İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Haberler > 

İdari Yargıdaki Tam Yargı (tazminat) Davalarında Miktar Artırılması

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü kanunu’nun 3. maddesinin 2. fıkrasının (d) bendinde, vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktarın dava dilekçesinde gösterileceği hükme bağlanmıştır.
Aynı Kanunun 16. maddesinin 4. fıkrasına 11/04/2013 tarih ve 6459 sayılı Kanunun 4. maddesi ile getirilen ek cümlede ise “Ancak, tam yargı davalarında dava dilekçesinde belirtilen miktar, süre veya diğer usul kuralları gözetilmeksizin nihai karar verilinceye kadar, harcı ödenmek suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere artırılabilir ve miktarın artırılmasına ilişkin dilekçe otuz gün içinde cevap verilmek üzere karşı tarafa tebliğ edilir.” hükmüne yer verilmiştir.
2577 sayılı Yasanın Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İle Vergi Usul Kanununun Uygulanacağı hallerin sayıldığı 31. maddesinde ise adli yargıda mevcut olan ıslah müessesesine atıf yapılmamıştır. Dolayısıyla adli yargıdaki davanın ıslahı müessesesi idari yargıda uygulanma kabiliyeti yoktur.
Uzun yıllar, gerek enflasyonun yüksek olması ve davaların da uzun sürmesi sonucu ilk başta talep edilen rakamın değerinin çok altına inmesi, gerekse bilirkişi incelemesi yapılan dosyalarda dilekçede talep edilen rakam ile bilirkişi raporunda hesaplanan rakam arası tutarın talep yolunun olmaması nedeniyle mağduriyetlere sebep olması hallerine karşı  bir çözüm yolu aranmakta idi.
İlk kez yukarıda bahsedilen düzenleme ile idari yargıya adli yargıdaki ıslahın dışında her bir dava sürecinde sadece bir defaya mahsus olmak üzere dava dilekçesinde belirtilen miktarın artırılabileceği imkanı getirilmiştir.
2577 sayılı Yasanın 16. maddesinden anlaşılması gerekenler şunlardır:
ØTam yargı davalarında dava dilekçesinde belirtilen miktarın artırılması imkanı getirilmiştir.
Øİptal ile birlikte tazminat talebinin birlikte olması halinde de bir defaya mahsus olmak üzere miktar artırılabilir. Dava açıldıktan sona miktarı bir kere artıran davacı, daha sona bilirkişi raporunda daha yüksek miktar düzenlenmesi gibi hallerde artık miktar artırımı yapamayacaktır.
ØTam yargı davalarında miktar artırılması bir defaya mahsustur.
ØMiktar artırılması rakamın yükseltilmesi ile yapılmalıdır, yoksa dava konularının artırılması şeklinde değildir.
ØBu miktar artırma nihai karar vermeden önce yapılmalıdır.
ØYani miktar artırma itiraz ve temyiz aşamalarında yapılmayacaktır.
ØMiktar artırmak için harcının ödenmesi gereklidir.
ØHarç ödenmez ise o zaman harcın alınması ile ilgili yasal prosedür uygulanmalıdır.
ØArtırılan miktar için talep edilen harç yatırılmaz ise o zaman dava ilk miktar üzerinden yargılanmasına devam edilmelidir. Ancak artırılan miktar ile dosya heyetli hale gelmiş ise o zaman davanın devamı da heyetli olarak çözülecektir.
ØMiktar artırmada dava açma süresi, idari eylemlerden kaynaklanan tazminat davalarında idareye ön başvuru koşulu, davanın genişletilmesi gibi idari yargılama usulü kuralları anmayacaktır.
ØMiktarın artırılmasına ilişkin dilekçe otuz gün içinde cevap verilmek üzere karşı tarafa tebliğ edilir.
Øİtiraz ve temyiz üzerine bozulup tekrar mahkemeye gelen dava dosyasının yeniden ilk derece incelenmesi sırasında da miktar artırılabilir.
ØBölge İdare Mahkemelerince itiraz üzerine yapılan incelemelerde davanın reddine ilişkin kararların bozulup esastan incelenerek kabule yönelik dosyalarda da miktar artırma yolu yoktur. (Örneğin, keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmadan ret edilen dava dosyasında kararın itirazen incelenmesi sırasında yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu yüksek bir miktar hesaplanması durumunda miktar artırma hakkı bulunmamaktadır.)
ØBöylelikle daha düşük miktarlı dava dilekçesi düzenlenerek ilk başta daha az harç ödeme imkanı getirilmiştir.
ØMadde metninde “tam yargı davaları” ifadesine yer verildiğinden, manevi tazminat açısından da miktar artırma yolu getirilmiştir.
ØDava dilekçesinde yer alan miktara göre tek hakim tarafından incelenen dava dosyalarında miktar artırılması üzerine dosya heyetli miktara ulaştığı durumlarda artık dosyanın heyetçe incelenmesi gereklidir.
ØTek hakimli dosyalarda artırılan miktar dosyayı heyetli hale getirecek ise o zaman harç talep etme ve diğer usuli işlemler Mahkeme Başkanı yönetiminde ve gerekmesi halinde heyetin katkısıyla yapılacaktır.
ØDuruşmalı dosyalarda daha önce miktar artırımı yapılmamış ise duruşma günü miktar artırımı yapılabilir.
ØMiktar artırımı dilekçesi dava dilekçelerinin verileceği yele verilebilir, ancak mahkemeye intikal tarihinde dikkate alınır.
Øİlk derece mahkemesinin verdiği ehliyet, süre, görev gibi nihai kararlar bozulursa o zaman dosya tekrar ilk mahkemeye geldiğinde miktar artırımı mümkündür.
ØMahkemelerin verdiği arar kararlar miktar artırımına engel değildir.
ØMahkemelerin verdiği nihai kararlar şunlardır:
o                  Görev Ret (Askeri Yüksek İdare Mahkemesi)
o                  İptal
o                  Ret
Ksımen İptal Kısman Ret
o                  Tazminat (Maddi-Manevi) Kabul
o                  Tazminat (Maddi-Manevi) Ret
o                  Kısmen Tazminat Kabul Kısmen Tazminat Ret
o                  Karar verilmesine yer olmadığına (KVYO)
o                  Davanın Açılmamış Sayılmasına
o                  Görev Ret (Adli Yargı)
o                  Görev ret (Danıştay / İdare mah / vergi mah )
o                  Yetki Ret
o                  Ehliyet Ret
o                  Süre Ret
o                  İncelenmeksizin Ret
o                  Yetkili yargı yerini belirlenmesi için dosyanın...(Danıştay a / Bölge İdare Mahkemesine önderilmesine)
o                  Yok hükmünde sayılmasına
o                  Kesin hüküm nedeniyle incelenmeksizin ret
o                  Israr (iptal / ret)
o                  İdari Merciine Tevdiine
o                  Bozmaya uyma (iptal, ret, kabul, ...)
o                  Dersdestlik nedeniyle KVYO
o                  Kısmen iptal-kabul, kısmen ret
o                  KVYO (Af nedeniyle)
o                  Birleştirme kararı
 
