikkate alınacak yasa hükmü durumundadır.
3153 sayılı Radyoloji, Radyom ve Elektirikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun 6. maddesinde, röntgen ve radiyom ve her nevi elektrik aletleri ile tedavi  için özel düzenlemeler getirmiş ve bu burada yapılacak işlemlere yönelik olarak; “Röntgen ve radiyom ve her nevi elektrik aletleri ile tedavi ancak müessese mes'ul mütehassısı tarafından veya nezareti altında yapılır ve her tedavi seansının bitmesinden sonra her hasta için ayrı olarak tutulacak bir müşahede varakasına yapılan tedavinin nevi ve devam müddeti ve cereyanın kuvveti veya tatbik edilen radiyomun miktar ve şekli ve tedavi yapılan nahiyenin genişliği ve sair tafsilat kaydedilerek mütehassıs tarafından imza edilir. Bu müşahede kağıtları, en az üç sene muhafaza edilir.” hükmüne yer verilmiştir.
Dolaysıyla 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunun değişik 2. maddesi ile kamu sağlık hizmetlerinde çalışan personelin haftalık kanunî çalışma süresinin 45 saat olması yönündeki hüküm ile radyoloji personelinin çalışma saatlerinin 45 saat olamayacağı açıkça anlaşılmaktadır. Çünkü bu hüküm 4 Nisan 2007 tarihinde yapılan yasa değişikliğinden önce de aynı idi. Bu cümlede bir değişiklik yapılmamıştır. Bu fıkraya sadece “bu personelden iyonlaştırıcı radyasyon ile teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personel, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenen radyasyon dozu limitleri içinde çalıştırılabileceği” yönünde  ibare eklenmiş olup,bu ek cümle radyoloji personelinin tam gün çalışması sonucu doğurmaz. Buradan anlaşılacak hüküm radyoloji personelinin günlük 5 saat çalışması esas olmakla beraber bu beş saat içinde daha fazla zararlı madde alınmamasını önlemek için Sağlık Bakanlınca yönetmelik bazında düzenleme yapılabileceği hususunun anlaşılması gerekmektedir.
            Öyleyse, 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunun değişik 2. maddesinde yer alan “bu personelden iyonlaştırıcı radyasyon ile teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personel, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenen radyasyon dozu limitleri içinde çalıştırılabileceği” yönündeki hükmün amacı ne olabilir ?
            Radyoloji personelinin çalışma saatleri yukarıda anılan 3153 sayılı Radyoloji, Radyom ve Elektirikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun 3. maddesi ve Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkındaki Tüzüğün 2. maddesi ile günde 5 saat olmakla beraber; bu 5 saat süre içindeki çalışma durumunun radyasyon limitleri kriter alınarak düzenleme yapılması şeklinde algılanması gerekir.
            Aksine bir yorum 3153 sayılı Radyoloji, Radyom ve Elektirikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun 3. maddesini ortadan kaldırmak olur ki hukuk anlayışı içinde bu fikre katılmak mümkün değildir.

 

[1] Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hakimi.
[2] 3153 sayılı Radyoloji, Radyom ve Elektirikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun 3. maddesinde; “Birinci maddede yazılı müesseselerin bina vasıfları ve hastalarla mütehassısları ve orada çalışan veya bulunan başkalarının elektrik cereyanı ve röntgen şuaı ve radiyom arızalarından korunacak tertiplerle bunlara ait levazımın şartları ve radiyom için bir müessesede bulunması lazımgelen en az miktar ve elektrikle tedaviye mahsus aletlere ait vasıf ve şartlar hakkında bir nizamname yapılır.hükmü yer almaktadır
 
 
 
 
 


Tarih :
18 Ocak 2010

Yazdır  E-posta ile gönder

 


Yorum Eklemek için Üye Olmalısınız

Henüz yorum yapılmamış.
 
  Haberleri
  Haberler Anasayfa
  Haber Kategorileri
 
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.