İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Haberler > 

İhale, rekabet, tek geçerli teklif, yaklaşık maliyetten düşün teklif, düzeltici işlem

Davacı ile birlikte başka istekli firmalar (üç istekli) tarafından da teklif verildiği, dolayısıyla davacının ihaleye tek istekli olarak katılmadığı, ihalede birden fazla teklif verildiği göz önünde bulundurulduğunda, ihaleye teklif veren diğer istekli firmaların teklifinin usule ilişkin bir eksiklik nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasının rekabet ilkesine aykırılık arz etmeyeceği, bu nedenle davalı idarece düzeltici işlem belirlenerek ihaleye kaldığı yerden devam edilmesi ve dava konusu ihalede yaklaşık maliyetten daha düşük teklif veren davacı teklifinin değerlendirilerek bir karar verilmesi gerekirken, ihalede tek geçerli teklif sahibi kaldığından bahisle rekabetin oluşmadığı sonucuna varılarak verilen ihalenin iptaline ilişkin kararda hukuka uyarlık görülmediği hk.

 

        T.C.

 D A N I Ş T A Y

ONÜÇÜNCÜ DAİRE

Esas  No : 2014/3440

Karar    No : 2014/3651

 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı)   : Kamu İhale Kurumu

Vekili : Av.

Karşı Taraf (Davacılar)   :

Vekili :

İstemin Özeti       : Ankara 8. İdare Mahkemesi'nin 30.04.2014 tarih ve E:2012/895, K:2014/648 sayılı kararının; ihalede geçerli tek teklif kalması nedeniyle ihalede rekabet ilkesinin sağlanmadığı, bu şekilde ihalenin sonuçlandırılmasının kamu yararına aykırı olacağı iddialarıyla bozulması istenilmektedir

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi … Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının  onanması gerektiği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

Dava; Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü'nce 03/02/2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "İçme Suyu Abonelerinin Su Sayaçlarının Endekslerinin El Bilgisayarları İle Okunması, İhbarnamelerinin Dağıtılması, Su Faturalarının Hazırlanması, Su Kapama-Açma İş ve İşlemlerinin Yapılması Hizmet Alımı İşi" ihalesine ilişkin olarak yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan ihalenin iptaline ilişkin 19/04/2012 günlü, 2012/UH.II-1792 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; dava konusu ihalede davacı ile birlikte başka istekli firmalar (üç istekli) tarafından da teklif verildiği, dolayısıyla davacının ihaleye tek istekli olarak katılmadığı, ihalede birden fazla teklif verildiği göz önünde bulundurulduğunda, ihaleye teklif veren diğer istekli firmaların teklifinin usule ilişkin bir eksiklik nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasının rekabet ilkesine aykırılık arz etmeyeceği, bu nedenle davalı idarece düzeltici işlem belirlenerek ihaleye kaldığı yerden devam edilmesi ve dava konusu ihalede yaklaşık maliyetten daha düşük teklif veren davacı teklifinin değerlendirilerek bir karar verilmesi gerekirken, ihalede tek geçerli teklif sahibi kaldığından bahisle rekabetin oluşmadığı sonucuna varılarak verilen ihalenin iptaline ilişkin kararda hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Ankara 8. İdare Mahkemesi'nin 30.04.2014 tarih ve E:2012/895, K:2014/648 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, kulanılmayan 41,50-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davalıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 19.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Tarih :
03 Aralık 2015

Yazdır  E-posta ile gönder

 


Yorum Eklemek için Üye Olmalısınız

Henüz yorum yapılmamış.
 
  Haberleri
Bu kategoride başka haber bulunmamaktadır
  Haberler Anasayfa
  Haber Kategorileri
 
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.