ØMahkemelerin verdiği nihai olmayan kararlar şunlardır:
Ara kararı
Yanlışlığın düzeltilmesi
Açıklama
Vekaletname isteme
Keşif ve bilirkişi incelemesi kararının kaldırılması (iptal edilmesi) kararı
Duruşma yapılması kararı
İtiraz dilekçe ret
Temyiz dilekçe ret
Temsil belgesi veya imza sirküleri istenmesi
Müdahale istemi ret
Müdahale istemi kabul
İşlemden kaldırma (mad. 26/3)
Müdahale dilekçesinin taraflara tebliğine
Keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması kararı (Naip üye atanması)
Keşfin ertelenmesi kararı
İşlemden kaldırma (mad. 6/5)
Hasım (husumet-davalı idare) düzeltme
Görevlilik
Ek süre istemi ret
Ek süre istemi kabul
Duruşma erteleme kararı
Delil tespiti istemi ret
Davacının hastaneye gönderilmesine
Bilirkişi yapılmasının iptaline
Bilirkişi incelemesi yaptırılması ve naip üye atanması
Davadan çekinme isteminin kabulüne
Davadan çekinme isteminin reddine
Bilirkişi avansı istenmesi (Kesin Süre-müeyyideli)
Bekletme kararı
Bağlantı nedeniyle dosyanın Bölge İdare Mahkemsine gönderilmesine
Bağlantı istemi ret
Müeyyideli ara kararı (Dosyadaki bilgi ve belgere göre karar verileceği)
Müeyyideli ara kararı (Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı)
Adli yardım istemi ret
Adli yardım istemi kabul
Naip üye değişikliği
Bilirkişi veya delil tespiti için dosyanın talimatla idari yargıda başka bir mahkemeye gönderilmesi
Dava Dosyasının Uyuşmazlık Mahkemesine Gönderilmesine
Anayasaya aykırılık iddiasının Anayasa Mahkemesine götürülmesine
 
ØMahkemelerin yürütmenin durdurulması isteği hakkında verdiği kararlar şunlardır:

Yürütmenin durdurulması isteğinin ara kararına kadar kabulüne (YD AK Kabul)

Yürütmenin durdurulması isteğinin delil tespiti ve bilirkişi incelemesinden sonra incelenmesine

Yürütmenin durdurulması isteğinin keşif ve bilirkişi incelemesine kadar kabulüne

Yürütmenin durdurulması isteğinin kısmen kabulüne kısmen reddine (YD Kıs. Kabul-Kıs. Ret)

Yürütmenin durdurulması isteğinin savunma ve ara kararına kadar kabulüne (YD AK Kabul)

Yürütmenin durdurulması istemi isteği hakkında karar verilmesine yer olmadığına (YD Hakkında KVYO)

Yürütmenin durdurulması isteminin ek bilirkişi raporu alınmasından sonra görüşülmesine

Yürütmenin durdurulması isteminin savunma alınıncaya kadar geçici olarak kabulüne (YD Geçici Kabul)

Yürütmenin durdurulması isteminin keşif ve bilirkişi incelemesinden sonra görüşülmesi (YD Keşif ve bilirkişi inceyelesinden sonra, Naip üye Hakim ...'ın atanması)

Yürütmenin durdurulması isteminin ara kararından sonra görüşülmesi (YD AKS)

Yürütmenin durdurulması isteminin savunma ve ara kararından sonra görüşülmesi (YD SAV+AK)

Yürütmenin durdurulması isteminin savunmadan sonra görüşülmesi (YD SS)

Yürütmenin durdurulması isteminin red edilmesi (YD Ret)

Yürütmenin durdurulması kararı (Yürütmeyi durdurma)

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tarih :
12 Aralık 2013

Yazdır  E-posta ile gönder

 


Yorum Eklemek için Üye Olmalısınız

Henüz yorum yapılmamış.
 
  Haberleri
  Haberler Anasayfa
  Haber Kategorileri
 
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.