İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Vergi Hukuku > Belediye Gelirleri > İşgal harcı

İşgal harcı

    İKİNCİ BÖLÜM: İŞGAL HARCI
    KONU:
    Madde 52 - Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir:
    1. Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından işgali,
    2. Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali,
    3. Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için il trafik komisyonlarının olumlu görüşü alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahallerin çalışma saatleri içinde, taşıtlar tarafından işgali (Bisiklet ve motosikletler hariç)
    Yukarıda sayılan yerlerin izinsiz işgalleri mükellefiyeti kaldırmaz.
    (Ek fıkra: 03/03/2004-5101 S.K./3.mad) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin birinci fıkrada bahsi geçen yerlerde satışına izin verilmez.
    MÜKELLEF:
    Madde 53 - İşgal Harcını, işgali harca tabi yerleri 52 nci maddede yazılı maksatlarla işgal edenler ödemekle mükelleftir.
    İSTİSNALAR:
    Madde 54 - Aşağıda gösterilen kara taşıtlarının işgalleri İşgal Harcından müstesnadır.
    1. Genel ve katma bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediye ve köylerin ve bunların teşkil ettikleri birliklerin kara taşıtlarının işgalleri,
    2. İlgili mevzuata uygun olarak kara ticari taşıtlarının beklemelerine tahsis edilen yerlerin bu taşıtlarca işgalleri.
    MATRAH:
    Madde 55 - İşgal Harcının matrahı 52 nci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı işgallerde işgal edilen yerlerin metrekare olarak alanı veya hayvan adedi, 3 üncü bendinde yazılı işgallerde taşıt adedidir.
    HARCIN TARİFESİ:
    Madde 56 - İşgal harcı aşağıda gösterilen hadler içinde düzenlenecek tarifeye göre alınır.
    (Değişik harç: 30/12/2004 - 5281 S.K./19.mad) *1*           Harcın Tutarı (YTL)
        En az En çok
           ---------- ----------
    1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı
    işgallerde beher metrekare için günde:    0,5 2,5
    2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan
    satıcılarının işgallerinde;
    a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına:       0,5 2,5
    b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına:    1 5
    3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde;
    a) Her taşıttan beher saat için:    0,25 1,25
    b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için:    0,5 2,5
    Tarifenin (1) numaralı bendindeki harçların hesabında metrekare kesirleri tam sayılır ve tam günü aşan işgallerde altı saatten az süreler atılır, fazlası tam gün sayılır.
    HARCIN ÖDENMESİ:
    Madde 57 - İşgal harcı belediyelerin yetkili kılacakları memur veya kişilerce makbuz karşılığında tahsil edilir.

 

 
  Mevzuat
İçerik bulunmamaktadır
  İçtihat
İçerik bulunmamaktadır
  Hukuki Açıklamalar
İçerik bulunmamaktadır
  Makaleler
İçerik bulunmamaktadır
  Dava Dilekçeleri
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.