İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Vergi Hukuku > Belediye Gelirleri

Belediye Gelirleri

    BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU
    Kanun Numarası: 2464
    Kabul Tarihi: 26/05/1981
    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 29/05/1981
    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17354
    BİRİNCİ KISIM: BELEDİYE VERGİLERİ
    BİRİNCİ BÖLÜM: MESLEK VERGİSİ
   
    İKİNCİ BÖLÜM: İLAN VE REKLAM VERGİSİ
    KONU:
    Madde 12 - Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü İlan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.
    MÜKELLEF VE SORUMLU:
    Madde 13 - İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzelkişilerdir.
    İlan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar.
    İSTİSNA VE MUAFLIKLAR:
    Madde 14 - Aşağıda sayılan ilan ve reklamlardan vergi alınmaz.
    1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından yayınlanan ve yapılan ilan ve reklamlar,
    2. Her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilan ve reklamlar,
    3. Gerçek kişilerin ikametgahlarının iç veya dış kapılarına konan ve kimliklerini gösteren levhalar,
    4. İşletmelerin iştigal veya imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde bulunan ve kendi işlerine ait ilan ve reklamları ile ambalaj muhtevasından olan prospektüs ve tarifnameler,
    5. Gerçek veya tüzel kişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı ½ metrekareyi aşmayan ışıksız levhalar, (Alanı ½ metrekareyi aşan levhalar, aşan kısım üzerinden vergiye tabidir.)
    6. Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idarelerinin, belediyelerin, köylerin ve bunların kuracakları birliklerin ve Posta - Telgraf - Telefon ve T.C. Devlet Demiryolları İşletmelerinin yapacakları her türlü ilan ve reklamlar,
    7. Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilerin siyasi faaliyet sınırları içinde yapacakları ilan ve reklamlar,
    8. Altıncı bentte yazılı idarelerle, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından ülke ürünlerinin ve turizminin reklamını yapmak ve herhangi bir ticari ve sınai kuruluşa ait olmamak üzere hazırlanan her türlü levha ve afişlerle, aynı kuruluşlar tarafından Türkiye'deki ticaret, sanayi, tarım ve mesleki müesseselerinin isim ve ticaret unvanları ile ad ve adreslerini intiva etmek üzere yayınlanacak kitap, broşür, katalog ve dergiler,
    9. Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak sıra, bank ve benzeri gereçler üzerindeki ilan ve reklamlar,
    10. Sinema ve tiyatroların kendi programlarına ilişkin olarak gösterinin yapıldığı binanın içinde ve dış yüzünde yaptıkları ilan ve reklamlar.
    TARİFE VE NİSPET:
    Madde 15 - İlan ve Reklam Vergisi aşağıdaki tarifeye göre alınır.
    (Değişik tarife: 30/12/2004 - 5281 S.K./16.mad) *1*              Vergi Tutarı (YTL)
              En az En çok
                 -------------- ------------------
    1. Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca
    çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi
    tüm sabit ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak;     20 100
    2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve
    reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak:         8 40
    3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların
    cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan
    geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak: 2 10
    4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için
    yıllık olarak:            30 150
    5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve
    cep takvimleri, biblolar veya benzerleinin her biri için: 0,01 0,25
    6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve
    benzerlerinin beherinin metrekaresinden: 0,02 0,50
    Vergi tarifesinin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:
    a) Metrekare üzerinden yapılan hesaplamalarda, yarım metrekareye kadar olan kesirler yarım metrekareye, yarım metrekareyi aşanlar ise tam metrekareye tamamlanır.
    b) Herhangi bir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan ilan ve reklamlarda yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüzölçümü esas alınır.
    c) Çok cepheli ilan ve reklamlarda metrekare hesabı her cephe için ayrı ayrı nazara alınır,
    d) Vergi tarifesinin 1,2 ve 4 üncü bentlerinde belirtilen ilan ve reklamların süresi 6 aydan; 3 üncü bendinde belirtilen ilan ve reklamın süresi 1 haftadan az olursa vergi miktarının yarısı alınır. 6 ayı geçen süreler 1 yıl, hafta kesirleri de tam hafta sayılır.
    e) Vergi tarifesinin 5 ve 6 ncı bentlerinde yer alan ve çok nüsha olarak basılan ilan ve reklamlar üzerinde basımevinin ticari unvanı, adresi ve kaç nüsha olarak basıldığı ayrıca belirtilir.
    VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ:
    Madde 16 - Vergiye tabi ilan ve reklamlarda, ilan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından, ilan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ilan ve reklam işini yapanlarca ilan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk ettirilir. Beyannameler vergi tarifesinin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı bentlerinde yazılı ilan ve reklamlarda bunların yayınlandığı, dağıtıldığı veya teşhir edildiği mahallin belediyesine verilir,
