İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Kamu Görevlileri (Memur) Hukuku > Devlet Memurlarının Atanma ve Tayinleri > Görevde Yükselme

Görevde Yükselme

Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
(15.3.1999 tarih ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmış ve 18/4/1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri esas alınarak Devlet memurlarının görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2-
Bu Yönetmelik, özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla genel ve katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idare ve belediyelerin kurdukları birlik müessese ve işletmeler ile döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet memurlarından müdür (başmüdür, il ve bölge müdürleri ve bunların yardımcıları ( Ek: 21.5.2000 tarih ve 2000/1231 sayılı B.K.K., R.G. 21.12.2000 - 24267 ) ile Dışişleri Bakanlığı kadrolarında bulunan uzmanlar hariç) ve daha alt görevlere atanacaklar hakkında uygulanır.
Kamu kurum ve kuruluşları, bu kapsama dahil olmayan daha üst görevlere yapılacak atamaları da çıkaracakları özel yönetmelikleri kapsamında düzenleyebilirler.
( Değişik: 21.5.2000 tarih ve 2000/1231 sayılı B.K.K., R.G. 21.12.2000 - 24267 )Ancak, hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar ve yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılanlar, kanunlarla veya kanunların açıkça verdiği yetkiye dayanılarak çıkartılan tüzük veya yönetmelikler çerçevesinde atanan denetim elemanları ile özel tüzük veya yönetmelikleri çerçevesinde yardımcılık dönemi sonunda yapılan yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra atanan mahalli idareler denetim elemanları, emniyet hizmetleri, mülki idare amirliği hizmetleri ve milli istihbarat hizmetleri sınıflarına dahil kadrolara atanacak memurlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.
Dayanak
Madde 3-
Bu Yönetmelik, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8.6.1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4-
Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;
a) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevler ile kurumlarca çıkarılacak özel yönetmeliklerde belirlenen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,
b) (Değişik: 21.5.2000 tarih ve 2000/1231 sayılı B.K.K., R.G. 21.12.2000 - 24267 )
Aynı düzeyde görev: Kurumların; hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri,
c) Üst görev: 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,
d) Alt görev: 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
e) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak (Değişik: 21.5.2000 tarih ve 2000/1231 sayılı B.K.K., R.G. 21.12.2000 - 24267 ) görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmetiçi eğitimi,
f) (Değişik: 21.5.2000 tarih ve 2000/1231 sayılı B.K.K., R.G. 21.12.2000 - 24267 )
Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar
Öğrenim Düzeyi
Madde 5- Devlet memurlarının bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için gerekli olan öğrenim düzeyleri kurumları tarafından çıkarılacak yönetmeliklerinde unvanlar itibariyle gösterilir.
Devlet memurlarının;
a) Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis, APK Uzmanı, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Müdür Yardımcısı, Çözümleyici ve bu düzeyde bulunan görevler ile daha üstü görevlere atanabilmeleri için en az dört yıllık yüksek öğrenim,
b) Programcı, Şef, Amir ve bu düzeyde görevlere atanabilmeleri için en az iki yıllık yüksek öğrenim,
c) Memur, Muhasebeci, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför ve bu düzeydeki görevlere atanabilmeleri için en az orta öğrenim,
görmüş olmaları şarttır.
Ancak, kurumların kendi yönetmeliklerinde düzenlemeleri kaydıyla, sadece hizmet alanına ilişkin olarak iki yıllık yüksek öğrenim görenlerin müdür ve daha alt görevlere, ortaöğretim üzerine kurumlarınca açılan en az iki yıl süreli mesleki kursları bitirenlerin ise müdür yardımcısı ve daha alt görevlere atanabilmeleri için bu maddede öngörülen öğrenim şartı aranmaz.
Hizmet Süresi
Madde 6-Devlet memurlarının görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi için kurumların çıkaracakları görevde yükselme yönetmeliğinde belirtilen süre kadar bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olmaları şarttır.
Kurumlar atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen süreleri dikkate alarak belirlerler. Bu sürelerin en az iki yılının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması şartı aranır.
Ancak, yeni kurulan kurum ve kuruluşlar ile görevde yükselmeyle ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde atamanın yapılacağı kurumda en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz.
Sicil ve Disiplin
Madde 7- Kurumlar, atama yapacakları kadrolar için başvuranlarda aranacak sicil ve disiplin şartlarını çıkaracakları özel yönetmeliklerinde belirlerler.
Ancak, son sicil notlarının olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması şartı aranır.
Görevde Yükselme Eğitimi
Madde 8-(Değişik: 21.5.2000 tarih ve 2000/1231 sayılı B.K.K., R.G. 21.12.2000 -24267 )
Bu Yönetmelik kapsamında bulunan memurların görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için en az 75 saat olmak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır.
Görevde Yükselme Eğitimine Alınma
Madde 9- Kurumlar, memurlarını bir üst göreve hazırlamak amacıyla, bu görevler için gerekli olan öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disiplin niteliklerine sahip olma durumlarını da dikkate alarak özel yönetmeliklerinde belirleyecekleri usul ve esaslar çerçevesinde seçmek suretiyle görevde yükselme eğitimine alırlar. Ancak, bu eğitime alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. (Değişik: 21.5.2000 tarih ve 2000/1231 sayılı B.K.K., R.G. 21.12.2000 - 24267 )Bu eğitimi tamamlayanlar ilgili görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar. Başka kurumlarda veya kendi kurumundaki başka birimlerde aynı görevler için benzer eğitim almış olmaları ve ilgili kurumca kabul edilmesi şartıyla naklen ataması yapılanların bu hakları yeni kurum veya birimlerinde geçerlidir.
