İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Haberler > 

10 m. İmar yolu, nazım imar planına uyma zorunluluğu, planların birlikteliği

10 metre imar yol 1/5000 ölçekli üst ölçekli planda bulunmadığından planların kademeli birlikteliğine aykırı olduğu hk.

     

      T.C.

D A N I Ş T A Y

ALTINCI DAİRE

Esas  No : 2013/8983

Karar No : 2015/1290

 

Kararın Düzeltilmesini İsteyen(Davalı)       : … Belediye Başkanlığı/TEKİRDAĞ

Vekili : Av.

Karşı Taraf (Davacı)      :

Vekili : Av.

İstemin Özeti       : Danıştay Altıncı Dairesince verilen 02.07.2013  tarihli, E:2010/11095, K:2013/4611 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. Maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi   :

Düşüncesi     : Mahkemece her ne kadar imar planında yeşil alan kenarından geçen  10 m.lik  yola ihtiyaç   olmaması  ve ulaşım sisteminin sürekliliğini ortadan kaldıracağı dikkate alındığında 1.3.2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama imar planındaki 10 m.lik yol düzenlemesinin dava konusu parsel açısından, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptal kararı verilmiş ise de, söz konusu yol 1/5000 ölçekli üst ölçekli planda bulunmadığından plan kademelenmesine aykırı olduğundan iptali gerektiğinden karar düzeltme isteminin kabul edilerek sonucu itibari ile doğru olan kararın belirtilen gerekçe ile onanması  gerektiği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine göre kararın düzeltilmesi istemi yerinde görüldüğünden Dairemizin 02.07.2013  tarihli, E:2010/11095, K:2013/4611 sayılı kararı kaldırılarak işin esası incelendi:

 Dava, Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Yulaflı Köyü, 106 ada.… sayılı parselde yer alan davacıya ait taşınmazı kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının kabulüne ilişkin 03.09.2008 tarih ve 2008/583 sayılı Çorlu Belediye Meclisi kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, dava dosyasında mevcut bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden, mülkiyeti davacı şirkete ait 106 ada, 3 parsel sayılı taşınmazı kapsayan, 3.9.2008 tarih ve 583 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 1. 3. 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama imar planının 15 m'lik yol yeşil alan ve sanayi alanı olarak belirlenen kısmında davacı şirkete ait parsel yönünden, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına ve kamu yararına aykırı bulunmadığı, uyuşmazlığın;Tekirdağ ili, Çorlu İlçesi, Yulaflı köyünde bulunan mülkiyeti davacı şirkete ait 106 ada, 3 parsel sayılı taşınmazı kapsayan, 3.9.2008 tarih ve 583 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 1. 3. 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama imar planının 10 m'lik  yol olarak belirlenen kısmı yönünden: bilirkişi raporunda; 10.00 m'lik yaya yolu alanı kararının sadece dava konusu parsel bazında kaldırılması ve ulaşımın sürekliliğini sağlamak üzere kuzeybatı yönünde bir çıkış sağlanması konusunda; öncelikle soruna kolaycılık bakış açısı ile çözüm arama çabasını ortaya koyduğu ve planlama ilkeleri ile çelişdiği, ulaşım sisteminin sürekliliğini ortadan kaldıracağı, ulaşım sisteminin bu bağlamda dava konusu parselin batısından geçirilmesi ile mevcut yapının bir bölümünün yapı yaklaşma sınırı içinde kalması söz konusu olmuştur ki bu yaklaşımların kazanılmış haklar açısından  çözümsüzlük ortaya koyacağı, son olarak da dava konusu bölgede yeşil alan kenarından geçirilen böylesi sürekliliği olan bir yola ihtiyaç olmadığı, bu yol sisteminin ayrıntı tasarımlarda yer yer yeşil alanın içinde dolaşan, kıyıya ulaşan, daralıp, genişleyen bir yaya promenadı olarak tasarlanabileceği, kaldı ki mevcut yasal yapıların üzerinden geçirilen dava konusu parsel açısından planlama ilkelerine, şehircilik esaslarına uygun olmadığı,  imar planında yeşil alan kenarından geçen  10 m'lik  yola ihtiyaç   olmaması  ve ulaşım sisteminin sürekliliğini ortadan kaldıracağı dikkate alındığında 1.3.2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama imar planındaki 10 m.lik yol düzenlemesinin dava konusu parsel açısından,şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı, Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Yulaflı köyünde bulunan mülkiyeti davacı şirkete ait 106 ada, 3 parsel sayılı taşınmazı kapsayan, 3.9.2008 tarih ve 583 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 1. 3. 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama imar planının  davacıya ait parsel açısından 10 m'lik  yol olarak belirlenen kısmının iptaline,  15 m'lik yol, yeşil alan ve sanayi alanı olarak belirlenen kısmının ise reddine karar verilmiş, bu kararın iptale  ilişkin kısmı davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece her ne kadar imar planında yeşil alan kenarından geçen  10 m'lik yola ihtiyaç   olmaması  ve ulaşım sisteminin sürekliliğini ortadan kaldıracağı dikkate alındığında 1.3.2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama imar planındaki 10 m'lik yol düzenlemesinin dava konusu parsel açısından, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptal kararı verilmiş ise de, söz konusu yol 1/5000 ölçekli üst ölçekli planda bulunmadığından planların kademeli birlikteliğine aykırı olduğundan bu nedenle iptali gerektiğinden söz konusu karar sonucu itibari ile doğrudur.

Tekirdağ İdare Mahkemesince verilen 01/07/2010 tarihli, E:2008/917, K:2010/533 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın temyiz edilen iptale ilişkin kısmının yukarıda belirtilen gerekçe ile ONANMASINA, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine,  04/03/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 


Tarih :
09 Ocak 2016

Yazdır  E-posta ile gönder

 


Yorum Eklemek için Üye Olmalısınız

Henüz yorum yapılmamış.
 
  Haberleri
  Haberler Anasayfa
  Haber Kategorileri
 
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.