    İlan ve Reklam Vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Şu kadar ki belediye meclisleri vergi tarifesinin 1,2 ve 4 üncü bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler.
    İlan ve Reklam Vergisinin ödendiğinin belgelendirilmesi yönünden ilgili belediyeler gerekli usulleri ihdas edebilirler.
    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: EĞLENCE VERGİSİ
    KONU:
    Madde 17 - Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir.
    MÜKELLEF:
    Madde 18 - Verginin mükellefi, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzelkişilerdir.
    İSTİSNA VE MUAFLIKLAR:
    Madde 19 - Aşağıda belirtilen eğlence faaliyetlerinden bu vergi alınmaz:
    1. Ulusal bayramlar veya tarihi özellik taşıyan günler nedeniyle genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların kurdukları birlikleri tarafından düzenlenen ve kazanç amacı gütmeyen tören, şenlik, müsabaka ve gösterilerle balo, temsil ve benzeri faaliyetler,
    2. Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köyler tarafından kültürel, sosyal, turistik ve ekonomik amaçlarla düzenlenen kongre, konferans, fuar, festival, şenlik, sergi ve benzeri faaliyetler ile tertip edilen eğlenceler ve konserler.
    3. Eğitim ve öğretim kuruluşları ile okul dernekleri, kamu yararına çalışan dernekler, orduevleri, askeri gazinolar ve askeri dinlenme tesislerinde tertiplenen eğlenceler.
    4. (Değişik bend: 14/03/2007-5602 S.K./10.mad) Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen müşterek bahis oynanması.
    5. (Ek bent: 03/10/1984 - 3048/1 md.) Bira, alkollü içki içilmeyen, satılmayan ve ruhsatnamelerde kahvehane, kıraathane, çayhane ve çay ocakları olduğu belirtilen yerler.
    MATRAH:
    Madde 20 - 1. Biletle girilen yerlerde, Eğlence Vergisi hariç olmak üzere bilet bedeli olarak sağlanan gayri safi hasılat (bilet bedeli dışında bağış veya başka adlar altında alınan paralar dahil).
    2. (Değişik fıkra: 14/03/2007-5602 S.K./10.mad) Müşterek bahislerde, iştirakçilerden tahsil edilen tutardan Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutar.
    3. (Değişik bent: 03/10/1984 - 3048/2 md.) Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışılan her gün için Belediye Meclislerince takdir edilecek miktardır.
    NİSPET VE MİKTAR:
    Madde 21 - Eğlence Vergisi aşağıdaki nispet ve miktarlarda alınır.
                                                                    Verginin Nispeti %
    I - Biletle Girilen Yerlerde :
    1. Yerli film göstermelerinden          20 (10)
    2. Yabancı film göstermelerinden          50 (10)
    3. Tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve ortaoyunundan    5 (0)
    4. Spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden       10
    5. Sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzerlerinden    20
    II- (Değişik bend: 14/03/2007-5602 S.K./10.mad) Müşterek Bahislerde: 5
    III - (Değişik bend: 30/12/2004 - 5281 S.K./17.mad) *2* Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden (Günlük, YTL) 5 100
    (Değişik fıkra:03/03/2004-5101 S.K./2.mad) *1* (I) numaralı bendin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile yerli ve yabancı film gösterimlerine ilişkin belirlenen vergi bu Kanunun 22 nci maddesinin (1) numaralı bendinde öngörüldüğü şekilde hesaplanarak biletler kullanılmadan önce *3* mahallin mal müdürlüğüne veya muhasebe müdürlüğüne emaneten yatırılır. Ödemenin yapıldığına dair banka dekontunun ibrazı üzerine belediye tarafından biletlere özel damga konulur. Ödeme yapmayanlar hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Bahsi geçen yerlerde toplanan meblağın % 75'i Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık hesabına, % 25'i ilgili belediyeye tahsilini takip eden ayın onbeşinci günü akşamına kadar aktarılır. (Ek cümle: 30/12/2004 - 5281 S.K./17.mad) Maliye Bakanlığı yukarıdaki şartlara bağlı kalmaksızın, biletle girilen yerlere ilişkin eğlence vergisinin hesaplanması ve ödenmesine dair işlemlerin ödeme kaydedici cihaz kullanılarak yapılmasına ait usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir.
    VERGİNİN ÖDENMESİ:
    Madde 22 - 1. Vergi biletle girilen yerlerde bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır ve belediye tarafından özel damga konulması sırasında ödenir.
    Bu suretle alınan biletlerin kullanılmadan iadesi halinde peşin olarak ödenen vergi geri verilir.
    Genel ve Katma Bütçeli idarelerle İl Özel İdareleri ve köyler tarafından yürütülen spor müsabakaları, at yarışları ve benzeri faaliyetlerde bilet bedeli ile birlikte alınan vergi takip eden 20 gün içinde ilgili belediyeye ödenir.
    2. Müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye bir beyanname ile bildirilir ve aynı sürede ödenir.
    3. Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye yatırılır.

 


  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.