Görevde yükselme eğitim programları kurumlar tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde bu Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programları düzenlenebilir.
Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları
Madde 10- Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:
a) T.C. Anayasası;
1-Genel esaslar,
2-Temel hak ve ödevler,
3-Devletin temel organları,
b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,(Ek:30.4.1999 tarih ve  1999/12865 sayılı B.K.K., R.G. 30.05.1999 - 23710 )
c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,
e)Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,
f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,
g) Kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.
Kurumların düzenleyecekleri eğitim programlarında (g) fıkrasında belirtilenlere ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme Sınav Esasları
Sınav Şartı
Madde 11- Görevde yükselme eğitimini (Değişik: 21.5.2000 tarih ve 2000/1231 sayılı B.K.K., R.G. 21.12.2000 - 24267 ) tamamlayanların bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için, kurumlarınca çıkarılacak görevde yükselme yönetmeliğine uygun olarak yapılacak görevde yükselme sınavına katılarak başarılı bulunmaları şarttır.
Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından, başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.
Sınavın Şekli
Madde 12- (Değişik: 21.5.2000 tarih ve 2000/1231 sayılı B.K.K., R.G. 21.12.2000 - 24267 ) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınavı kurumlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırırlar.
Sınavda 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.
Sınav Kurulu ve Görevleri
Madde 13-(Değişik:21.5.2000 tarih ve 2000/1231 sayılı B.K.K., R.G. 21.12.2000 -24267) Kurumlarca, yaptırılacak yazılı sınava ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşacak sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında personel birimi ve/veya eğitim birimi temsilcileri ile atamaya yetkili amirce belirlenecek diğer üyelerden teşekkül eder. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.
Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.
Sınav kurulu, kurumlarca yapılacak eğitime ilişkin görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütür.
Sınav Sonuçlarının Açıklanması
Madde 14-(Değişik: 21.5.2000 tarih ve 2000/1231 sayılı B.K.K., R.G. 21.12.2000 -24267) Sınav kurulu, sınav sonuçlarını sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Görevde Yükselme Yönetmelikleri
Madde 15- Kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak öğrenim düzeyi ile hizmet süresi, alt görevlerde bulunma süresi, sicil ve disipline ilişkin şartlar ile bunlar için verilecek görevde yükselme eğitiminin ilanı, şekli, süresi, konuları, ağırlıkları ve kapsama dahil edilecek diğer unvanlar ve bunlara ilişkin seçme kriterlerini, yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile bu konulara ilişkin diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşünü alarak çıkaracakları yönetmelikle düzenlerler.
Bu yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.
Özürlülerin Eğitim ve Sınavları
Madde 16- Kurumlar, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alırlar.
Ek Madde 1-(Ek: 21.5.2000 tarih ve 2000/1231 sayılı B.K.K., R.G. 21.12.2000 - 24267 ) Kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır. İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Ek Madde 2-(Ek: 21.5.2000 tarih ve 2000/1231 sayılı B.K.K., R.G. 21.12.2000 - 24267 ) Mahalli idarelerde boş kadro olmaması nedeniyle görevde yükselme niteliğindeki atamaların yapılabilmesi için ilgililerin görevde yükselme sınavında başarılı olduğuna dair belgelerin kadro ihdası amacıyla İçişleri Bakanlığına gönderilen kadro cetvellerine eklenmesi şarttır.
Geçici Madde 1- Kurumlar bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içerisinde 15 inci maddede öngörülen yönetmeliklerini çıkarırlar. Bu konuya ilişkin olarak kurumlarca çıkarılmış bulunan yönetmelikler ise Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü alınarak 6 ay içerisinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir. Bu süre içinde mevcut hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
Geçici Madde 2- Belediyeler, il özel idareleri ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki memurların görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bir genel yönetmelik hazırlanarak yürürlüğe konulur.
Geçici Madde 3- Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.
(Ek: 30.4.1999 tarih ve 99/12865 sayılı B.K.K., R.G. 30.5.1999 - 23710 )Kurumlar, özel yönetmelikleriyle bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan personeli bakımından, 5 inci madde ile öngörülen öğrenim düzeyinin altında bir öğrenim düzeyi belirleyebilirler.
Geçici Madde 4- (Ek: 21.5.2000 tarih ve 2000/1231 sayılı B.K.K., R.G. 21.12.2000 - 24267 ) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile sözleşmeli personeline ilişkin görevde yükselme yönetmeliklerini Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak en geç 2 ay içerisinde çıkarırlar. Bu Yönetmelikler: I, II ve III sayılı cetveldeki personelin görevde yükselme niteliğindeki atamalarıyla, cetveller arasındaki geçişlerde ilgili kadrolara atanmalarına ilişkin hususları kapsar.
Geçici Madde 5-(Ek: 21.5.2000 tarih ve 2000/1231 sayılı B.K.K., R.G. 21.12.2000 - 24267 ) Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapanların görevde yükselme niteliğindeki atamaları, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kendi mevzuatlarına göre çıkaracakları yönetmeliklere göre yapılır.
Yürürlük
Madde 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 
  Mevzuat
  İçtihat
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
İçerik bulunmamaktadır
  Dava Dilekçeleri
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.