İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  İmar Hukuku > İnşaat Hukuku > İnşaat Ruhsatları ile ilgili kazanılmış hak

İnşaat Ruhsatları ile ilgili kazanılmış hak

Yargıtay bir kararında kazanılmış hakkı, yasalara uygun olarak gerçekleşen hak olarak tanımlanmaktadır.[10]
Anayasa mahkemesi ise yakın tarihli bir kararında kazanılmış hak kavramını; ...kişinin bulunduğu statüden doğan, tahakkuk etmiş ve kendisi yönünden kesinleşmiş ve kişisel alacak niteliğine dönüşmüş hak olarak tanımlamıştır. [11]
İçtihatları Birleştirme Kurulu kararında ise Gerek öğretide, gerekse uygulamada, kişilerin hukuki statülerini belirlemiş ve buna dayalı olarak da yeni hukuki durumların ve hakların elde edilmesine neden olmuş, bir başka deyişle hukuki sonuçlarını yerine getirmiş olan durumların, artık geriye dönülmez, vazgeçilmez haklar olduğu, yani kazanılmış hak teşkil ettiği vurgulanmıştır.[12]
Yine Danıştay 1. Daire bir kararında;  Kazanılmış haklar eski kanun yürürlükte iken kesin bir surette kazanılan yani hukukça korunmakta bulunan ve bir iddia haline gelen haklar şeklinde tanımlanmış ve böylece zaman bakımından uygulama ilişkisine vurgu yapılmıştır.
Hukukun genel ilkelerinden olduğu kabul edilen kazanılmış haklara saygı ilkesi, Avrupa Topluluğu Adalet Divanı kararlarında sübjektif hukuksal durumların değişmezliği ve geriye yürümezlik ilkeleri ile birlikte kullanılmaktadır.[13]AB ülkelerinde kazanılmış hak kavramının daha geniş yorumlandığı görülmekte ve haklı beklenti sayılan hallerin varlığı da kimi durumlarda kabul edilmektedir. Haklı beklenti, idarenin ister bir taahhüt, isterse uzun süren bir uygulamasına (long-stand practice) güvenerek olsun, bireylerin bir çıkarları ya da lehlerine olan bir sonuca ulaşabileceklerini ya da edinebileceklerini ümit etmelerini ifade eder.[14]
Danıştay 1. Dairenin vermiş olduğu bir kararda da belirtildiği gibi; Kazanılmış hakkın her olaya göre incelenmesi gerektiği başka bir anlatımla kazanılmış hak kavramının bir fonksiyonellik içerdiği doktrinde kabul edilmiş bulunmaktadır. Anayasa mahkemesi kararlarıyla Danıştay İçtihatlarında da kazanılmış hak kavramının konu ve kapsamının kesin sınırlarının çizilmediği ve her olaya göre, değişken olması göz önünde tutularak, konunun özelliğine göre değerlendirme yoluna gidildiği gözlenmektedir. 
Danıştaya Göre İnşaat Ruhsatlarında Kazanılmış Hak
Kişinin hatası, hilesi veya davacıya isnat edilebilecek bir kusur olmadan sözkonusu inşaatın yapıldığı tarihte yürürlükte olan imar planına uygun olarak inşa edilmek suretiyle kullanılabilir hale gelmiş ise, böyle bir yapı nedeniyle yapı kullanma izin belgesini de almış olan kişinin artık kazanılmış hakkı doğmuştur.[15]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.