İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Vergi Hukuku > Vergi Usul Hukuku > Kanuni ve idari süreler

Kanuni ve idari süreler

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : SÜRELER
    KANUNİ VE İDARİ SÜRELER:
    Madde 14 - (Değişik madde: 23/06/1982 - 2686/3 md.)
    Vergi muamelelerinde süreler vergi kanunları ile belli edilir.
    Kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden aşağı olmamak şartıyla bu süreyi, tebliği yapacak olan idare belirler ve ilgiliye tebliğ eder.
    MÜCBİR SEBEPLERLE GECİKME:
    Madde 15 - 13 üncü maddede yazılı mücbir sebeplerden her hangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. Bu takdirde tarh zamanaşımı işlemiyen süreler kadar uzar.
    Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi lazımdır.
    (Ek fıkra: 28/12/2001 - 4731 S.K./4. md.;Değişik fıkra: 16/07/2004 - 5228 S.K./1.mad) *1* Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle; bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hali ilân etmeye ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkilidir. Bu yetki vergi türleri ve işyerleri itibarıyla; beyannamelerin toplulaştırılması, yeni beyanname verme süreleri belirlenmesi ve beyanname verme zorunluluğunun kaldırılması şeklinde de kullanılabilir.
    ÖLÜM HALİNDE SÜRENİN UZAMASI:
    Madde 16 - (Değişik madde: 23/06/1982 - 2686/4 md.)
    Vergi kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine üç ay eklenir.
    MÜHLET VERME:
    Madde 17 - (Değişik fıkra: 16/07/2004 - 5228 S.K./2.mad) *1* Zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi muamelelerine müteallik ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara, kanunî sürenin bir katını, kanunî sürenin bir aydan az olması halinde bir ayı geçmemek üzere, Maliye Bakanlığınca münasip bir mühlet verilebilir.
    Bu mühletin verilebilmesi için:
    1. Mühlet istiyen sürenin bitmesinden evvel yazı ile istemde bulunmalıdır.
    2. İstemde gösterilen mazeret, mühlet verecek makam tarafından kabule layık görülmelidir.
    3. Mühletin verilmesi halinde verginin alınması tehlikeye girmemelidir.
    (Değişik fıkra: 16/07/2004 - 5228 S.K./2.mad) *1* Maliye Bakanlığı mühlet verme yetkisini tamamen veya kısmen mahalline devredebileceği gibi bölgeler, iller, ilçeler veya sektörler ile iş kolları ya da mükellef grupları itibarıyla yazılı başvuru şartı aramaksızın da kullanabilir.
    SÜRELERİN HESAPLANMASI:
    Madde 18 - Vergi kanunlarında yazılı süreler aşağıdaki şekilde hesaplanır:
    1. Süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter;
    2. Süre hafta veya ay olarak belli edilmişse başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter;
    3. Sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde, süre o günün tatil saatinde biter;
    4. Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takibeden ilk iş gününün tatil saatinde biter.

 

 
  Mevzuat
  İçtihat
İçerik bulunmamaktadır
  Hukuki Açıklamalar
İçerik bulunmamaktadır
  Makaleler
İçerik bulunmamaktadır
  Dava Dilekçeleri
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.